Chu xuân mạnh thư viện / Tử vi đẩu số cách cục / Cách cục thiển đàm

0 0

Cách cục thiển đàm

2 0 12-12-19   Chu xuân mạnh. . .

Thứ nhất tiết: cách cục thiển đàm
42 cách cục tới định nghĩa
◎ cách: nhóm sao tới cơ bản tổ hợp.
◎ cục: có thể khiến nhóm sao đặc tính đầy đủ bày ra tới kết cấu thể.
◎ cách cục: đồ bị thành công hoặc thất bại tới đặc thù vận mệnh kết cấu ﹝ nhóm sao tổ hợp ﹞.
Thành công phương pháp rất nhiều, theo như mỗi người ánh sao bầy tổ hợp mà định ra, nhóm sao tổ hợp nhược thành cách, kinh cát hóa ﹝ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lấy hóa lộc chủ yếu ﹞ dẫn động lúc, tất có đáng phương diện tới thành tựu.
Cách cục nhược là kị sát chỗ nhiễu, phá mất khó tránh, đặc biệt hung cách, ác cách khó khăn nhất quấn, tất sinh ra tai họa; mệnh không thành cách cũng khỏi phải lo lắng, hành vận nhược đi vào thành cách lại bị cát hóa vận trình, cũng có thành công được điều kiện cùng cơ duyên.
Mệnh nhược thành cách, lộc tại nơi nào, thành tựu tùy tới xuất hiện; nhược thành hung cách hoặc ác cách, kị đến ở chỗ, phá mất tùy tới mà đến, sát tinh nhiễu loạn, cũng có quát tháo tới khả năng.
Hung cách, ác cách nhược vận dụng thiết thực, cũng có thể gặp kỳ thành, nếu có thể đi ngược lại con đường cũ ﹝ như tiến hành phá hoại tính chi hành nghiệp hoặc khảo cổ, cổ văn học, tông giáo, triết học, mê tín thức mệnh lý giải đậu, tiên phật thần quỷ chi hành nghiệp đều cực thích cách ﹞, cũng có thể tường an vô sự, hành vận nhược có cát hóa hoặc cát phụ, lộc ngôi sao chỗ đến ở chỗ đều có thể gặp kỳ thành.
Hung cách nguy cơ tứ phía; ác cách tai nạn không ngừng; tam phương kị sát, bị cô lập từ bốn phía. Bởi vì ứng chi đạo, trừ phi hiểu số mệnh con người mà vận mệnh, nếu không chỉ có thể dĩ tĩnh chế động, tĩnh đãi ác vận rời xa, hảo vận giá lâm. Bởi vì lòng tĩnh thì thần không được loạn, mới đủ lấy ứng biến; lòng loạn thì ma sinh ra, quan tới cửu thiên tam giới, tịnh không thần ma tiên quỷ tung tích. Bởi vì thần ma tiên quỷ, chỉ ở lòng người, khỏi phải hướng ra phía ngoài cầu, muốn trừ tới chỉ tu tĩnh tâm, lòng tĩnh thì thần sinh ra, ma tự nhiên biến mất cũng.

Thứ hai tiết: hung cách tới tổ hợp ﹝ hung cách kinh sao hóa kỵ dẫn động lúc, có thể thành ác cách ﹞
Hung cách tới thành phần tinh diệu, đều lấy sát tinh bị giáp, hoặc sát tinh tương hỗ quấy nhiễu chủ yếu.
※ dương đà giáp sát: sát tinh được tọa cung, bị lưỡng lân cung được dương đà giáp chế, xưng tới là "Dương đà giáp sát" . Như dương đà giáp dương ﹝ lưu niên dương đà giáp năm sinh dương nhận, hoặc năm sinh dương đà giáp lưu niên dương nhận, phối ngẫu tới năm sinh dương đà giáp các hạ tới năm sinh dương nhận, đều vị tới "Dương đà giáp dương" ﹞, dương đà giáp đà, dương đà giáp hoả tinh, dương đà giáp linh tinh, dương đà giáp thiên không, dương đà giáp địa kiếp.
※ hỏa linh giáp sát: sát tinh được tọa cung bị hoả tinh cùng linh tinh tại lưỡng lân cung giáp chế, vị tới "Hỏa linh giáp sát" . Như lửa linh giáp thiên không, hỏa linh giáp địa kiếp, hỏa linh giáp dương nhận, hỏa linh giáp đà la.
※ không kiếp giáp sát: sát tinh được tọa cung bị không kiếp nhị tinh tại lưỡng lân cung giáp chế, vị tới "Không kiếp giáp sát" . Như không cướp giáp dương nhận, không kiếp giáp đà la, không kiếp giáp hoả tinh, không kiếp giáp linh tinh.
※ song kị giáp sát: đời thứ ba sao hóa kỵ ﹝ năm sinh, đại hạn, lưu niên vị tới đời thứ ba, suy tính bản mệnh, đại hạn hoặc lưu niên trọng đại sự tình hạng lúc dùng chi; nhược suy tính lưu thời, thì lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời vị tới đời thứ ba ﹞ giáp chế sát tinh tới tọa cung, vị tới "Song kị giáp sát ", như song kị giáp thiên không, song kị giáp địa kiếp, song kị giáp hoả tinh, song kị giáp linh tinh, song kị giáp dương nhận, song kị giáp đà la.
※ tam phương giai sát cách: cung mệnh, cung tài bạch, quan lộc cung, thiên di cung đều tọa sát tinh lúc vị tới; muốn điều tra nào đó cung lúc, đáng cung tới tam phương cung vị nhược đều ngồi vào sát tinh, đối với đáng cung liền có nguy hại khả năng, chỉ cần hành vận kị nhiễu hoặc sát xâm, liền có điệt gồm quát tháo được rõ ràng tượng.
※ thất sát dương đà điệt gồm: thất sát cùng dương đà đồng cung hoặc hội chiếu, lưu niên lại gặp dương đà đến nhiễu, vị tới "Thất sát dương đà điệt gồm ", điệt gồm lúc cũng đưa xuất hiện hung tượng.

Thứ ba tiết: ác cách tới tổ hợp
Ác cách tới thành phần tinh diệu, đều lấy hóa kị bị giáp chế hình thành, sao hóa kỵ hiệp sát tinh thành cách cũng thế.
※ dương đà giáp kị: đời thứ ba sao hóa kỵ tiến vào dương đà giáp chế cung vị, liền hình thành "Dương đà giáp kị" .
※ hỏa linh giáp kị: đời thứ ba sao hóa kỵ tiến vào hỏa linh giáp chế cung vị, vị tới "Hỏa linh giáp kị" .
※ không kiếp giáp kị: đời thứ ba sao hóa kỵ bị không kiếp giáp chế lúc, liền hình thành "Không kiếp giáp kị" .
※ song kị giáp kị: đời thứ ba sao hóa kỵ tương hỗ giáp chế lúc, bị giáp được cung vị liền hình thành "Song kị giáp kị" .
※ tam phương kị sát cách: muốn điều tra tới cung vị, thứ ba phương cung vị đều là kị sát bàn cứ lúc vị tới "Tam phương kị sát cách" .
※ hóa kị hiệp sát thành cách: sao hóa kỵ hiệp hỏa dương, hỏa đà, linh dương, linh đà tới bất luận cái gì một nhóm hình thành cách cục đều vị tới "Hóa kị hiệp sát thành cách" .

Thứ tư tiết: cát tường cách cục tới tổ hợp
※ tam kỳ gia hội cách: hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đồng thời hội nhập nào đó cung, đáng cung liền hình thành "Tam kỳ gia hội ",
Tam kỳ gia hội, một mảnh vinh cảnh, tất có đắc ý sự tình.
※ song lộc phụ lộc: ở chính giữa giữa bị phụ được cung vị ...nhất cát tường ﹝ bị phụ được cung vị, nhược trong cung tinh diệu tổ hợp thành cách lúc càng cho nên hình thành "Song lộc phụ lộc lại phụ cách ", bên ngoài cát tượng khá là tới "Tam kỳ gia hội" có quá tới mà không khỏi cùng ﹞, chỉ có ngồi mát ăn bát vàng, nếu có hạnh gặp tới, thành tựu tất nhiên phi phàm.
※ song lộc phụ cách: thành ô nhóm sao ﹝ đồng cung thành cách lúc tốt nhất ﹞ bị song lộc chỗ phụ lúc, có phát huy "Lôi đình vạn quân" được uy lực ﹝ như lửa tham, linh tham, hỏa vũ, linh vũ, hỏa âm, linh âm, hỏa dương, linh dương, hỏa đà, linh đà, lộ thượng mai thi, hình tù giáp ấn, mã đầu đeo gươm, thiên cơ thiên lương kình dương hội, hỏa không, linh không, hỏa kiếp, linh cướp, âm dương, âm đà, linh xương đà vũ, cự hỏa dương, cự linh dương, cự hỏa đà, cự linh đà, xương tham, khúc tham, xương liêm, khúc liêm các loại ﹞.
※ song lộc giao trì: đời thứ ba lộc ngôi sao hoặc lộc tồn, có hai khỏa trở lên tại tam hợp cung hội chiếu lúc, liền cấu thành "Song lộc giao trì ", như mệnh tọa sửu cung, lộc tồn tại tị, hóa lộc tại dậu hoặc sửu, liền có thể hình thành; nhược lộc tồn tại ngọ, luận cùng thú cung, đại hạn hoặc lưu niên lộc ngôi sao tại dần hoặc thú lúc, cũng cấu thành "Song lộc giao lưu" tại thú cung tam phương, song lộc chỗ hội tới cung vị, tất có sở thành.

Thứ năm tiết: tốt nhất hành chánh nhân viên cách cục
Hành chánh nhân viên tu nhâm lao nhâm oán, cho nên cung mệnh tam phương không nên gặp kị sát, bất luận cái gì không thấy kị sát được tổ hợp giai nghi hành chánh, mặc kệ thành cách hoặc không thành cách, chỉ là thành ô nhóm sao tổ hợp, khá là đồ bị leo lên thăng, mưu định rồi sau đó động đích nhân cách đặc biệt chất, không thành cách nhân tất khá là uể oải, khiếm khuyết làm việc nguyên tắc, chỉ có thể ở cơ tằng trung lăn lộn.
※ phụ bật giáp đế cách: bởi vì cá nhân ưu khác chi hành sự tình biểu hiện cùng bầy chúng mị lực nhận nhận cùng, mà bị ủng hộ, đẩy cử trở thành mỗi bên đi nghiệp, mỗi bên giai tằng được lãnh tụ nhân vật.
※ quân thần khánh hội cách: tại đoàn thể trung có thể đầy đủ phát huy hành chánh năng lực cùng lãnh đạo năng lực, cho nên tài năng ở hợp mưu hợp sức được hoàn cảnh trung đạt tới cao thành tựu, bên ngoài lãnh tụ tính cách cũng thành là "Đang nhân không được để" được linh hồn nhân vật.
※ dương lương xương lộc cách: lấy cá nhân ưu khác được chuyên nghiệp tu dưỡng và phục vụ tinh thần, cực có cơ hội bị kéo duyên lãm đến quyền lực hạch tâm, trở thành cao nhất hành chánh phụ tá hoặc ba thăng đến thủ trưởng.
※ cơ nguyệt đồng lương cách: có nhâm lao nhâm oán được xử sự tình tinh thần, cùng truy cầu an nhàn sinh hoạt hoàn cảnh được cơ bản lòng thái, là cao nhất cơ tằng hành chánh nhân viên.

Thứ sáu tiết: gặp lộc một đường cát kị nhiễu quát tháo cách cục
※ linh xương đà vũ: linh tinh, văn xương, đà la, vũ khúc bốn sao ★ tới tổ hợp, nhược thiếu đà la, lưu niên đà la
Có thấu thành, nhược thấu thành cách, gặp lộc tất gặp bên ngoài cát, kị nhiễu tất sính bên ngoài hung.
※ thiên cơ thiên lương kình dương hội: thiên cơ, thiên lương, dương nhận ﹝ hoặc đà la ﹞ được tổ hợp.
※ hình tù giáp ấn: liêm trinh ﹝ hóa khí tù ﹞, thiên tướng ﹝ hóa khí ấn ﹞, kình dương ﹝ hóa khí hình ﹞ ba sao tổ hợp, thiếu kình dương lúc, đà la thay thế cũng thành.
※ lộ thượng mai thi: liêm trinh, thất sát, dương nhận ﹝ đà la ﹞ tới tổ hợp.
※ mã đầu đeo gươm: kình dương tại ngọ cung tọa thủ, lưỡng lân cung có song lộc giáp phụ lúc thành cách.
※ cự hỏa dương: cự môn, hoả tinh, kình dương ﹝ dương nhận ﹞ được tổ hợp, cũng tính là "Hiệp sát thành cách" .
※ cự linh dương: cự môn, linh tinh, kình dương ba sao tổ hợp, cũng tính là "Hiệp sát thành cách" .
※ sát cách: từ hỏa dương, hỏa đà, linh dương, linh đà bốn tổ sát tinh tạo thành cách cục.
※ hiệp sát thành cách: bất luận cái gì chủ tinh hiệp bốn tổ sát tinh một trong tổ liền có thể thành cách. Như tử vi cùng hỏa, dương đồng cung hoặc hội chiếu, tử vi vốn nhờ mà "Hiệp sát thành cách" .

Thứ bảy tiết: bị không kiếp trùng rách nát sát cách tổ hợp
※ hỏa dương không: hoả tinh, kình dương, bầu trời tổ hợp, "Hỏa dương" cách bị thiên không trùng phá tạo thành.
※ hỏa đà không: hoả tinh, đà la, bầu trời tổ hợp, "Hỏa đà" cách bị thiên không trùng phá tạo thành.
※ hỏa dương cướp: hoả tinh, dương nhận, địa kiếp được tổ hợp, "Hỏa dương" cách bị địa kiếp trùng phá tạo thành.
※ hỏa đà cướp: hoả tinh, đà la, địa kiếp được tổ hợp, "Hỏa đà" cách bị địa kiếp trùng phá tạo thành.
※ linh dương không: linh tinh, dương nhận, bầu trời tổ hợp, "Linh dương" cách bị thiên không trùng phá tạo thành.
※ linh đà không: linh tinh, đà la, bầu trời tổ hợp, "Linh đà" cách bị thiên không trùng phá tạo thành.
※ linh dương cướp: linh tinh, dương nhận, địa kiếp được tổ hợp, "Linh dương" cách bị địa kiếp trùng phá tạo thành.
※ linh đà cướp: linh tinh, đà la, địa kiếp được tổ hợp, "Linh đà" cách bị địa kiếp trùng phá tạo thành.
Trước thuật này tám tổ cách cục, lấy đồng cung bị song lộc phụ ﹝ nhất là lại hình thành "Song lộc phụ lộc" lúc tốt nhất ﹞ lúc ...nhất cát tường, nhưng cùng lúc phát huy "Hỏa không thì phát" cùng "Kim không thì minh" được bộc phát lực; nhưng nếu gặp kị giáp, đột nhiên xuất hiện được tai nạn thì làm cho người trở tay không kịp. Này tám tổ bị không kiếp trùng phá đích bố cục, lộc tinh chiếu nhập lúc cũng có thể bày ra chút hứa cát tường, nhược tiến hành mỗi bên đi nghiệp nghiên cứu, thiết kế, khai phát nhân tài, liền có thể có thích đáng được phát huy; nếu là sao hóa kỵ xâm nhập, thì có "Hung không được đầy đủ hung" tình hình thực tế huống xuất hiện, tuy thương nguyên khí, lại có từ đầu lại đi được cơ hội, bởi vì đại hạn hoặc lưu niên lộc ngôi sao giá lâm thời liền có thể khiến cho nó "Tức phát lại minh cũng. Nhưng tổ hợp được bất quy tắc tính, làm cho người khó có thể

  Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

  Đoán các ngươi thích

  0 Điều bình luận

  Phát biểu

  Mời tuân thủ người sử dụng Bình luận công ước

  Cùng loại luận án
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều