[ đại quan ] cung can hóa kị Nhập [ vở ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 11 0 2

4 đại quan can hóa kị nhập [ vở ]


Đại quan can hóa kị
Tử nữ
Trùng điền trạch chủ bồi tiền này hạn kinh doanh tất thiếu tổn bồi bản ( nhược đại quan hóa lộc nhập tử nữ này hạn hội kiếm tiền )
Đại hạn quan lộc tại [ vở ]( ất mão ) gặp thái âm tự hóa kị trùng [ bổn điền ]( tân dậu ) trùng điệp [ lưu mệnh 58]
Dự đoán mệnh chủ nhiều nhất kéo tới 59 tuổi tất về hưu

Đại quan can hóa kị
Tử nữ
[ đại quan ] can hóa kị nhập trùng [ vở hoặc bổn điền ] hoặc [ đại hạn tử điền ] bản hạn nhất thiết tiểu tâm không nên hợp bạn bè
( nhược kinh doanh nhớ kỹ ở cùng công ty không muốn cùng một chỗ hoặc trên lầu dưới lầu được vị trí )
Đại hạn quan lộc tọa sinh ra kị lại hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] e rằng có kiện cáo hoặc lao ngục

Đại quan can hóa kị
Tử nữ
Đại quan trùng điệp tại [ bản phụ ]( giáp tý ) giáp can thái dương hóa kị nhập vở ( thiên mệnh ) trùng bổn điền chủ là sự nghiệp kinh doanh tổn tài khố
Đại quan trùng điệp tại [ bản phụ ]( bính tuất ) bính can liêm trinh hóa kị nhập vở ( thiên mệnh ) trùng bổn điền chủ là sự nghiệp kinh doanh tổn tài khố
Đại quan can hóa kị
Tử nữ
Vũ khúc hóa kị xung điền trạch chủ có phá sản mà lo lắng
Đại quan can hóa kị
Tử nữ
Thuận hành lớn thứ tư hạn [ đại hạn cung mệnh ] trùng điệp [ điền trạch ]( nhâm tí )
[ đại quan ] tại [ tật ách ]( giáp thìn )
[ đại quan ] giáp can thái dương hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ]( thiên mệnh ) trùng [ bổn điền ] tài vị trí có phá tổn tài giống
[ đại tài ] tại [ bản huynh ]( mậu thân )
[ đại tài ] mậu can thiên cơ tự hóa kị kị xuất trùng [ bản nô ]( nhâm dần ) nhược lưu tài tiến vào [ bản nô ] tất tổn tài
Lưu niên 42 mậu ngọ lưu tài đi vào nhâm dần trùng điệp huynh bộc tuyến "Huynh bộc cướp của" là năm bị bạn bè ngược lại màn che
Đại quan can hóa kị
Tử nữ
Đại hạn quan lộc trùng điệp bản tật tân hợi tân can văn xương hóa kị nhập vở ( đại thiên ) trùng thiên mệnh ( bổn điền ) nên gặp tốt liền thu để bảo đảm chiến quả
[ đại quan ] trùng điệp [ bản thiên ]( đinh hợi )
[ đại quan ] đinh can thái âm hóa lộc thiên đồng hóa quyền đều nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại nô ] ( lộc quyền nhập bản tật ngã cung là cát )
Mà thiên cơ hóa khoa nhập [ bản huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ thái tử ]
Đại quan can hóa kị
Tử nữ
Bên ngoài [ đại quan ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại tật ][ đại quan tới điền ]
Này kị nhưng nhìn thành [ đại quan ] hóa kị nhập [ đại quan tới điền ] gặp thái dương sinh ra lộc cấu thành [ kị bắt lộc ] thuộc cát
Biểu hiện mệnh chủ bên ngoài nắm chặc tốt cơ hội nhưng có biểu hiện
[ đại quan ] phi hóa kỵ nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] biểu hiện này hạn là bận rộn công việc mà thỉnh thoảng không ở nhà

// ]]>


Đại quan can hóa kị
Tử nữ
Đại quan trùng điệp tại bản phúc ( mậu dần )
[ đại quan ] mậu can thiên cơ hóa kị nhập [ vở ]( ất dậu ) trùng phá thiên cơ sinh ra lộc hung trùng bổn điền chủ là sự nghiệp mà tổn tài khố
Lưu niên 3 0 giáp tuất trùng điệp đại hạn mệnh
[ lưu quan ] phát triển an toàn mệnh liêm trinh hóa kị + đà la
[ lưu tài ] gặp vũ khúc tự hóa kị ( tài bất lợi )
Là năm chỗ kinh doanh được nhà hàng thiếu tổn lặp đi lặp lại
Đại quan tại bản phúc ( tân vị ) gặp thái dương sinh ra kị tân can cự môn hóa lộc nhập bản quan ( quý dậu )
Đại quan ( tân vị ) gặp thái dương sinh ra kị
[ đại quan ] tân can văn xương hóa kị nhập [ vở ]( bính dần ) trùng điệp đại huynh trùng phá liêm trinh sinh ra lộc hung tiên thiên lộc phá
Trùng bổn điền chủ là sự nghiệp mà tổn tài khố
Đại quan can hóa kị
Tử nữ
Đại quan trùng điệp bản phúc hóa kị nhập vở trùng bổn điền e rằng có lao ngục tới tai thiên mệnh can hóa kị nhập lưu phụ
Tử nữ
Đại quan tại bổn điền tân mão tân văn xương hóa kị nhập vở đinh dậu gặp văn xương sinh ra kị hung song kị trùng bổn điền e rằng có lao ngục tới tai
Lưu niên 16 bính thìn đi vào bản quan nhâm thìn nhâm vũ khúc hóa kị từ trùng
Lại lớn mệnh tại kỷ hợi bản huynh văn khúc hóa kị nhập bản nô ( lưu phụ ) có kiện cáo
Tử nữ
Đại quan tại bản phúc canh dần canh can thiên đồng hóa kị nhập vở đinh dậu gặp văn xương sinh ra kị hung song kị trùng bổn điền e rằng có lao ngục tới tai
Lưu niên 28 bính thìn đi vào bản quan nhâm thìn nhâm vũ khúc hóa kị từ trùng
Lại lớn mệnh tại mậu tuất bản phu thiên cơ hóa kị nhập bản phụ kiện cáo bất lợi bị nhốt lao ngục
Tử nữ
Lại lớn quan tại bản phúc tân tị tân văn xương hóa kị nhập vở trùng bổn điền bị phạm kiện cáo
Lưu niên 34 mậu thìn thái tuế can mậu thiên cơ hóa kị trùng phá bản mệnh thiên cơ sinh ra lộc không lành
Lưu phụ tân tị văn xương hóa kị nhập vở trùng bổn điền có lao tai nhập ngục
Tử nữ
Đại quan ( trùng điệp liêm trinh tới quan lộc ) tại bản phúc tân sửu tân can văn xương hóa kị nhập vở gặp văn xương sinh ra kị cùng lắm lợi nhuận
Trùng bổn điền lưu niên đi vào bính thân bị thiếu tiền mà phạm kiện cáo
Lưu niên 3 0 canh thân lưu mệnh nhập vở tọa sinh ra kị lại hồi đại hạn mệnh can phi hóa kỵ nhập là năm phạm kiện cáo
Tử nữ
Đại quan trùng điệp bản tật tọa thiên cơ sinh ra kị cùng mệnh can hóa kị lại thụ văn xương kị trùng hội có văn thư tọa giữ gìn khế ước chừng vấn đề

// ]]>


[ đại quan ] ất thái âm hóa kị nhập vở trùng bổn điền
Đại tài trùng điệp bản huynh cự môn tự hóa kị chủ tiền tài bất lợi ( hóa xuất )
Lưu niên 36 quý sửu lưu mệnh trùng điệp đại quan tọa thiên cơ sinh ra kị cùng mệnh can hóa kị
Lại thụ thiên mệnh can văn xương hóa kị trùng văn thư bất lợi là người bảo đảm tổn tài hơn hai trăm vạn
< kiểm thị thứ ba đại hạn quan lộc ( đã vị ) trùng điệp bản thiên >
Đại hạn quan lộc bên trong cung tử vi tự hóa khoa phá quân đồng cung đang lão bản từ doanh thanh danh
Đáng tiếc địa kiếp cùng quấn vị tất làm việc sơ cuồng không câu nệ tiểu tiết trái lại truyền thống sợ dẫn đến tỏa bại
Đại quan trùng điệp bản thiên biểu hiện mệnh chủ này hạn bên ngoài nóng vội doanh doanh mưu cầu sự nghiệp phát triển
Đại quan can ất thiên cơ hóa lộc nhập bản nô ( giáp ngọ ) trùng điệp cánh đồng
Đại quan can hóa kị
Tử nữ
Mà đại quan can ất thái âm hóa kị nhập vở ( mậu tuất ) trùng điệp đại tật
Tượng này mệnh chủ vất vả kinh doanh cùng chúng sinh ra tương quan tới bất động sản sự nghiệp nhưng đầu tư phí lực
Dẫn đến thể xác tinh thần mệt mỏi
< nhược lấy [ người bị tứ hóa ] [ lộc truy lộc ] quan sát truy tung >
Đại quan can ất thiên cơ hóa lộc nhập bản nô ( giáp ngọ )
[ lộc truy lộc ] nô can giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phu ]( kỷ hợi )( trùng điệp [ đại tài ]) gặp liêm trinh sinh ra kị [ lộc nhập không đáy động ]
< nhược lấy [ người bị tứ hóa ] [ lộc truy kị ] quan sát truy tung >
Đại quan can ất thiên cơ hóa lộc nhập bản nô ( giáp ngọ )
[ lộc truy kị ] nô can giáp thái dương hóa kị nhập bổn điền ( nhâm thìn ) trùng điệp tổ phụ [ đại quan tới tử ] trùng vở ( trùng điệp đại tật )
< đại tật là [ đại quan tới điền ]> đại quan hóa kị trùng [ đại quan tới điền ]
Biểu hiện này hạn kinh doanh bất động sản sự tình nghiệp sự nghiệp tới tài khố bị trùng phá
Đại lượng tư kim bị sự nghiệp đầu tư chỗ bảo hộ chịu khổ trượt thiết lô
< kiểm thị [ đại quan ] tại bản tật ( nhâm tuất ) > có nói bản hạn thân tới [ vận ] vì cuộc sống sống trọng điểm ( bởi vì [ đại quan ] trùng điệp [ bản tật ])
[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản phúc ( đinh tị )
[ lộc chuyển kị ] phúc can đinh cự môn hóa kị nhập bản mệnh ( ất mão ) gặp thiên cơ sinh ra kị lại tự hóa lộc song kị trùng bản thiên ( tân dậu )
Bản thiên trùng điệp [ thiên mệnh ] +[ lưu mệnh 35]

// ]]>


Đại quan can hóa kị
Tử nữ
[ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ vở ]( giáp tý ) trùng [ bổn điền ]( mậu ngọ )
Cũng trùng [ thiên mệnh ] cùng [ lưu mệnh 35] cho nên này năm từng bước kinh hồn
Lưu niên 35 đi [ bổn điền ]( mậu ngọ ) thì lưu niên đẩu quân tại [ bản phúc ]( đinh tị )
Bên ngoài [ lưu nguyệt 8 mệnh ] tại vở ( giáp tý ) gặp [ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị tiến vào
[ kị chuyển lộc ] ( nhị lộc ) [ vở ] giáp can liêm trinh hóa lộc nhập bản nô ( canh thân )
Lại quan sát [ lộc chuyển kị ] ( tam kị ) canh can thiên đồng hóa kị nhập bản tài ( quý hợi )
< kinh từ [ một kị nhị lộc tam hóa kị ] truy tra >
Phát hiện mệnh chủ hội bởi vì tiền tài vấn đề ( đạo hỏa tuyến ) cùng chúng sinh chi giữa được tiền tài lợi ích xung đột mà tang mệnh
Thuận hành lớn thứ tư hạn (34~43) đi vào [ bổn điền ]
Bên ngoài [ đại quan ] tại [ bản tật ]( đinh hợi ) tọa thái âm sinh ra kị bản hạn khá là bị phạm kiện cáo tham lang hóa kị nhập bản tài sợ tổn tài
Lưu niên 36( canh ngọ ) đi vào [ bản phúc ]( nhâm ngọ )
Bên ngoài [ đại quan ] tại [ bản tật ]( đinh hợi )
Đại quan can hóa kị
Tử nữ
[ đại quan ] đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ]( thiên mệnh ) cũng là [ lưu phụ ] là năm tai nạn xe đâm chết người bị kiện
[ đại hạn quan lộc ] trùng điệp [ bản tài ]( đinh tị )
[ đại quan ] gặp mệnh can tứ hóa tới "Lộc chuyển lộc "Tham lang hóa lộc cùng "Kị chuyển kị "Liêm trinh hóa kị đồng thời phi nhập
Bản hạn sự nghiệp vận đã thuộc không tốt
Đại quan can hóa lộc
Tật ách
[ đại hạn quan ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính thìn ) trùng điệp [ lưu tài 45]
Đại quan can hóa kị
Tử nữ
Mà [ đại quan ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ vở ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ lưu phu 45] phi hóa kỵ nhập lưu niên phu quan tuyến là tai nạn
Tượng này nói rõ thân bởi vì tài ( lộc nhập là bởi vì ) gây quan không phải mà hồi giam cầm
Thứ sáu đại hạn (56~65) đi [ bản nô ]( nhâm ngọ )
Thiên mệnh can hóa kị
Phụ mẫu
[ thiên mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( trùng điệp [ đại tài ]) trùng tật ách chủ này hạn mười năm không được thuận
[ đại tài ] tại [ bản phụ ]( mậu dần ) [ đại tài ] mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( đại huynh ) là "Cất giữ" bất kị nhưng hóa lộc không thể nhập ngã cung
[ đại tài [ can tham lang hóa lộc nhập [ bản huynh ] chiếu [ đại hạn mệnh ] này lộc là hư lộc nếu có kiếm tiền vẫn là lục thân chỗ chi tiêu
Hoặc là đào hoa giao tế chi dụng sẽ không để lại cho mình

// ]]>


Đại quan can hóa kị
Tử nữ
[ đại quan ] tại [ vở ]( bính tuất ) liêm trinh tự hóa kị trùng [ bổn điền ]( canh thìn )
Tự hóa kị chủ mình kinh doanh sinh ý hội thiếu bản sự nghiệp ngược lại bế thậm chí đi làm công ty cũng hội ngược lại bế thất nghiệp không công việc
Lưu niên 57 bính thìn [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]( canh thìn )
[ đại tài ]( mậu dần ) mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản huynh ]([ lưu tài ] trùng điệp [ bản huynh ])
[ lưu tài ] trùng điệp [ bản huynh ] bởi vì có [ đại tài ] mậu can tham lang hóa lộc nhập có thể phát tài
Đáng tiếc [ đại quan ] liêm trinh tự hóa kị vẫn ngược lại bế
Âm nữ nhân đại hạn thuận hành thứ sáu đại hạn (52~61) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản nô ]( canh ngọ ) tọa mệnh can cự môn hóa kị
Công phu 294
Lại [ đại quan ] trùng điệp [ vở ]( giáp tuất ) tọa văn khúc sinh ra kị thái dương tự hóa kị tất nhiên hội bởi vì thính thơ [ chúng sinh ra ]
Thụ bằng hữu dẫn dụ mà bị bắt mệt mỏi tổn tài ([ đại tài ] gặp thiên hình )
Đại quan can hóa kị
Tử nữ
[ đại quan ] tọa văn khúc sinh ra kị thái dương tự hóa kị song kị trùng [ đại phu ]( mậu thìn ) này hạn e rằng có phu thê ly dị tới khả năng
[ đại tài ]( bính dần ) tọa thiên hình bính can liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( kỉ tỵ ) trùng điệp [ đại huynh ] gặp không kiếp
Này hạn tới tiền tài toàn bộ đầu nhập sự nghiệp
Lại bởi vì [ đại huynh ][ đại tài tới điền ] gặp không kiếp tất nhiên tài khố phá một bần như tẩy ( tài vận rất kém cỏi )
Thuận hành lớn thứ tư hạn (34~43) đi vào [ bổn điền ]
Bên ngoài [ đại quan ] tại [ bản tật ]( đinh hợi ) tọa thái âm sinh ra kị bản hạn khá là bị phạm kiện cáo tham lang hóa kị nhập bản tài sợ tổn tài
Lưu niên 36( canh ngọ ) đi vào [ bản phúc ]( nhâm ngọ )
Bên ngoài [ đại quan ] tại [ bản tật ]( đinh hợi )
Đại quan can hóa kị
Tử nữ
[ đại quan ] đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ]( thiên mệnh ) cũng là [ lưu phụ ] là năm tai nạn xe đâm chết người bị kiện
Thuận hành lớn thứ tư hạn (34~43) đi vào [ bổn điền ]
Bên ngoài [ đại quan ] tại [ bản tật ]( đinh hợi ) tọa thái âm sinh ra kị bản hạn khá là bị phạm kiện cáo
[ thiên mệnh ] tham lang hóa kị nhập [ bản tài ] sợ tổn tài
Lưu niên 36 canh ngọ đi vào [ bản phúc ]( nhâm ngọ )
Đại quan can hóa kị
Tử nữ
Bên ngoài [ đại quan ] tại [ bản tật ]( đinh hợi ) [ đại quan ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ]
Trùng bổn điền ( thiên mệnh ) cũng là trùng điệp [ lưu phụ ] là năm tai nạn xe đâm chết người bị kiện

// ]]>