Chia sẻ

Càng nhiều

Các cung tứ hóa cách nhìn phối ngẫu cung cách nhìn

2 0 0 9- 0 7-23   Hồng cây cảnh thiên
Các cung tứ hóa cách nhìn phối ngẫu cung cách nhìn
Một, phối ngẫu cung được tứ hóa:
1, phối ngẫu cung hóa lộc nhập mệnh cung, phối ngẫu có người duyên, phối ngẫu đối với ngã tốt.
2, phối ngẫu cung hóa khoa nhập mệnh cung, phu thê có bạch đầu giai lão; phu thê cũng có khác tính duyên.
3, phối ngẫu cung hóa kị nhập mệnh cung, phu thê bị cãi nhau.
4, phối ngẫu cung hóa kị nhập mệnh cung ( gặp năm sinh lộc ), phối ngẫu ăn chắc ngã, phối ngẫu có thể quản được ngã.
5, phối ngẫu cung hóa lộc nhập cung tài bạch, hóa kị nhập mệnh cung, phu thê cãi nhau.
6, phối ngẫu cung hóa khoa kị cùng nhập mệnh cung, phu thê khóe miệng không khỏi.
7, nữ nhân mệnh: phối ngẫu cung hóa kị nhập mệnh cung, tuy gả đi, nhược đã gả thì chủ phu thê lắm lời sừng.
Phối ngẫu cung hóa quyền nhập mệnh cung, chồng của cô cụ nội.
Phối ngẫu cung hóa kị nhập quan lộc cung ( năm sinh hóa quyền ), thê hội chiếu cố sự nghiệp của ta.
Phối ngẫu cung tự hóa lộc hoặc hóa khoa, có nam nhân ngầm luyến ngã.
8, phối ngẫu cung hóa kị nhập cung tử nữ, phối ngẫu chủ yếu động đào hoa, phối ngẫu nghĩ sinh ra nữ hài.
9, phối ngẫu cung hóa lộc ( quyền, khoa ) nhập cung tử nữ, thê sinh con trai nhiều, hai vợ chồng mang theo đào hoa.
1 0, phối ngẫu cung ( tự hóa lộc ) hóa kị nhập cung tử nữ, đã có phối ngẫu, nhưng nghĩ lại đào hoa.


Nhị, phối ngẫu được xuất xứ:
1, phối ngẫu cung hóa khoa nhập mệnh cung, cung tài bạch, quan lộc cung, cung điền trạch, kinh tự do luyến ái thành hôn. Phối ngẫu cung hóa khoa nhập vài lần tám cung vị, kinh giới thiệu mà kết hôn.
2, phối ngẫu cung hóa kị nhập cung tử nữ, cung tử nữ hóa kị nhập mệnh cung, phối ngẫu là thân thích hoặc thân thích giới thiệu được ( cung tử nữ là lục thân cung vị ).
3, lưu niên hóa khoa nhập mệnh cung tam hợp phương, kinh người giới thiệu được. Lưu niên hóa kị nhập mệnh cung mình nhận ra được.
4, lưu niên hóa lộc nhập nào đó cung lại chuyển hóa kị trùng lưu niên phối ngẫu cung, vật là tùy tiện tìm, này năm kết hôn không tốt.


Tam, kết hôn đại hạn:
1, phối ngẫu cung hóa kị nhập A cung, A cung là đại hạn được tứ chính vị trí, này đại hạn kết hôn.
2, nam mệnh: giao hữu cung hóa kị nhập đại hạn, này hạn kết hôn; đại hạn hóa kị nhập đại hữu, này hạn kết hôn.
Nữ nhân mệnh: cung tật ách hóa kị nhập đại hạn, này hạn kết hôn.
3, đại hạn hóa kị nhập giao hữu cung, này hạn kết hôn.
4, phối ngẫu cung hóa khoa nhập đại hạn, này hạn kết hôn.
5, đại hạn nhập bản mệnh phối ngẫu cung, đại hạn hóa lộc nhập mệnh cung, hóa kị nhập cung tật ách, thì này hạn kết hôn.


Bốn, kết hôn năm:
1, nam mệnh: giao hữu cung hóa lộc hoặc hóa kị nhập lưu năm cung mệnh, cung tài bạch, cung phúc đức kết hôn.
Nữ nhân mệnh: cung tật ách hóa lộc hoặc hóa kị nhập lưu năm cung mệnh, cung tài bạch, cung phúc đức kết hôn.
Chú: bản pháp tu trước lấy kết hôn đại hạn trung được đệ 7 là trước quyết điều kiện.
2, đại hạn phối ngẫu hóa kị nhập đại hạn được A cung, lại tìm phối ngẫu được A cung hóa kị nhập năm nào tới phụ tật tuyến, thì năm đó kết hôn. Nhược đại ngẫu nhiên tự hóa kị, thì tìm hóa lộc, bên ngoài suy tính bất chợt giống như phía trên.
3, lưu niên hồng loan hoặc thiên hỉ nhập mệnh cung, thân cung, phối ngẫu cung, cung phúc đức, đại hạn lại lưu niên đi vào bản mệnh hồng loan, thiên hỉ, lưu niên phối ngẫu cung không phá, này năm kết hôn.
4, lưu niên hồng loan, thiên hỉ nhập tiểu hạn cung mệnh hoặc phối ngẫu cung, lưu niên hóa lộc, quyền, khoa nhập tiểu hạn phối ngẫu cung, này năm kết hôn.
5, nữ nhân mạng lớn hạn nhập thái dương cung vị, lưu niên gặp thiên đồng, lộc tồn, tử vi, phá quân, thái dương ( lạc hãm ), thái âm ( lạc hãm ) lại lưu niên hồng loan, thiên hỉ nhập mệnh cung, thân cung, phối ngẫu cung, cung phúc đức, đại hạn, này năm kết hôn.
6, phối ngẫu cung hóa kị nhập A cung trùng B cung, tại kết hôn đại hạn nội, lưu niên muốn quá A cung hoặc B cung chỉ có hội kết hôn.
Kết hôn đại hạn được phối ngẫu cung hóa khoa nhập lưu mệnh, lưu phu thê hoặc chiếu lưu mệnh lưu phu thê, này năm kết hôn.
Kết hôn đại hạn hóa khoa nhập lưu mệnh, lưu phu thê hoặc chiếu lưu mệnh, lưu phu thê, này năm kết hôn.
7, đại hữu hóa kị nhập lưu mệnh, này năm kết hôn ( cùng kết hôn đại hạn trung được đệ 2 điều phối hợp sử dụng ).
Đại hữu tự hóa kị lúc, tìm hóa lộc, nhập lưu ngẫu nhiên, này năm kết hôn ( cùng kết hôn đại hạn trung được đệ 6 điều hậu luận phối hợp sử dụng ).
8, đại ngẫu nhiên hóa kị nhập lưu mệnh, này năm kết hôn ( phối hợp kết hôn đại hạn trung được đệ 3 điều sử dụng ).
9, đại hữu hóa kị nhập lưu năm, đại hạn hóa kị nhập lưu ngẫu nhiên, này năm kết hôn.
Đại hữu hóa kị nhập lưu năm, lưu phu thê hóa kị nhập lưu tật, này năm kết hôn.
1 0, lưu niên tứ hóa tam cát nhập mệnh cung tam hợp phương, này năm kết hôn.


Năm, vận đào hoa:
1, cung mệnh hóa lộc nhập cung huynh đệ, cung huynh đệ hóa lộc nhập cung tật ách, có đào hoa.
2, giao hữu cung hóa lộc, quyền nhập mệnh cung, cung tật ách, cung điền trạch có đào hoa.
Giao hữu cung hóa kị nhập mệnh cung, cung tật ách, cung điền trạch có đào hoa.
Giao hữu cung hóa lộc, quyền nhập mệnh cung, giao hữu cung hóa kị nhập cung điền trạch hoặc cung tật ách, dính tính đào hoa.
3, cung mệnh hóa lộc nhập cung tử nữ, có đào hoa.
4, hóa khoa nhập mệnh cung, có đào hoa.
5, cung điền trạch luận đào hoa:
Cung điền trạch hóa lộc chiếu mệnh cung, có đào hoa. Cung điền trạch hóa lộc nhập cung tử nữ, có đào hoa.
Cung điền trạch hóa kị trùng cung mệnh, không đào hoa. Cung điền trạch hóa kị nhập cung tử nữ, không đào hoa.
Cung điền trạch tự hóa kị, có đào hoa, nhưng lưu không được.
6, cung điền trạch luận đào hoa chủng loại:
Cung điền trạch hóa lộc nhập mệnh cung, vật đã có kết giao khác tính được kinh nghiệm hoặc đã có tử nữ.
Cung điền trạch hóa kị nhập mệnh cung, vật không có tử nữ hoặc vật đã ly quá cưới.
Cung điền trạch hóa lộc nhập thiên di cung, vật đã kết hôn. Điền trạch hóa kị nhập thiên di cung, đối tượng là có phu tới phụ hoặc ly quá cưới.
Cung điền trạch tự hóa lộc hoặc tự hóa kị, vật chưa kết hôn. Điền trạch tự hóa lộc vật chưa lập gia đình, đã có kết giao khác tính kinh nghiệm.
Cung điền trạch tự hóa kị, đối tượng chưa lập gia đình, là lần thứ nhất cùng khác giao hợp đi qua.
Cung điền trạch hóa lộc hoặc quyền chiếu mệnh cung, vật so với ta lớn tuổi hơn lại đã kết hôn.
7, lưu điền hóa kị nhập lưu mệnh, năm nay điểm lạ tính duyên, lại có thể kết giao đi qua lâu mà thôi.
Lưu điền hóa lộc nhập lưu mệnh, năm nay điểm lạ tính duyên, lại có thể kết giao đi qua lâu mà thôi.
8, thiên tướng, đà la nhập cung tử nữ hoặc cung phúc đức, có đào hoa.
9, cung điền trạch hóa kị nhập cung tử nữ, đào hoa nhiều, bị cưới đã sinh dục tử nữ được phối ngẫu; hội hao phí tiền.
Cung tử nữ hóa kị nhập cung điền trạch, đào hoa thiếu, có cũng lưu không được, nhi tử thiếu, tử duyên thiếu.
1 0, cung mệnh hóa lộc nhập cung tật ách, cung tật ách hóa kị nhập cung điền trạch, cung điền trạch hóa kị nhập phối ngẫu cung, chủ nhìn thấy nữ nhân, chỉ cần yêu thích, liền muốn cưới về đang thê tử.


Sáu, ở chung:
1, cung tử nữ hóa kị nhập quan lộc cung, lại chuyển hóa kị nhập cung tử nữ, kim ốc giấu kiều.
2, cung mệnh hóa lộc nhập cung tử nữ ( tự hóa kị ), trước hôn nhân ở chung, kết hôn chia tay.
3, đại ngẫu nhiên hóa lộc nhập bản ngẫu nhiên, lại chuyển hóa kị nhập cung điền trạch, phối ngẫu bên ngoài cùng người ở chung.
4, phi hóa thứ tự:
Giao hữu cung: trước có bằng hữu quan hệ. Cung tử nữ: lại sinh sản duyên phận ( đào hoa ). Cung tật ách: cuối cùng nhất sinh sản quan hệ tình dục.


Bảy, ‘ chèo tường ’‘ buôn lậu ’‘ ngoại tình ’:
1, cung tử nữ hóa kị nhập phối ngẫu cung, lại chuyển hóa kị nhập cung tử nữ, cưới đã kết hôn chi vật kiện là tiểu lão bà.
2, phối ngẫu cung hóa kị nhập cung tử nữ, một nửa khác có ngoại tình.
3, cung mệnh hóa lộc nhập cung điền trạch, lại chuyển hóa kị nhập cung tử nữ, cưới tuổi đại hoặc người đã kết hôn là tiểu lão bà.
Cung mệnh hóa lộc nhập cung tử nữ, lại chuyển hóa kị nhập cung điền trạch, cưới tuổi tiểu nhân là tiểu lão bà.
4, phối ngẫu cung hóa kị nhập cung điền trạch, lại chuyển hóa kị nhập phối ngẫu cung, một nửa khác ba tường.
5, phối ngẫu cung hóa lộc nhập cung tử nữ, có ngoại tình.
6, cung tử nữ hóa kị nhập phối ngẫu cung, có ngoại tình.
7, cung mệnh hóa lộc nhập nào đó cung, lại chuyển hóa kị nhập phối ngẫu cung, lại chuyển hóa kị nhập cung tử nữ, có ngoại tình.
8, cung tử nữ hóa lộc nhập phối ngẫu cung, người khác câu dẫn phối ngẫu.


Tám, ly hôn:
1, năm sinh hóa kị nhập phối ngẫu cung ( tự hóa kị ), ly hôn.
2, phối ngẫu cung hóa kị trùng cung mệnh, ly hôn.
3, thiên di cung hóa kị trùng phối ngẫu cung, ly hôn.
4, phối ngẫu cung hóa lộc nhập cung điền trạch ( tự hóa kị ), ly hôn.
5, phối ngẫu cung hóa lộc nhập giao hữu cung, lại chuyển hóa kị nhập cung điền trạch, ly hôn.
6, phối ngẫu cung hóa lộc nhập cung phúc đức, lại chuyển hóa kị trùng cung phụ mẫu, ly hôn.
7, phối ngẫu cung hóa lộc nhập thiên di cung, lại chuyển hóa kị nhập cung tử nữ, nữ nhân mệnh chủ ly hôn.
8, phối ngẫu cung hóa kị nhập cung điền trạch ( tự hóa kị ), nữ nhân mệnh chủ ly hôn.
9, đại hạn hóa kị trùng đại ngẫu nhiên, ly hôn.
1 0, cung mệnh hóa kị trùng phối ngẫu cung, ly hôn.
4, cung mệnh hóa lộc nhập huynh nô tuyến, có tiểu lão bà, nhân duyên tốt.


Chín, phong trần nữ lang:
1, tử tham nhập mệnh cung. Bị là phong trần cũng do một nghĩa ấy.
2, mệnh tọa bốn mã chi địa gặp phá quân, thiên mã, hàm trì, văn xương, văn khúc, thiên diêu tam phương hội, là phong trần nữ nhân.
3, phá quân, thiên diêu, địa kiếp nhập mệnh cung, bị là * nữ nhân.
4, cung mệnh hóa lộc nhập phối ngẫu cung, lại chuyển hóa kị nhập cung phúc đức, đang đại hạn như cung phúc đức lúc rơi vào phong trần.
5, phối ngẫu cung hóa lộc nhập mệnh cung, tại chuyển hóa kị nhập tử điền tuyến, là phong trần nữ lang.
6, quan lộc cung hóa lộc nhập cung tử nữ, hóa quyền nhập cung tật ách, là phong trần nữ lang.


Mười tên, phối ngẫu tuổi tác cùng phương nào nhân sĩ:
1, phối ngẫu khá là ngã lớn tuổi hơn: trở xuống chư tinh nhập phối ngẫu cung.
Tử tham, tử phá, tử bộ dạng, cự môn, thiên lương tại tị, hợi cung, liêm tham.
2, một nửa khác vì sao phương nhân sĩ: lấy phối ngẫu cung đích thiên can phán đoán tới.
Giáp, kỷ, đinh can bên ngoài hương người. Giáp ất can người phương đông; bính đinh can người miền nam; mậu kỉ can trung bộ người; canh tân can người phương tây; nhâm quý can người phương bắc.


Thập nhất, kết hôn muộn:
1, hóa kị nhập mệnh cung hoặc phối ngẫu cung, kết hôn muộn là nên (3 0 —35 tuổi ).
2, phối ngẫu cung hóa kị trùng cung mệnh hoặc nhập quan lộc cung, kết hôn muộn (35—4 0 tuổi ).


Mười hai, lên xe:
1, cung điền trạch hóa lộc nhập mệnh cung, lại chuyển hóa kị nhập phối ngẫu cung, là lên giường.
2, phối ngẫu cung hóa lộc nhập cung điền trạch, lại chuyển hóa kị nhập cung tật ách, lên xe với trước hôn nhân.
Cung tật ách hóa lộc nhập cung điền trạch, lại chuyển hóa kị nhập phối ngẫu cung, lên xe với trước hôn nhân.
3, đại ngẫu nhiên hóa kị nhập lưu năm, lên giường ( lưu niên tại đại ngẫu nhiên hóa kị về sau ).
Đại ngẫu nhiên hóa kị nhập lưu tật, lên giường ( lưu niên tại đại ngẫu nhiên kị trùng hậu ).
4, tham lang, liêm trinh, thái âm nhập đại tật, nữ nhân mệnh dễ bị lên xe.


Mười ba, đào hoa đối đãi nhau tình huống:
1, cung tật ách hóa lộc nhập giao hữu cung ( tự hóa kị ), muốn khác tính, khác tính không được súy ngã.
Giao hữu cung hóa lộc nhập cung tật ách ( tự hóa kị ), khác tính muốn ta, ngã không được súy hắn.
2, cung tử nữ hóa lộc nhập cung tật ách, muốn có quan hệ phát sinh. Cung tử nữ hóa quyền nhập cung tật ách, động thủ cước.
Cung tử nữ hóa khoa nhập cung tật ách, có phong độ được. Cung tử nữ hóa kị nhập cung tật ách, lên giường.
3, cung mệnh hóa lộc nhập giao hữu cung, lại chuyển hóa lộc nhập mệnh cung, hôn.
Cung mệnh hóa lộc nhập giao hữu cung, lại chuyển hóa kị nhập mệnh cung, lên giường.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều