[ đại thiên ] cung can hóa lộc Nhập [ bản quan ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 325

9 đại thiên can hóa lộc nhập [ bản quan ]


Đại thiên can hóa lộc
Quan lộc
Đại quan lộc
[ mặc cho đại hạn nào cung ] can hóa lộc nhập đại quan
Nhược [ đại quan ] chuyển hóa kị nhập [ đại thiên ] biểu hiện này hạn mười năm rất muốn kiếm tiền nhưng lại tồn không nhiều nên đưa chỗ buôn bán có lời tới tài để mà cấu đưa phòng sản
Tới tài để mà cấu đưa phòng sản

// ]]>