[ cánh đồng ] cung can hóa kị Nhập [ vở ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 1 0 59

Kị trùng phá khố rồi sau đó phát


1. [ đại hạn cung mệnh ] đi vào [ bản mệnh bàn ] tới bốn khố địa ( thìn tuất sửu vị ) thì lúc này [ cánh đồng ] tất nhiên tại [ thìn tuất sửu vị ]
Nhược này [ đại hạn điền trạch ] hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] cấu thành [ kị trùng phá khố rồi sau đó phát ]
Thì bản hạn quản hạt tới [ lưu niên ] đi quá [ vở ] về sau tất hội đại phát
Tỷ như tọa mệnh thân nghịch hành thứ năm đại hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( thìn ) thì [ cánh đồng ] tại vị nhược [ cánh đồng ] can hóa kị nhập [ vở ]( tị )
Trùng bổn điền ( hợi ) đáng đại hạn quản hạt nội tới [ lưu niên ] đi quá [ vở ]( tị ) hậu tất hội đại phát
2. [ đại hạn cung mệnh ] đi vào [ bản mệnh bàn ] tới bốn khố địa ( thìn tuất sửu vị )
Nhược này [ đại hạn cung mệnh ] cung can hóa kị nhập [ thái tử ] trùng [ cánh đồng ] cấu thành [ kị trùng phá khố rồi sau đó phát ] được cách cục
Thì bản hạn quản hạt tới [ lưu niên ] đi quá [ thái tử ] về sau cũng hội đại phát
Tỷ như tọa mệnh tử thuận hành thứ năm đại hạn thiên mệnh đi vào bản quan ( thìn ) thiên mệnh can hóa kị nhập thái tử ( sửu ) trùng cánh đồng ( vị )
Đáng đại hạn quản hạt nội tới [ lưu niên ] đi quá [ thái tử ]( sửu ) hậu cũng hội đại phát


3. [ đại hạn cung mệnh ] thuận hành lớn thứ tư hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( thìn tuất sửu vị )
Gặp [ bổn điền ] tự hóa kị ( tức [ thiên mệnh ] gặp tự hóa kị )
Cấu thành [ kị trùng phá khố rồi sau đó phát ] được cách cục thì bản hạn quản hạt tới [ lưu niên ] đi quá [ bổn điền ] về sau cũng hội đại phát
Tỷ như tọa mệnh vị thuận hành lớn thứ tư hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( tuất ) [ thiên mệnh ]/([ bổn điền ]) can tự hóa kị trùng [ đại thiên ]( thìn )
Đáng đại hạn quản hạt nội tới [ lưu niên ] đi quá [ thiên mệnh ]( tuất ) hậu cũng hội đại phát
4. [ mệnh thiên tử điền ] tứ chính vị trí ở bốn khố địa ( thìn tuất sửu vị )
Nhược đại hạn thuận hành lớn thứ tư hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ] thì [ cánh đồng ] tất tại [ bản thiên ]
Lúc này nhược [ cánh đồng can tự hóa kị ]( tức [ bản thiên ] tự hóa kị )
Tượng này cấu thành [ kị trùng phá khố rồi sau đó phát ] cách cục
Đang này đại hạn quản hạt nội tới [ lưu niên ] đi quá [ cánh đồng ]( tức [ bản thiên ]) về sau hội phát
Tỷ như tọa mệnh thìn thuận hành lớn thứ tư hạn thiên mệnh đi vào bổn điền ( vị ) thì [ cánh đồng ] tất tại [ bản thiên ]
Lúc này nhược [ cánh đồng can tự hóa kị ]( tức bản thiên tự hóa kị )
Đang này đại hạn quản hạt nội tới [ lưu niên ] đi quá [ cánh đồng ]( tức [ bản thiên ]) về sau hội phát


4 cánh đồng can hóa kị nhập [ vở ]


Tử nữ
[ cánh đồng ] tại [ bản thiên ]( ất vị ) tọa tử vi tự hóa khoa phá quân
[ cánh đồng ] ất can thái âm hóa kị nhập [ vở trùng bổn điền ] ( thiên mệnh ) nhà ở có vấn đề cần cải thiện ( trùng bổn điền )
Khác này hạn gia đình cùng mệnh chủ không duyên ( trùng thiên mệnh ) sợ ngồi tù đi
Hoặc nói các nơi nơi ở cùng mệnh chủ không hợp phải thỏ khôn có ba hang không muốn một thời gian dài ở lại
Cánh đồng can hóa kị
Tử nữ
1. Bản mệnh tọa mệnh bốn mã địa ( dần thân tị hợi ) nhược nghịch hành thứ năm đại hạn [ đại hạn cung mệnh ] đi vào ( thìn tuất sửu vị ) bốn khố chi địa
Thì đại hạn điền trạch ( tất tại khố địa )
Nhược cánh đồng cung can hóa kị nhập vở trùng bổn điền lưu niên ( này đại hạn quản hạt lúc hạn nội ) đi quá [ vở ] hậu tất hội đại phát
< kiểm thị văn xương ( nhỏ kiệu xa ) hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu thìn ) trùng điệp [ lưu điền ] >
Lưu điền hóa kị
Tử nữ
[ kị chuyển kị ] [ lưu điền ] mậu can thiên cơ ( xe máy ) hóa kị nhập [ vở ]( bính tử ) trùng [ bổn điền ]
Không ngờ năm ấy xuất ngoại lúc phát sinh đụng nhau tai nạn xe thụ thương
Cánh đồng can hóa kị
Tử nữ
Trùng điền trạch biểu hiện này mười năm tài khố bị trùng phá ( không tài khố )
Cánh đồng hóa kị nhập vở trùng bổn điền này là khố phá biểu hiện tổn tài sản hoặc nhà không còn lương không rõ ràng kim tiền gửi ngân hàng tới rõ ràng tượng
Cánh đồng can hóa kị
Tử nữ
Cánh đồng tại đinh mão đinh can cự môn hóa kị nhập vở trùng bổn điền nhà ở có vấn đề được tính tất yếu
Cánh đồng can hóa kị
Tử nữ
[ cánh đồng ] quý hợi ( bản thiên ) quý can tham lang hóa kị nhập [ vở ]( giáp dần ) trùng [ bổn điền ]( trùng điệp thiên mệnh )
Xác lập bản hạn được đại vận nhận điền trạch ảnh hưởng cực đại
Thái tử nữ nhân
Từ trùng cánh đồng
Lưu điền hóa kị
Thái tử nữ nhân
Lưu điền can hóa kị nhập đại hạn mệnh thiên hoặc tử điền ( nhược trùng điệp bản mệnh bàn tới phụ tật tuyến ) này năm sợ có ngoài ý muốn tai nạn
Lưu điền hóa kị
Tử nữ
Lưu điền hóa kị nhập vở trùng bổn điền này là khố phá biểu hiện này hạn tổn tài sản hoặc nhà không còn lương không rõ ràng kim tiền gửi ngân hàng tới rõ ràng tượng
Thái tử nữ nhân
Lưu điền hóa kị nhập thái tử trùng cánh đồng này là khố phá biểu hiện này hạn tổn tài sản hoặc nhà không còn lương không rõ ràng kim tiền gửi ngân hàng tới rõ ràng tượng

// ]]>