Thất tinh định điểm Rơi Cung thiên di ( ất hợi ) Thiên phủ Văn khúc Thiên diêu

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 1 0 96

Thất tinh định điểm rơi cung thiên di ( ất hợi ) thiên phủ văn khúc thiên diêu


Thất tinh định điểm ( 1 1 nguyệt 12 nhật ) xuất sinh rơi cung thiên di ( ất hợi )
Chánh nhãn 336
Biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời bên ngoài hoạt động ngoại giới đánh giá đối với cả đời ảnh hưởng rất lớn
Ất ( thiên chi địa ) độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ giúp mau mau nhạc nhạc nhân
Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn
Can ất nhược rơi tị hợi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Thiên làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( mậu thìn ) gặp thiên cơ tự hóa kị hình thành [ lộc kị chiến khắc ] song kị trùng [ bản nô ]
< thiên di là Huynh nhanh > thiên làm hóa lộc nhập Huynh biểu hiện cam nguyện bên ngoài phấn đấu kiếm tiền cố gắng gia tăng tiền gửi ngân hàng


Nhưng gặp Huynh làm thiên cơ tự hóa kị
Cung huynh đệ tự hóa kị chủ huynh đệ có tổn vận đường không tốt, khó coi ( thành tựu tuyến tự hóa kị ) thiếu trái tới hiện tượng
Tiền tài nhược cho mượn sợ nếu không về lại thương cảm tình nhược thiếu hắn người tới trái nhất định phải còn
Tượng này bạn tốt nhất đừng có tiền vàng lui tới hoặc đầu tư hợp tác
< xem cung huynh đệ ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị >
Huynh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản tài ]( đinh sửu ) gặp vũ khúc sinh ra khoa huynh đệ đối với tài khinh chợt ( này lộc là bởi vì )
Huynh làm mậu hữu bật hóa khoa nhập [ bản tật ]( bính tý ) gặp thiên đồng tự hóa lộc
< tật ách là Huynh tới tài > hóa khoa gặp tự hóa lộc khoa xuất cũng là khinh chợt tài chính ( cải thiện chi đạo phải chính thị tiền tài )
Thiên làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản tật ]( bính tý ) gặp thiên đồng tự hóa lộc hình thành [ lộc kị chiến khắc ] song kị trùng [ bản phụ ]
Thiên làm hóa kị nhập tật ách biểu hiện ra ngoài mệnh nên sớm ly hương bỏ tỉnh ra ngoài địa phát triển
Nhưng bên ngoài không được thuận toại xuất ngoại thủy thổ không quen thể xác tinh thần uất tốt là "Cướp số "
Trùng phụ mẫu thì mệnh chủ có ngoài ý muốn nạn nạn

// ]]>