Chia sẻ

Càng nhiều

Can cung tứ hóa pháp

2 0 1 0 -12- 0 1   Vô ưu thành
Can cung tứ hóa pháp < cung tật ách tứ hóa >
Cung tật ách tứ hóa phi tinh -- hóa lộc
1 cung tật ách hóa lộc nhập cung mệnh có nhân duyên, lạc quan, thân thể tốt.
2 cung tật ách hóa lộc nhập cung huynh đệ cùng huynh đệ hữu duyên, tình cảm tốt.
3 cung tật ách hóa lộc nhập cung phu thê tình cảm vợ chồng tốt, yêu thương thê ( phu ) tử, sinh hoạt tình dục nhiều.
4 cung tật ách hóa lộc nhập cung tử nữ cùng tử nữ duyên tốt, yêu thương tử nữ, lại sinh hoạt tình dục nhiều, không chỉ huy.
5 cung tật ách hóa lộc nhập cung tài bạch tài vận tốt, tiền kiếm được nhẹ nhõm, góc có trưởng bối quý nhân trợ giúp.
6 cung tật ách tự hóa lộc làm người lạc quan, không so đo.
7 cung tật ách hóa lộc nhập cung thiên di người ở bên ngoài duyên tốt, bằng hữu nhiều, vui mừng vui đùa.
8 cung tật ách hóa lộc nhập cung nô bộc cùng bạn duyên tốt, bằng hữu nhiều, lại đào hoa khá nhiều.
9 cung tật ách hóa lộc nhập cung quan lộc công việc nhẹ nhõm vui sướng, cùng làm việc ở giữa ở chung hòa thuận.
1 0 cung tật ách hóa lộc nhập cung điền trạch có tài vận, thân thể tốt, ở nhà suông sẻ.
11 cung tật ách hóa lộc nhập cung phúc đức nhân duyên tốt, phúc trạch tốt, lại thân thể tốt.
12 cung tật ách hóa lộc nhập cung phụ mẫu cùng trưởng bối có duyên phận, nhiều quý nhân, bên ngoài đắc ý.
Cung tật ách tứ hóa phi tinh -- hóa quyền
1 cung tật ách hóa quyền nhập mệnh cung cá tính mạnh, thiếu niên nhiều tai.
2 cung tật ách hóa quyền nhập cung huynh đệ cùng huynh đệ hội có ý kiến, phải quản huynh đệ.
3 cung tật ách hóa quyền nhập cung phu thê tình cảm vợ chồng tốt, tính dục nhiều, nhưng góc sẽ quản phối ngẫu, thường có ý kiến.
4 cung tật ách hóa quyền nhập cung tử nữ cùng tử nữ duyên tốt, quản con cái, lại sinh hoạt tình dục nhiều, không chỉ huy.
5 cung tật ách hóa quyền nhập cung tài bạch kiếm tiền góc bận rộn, tiền dục vọng đại, góc phí sức.
6 cung tật ách tự hóa quyền cá tính mạnh lại cổ quái, trưởng thành sớm.
7 cung tật ách hóa quyền nhập cung thiên di bên ngoài bận rộn, nhân duyên tốt, cùng bạn góc có ý kiến.
8 cung tật ách hóa quyền nhập cung nô bộc cùng bạn duyên tốt, nghĩ giao càng nhiều bằng hữu.
9 cung tật ách hóa quyền nhập cung quan lộc công việc góc phí sức, tinh thần trách nhiệm trọng, quản thuộc hạ cùng làm việc.
1 0 cung tật ách hóa quyền nhập cung điền trạch tài dục vọng cao, ở nhà cầm quyền.
11 cung tật ách hóa quyền nhập cung phúc đức nhân duyên tốt, năng lực mạnh, nhưng lao lực phí sức, lại nhiều tai.
12 cung tật ách hóa quyền nhập cung phụ mẫu có trưởng bối hợp thời trợ giúp, bên ngoài thường có ý kiến tranh chấp.

Cung tật ách tứ hóa phi tinh -- hóa khoa
1 cung tật ách hóa khoa nhập mệnh cung nhân duyên tốt, lạc quan, thể xác tinh thần vui sướng.
2 cung tật ách hóa khoa nhập cung huynh đệ cùng tình cảm huynh đệ kết giao, có chừng có mực.
3 cung tật ách hóa khoa nhập cung phu thê cùng phối ngẫu tình cảm không hài hòa.
4 cung tật ách hóa khoa nhập cung tử nữ cùng tử nữ duyên tốt, yêu thương tử nữ, lại sinh hoạt tình dục nhiều, nhưng có tiết chế.
5 cung tật ách hóa khoa nhập cung tài bạch tiền tài suông sẻ, liệu cơm gắp mắm.
6 cung tật ách tự hóa khoa thân thể tốt, phong độ tốt, bệnh có lương y.
7 cung tật ách hóa khoa nhập cung thiên di người ở bên ngoài duyên tốt cùng bạn kết giao có chừng có mực, bên ngoài bình an.
8 cung tật ách hóa khoa nhập cung nô bộc chọn bạn mà giao, không tổn hao gì bạn bè.
9 cung tật ách hóa khoa nhập cung quan lộc công việc nhẹ nhõm, cùng làm việc ở chung tan ra 冾.
1 0 cung tật ách hóa khoa nhập cung điền trạch ở nhà suông sẻ, tiền tài liệu cơm gắp mắm.
11 cung tật ách hóa khoa nhập cung phúc đức nhân duyên tốt, thân thể cũng tốt, có quý nhân.
12 cung tật ách hóa khoa nhập cung phụ mẫu cùng trưởng bối ở chung hòa hợp, có trưởng bối quý nhân, bên ngoài suông sẻ.

Cung tật ách bởi vì hóa phi tinh -- hóa kị
1 cung tật ách hóa kị nhập mệnh cung thân thể chênh lệch, cùng bạn kết giao tổn hại đến thân thể của mình.
2 cung tật ách hóa kị nhập cung huynh đệ cùng huynh đệ duyên phận mờ nhạt, tình cảm không tốt, khó coi.
3 cung tật ách hóa kị nhập cung phu thê cùng phối ngẫu tình cảm mờ nhạt, sinh hoạt không hài hòa.
4 cung tật ách hóa kị nhập cung tử nữ cùng tử nữ duyên gầy, quản con cái, lại sinh hoạt tình dục nhiều, nhưng có tiết chế.
5 cung tật ách hóa kị nhập cung tài bạch tiền tài không được như ý, là tài lao lực mà thương thân.
6 cung tật ách tự hóa kị thể nhược lại khá nhiều bệnh, lao lực, trưởng thành sớm.
7 cung tật ách hóa kị nhập cung thiên di bên ngoài không được như ý, cùng bạn kết giao tổn hại và thân thể, lại khá nhiều tai.
8 cung tật ách hóa kị nhập cung nô bộc cùng bạn duyên gầy, bởi vì bằng hữu mà tổn hại thân thể.
9 cung tật ách hóa kị nhập cung quan lộc công việc không được như ý, lao tâm lao lực, cùng làm việc ở chung không được hòa hợp.
1 0 cung tật ách hóa kị nhập cung điền trạch tiền tài không được như ý, thân thể không được tốt, lao lực.
11 cung tật ách hóa kị nhập cung phúc đức thể nhược nhiều bệnh, nhân duyên không tốt, khó coi, phúc trạch chênh lệch.
12 cung tật ách hóa kị nhập cung phụ mẫu cùng trưởng bối ở chung không tốt, khó coi, thân thể cũng không tốt. Bên ngoài không như ý.
# các huynh đệ khác cung, cung tử nữ, cung nô bộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu tứ hóa phi tinh, tự hành biến báo.
Can cung tứ hóa pháp < tứ hóa phi tinh hoạt bàn vận dụng >
1 mệnh bàn ngoại trừ cố định cung vị tứ hóa bên ngoài, còn có thể sống nhìn, linh hoạt vận dụng.
2 như bản mệnh tới cung huynh đệ cũng là tài bạch được cung điền trạch, có thể nhìn ra tiền bạc vận dụng, tiền tài được quay vòng có hoặc vô.
3 cung huynh đệ hóa kị nhập cung phúc đức xung tài cung. . Không mượn được tiền, hướng bằng hữu tiền tài quay vòng, có khó khăn.
4 cung tài bạch hóa kị nhập cung nô bộc xung cung huynh đệ. . Không mượn được tiền, hướng bằng hữu tiền tài quay vòng có khó khăn.
5 cung huynh đệ hóa kị nhập cung tài bạch xung cung phúc đức. . Trùng chi trước không mượn được tiền, trùng chi hậu có thể mượn đến.
6 cung tật ách ngoại trừ nhìn bản thân tình trạng bên ngoài, còn có thể nhìn sự nghiệp kinh doanh được trạng thái, bởi vì, cung tật ách cũng là cung quan lộc được cung điền trạch.
7 sấn nạn cung hóa kị nhập cung phúc đức xung cung tài bạch chủ sự nghiệp không được kiếm tiền.
8 cung tật ách hóa kị nhập cung phu thê xung cung quan lộc chủ sự nghiệp không được kiếm tiền.
9 cung tật ách hóa kị nhập cung thiên di xung mệnh. . Chủ sự nghiệp không được kiếm tiền.
1 0 cung tật ách hóa kị nhập mệnh cung xung cung thiên di. . Chủ sự nghiệp không được kiếm tiền.
11 cung tật ách được tứ hóa, hóa lộc nhập cung quan lộc, hóa quyền nhập cung tài bạch, hóa khoa nhập cung thiên di. . Đồng đều chủ sự nghiệp kiếm tiền.
12 cung nô bộc cũng là cung phúc đức được cung điền trạch, như hóa kị nhập cung tử nữ, xung mình cung điền trạch, thì phải tổn hại mình tài cách.
13 cung phụ mẫu cũng là cung phu thê được cung điền trạch. . Như cung phụ mẫu hóa kị nhập cung tử nữ đến xung mình điền trạch, phu thê được điền trạch xung mình cung điền trạch, biểu thị chủ vợ chồng bất hòa, ở nhà không đợi được, lại hướng cũng do nghĩa ấy đòi tiền góc khó.
14 cung phụ mẫu hóa kị nhập cung thiên di xung cung điền trạch. . Chủ phu thê duyên gầy, kết hôn muộn.
15 cung phụ mẫu hóa kị nhập cung tử nữ xung cung điền trạch, biểu hiện phu thê được điền trạch xung mình điền trạch, chủ bản gia cùng nhà mẹ đẻ không êm thấm, cũng họ chủ phụ mẫu không có duyên với chính mình.
16 cung phu thê là cung tật ách được cung điền trạch, cung phu thê hóa kị người cung phụ mẫu xung cung tật ách, chủ phu thê duyên gầy.
17 cung tài bạch 寪 cung nô bộc được điền trạch, cung tài bạch hóa kị nhập cung tử nữ xung cung điền trạch, chủ tài không được tụ, cùng bạn đầu tư hợp bạn bè, tiền sẽ bị lấy đi.
18 cung phúc đức vì huynh đệ được cung điền trạch, cung phúc đức hóa kị nhập cung nô bộc xung cung huynh đệ, chủ huynh nô vô duyên, cũng chủ không thể cùng phải.
19 cung phúc đức hóa kị nhập cung huynh đệ xung cung nô bộc. . Chủ huynh nô vô duyên, không thể cùng phải hoặc trước thời gian tiêu phải.
2 0 cung nô bộc là cung phúc đức được cung điền trạch, cung nô bộc hóa kị nhập cung tài bạch xung cung phúc đức. , chủ cùng tài có quan hệ, cũng không tham ngộ gia tăng tiêu phải hoặc trùng chi trước, không muốn cùng phải, trùng chi hậu thì có.
21 cung thiên di là cung điền trạch được cung điền trạch, bởi vì cung điền trạch hóa kị nhập cung thiên di xung cung mệnh, chủ biến động phải dọn nhà, tài sản dựa vào chính mình tránh.
22 cung tử nữ vi nô bộc cung được cung quan lộc, nhìn hợp bạn bè đầu tư.
23 cung tử nữ hóa kị nhập cung thiên di xung mệnh, cùng bạn không thể hợp bạn bè, chủ biệt bản thân mình bất lợi.
24 cung tử nữ hóa kị nhập cung phúc đức xung cung tài bạch, chủ bằng hữu bản thân bất lợi.
25 cung điền trạch hóa kị nhập hoặc xung mệnh. . Chủ cùng duyên phận có quan hệ.
26 cung điền trạch hóa kị nhập quan lộc hoặc xung quan lộc. . Chủ cùng sự nghiệp có quan hệ ( sự nghiệp không được như ý ).
27 cung điền trạch hóa kị nhập cung tài bạch hoặc xung cung tài bạch. . Chủ cùng tài có quan hệ, có hại tài.
# trở lên nhiều không kể xiết, vẻn vẹn lấy kể trên kiểu mẫu cung tham khảo. Mời độc giả tự hành biến báo vận dụng.
Luận mệnh pháp tắc
1. Nhìn cung mệnh luận một thân tới hình cách, tính tình
2. Nhìn cung phúc đức luận một thân tới thế giới nội tâm
3. Nhìn cung phụ mẫu tri kỳ người có tổ ấm hay không
4. Luận đoán lưu vận pháp tắc
(1) tiên thiên mệnh bàn làm thể ( cụ thể cốt cán ), lưu mười năm tam phương tứ chính thế cục là dụng
(2) lấy tầm quan trọng luận:
a. Nguyên mệnh bàn chỉ thuộc trạng thái tĩnh, mặt phẳng, cần nhờ lưu mười năm nhân tố "Kéo theo" ;
b. Lưu mười năm cấp độ thuộc chí cao vô thượng
Lưu mười năm 62 lưu niên 62 lưu nguyệt 62 lưu nhật 62 lưu thời
(3) trước xem xét lưu mười năm cung mệnh vị trí, tọa lạc nguyên mệnh bàn cung nào vị trí
(4) quan sát lưu mười năm cung mệnh mặt phẳng tam phương tứ chính, tinh diệu tổ hợp cát hung tín hiệu
(5) a. Lưu mười năm tứ hóa chấm đất chi ngôi sao, "Kéo theo" nguyên mệnh bàn cung vị chỗ biểu thị cát hung tín hiệu
b. lưu niên tứ hóa chấm đất chi ngôi sao, "Kéo theo" lưu mười năm cung vị chỗ biểu thị phát sinh ở nên năm cát hung tín hiệu
(6) lưu mười năm tứ hóa chấm đất chi ngôi sao, "Kích phát" bản mười năm cung vị tam phương tứ chính chỗ biểu thị cát hung tín hiệu
(7) chú ý lưu bốn pháp từ đâu cung đánh ra, mà đầy đủ cung tức là lai long, lại nhìn nên tứ hóa kéo theo / bay thấp khác cung, ra sao danh mục, biết ngay mất mạch ( kết cục )
(8) chủ tinh khống chế đại cục, phụ tinh tả hữu đại cục
(1 0 ) sao hóa kị đại biểu xung phá, thất bại ( như hóa lộc gặp hóa kị, thành lành trung giấu hung, cuối cùng hung )
(11) đi lưu vận vô miếu hãm chi tranh
(12) luận cường độ tự cung : đối cung = 7 0: 3 0
Đối cung / tự cung : tam hợp song cung = 6 0: 4 0
( như bản cung vô chính diệu đối cung / tự cung: tam hợp song cung = 51: 49)
(13) luận quan hệ tới đối cung, tam hợp cung = nội tại nhân tố ( trực tiếp )
Phụ cung, quan cung = nhân tố bên ngoài
Giáp cung = tiếp cận mình bên ngoài nhân tố

Chủ tinh rõ lòng người tính, tình thế cường độ thứ cấp biểu hiện
Mạnh tinh hệ thuần tinh hệ
Giết -- đánh đấm ( trước ) cự -- cạnh tranh ( trước )
Liêm -- hung ác ( trước ) dương -- trợ giúp ( trước )
Phá -- mãng ( trước ) lương -- chính ( trước )
Vũ -- vừa rồi ( hậu ) cơ -- tiệp ( trước )
Tham -- dã ( hậu ) âm -- giấu ( hậu )
Tử -- tôn ( đồng đều ) cùng -- cùng ( hậu )
Phủ -- dung ( đồng đều )
Bộ dạng -- dao ( tùy )Can cung tứ hóa pháp < cung mệnh tứ hóa >
1 tứ hóa phi tinh cơ bản phân tự hóa, hóa nhập, hóa xuất.
2 tứ hóa nhập mệnh cung, quan lộc, tài bạch, cung điền trạch là hóa nhập.
Như: hóa lộc nhập trở lên bốn cung vị chủ kiếm tiền.
Hóa quyền nhập trở lên bốn cung chủ có thực quyền.
Hóa khoa nhập trở lên bốn cung chủ có quý nhân hiện tại.
Hóa kị nhập trở lên bốn cung chủ thủ tài.
Cung quan lộc hóa kị nhập cung điền trạch là hóa nhập, chủ đầu tư, nhưng kiếm tiền thiếu, lại lao lực.
Cung tài bạch hóa kị nhập quan lộc là hóa nhập, chủ đầu tư, nhưng không nhất định kiếm tiền.
Cung tài bạch hóa kị nhập cung điền trạch là hóa nhập, chủ thủ tài, tiết kiệm.
3 tứ hóa nhập huynh, phu, tử, tật, thiên, nô, phúc, phụ các loại cung vị là hóa xuất.
Hóa lộc nhập trở lên cung vị là hóa xuất, thủ tài không được.
Hóa quyền nhập trở lên cung vị là hóa xuất, chủ vui mừng tranh quyền, dễ có tranh chấp.
Hóa khoa nhập trở lên cung vị là hóa xuất, chủ quý nhân không xuất hiện.
Hóa kị nhập trở lên cung vị là hóa xuất, chủ tổn hại tài.
Cung tài bạch hóa kị nhập cung tử nữ là hóa xuất, chủ đầu tư, nhưng không nhất định kiếm tiền.
Cung tài bạch hóa kị nhập thiên di là hóa xuất, chủ bên ngoài kiếm tiền khó, không được như ý.
4 tứ hóa phi tinh chú ý tam phương tứ chính.
Tam phương. , quan lộc, tài bạch, cung thiên di.
Tứ chính. . Cung mệnh hợp tam phương xưng tam phương tứ chính.
Cung mệnh, cung tử nữ, cung thiên di, cung điền trạch, cũng xưng tứ chính vị trí.
Tứ chính vị trí. . Đại biểu dịch mã, biến động.
Cung thiên di hóa kị nhập tử nữ, là dịch mã, xung cung điền trạch chủ xuất ngoại, ra ngoài.
Cung mệnh tứ hóa phi tinh -- hóa lộc
1 cung mệnh tự hóa lộc nhân duyên tốt, cá tính góc độc lập, trí tuệ cũng tương đối cao.
2 cung mệnh hóa lộc nhập cung huynh đệ có huynh đệ, cùng huynh đệ góc có duyên phận, dựa vào huynh đệ trợ giúp thành công.
3 cung mệnh hóa lộc nhập cung phu thê hôn nhân duyên sớm, bằng hữu khác phái khá nhiều.
4 cung mệnh hóa lộc nhập cung tử nữ có tử nữ, yêu thương tử nữ, có quý tử.
5 cung mệnh hóa lộc nhập cung tài bạch kiếm tiền dễ dàng, dựa vào chính mình cố gắng kiếm tiền, lại dễ có thiên tài vận.
6 cung mệnh hóa lộc nhập cung tật ách làm người góc lạc quan, dễ có tính trơ.
7 cung mệnh hóa lộc nhập cung thiên di người ở bên ngoài duyên tốt, nhiều quý nhân, nhiều cơ hội kiếm tiền, bên ngoài đắc ý.
8 cung mệnh hóa lộc nhập cung nô bộc bên ngoài bằng hữu nhiều, giao tế xã giao cũng nhiều, bằng hữu trợ giúp đại.
9 cung mệnh hóa lộc nhập cung quan lộc công việc nhẹ nhõm tiền lương cao, lập nghiệp góc có thể kiếm tiền.
1 0 cung mệnh hóa lộc nhập cung điền trạch hoàn cảnh gia đình tốt, bố trí xa hoa, còn có tổ nghiệp.
11 cung mệnh hóa lộc nhập cung phúc đức nhiều hưởng thụ, già vận tốt, phúc trạch tốt.
12 cung mệnh hóa lộc nhập cung phụ mẫu có trưởng bối duyên, ban thưởng, đề bạt.

Cung mệnh tứ hóa phi tinh -- hóa quyền
1 cung mệnh tự hóa quyền cá tính mạnh, vui mừng cầm quyền, thông minh tài giỏi.
2 cung mệnh hóa quyền nhập cung huynh đệ có huynh đệ, tương hỗ là tranh quyền, ý kiến khá nhiều.
3 cung mệnh hóa quyền nhập cung phu thê tương hỗ là tranh quyền, ý kiến khá nhiều.
4 cung mệnh hóa quyền nhập cung tử nữ tử nữ nhiều, cá tính khá mạnh, quản con cái góc nghiêm.
5 cung mệnh hóa quyền nhập cung tài bạch chưởng tài, chủ sáng nghiệp, thích hợp làm ăn.
6 cung mệnh hóa quyền nhập cung tật ách thiếu niên nhiều tai, nghịch ngợm, đào hoa nhiều, tính dục mạnh.
7 cung mệnh hóa kị nhập cung thiên di bên ngoài không được như ý, biến hóa tính đại, làm nhiều thiếu thành.
8 cung mệnh hóa kị nhập cung quan lộc là sự nghiệp * lòng bận rộn, thời gian làm việc nhiều, đoạt được thiếu.
9 cung mệnh hóa kị nhập cung nô bộc bằng hữu ở chung không tốt, khó coi, không cách nào trợ giúp.
1 0 cung mệnh hóa kị nhập cung điền trạch thần giữ của, tổ nghiệp không được phong, trong nhà lộn xộn.
11 cung mệnh hóa kị nhập cung phúc đức phúc đức chênh lệch, hưởng thụ thiếu, lao lực.
12 cung mệnh hóa kị nhập cung phụ mẫu phụ mẫu duyên gầy, thân thể nhiều tai, không được tốt.

Can cung tứ hóa pháp < cung thiên di tứ hóa >
Cung thiên di tứ hóa phi tinh -- hóa lộc
1 cung thiên di hóa lộc nhập cung mệnh bên ngoài kiếm tiền, mình có thể hưởng thụ.
2 cung thiên di hóa lộc nhập cung huynh đệ bên ngoài có thể được huynh đệ trợ giúp kiếm tiền, cũng có thể trợ giúp huynh đệ.
3 cung thiên di hóa lộc nhập cung phu thê bên ngoài sự nghiệp đắc ý, có thể được phối ngẫu trợ giúp.
4 cung thiên di hóa lộc nhập cung tử nữ chủ biến động, dịch mã nên ra ngoài, xuất ngoại.
5 cung thiên di hóa lộc nhập cung tài bạch bên ngoài tài vận.
6 cung thiên di hóa lộc nhập cung tật ách bên ngoài như ý, thể xác tinh thần vui sướng, nhân duyên tốt.
7 cung thiên di tự hóa lộc bên ngoài đắc ý, kiếm tiền dễ dàng, từ kiếm từ hao phí, bên ngoài thời gian dài.
8 cung thiên di hóa lộc nhập cung nô bộc bên ngoài bằng hữu nhiều, nhân duyên tốt, giao tế rộng, có thể được bằng hữu trợ giúp.
9 cung thiên di hóa lộc nhập cung quan lộc bên ngoài nhiều cơ hội kiếm tiền.
1 0 cung thiên di hóa lộc nhập cung điền trạch chủ biến động, dịch mã, nên xuất ngoại.
11 cung thiên di hóa lộc nhập cung phúc đức bên ngoài tài vận tốt, có thể hưởng.
12 cung thiên di hóa lộc nhập cung phụ mẫu bên ngoài có trưởng bối quý nhân, thiếu * lòng.

Cung thiên di tứ hóa phi tinh -- hóa khoa
1 cung thiên di hóa khoa nhập mệnh cung nhân duyên tốt, bên ngoài có quý nhân.
2 cung thiên di hóa khoa nhập cung huynh đệ bên ngoài có huynh đệ trợ giúp.
3 cung thiên di hóa khoa nhập cung phu thê bên ngoài sự nghiệp suông sẻ, khiến phối ngẫu không lo lắng về sau.
4 cung thiên di hóa khoa nhập cung tử nữ chủ biến động, dịch mã động dấu hiệu, nhưng suông sẻ.
5 cung thiên di hóa khoa nhập cung tài bạch bên ngoài tài vận suông sẻ.
6 cung thiên di hóa khoa nhập cung tật ách nhân duyên tốt, có quý nhân.
7 cung mệnh hóa kị nhập cung thiên di bên ngoài không được như ý, biến hóa tính đại, làm nhiều thiếu thành.
8 cung mệnh hóa kị nhập cung quan lộc là sự nghiệp * lòng bận rộn, thời gian làm việc nhiều, đoạt được thiếu.
9 cung mệnh hóa kị nhập cung nô bộc bằng hữu ở chung không tốt, khó coi, không cách nào trợ giúp.
1 0 cung mệnh hóa kị nhập cung điền trạch thần giữ của, tổ nghiệp không được phong, trong nhà lộn xộn.
11 cung mệnh hóa kị nhập cung phúc đức phúc đức chênh lệch, hưởng thụ thiếu, lao lực.
12 cung mệnh hóa kị nhập cung phụ mẫu phụ mẫu duyên gầy, thân thể nhiều tai, không được tốt.

Cung thiên di tứ hóa phi tinh -- hóa quyền
1 cung thiên di hóa quyền nhập mệnh cung bên ngoài đắc ý, muốn cầm quyền, dễ có tranh chấp.
2 cung thiên di hóa quyền nhập cung huynh đệ bên ngoài huynh nô nhiều, giao tế thủ đoạn tốt.
3 cung thiên di hóa quyền nhập cung phu thê bên ngoài đắc ý, phối ngẫu cầm quyền, bị có ý kiến.
4 cung thiên di hóa quyền nhập cung tử nữ chủ biến động, dịch mã, động dấu hiệu nhỏ bé.
5 cung thiên di hóa quyền nhập cung tài bạch bên ngoài là tài bận rộn.
6 cung thiên di hóa quyền nhập cung tật ách bên ngoài như ý, quyền lực, dục vọng cao, dễ có phân tranh.
7 cung thiên di tự hóa quyền bên ngoài muốn cầm quyền, vui mừng biểu hiện, dễ có được lỗi tiểu nhân, lại cá tính mạnh.
8 cung thiên di hóa quyền nhập cung nô bộc bên ngoài huynh nô nhiều, giao tế thủ đoạn tốt.
9 cung thiên di hóa quyền nhập cung quan lộc lập nghiệp có trùng kính, tinh thần trách nhiệm trọng, nhậm chức bị thụ cấp trên thưởng thức.
1 0 cung thiên di hóa quyền nhập cung điền trạch chủ biến động, dịch mã, động dấu hiệu nhỏ bé.
11 cung thiên di hóa quyền nhập cung phúc đức bên ngoài tài tốt, hưởng thụ góc hải phái.
12 cung thiên di hóa quyền nhập cung phụ mẫu bên ngoài có trưởng bối, quý nhân hợp thời trợ giúp.

Cung thiên di tứ hóa phi tinh -- hóa kị
1 cung thiên di hóa kị nhập mệnh cung người ở bên ngoài duyên không tốt, khó coi, có ngoài ý muốn tai ương, không được như ý.
2 cung thiên di hóa kị nhập cung huynh đệ bên ngoài huynh nô nhiều tổn hại, giao tế thủ đoạn chênh lệch.
3 cung thiên di hóa kị nhập cung phu thê bên ngoài không được như ý, thế phối ngẫu gia tăng phiền phức, lại sự nghiệp không được như ý.
4 cung thiên di hóa kị nhập cung tử nữ chủ biến động, dịch mã, góc không được như ý.
5 cung thiên di hóa kị nhập cung tài bạch bên ngoài cầu tài không như ý.
6 cung thiên di hóa kị nhập cung tật ách bên ngoài không được như ý, ảnh hưởng thể xác tinh thần.
7 cung thiên di tự hóa kị xuất ngoại không được như ý, thường có tranh chấp, nhân duyên không được tốt, cá tính góc cổ quái.
8 cung thiên di hóa kị nhập cung nô bộc bên ngoài tổn hại cùng huynh nô, gia tăng phiền phức, lại huynh nô bất lực.
9 cung thiên di hóa kị nhập cung quan lộc bên ngoài làm nhiều thiếu thành, làm việc không được như ý.
1 0 cung thiên di hóa kị nhập cung điền trạch chủ biến động, dịch mã, góc không được như ý.
11 cung thiên di hóa kị nhập cung phúc đức bên ngoài không như ý, phúc trạch chênh lệch, lao lực.
12 cung thiên di hóa kị nhập cung phụ mẫu bên ngoài làm việc không được như ý, để cho phụ mẫu * lòng.
Can cung tứ hóa pháp < cung tài bạch tứ hóa >
Cung tài bạch tứ hóa phi tinh -- hóa lộc
1 cung tài bạch hóa lộc nhập cung mệnh dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền.
2 cung tài bạch hóa lộc nhập cung huynh đệ kiếm tiền về sau trợ giúp huynh đệ.
3 cung tài bạch hóa lộc nhập cung phu thê kiếm tiền về sau, có thể ấm phối ngẫu.
4 cung tài bạch hóa lộc nhập cung tử nữ hợp bạn bè sự nghiệp có thể kiếm tiền, hoặc tử nữ góc có tiền.
5 cung tài bạch tự hóa lộc mình kiếm tiền, mình xài, tiền tới dễ dàng, tiêu đến nhẹ nhõm.
6 cung tài bạch hóa lộc nhập cung tật ách kiếm tiền hơi nhẹ lỏng, vui sướng.
7 cung tài bạch hóa lộc nhập cung thiên di bên ngoài đắc ý, xuất ngoại nhiều cơ hội kiếm tiền.
8 cung tài bạch hóa lộc nhập cung nô bộc nhờ vả bằng hữu trợ giúp kiếm tiền có thể giúp đỡ bằng hữu.
9 cung tài bạch hóa lộc nhập cung quan lộc tài từ trên sự nghiệp kiếm được.
1 0 cung tài bạch hóa lộc nhập cung điền trạch đầu tư bất động sản ngành nghề.
11 cung tài bạch hóa lộc nhập cung phúc đức kiếm tiền, tự có phúc hưởng thụ.
12 cung tài bạch hóa lộc nhập cung phụ mẫu có trưởng bối quý nhân tương trợ, có thể hiếu kính phụ mẫu.

Cung tài bạch tứ hóa phi tinh -- hóa quyền
1 cung tài bạch hóa quyền nhập mệnh cung dựa vào chính mình, biệt tài được dục vọng đại, có tiền nghĩ lại tăng thêm.
2 cung tài bạch hóa quyền nhập cung huynh đệ kiếm tiền về sau, trợ giúp huynh đệ hoặc quyền kinh tế rơi vào huynh đệ trong tay.
3 cung tài bạch hóa quyền nhập cung tử nữ đầu tư kiếm tiền lại tăng vốn.
4 cung tài bạch hóa quyền nhập cung phu thê quyền kinh tế rơi vào phối ngẫu trong tay.
5 cung tài bạch tự hóa quyền tiền tài dục vọng cao, lại từ nắm quyền sở hữu tài sản, vốn riêng tốt.
6 cung tài bạch hóa quyền nhập cung tật ách kiếm tiền góc bận rộn, phí sức.
7 cung tài bạch hóa quyền nhập cung thiên di bên ngoài mua chuộc lực cường, nhiều cơ hội kiếm tiền.
8 cung tài bạch hóa quyền nhập cung nô bộc có cùng bạn hợp bạn bè đầu tư, nhưng tài tiền nắm giữ ở bằng hữu trong tay.
9 cung tài bạch hóa quyền nhập cung quan lộc đầu tư kiếm tiền hậu, nghĩ lại tăng vốn.
1 0 cung tài bạch hóa quyền nhập cung điền trạch đầu tư bất động sản, kiếm tiền lại đầu tư, đầu tư muốn mạnh.
11 cung tài bạch hóa quyền nhập cung phúc đức hưởng thụ góc hải phái.
12 cung tài bạch hóa quyền nhập cung phụ mẫu rất cần tiền lúc, có thể được trưởng bối trợ giúp.

Cung tài bạch tứ hóa phi tinh -- hóa khoa
1 cung tài bạch hóa khoa nhập mệnh cung tiền kiếm bấy nhiêu, tính bao nhiêu, không được tích cực, gặp sao yên vậy.
2 cung tài bạch hóa khoa nhập cung huynh đệ liệu cơm gắp mắm, trợ giúp huynh đệ.
3 cung tài bạch hóa khoa nhập cung phu thê tiền tài bình ổn, phối ngẫu là đắt một người trong.
4 cung tài bạch hóa khoa nhập cung tử nữ hợp bạn bè sự nghiệp suông sẻ, kiếm tiền bấy nhiêu tính bao nhiêu, không so đo.
5 cung tài bạch tự hóa khoa tài nguyên suông sẻ, không gió đám.
6 cung tài bạch hóa khoa nhập cung tật ách kiếm tiền hơi nhẹ lỏng, suông sẻ.
7 cung tài bạch hóa khoa nhập cung thiên di bên ngoài cầu tài suông sẻ, quý nhân hiện tại.
8 cung tài bạch hóa khoa nhập cung nô bộc bằng hữu sẽ không tổn hại đến tiền của mình tài.
9 cung tài bạch hóa khoa nhập cung quan lộc sự nghiệp đầu phí, tài lực bình ổn.
1 0 cung tài bạch hóa khoa nhập cung điền trạch tài cầm lại gia dụng, suông sẻ tiết kiệm, liệu cơm gắp mắm.
11 cung tài bạch hóa khoa nhập cung phúc đức liệu cơm gắp mắm tới hưởng thụ.
12 cung tài bạch hóa khoa nhập cung phụ mẫu kiếm tiền suông sẻ, sẽ không để cho phụ mẫu hao tổn tinh thần.

Cung tài bạch tứ hóa phi tinh -- hóa kị
1 cung tài bạch hóa kị nhập mệnh cung thủ tài, kiếm tiền không dễ dàng nhưng tiết kiệm.
2 cung tài bạch hóa kị nhập cung huynh đệ bởi vì huynh đệ sự tình rủi ro, hoặc tài rơi vào huynh đệ trong tay.
3 cung tài bạch hóa kị nhập cung phu thê bởi vì phối ngẫu sự tình mà rủi ro hoặc tiền kiếm được rơi vào phối ngẫu trong tay.
4 cung tài bạch hóa kị nhập cung tử nữ đầu tư không nhất định kiếm tiền, tử nữ tiêu vặt rất ít.
5 cung tài bạch tự hóa kị từ kiếm từ hao phí, nhưng kiếm tiền góc vất vả.
6 cung tài bạch hóa kị nhập cung tật ách kiếm tiền lao lực thuộc dựa vào lao động chân tay nhân.
7 cung tài bạch hóa kị nhập cung thiên di bên ngoài không được như ý, kiếm tiền khó, đầu tư tổn thất, dùng tiền góc tiếc.
8 cung tài bạch hóa kị nhập cung nô bộc bởi vì bằng hữu tổn hại tài.
9 cung tài bạch hóa kị nhập cung quan lộc đầu tư sự nghiệp, không nhất định kiếm tiền.
1 0 cung tài bạch hóa kị nhập cung điền trạch thủ tài không dễ, lại tiền tài không được tụ.
11 cung tài bạch hóa kị nhập cung phúc đức mặc kệ kiếm tiền hay không, đồng đều muốn hưởng thụ, không phải là khá nhiều.
12 cung tài bạch hóa kị nhập cung phụ mẫu quay vòng góc phải mất linh, sợ bởi vì tài thương thân.
Can cung tứ hóa pháp < cung quan lộc tứ hóa >
Cung quan lộc tứ hóa phi tinh -- hóa lộc
1 cung quan lộc hóa lộc nhập cung mệnh dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền, sự nghiệp làm được góc suông sẻ.
2 cung quan lộc hóa lộc nhập cung huynh đệ sự nghiệp dựa vào huynh đệ hỗ trợ, hợp bạn bè sự nghiệp kiếm tiền.
3 cung quan lộc hóa lộc nhập cung phu thê sự nghiệp có thể được phối ngẫu được trợ giúp, lại suông sẻ kiếm tiền.
4 cung quan lộc hóa lộc nhập cung tử nữ có kinh doanh hợp bạn bè sự nghiệp, thích hợp ngu nhạc sự nghiệp.
5 cung quan lộc hóa lộc nhập cung tài bạch kiếm tiền lại đầu tư, tài chính đủ.
6 cung quan lộc hóa lộc nhập cung tật ách công việc hơi nhẹ lỏng, vui sướng.
7 cung quan lộc hóa lộc nhập cung thiên di bên ngoài có quý nhân, sự nghiệp bên ngoài đắc ý.
8 cung quan lộc hóa lộc nhập cung nô bộc cùng làm việc ở chung hòa hợp, cùng bạn hùn vốn sự nghiệp kiếm tiền.
9 cung quan lộc tự hóa lộc có lập nghiệp lực, mình kiếm tiền mình xài.
1 0 cung quan lộc hóa lộc nhập cung điền trạch kinh doanh bất động sản sinh ý.
11 cung quan lộc hóa lộc nhập cung phúc đức sự nghiệp biết kiếm tiền, cũng có thể hưởng thụ.
12 cung quan lộc hóa lộc nhập cung phụ mẫu sự nghiệp có thể được phụ mẫu duy trì, nhậm chức tương đối cao vị trí.

Cung quan lộc tứ hóa phi tinh -- hóa quyền
1 cung quan lộc hóa quyền nhập mệnh cung là sự nghiệp bận rộn, từ cầm quyền, lập nghiệp lực cường.
2 cung quan lộc hóa quyền nhập cung huynh đệ hợp bạn bè đầu tư kiếm tiền, quyền kinh doanh tại huynh đệ trong tay.
3 cung quan lộc hóa quyền nhập cung phu thê sự nghiệp bởi vì phối ngẫu trợ giúp kiếm tiền, quyền kinh doanh tại phối ngẫu trong tay.
4 cung quan lộc hóa quyền nhập cung tử nữ kiếm tiền dục vọng đại.
5 cung quan lộc hóa quyền nhập cung tài bạch kiếm tiền dục vọng đại, lại đầu tư.
6 cung quan lộc hóa quyền nhập cung tật ách tinh thần trách nhiệm trọng, góc phí sức.
7 cung quan lộc hóa quyền nhập cung thiên di bên ngoài sự nghiệp đắc ý, nhiều cơ hội kiếm tiền.
8 cung quan lộc hóa quyền nhập cung nô bộc bằng hữu chưởng sự nghiệp quyền kinh doanh, đầu tư sự nghiệp kiếm tiền.
9 cung quan lộc tự hóa quyền biệt sự nghiệp góc có lập nghiệp năng lực, sự nghiệp tâm trọng.
1 0 cung quan lộc hóa quyền nhập cung điền trạch doanh bất động sản sinh ý, nhưng dục vọng cao.
11 cung quan lộc hóa quyền nhập cung phúc đức sự nghiệp kiếm tiền, lại phô trương đại.
12 cung quan lộc hóa quyền nhập cung phụ mẫu sự nghiệp có thể được phụ mẫu trưởng bối duy trì, quyền tại trưởng bối trong tay.

Cung quan lộc tứ hóa phi tinh -- hóa khoa
1 cung quan lộc hóa khoa nhập mệnh cung sự nghiệp suông sẻ, thích hợp nhậm chức đi làm là nên.
2 cung quan lộc hóa khoa nhập cung huynh đệ hợp bạn bè đầu tư sự nghiệp suông sẻ, lẫn nhau không ý kiến, vô miệng lưỡi chi tranh.
3 cung quan lộc hóa khoa nhập cung phu thê sự nghiệp bình ổn, phối ngẫu hi vọng không bởi vì sự nghiệp quá mệt nhọc.
4 cung quan lộc hóa khoa nhập cung tử nữ đầu tư sự nghiệp suông sẻ.
5 cung quan lộc hóa khoa nhập cung tài bạch kiếm tiền suông sẻ, phong ba nhỏ.
6 cung quan lộc hóa khoa nhập cung tật ách công việc nhẹ nhõm, thấy vậy bình thản.
7 cung quan lộc hóa khoa nhập cung thiên di sự nghiệp bên ngoài có quý nhân tương trợ, suông sẻ.
8 cung quan lộc hóa khoa nhập cung nô bộc cùng cùng làm việc ở chung hòa hợp, sự nghiệp suông sẻ.
9 cung quan lộc tự hóa khoa sự nghiệp góc suông sẻ.
1 0 cung quan lộc hóa khoa nhập cung điền trạch kinh doanh bất động sản sinh ý bình ổn.
11 cung quan lộc hóa khoa nhập cung phúc đức tài bình ổn, vô đại phong ba.
12 cung quan lộc hóa khoa nhập cung phụ mẫu phụ mẫu trưởng bối là trên sự nghiệp được quý nhân, nhậm chức thì suông sẻ.

Cung quan lộc tứ hóa phi tinh -- hóa kị
1 cung quan lộc hóa kị nhập mệnh cung sự nghiệp không được như ý, lao tâm lao lực, thường nghĩ đổi việc, biến động công việc. .
2 cung quan lộc hóa kị nhập cung huynh đệ đầu tư sự nghiệp không được như ý, lẫn nhau khá nhiều ý kiến phân tranh.
3 cung quan lộc hóa kị nhập cung phu thê phối ngẫu tại trên sự nghiệp giúp không được gì. Sự nghiệp biến hóa lớn.
4 cung quan lộc hóa kị nhập cung tử nữ sự nghiệp biến hóa lớn, hợp bạn bè bất lợi.
5 cung quan lộc hóa kị nhập cung tài bạch kiếm tiền góc khó, đầu tư thu về chạp, tài chính không đủ.
6 cung quan lộc hóa kị nhập cung tật ách tinh thần trách nhiệm trọng, nhưng góc lao lực, lại sự nghiệp không được như ý.
7 cung quan lộc hóa kị nhập cung thiên di bên ngoài công việc thường biến động hoặc không được như ý.
8 cung quan lộc hóa kị nhập cung nô bộc bởi vì sự nghiệp quan hệ tới, để cho bằng hữu * lòng.
9 cung quan lộc tự hóa kị sự nghiệp góc không được như ý, kiếm tiền góc khó.
1 0 cung quan lộc hóa kị nhập cung điền trạch kinh doanh bất động sản, nhưng kiếm được thiếu. Lại góc lao lực.
11 cung quan lộc hóa kị nhập cung phúc đức sự nghiệp buôn bán không khá, rủi ro, phúc trạch chênh lệch.
12 cung quan lộc hóa kị nhập cung phụ mẫu sự nghiệp không chiếm được trưởng bối trợ giúp.
Can cung tứ hóa pháp < cung phu thê tứ hóa >
Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa lộc
1 cung phu thê hóa lộc nhập cung mệnh phu thê duyên tốt, tình cảm tốt.
2 cung phu thê hóa lộc nhập cung huynh đệ phối ngẫu biệt huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, sẽ chiếu cố huynh nô.
3 cung phu thê tự hóa lộc phối ngẫu nhân duyên tốt, cá tính hiền hoà.
4 cung phu thê hóa lộc nhập cung tử nữ cùng tử nữ hữu duyên, đối với con cái tốt.
5 cung phu thê hóa lộc nhập cung tài bạch tình cảm vợ chồng tốt, lại đối với chính mình tới tiền tài có trợ giúp.
6 cung phu thê hóa lộc nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng tốt, quan tâm thân thể của ngươi, có lòng thương người.
7 cung phu thê hóa lộc nhập cung thiên di phu thê duyên sớm, tình cảm tốt, trợ giúp kiếm tiền.
8 cung phu thê hóa lộc nhập cung nô bộc phối ngẫu biệt huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, sẽ chiếu cố huynh nô.
9 cung phu thê hóa lộc nhập cung quan lộc phối ngẫu biệt sự nghiệp có trợ giúp, lại phối ngẫu người ở bên ngoài duyên tốt.
1 0 cung phu thê hóa lộc nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng bạn tốt, lại phu thê cảm tình tốt, sinh hoạt mỹ mãn.
11 cung phu thê hóa lộc nhập cung phúc đức phối ngẫu tự có sự nghiệp, có thể trợ giúp tiền tài, có thể hưởng thụ.
12 cung phu thê hóa lộc nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng cha mẹ duyên tốt, ở chung tan ra 冾.

Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa khoa
1 cung phu thê hóa khoa nhập mệnh cung tình cảm vợ chồng tốt, ở chung hòa hợp.
2 cung phu thê hóa khoa nhập cung huynh đệ phối ngẫu đối với mình huynh nô hiền hoà.
3 cung phu thê tự hóa khoa phối ngẫu nhân duyên tốt, thích sĩ diện, cá tính hiền hoà, gia thế thanh minh.
4 cung phu thê hóa khoa nhập cung tử nữ đối với con cái góc có lòng thương người.
5 cung phu thê hóa khoa nhập cung tài bạch tình cảm vợ chồng tốt, lúc không có tiền còn sẽ giúp ngươi điều hành.
6 cung phu thê hóa khoa nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng tốt, có lòng thương người, quan tâm thân thể.
7 cung phu thê hóa khoa nhập cung thiên di phối ngẫu là đắt người giúp đỡ, khiến bên ngoài góc suông sẻ.
8 cung phu thê hóa khoa nhập cung nô bộc phối ngẫu đối với mình huynh nô hiền hoà.
9 cung phu thê hóa khoa nhập cung quan lộc phối ngẫu người ở bên ngoài duyên tốt, suông sẻ, biệt sự nghiệp có trợ giúp.
1 0 cung phu thê hóa khoa nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng hắn bằng hữu của mình ở chung hòa hợp, cuộc sống gia đình mỹ mãn.
11 cung phu thê hóa khoa nhập cung phúc đức phối ngẫu mình công việc bình ổn, liệu cơm gắp mắm.
12 cung phu thê hóa khoa nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng cha mẹ ở chung tan ra 冾, hoàn cảnh gia đình tốt.

Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa quyền
1 cung phu thê hóa quyền nhập mệnh cung phu thê duyên tốt, nhưng ý kiến nhiều.
2 cung phu thê hóa quyền nhập cung huynh đệ phối ngẫu biệt huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, nhưng cũng hiểu ý gặp khá nhiều.
3 cung phu thê tự hóa quyền phối ngẫu cá tính mạnh, sẽ quản đối phương.
4 cung phu thê hóa quyền nhập cung tử nữ vui mừng quản con cái cùng huynh đệ của mình, biệt điền trạch dục vọng cao.
5 cung phu thê hóa quyền nhập cung tài bạch phối ngẫu nắm quyền sở hữu tài sản, đối với chính mình tới tài có thể hợp thời trợ giúp.
6 cung phu thê hóa quyền nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng tốt, cưỡng chế tính quan tâm thân thể của ngươi, đào hoa cũng nhiều.
7 cung phu thê hóa quyền nhập cung thiên di góc sẽ quản, thường tại ngoại giao tế xã giao.
8 cung phu thê hóa quyền nhập cung nô bộc phối ngẫu biệt huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, nhưng ý kiến nhiều.
9 cung phu thê hóa quyền nhập cung quan lộc phối ngẫu bên ngoài cầm quyền, để miễn cho tội nhân. Lại bàn tay mình quyền kinh doanh.
1 0 cung phu thê hóa quyền nhập cung điền trạch phối ngẫu góc sẽ quản hắn bằng hữu của mình, lại ở nhà cũng muốn cầm quyền.
11 cung phu thê hóa quyền nhập cung phúc đức phối ngẫu chưởng sự nghiệp của mình quyền, có thể trợ giúp tiền tài, có hưởng thụ.
12 cung phu thê hóa quyền nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng cha mẹ ý kiến nhiều, nhưng duyên phận tốt.

Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa kị
1 cung phu thê hóa kị nhập mệnh cung tướng vợ chồng xử nữ không được hòa hợp, nhiều lời oán giận.
2 cung phu thê hóa kị nhập cung huynh đệ phối ngẫu cùng huynh nô vô ấn tượng tốt, vô duyên.
3 cung phu thê tự hóa kị phu thê duyên gầy, nhân duyên không tốt.
4 cung phu thê hóa kị nhập cung tử nữ phối ngẫu đối với con cái không tốt, khó coi, hoặc bất công, ở nhà không quen.
5 cung phu thê hóa kị nhập cung tài bạch phu thê bởi vì tài bắt đầu tranh chấp, lại tình cảm vợ chồng không tốt.
6 cung phu thê hóa kị nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng không tốt, khó coi, sinh hoạt tình dục không được hòa hợp, đào hoa nhiều.
7 cung phu thê hóa kị nhập cung thiên di phối ngẫu bên ngoài bất lực, thả phù thê duyên gầy, cá tính không êm thấm.
8 cung phu thê hóa kị nhập cung nô bộc phối ngẫu cùng huynh nô vô ấn tượng tốt, vô duyên.
9 cung phu thê hóa kị nhập cung quan lộc phối ngẫu bên ngoài không được như ý, biệt bản thân sự nghiệp không có trợ giúp.
1 0 cung phu thê hóa kị nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng hắn bằng hữu của mình ở chung không tốt, khó coi, bằng hữu thiếu. Tình cảm vợ chồng không được tốt.
11 cung phu thê hóa kị nhập cung phúc đức phối ngẫu sự nghiệp không được như ý hoặc là bà chủ gia đình.
12 cung phu thê hóa kị nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng cha mẹ không êm thấm, khiến tinh thần mình chênh lệch, lại phối ngẫu keo kiệt.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều