Sông dã ba người / Ngã được thư viện / Cung mệnh tốc tra biểu hiện

0 0

Cung mệnh tốc tra biểu hiện

2 0 1 0 - 0 2-19   Sông dã ba người
 
 
 
  Cung mệnh ( địa chi ) biểu hiện   Niên thượng bắt đầu nguyệt biểu hiện
Sinh ra nguyệt Dần nguyệt Mão nguyệt Thìn nguyệt Tị nguyệt Ngọ nguyệt Vị nguyệt Thân nguyệt Dậu nguyệt Tuất nguyệt Hợi nguyệt Tử nguyệt Sửu nguyệt Năm thủ thủ lĩnh Giáp Kỷ Ất Canh Bính Tân Đinh Nhâm Mậu Quý
Lúc Âm lịch nguyệt
Tử Mão Dần Sửu Tử Hợi Tuất Dậu Thân Vị Ngọ Tị Thìn Chính Nguyệt Dần nguyệt Bính Dần Mậu Dần Canh Dần Nhâm Dần Giáp Dần
Sửu Dần Sửu Tử Hợi Tuất Dậu Thân Vị Ngọ Tị Thìn Mão Hỏa Mộc Thổ Mộc Kim Mộc Thủy Mộc Mộc Mộc
Dần Sửu Tử Hợi Tuất Dậu Thân Vị Ngọ Tị Thìn Mão Dần Nhị Nguyệt Mão nguyệt Đinh Mão Kỷ Mão Tân Mão Quý Mão Ất Mão
Mão Tử Hợi Tuất Dậu Thân Vị Ngọ Tị Thìn Mão Dần Sửu Hỏa Mộc Thổ Mộc Kim Mộc Thủy Mộc Thổ Mộc
Thìn Hợi Tuất Dậu Thân Vị Ngọ Tị Thìn Mão Dần Sửu Tử Tam Nguyệt Thìn nguyệt Mậu Thìn Canh Thìn Nhâm Thìn Giáp Thìn Bính Thìn
Tị Tuất Dậu Thân Vị Ngọ Tị Thìn Mão Dần Sửu Tử Hợi Thổ Thổ Kim Thổ Thủy Thổ Mộc Thổ Hỏa Thổ
Ngọ Dậu Thân Vị Ngọ Tị Thìn Mão Dần Sửu Tử Hợi Tuất Bốn Nguyệt Tị nguyệt Kỷ Tị Tân Tị Quý Tị Ất Tị Đinh Tị
Vị Thân Vị Ngọ Tị Thìn Mão Dần Sửu Tử Hợi Tuất Dậu Thổ Hỏa Kim Hỏa Thủy Hỏa Thổ Hỏa Hỏa Hỏa
Thân Vị Ngọ Tị Thìn Mão Dần Sửu Tử Hợi Tuất Dậu Thân Năm Nguyệt Ngọ nguyệt Canh Ngọ Nhâm Ngọ Giáp Ngọ Bính Ngọ Mậu Ngọ
Dậu Ngọ Tị Thìn Mão Dần Sửu Tử Hợi Tuất Dậu Thân Vị Kim Hỏa Thủy Hỏa Mộc Hỏa Hỏa Hỏa Thổ Hỏa
Tuất Tị Thìn Mão Dần Sửu Tử Hợi Tuất Dậu Thân Vị Ngọ Sáu Nguyệt Vị nguyệt Tân Vị Quý Vị Ất Vị Đinh Vị Kỷ Vị
Hợi Thìn Mão Dần Sửu Tử Hợi Tuất Dậu Thân Vị Ngọ Tị Kim Mộc Thủy Mộc Thổ Mộc Hỏa Mộc Thổ Mộc
Bảy Nguyệt Thân nguyệt Nhâm Thân Giáp Thân Bính Thân Mậu Thân Canh Thân
  Cung mệnh được tra pháp     Thủy Kim Mộc Kim Hỏa Kim Thổ Kim Kim Kim
Tra cung mệnh địa chi:  Tám Nguyệt Dậu nguyệt Quý Dậu Ất Dậu Đinh Dậu Kỷ Dậu Tân Dậu
 Lấy xuất sinh nguyệt ( địa chi nguyệt ) đối ứng lúc sinh ra đời, Thủy Kim Thổ Kim Hỏa Kim Thổ Kim Kim Kim
Tức là cung mệnh được địa chi. Như sinh tại đinh tị nguyệt giờ dần, Chín Nguyệt Tuất nguyệt Giáp Tuất Bính Tuất Mậu Tuất Canh Tuất Nhâm Tuất
Sở đối cung mệnh trong ngoài được " Tuất ", " Tuất " tức là Mộc Thổ Hỏa Thổ Thổ Thổ Kim Thổ Thủy Thổ
Cung mệnh được địa chi. Tức Tuất Cung.  Mười tên Nguyệt Hợi nguyệt Ất Hợi Đinh Hợi Kỷ Hợi Tân Hợi Quý Hợi
  Thổ Thủy Hỏa Thủy Thổ Thủy Kim Thủy Thủy Thủy
Tra cung mệnh can chi:  Đông Nguyệt Tử nguyệt Bính Tử Mậu Tử Canh Tử Nhâm Tử Giáp Tử
 Trở xuống biểu hiện ( tra cung mệnh can chi thủ lĩnh ) dụng cầm tinh năm biệt Hỏa Thủy Thổ Thủy Kim Thủy Thủy Thủy Mộc Thủy
Ứng chúc bộ dạng năm can chi đoạt được đối ứng can chi tức là Tịch Nguyệt Sửu nguyệt Đinh Sửu Kỷ Sửu Tân Sửu Quý Sửu Ất Sửu
Bản mệnh cung được can chi. Như đã sửu năm, sửu đối ứng giáp tị Hỏa Thổ Thổ Thổ Kim Thổ Thủy Thổ Thổ Thổ
Năm thủ thủ lĩnh tức là đinh, đinh tức là cung mệnh được can chi.
  Thai nguyên tra pháp   
Hồng Sắc Biểu hiện Dương  Từ niên thượng bắt đầu nguyệt biểu hiện biết được: 
Nhạt Tái Biểu hiện Âm  Như 1998 năm mậu dần năm tháng tư ( Đinh tị Nguyệt ), can
  Tra cung mệnh can chi thủ lĩnh     Chi " Đinh " được Hậu một vị can là "Mậu " , "Mậu "
Cầm tinh năm Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Tuất Hợi Tử Sửu Tức là thai nguyên can chi. Đinh tị tháng " Tị " được Hậu
Năm thủ thủ lĩnh  Ba vì Địa chi là "Thân ", " Thân " tức là thai nguyên
Giáp Đã Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh Địa chi. Vì vậy thai nguyên là Mậu thân Thai nguyên. 
Ất Canh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ  Thai nguyên tổng kết: 
Bính Tân Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nguyệt trụ can chi hậu một vị, tức là thai nguyên can chi. 
Đinh Nhâm Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý Nguyệt trụ địa chi hậu ba vì, tức là thai nguyên địa chi. 
Mậu Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất           
 
 
 
 
 
 

Cung mệnh tốc tra biểu hiện ( một )

Bát tự 2 0 1 0 - 0 1-15 11:3 0:15 Đọc 1 Bình luận 0 Danh tiếng: đại trung tiểu

Sinh ra nguyệt

Dần nguyệt

Mão nguyệt

Thìn nguyệt

Tị nguyệt

Ngọ nguyệt

Vị nguyệt

Sinh thời

Tử

Mão

Dần

Sửu

Tử

Hợi

Tuất

Sửu

Dần

Sửu

Tử

Hợi

Tuất

Dậu

Dần

Sửu

Tử

Hợi

Tuất

Dậu

Thân

Mão

Tử

Hợi

Tuất

Dậu

Thân

Vị

Thìn

Hợi

Tuất

Dậu

Thân

Vị

Ngọ

Tị

Tuất

Dậu

Thân

Vị

Ngọ

Tị

Ngọ

Dậu

Thân

Vị

Ngọ

Tị

Thìn

Vị

Thân

Vị

Ngọ

Tị

Thìn

Mão

Thân

Vị

Ngọ

Tị

Thìn

Mão

Dần

Dậu

Ngọ

Tị

Thìn

Mão

Dần

Sửu

Tuất

Tị

Thìn

Mão

Dần

Sửu

Tử

Hợi

Thìn

Mão

Dần

Sửu

Tử

Hợi

 

Cung mệnh tốc tra biểu hiện ( nhị )

Bát tự 2 0 1 0 - 0 1-15 11:31:56 Đọc 1 Bình luận 0 Danh tiếng: đại trung tiểu

Sinh ra nguyệt

Thân nguyệt

Dậu nguyệt

Tuất nguyệt

Hợi nguyệt

Tử nguyệt

Sửu nguyệt

Sinh thời

Tử

Dậu

Thân

Vị

Ngọ

Tị

Thìn

Sửu

Thân

Vị

Ngọ

Tị

Thìn

Mão

Dần

Vị

Ngọ

Tị

Thìn

Mão

Dần

Mão

Ngọ

Tị

Thìn

Mão

Dần

Sửu

Thìn

Tị

Thìn

Mão

Dần

Sửu

Tử

Tị

Thìn

Mão

Dần

Sửu

Tử

Hợi

Ngọ

Mão

Dần

Sửu

Tử

Hợi

Tuất

Vị

Dần

Sửu

Tử

Hợi

Tuất

Dậu

Thân

Sửu

Tử

Hợi

Tuất

Dậu

Thân

Dậu

Tử

Hợi

Tuất

Dậu

Thân

Vị

Tuất

Hợi

Tuất

Dậu

Thân

Vị

Ngọ

Hợi

Tuất

Dậu

Thân

Vị

Ngọ

Tị
Cung mệnh trường sinh vận khí tốt

Bát tự 2 0 1 0 - 0 1-11 1 0:55:55 Đọc 9 Bình luận 0 Danh tiếng: đại trung tiểu

        

    Cái gọi là cung mệnh trường sinh, là chỉ mạng của mỗi người cung được địa chi, là mệnh cục nhật làm trường sinh. Tại số mạng của một người trung, nhược cung mệnh chiếm trường sinh người, thì phần lớn cả đời giúp đỡ vận. Bình thường đến giảng, đa số không được phú tức quý, hoặc ít nhất là tiểu phú hoặc nhỏ quý nhân. Cổ đại vận mệnh trên sách giảng: cam la mười hai là tể tướng, chỉ vì cung mệnh chiếm trường sinh. Đây chỉ là một chút vận mệnh sách suy đoán, về phần cam la phải chăng cung mệnh chiếm trường sinh, bởi vì tứ trụ không cách nào khảo chứng, khó mà đối với cái này làm ra chính xác đánh giá. Nhưng từ đó có thể được xuất một cái kết luận, tức cung mệnh chiếm trường sinh người vận khí tốt, chắc có giàu có quý. Cung mệnh chiếm trường sinh người, cả đời vận khí cố nhiên không tồi, nhưng điều kiện là: cung mệnh được thiên can địa chi, không nên cùng nhật trụ được thiên can địa chi trời khắc đất xung, xung phá thì phúc phận giảm bớt một nửa, phú hoặc xa hoa trình độ giảm xuống. Cung mệnh chiếm trường sinh, tuy là người này vận khí tốt, nhưng không có khả năng không làm mà hưởng, mà là dựa vào chính mình chăm chỉ lao động, dựa vào tri thức, kỳ ngộ cùng mới có thể nắm chặc vận mệnh của mình, mà thu được thường nhân khó mà lấy được thành công.

     Cung mệnh chiếm trường sinh, này một đời người trung được vài thập niên thời gian bên trong, đều dễ có vận khí tốt quang lâm. Trong cuộc đời sẽ gặp phải thích xen vào chuyện người khác, vui mừng sự tình, không ngờ được kinh hỉ xuất hiện, để cho người ta thu hoạch được không ngờ trước được thành công. Loại người này, bình thường đến giảng, chỉ cần mệnh cục cách cục tốt, dù cho đại vận không được là rất tốt, cũng gặp được không ngờ được kỳ ngộ cùng cơ hội trời cho, mà khiến sự nghiệp của mình, gia đình, hôn nhân, tài vận hoặc vận làm quan thu hoạch được không tưởng được thành công. Loại chuyện này, cùng những thứ kia cung mệnh không chiếm trường sinh người so sánh, đúng là phúc từ trên trời hạ xuống, chuyện tốt so với bình thường nhiều người, thu hoạch được thành công kỳ ngộ càng lớn. Nhưng tổng được tới nói, cung mệnh chiếm trường sinh người, tại toàn bộ trong xã hội, bên ngoài tỉ lệ rất nhỏ, ước chừng là l ~ 2 37 hoặc càng ít.

 

 

Thai nguyên cung mệnh

8. 1 Thai nguyên

    
Thai , Chỉ người thụ tinh hoài thai được tháng . Bên ngoài bắt đầu pháp là : Nhân sinh nguyệt hậu ngay sau đó tháng này thiên can cùng sinh ra nguyệt hậu tháng thứ ba được địa chi xứng đôi , Liền là thai nguyên . Như 1998 Năm tháng tám sinh ra , Tháng tám là tân dậu , Tân hậu một đám là nhâm , Dậu hậu tháng thứ ba địa chi là tử , Thì nhâm tí vì kia thai nguyên .

    
Thai nguyên sinh mệnh thành lành , Khắc mệnh bất lợi . Mậu dần năm tân dậu nguyệt , Nhâm tí là thai nguyên , Mậu dần nạp âm là thổ , Nhâm tí nạp âm là mộc , Mộc khắc thổ bất lợi mệnh . Thai nguyệt kiến quý , Tất thụ phúc ấm . Hình trùng phá hại , Quyết chủ gian khổ . Quỷ cốc tử nói :  " Thai trung nếu như có lộc , Sanh ở phú quý nhà , Hoặc giá trị không vong trung , Nghèo khó bắt đầu oán giai ." Thai nguyên can chi cùng sinh thời can chi nạp âm tương sinh chủ trường thọ , Nếu như cùng lúc can chi hình chiến đấu khắc hại chủ thọ ngắn . Lại giảng , Thai nguyên lâm đế vượng , Tất nhiên thọ .


                   8. 2
Cung mệnh

    
Cung mệnh , Nhân mạng tới kết cục . Bên ngoài bắt đầu pháp này đây tử vị trí là tháng giêng , Hợi là tháng hai , Tuất là ba tháng , Nghịch sổ đến sửu là tháng mười hai ngăn . Sau đó đem sinh thời rơi vào sinh ra nguyệt chi bên trên , Thuận số đến mão , Mão liền là cung mệnh . Cung mệnh chi thiên can , Bình chú năm sinh bắt đầu nguyệt pháp định ra . Như 1998 Năm ngày mười bảy tháng năm dần giờ sinh , Bình chú tử vị trí tháng giêng , Hợi là tháng hai , Tuất là ba tháng , Dậu là tháng tư , Thân là tháng năm , Sau đó tại thân bên trên bắt đầu giờ dần , Dậu bên trên bắt đầu giờ mão , Thì dậu là cung mệnh chi . Lại bình chú 1998 Mậu dần năm bắt đầu nguyệt pháp , Bên ngoài dậu vị trí thiên can là tân , Thì tân dậu là cung mệnh .

<<
Tam mệnh thông tấn >> Nói : " Thần vô miếu không chỗ nào về , Người không có thất không chỗ nào dừng , Mệnh vô cung không chỗ nào chủ ." Cung mệnh nên sinh vượng không nên suy , Nên cùng năm mệnh tướng sinh ra tương hợp , Không nên hình trùng khắc hại .

    
Tử sửu cung , Sao thổ tới viên cũng , Sinh tại đây viên , Lấy thổ làm chủ . Làm người cũng , Chỉ có chuyên quyền cửa , Nên tập nông lâm nghiệp , Khoáng sản , Đường sắt , Công trình , Địa chất , Các loại kiến trúc ngành học , Tạo nghệ tất cao .

    
Dần hợi cung , Mộc tinh tới viên cũng , Lấy mộc làm chủ . Làm người cũng , Nên tập pháp luật , Kinh tế , Y học các loại khoa , Lợi cho công cộng cơ cấu cùng từ thiện đoàn thể trơn mượt động , Như tại tông giáo , Trường học , Bệnh viện , Xã hội các loại sự nghiệp .

    
Mão tuất cung , Hoả tinh tới viên cũng , Lấy hỏa làm chủ . Làm người cũng , Nên tập có quan hệ khoa học tự nhiên chi học thuật , Lợi cho hóa chất , Máy móc , Thổ mộc , Công nghiệp quốc phòng một loại .

    
Thìn dậu cung , Kim tinh tới viên cũng . Sinh tại đây viên , Lấy kim làm chủ . Làm người cũng , Đa tài đa nghệ , Thích hợp với công học văn nghệ , Thư hoạ , Âm nhạc , Hài kịch , Điêu khắc , Kim thạch , Trang trí cùng có quan hệ mỹ thuật chi học nghệ .

    
Tị thân cung , Thuỷ tinh tới viên cũng . Sinh tại đây viên , Lấy thủy làm chủ , Làm người thông minh tài trí , Nên ra sức học hành văn khoa , Lợi cho văn hóa giáo dục sự nghiệp . Như cách cục thấp nhân , Thì tinh thần mỗi lần nhiều nhất u buồn .

    
Ngọ cung , Thái dương tới viên , Sinh tại đây cung , Làm người cũng , Sĩ nông công thương , Đều tất cả đều hợp . Sắc nhất ra sức học hành chính trị , Công lao sự nghiệp tự nhiên rõ rệt , Thảng cách cục bất lợi , Khả năng phát sinh bệnh tim .

    
Vị cung , Thái âm tới viên , Sinh tại đây cung , Làm người cũng , Mỗi lần nhiều nhất tự đắc chi tình , Nên tập kinh doanh , Tòng tự vận tải đường thuỷ , Kinh doanh lưu động tính tới công thương nghiệp , Hoặc xử lý sản khoa bệnh viện cùng mặc cho y tá . Lập mệnh này cung , Rất có khiêm nhượng tới biểu hiện .

    
Tử cung , Thiên quý ngôi sao , Chí khí bất phàm , Giàu có thanh cát . Tử cung nhân , Thái độ vui sướng , Văn nhã rung động lòng người , Lúc thường cực ít tiêu cực cùng bi quan chán đời tới biểu hiện . Bằng hữu kết hợp , Có nhớ tình bạn cũ sâu tình ; Vợ chồng hát tùy , Có bền bỉ dày yêu ; Thông minh ngay thẳng , Có chỗ hơn người cũng . Có khi lập dị , Phát mãnh liệt chi ngôn , Hoặc như sự vụ phán đoán , Độc cầm dị nghị , Chủ quan vị tất quá mạnh , Bạng châu di tính tình kỳ quái tới tiếu . Nhiên bên ngoài ý chí kiên cường , Vì kia ưu điểm . Luận sự tình mà không phải là luận người , Không niệm mối hận cũ , Có khoan hồng độ lượng chi phong độ . Như gặp tuổi vận không tốt, khó coi , Sinh lý phương diện , Khả năng ảnh hưởng trái tim , Hoặc hoạn huyết dịch tuần hoàn tới bệnh , Tinh thần chán ghét , Giật mình lo lắng không yên các loại triệu chứng .

    
Sửu cung , Trời nạn ngôi sao , Trước khó được cát , Cách tổ phí sức , Lúc tuổi già cát . Sửu cung nhân , Thái độ vui vẻ , Chí hướng mạnh mẽ , Cực vui lập công . Cả đời tràn ngập di đại đầu gian tới cảm khái , Bất kể bản thân lợi ích . Duy tốt lấy cao ngạo cùng giáo huấn thái độ độ đối với người , Dường như trời sanh đức như dư , Người khác ứng đối ta tín nhiệm , Tôn kính , Ca ngợi , Là dung phản đối . Có khi loại này cử động , Hoặc cũng có thể tin nổi như người , Chiếm được xã hội lúc thì... lúc thì tới kính ngưỡng , Cứu lấy phong mang quá lộ , Khí diễm quá trương , Cuối cùng dễ dàng gặp oán tội , Mà kênh hãm cũng tức tùy theo , Đủ để trở ngại việc nghiệp tới tiến triển , Như gặp tuổi vận không tốt, khó coi , Sinh lý phương diện , Hoặc hoạn phong ẩm ướt , Phần gối liệt yếu , Lưu hành mềm chân bệnh , Cùng làn da bệnh mẩn ngứa chư chứng .

    
Dần cung , Thiên quyền ngôi sao , Thông minh đại khí , Trung niên có quyền lực . Dần cung nhân , Bản tính cương nghị , Ánh mắt sắc bén , Giàu có trùng thứ lực , Vui mừng kiếm đường tắt , Lấy đạt đến nó mục đích . Kiêm lấy tính tình hoạt bát , Ăn nói tinh thần , Làm cho người có khắc sâu ấn tượng , Mặc dù tại tuổi thơ , Đã có thể tự thấy , Vô luận chuyện gì , Như không thể cùng người cùng hưởng kỳ thành , Mỗi áy náy như nghi ngờ , Vẫn có thể xem là phong phạm độ . Lấy là giao du rất rộng , Nhân duyên cực giai , Già mưu quy ẩn , Cũng sắp không thể thoát khỏi . Như tuổi vận không tốt, khó coi , Sinh lý phương diện , Khả năng ảnh hưởng dưới chi cùng bờ mông , Như nham nhọt ung độc , Đàm thủy kết tụ , Sùng ẩm ướt tích ung , Cùng huyết dịch không rõ các loại chứng .

    
Mão cung , Trời xá ngôi sao , Khẳng khái sơ tài , Có tạm thời cần khiêm tốn làm đầu . Mão cung nhân , Không bao lâu thể chất yếu kém , Tráng niên có chuyển cường kiện , Lúc huyết khí phương cương lúc , Bởi vì thần kinh quá nhạy cảm , Dễ nhất tức giận , Mỗi bởi vì việc nhỏ ủ thành tranh chấp , Kinh lịch không ít ngăn trở . Vững chắc từ sau khi thành niên , Tính cách biến sắc là nghiêm cẩn , Khắc kỷ tự hạn chế , Lấy một người lực lượng tòng tự phấn đấu . Bên ngoài sức quan sát đặc biệt mạnh , Như người như sự tình , Có thể làm chiều sâu tới thấu thị , Thiện ác rõ ràng , Như gặp lá gan phổi , Cho nên chuyển bị hấp dẫn người chi đồng tình . Mà như nhân sinh tới hiểu rõ , Tự nhiên tới thăm dò , Cũng có bên ngoài cạp cạp độc tạo chỗ . Mão cung đặc điểm , Tức ở chỗ này . Như gặp tuổi vận không tốt, khó coi , Sinh lý phương diện , Khả năng ảnh hưởng âm bộ , Phát sinh sỏi thận , Bệnh trĩ , Bệnh trĩ , Máu độc các loại chứng .

Thìn cung , Thiên như ngôi sao , Có nhiều việc trùng lặp , Cơ mưu đa năng . Thìn cung nhân , Tính cách ôn hòa , Dáng vẻ lịch sự tao nhã , Cử chỉ nho nhã lễ độ , Vui với làm người giải quyết tranh chấp , Suy nghĩ chu đáo , Sắp xếp cân bằng , Ắt khiến cho hai bên có thể được tương ứng tới hài lòng . Gặp có nhu cầu , Thì động thân xuất trợ giúp , Thường thường nhiệt tình quá độ , Không rãnh tự cố , Ngược lại khiêu khích không phải là dây dưa . Đặc biệt phụ nhân chi yếu cầu , Càng thấy nô nức tấp nập ứng phó , Sau đó nhược trùm nhẹ nặc tới cơ , Cũng chỗ bất chấp , Loại này tác phong , Nhìn như hiền hoà , Khuyết thiếu quyết đoán , Kỳ thật thiên tính cho phép . Như gặp tuổi vận không tốt, khó coi , Sinh lý phương diện , Khả năng ảnh hưởng thận bộ phận , Thủy hỏa không ăn thua gì , Lưng mềm yếu , Cùng hoạn tỳ thận lưỡng mệt các loại chứng .

    
Tị cung , Thiên văn ngôi sao , Luận án chấn phát , Nữ nhân mệnh có tốt phu . Tị cung nhân , Thái độ trầm tĩnh , Suy nghĩ vụn vặt , Vui mừng xoi mói , Mặc dù chí thân đến mật giả , Cũng nhiều sợ cùng tiếp cận , Sinh hoạt cô tịch , Đó vì khuyết điểm , Nhãn không cần nói , Nhưng vưu không mất quyên giới tới làm . Ảnh hưởng lớn nhất nhân , Quyết là nhìn chăm chú tiểu tiết mà coi nhẹ mặt quan trọng , Nặng nhẹ thích hợp , Khác biệt như tiền đồ có trướng ngại . Cũng may lập mệnh này cung nhân , Thận trọng như phát , Thủ đoạn khôn khéo , Xử sự đâu vào đấy , Nếu kinh thương làm giả , Tận có thể tích thiếu thành đại , Tiền đồ vô lượng . Bình thường bởi vì suy nghĩ sâu xa quá lo , Bạng châu bị dính rất nhỏ não bệnh , Như gặp tuổi vận không tốt, khó coi , Thì ảnh hưởng phần bụng , Thân hoạn dạ dày , Táo bón , Tả , Kiết lỵ các loại chứng .

    
Ngọ cung , Thiên phúc ngôi sao , Vinh hoa cát mệnh . Ngọ cung nhân , Trời sanh có cao quý chính là , Có dã tâm cùng hy vọng tràn trề được đặc chất . Đồng thời có ý chí kiên cường , Mà lại thường xuyên coi nhẹ hiểm trở , Đả thông hết thảy trở ngại dũng khí , Nhưng có khi ngạo khí rất chín , Mà vì ý đồ tốc hóa , Trở nên nổi bật , Thì lại không muốn nhỏ khuất để cầu đại duỗi . Bình thường đối xử mọi người hòa ái dễ gần , Cũng chẳng phải lung lạc thủ đoạn , Lấy lòng hắn người , Tiện lợi bản thân tóc triển khai . Giả sử bỏ hẳn kiêu biến thái , Từ có thành công một trong nhật . Như gặp tuổi vận không tốt, khó coi , Sinh lý phương diện , Khả năng ảnh hưởng phần eo , Phát sinh xương sống lưng đau đớn , Phong thấp , Bệnh vàng da các loại chứng . 

    
Vị cung , Trời dịch ngôi sao , Cả đời lao lực , Cách khởi thuỷ an . Vị cung nhân , Nhất cử nhất động , Vu khiêm để cho bên trong mỗi lộ xấu hổ thái độ , Lại tựa như đi khiếp sợ , Nhiên tính cách thì mẫn cảm mà bị nổi giận ; Miện là mềm mại , Nội tâm thì cực kiên cường , Không chịu tuỳ tiện tiếp nhận hắn người ý kiến . Một thân làm việc nghiêm cẩn , Công việc cẩn thận , Đồng đều là tốt nhất tới biểu hiện . Cũng có rất tốt lực lĩnh ngộ cùng sức quan sát , Thích trầm tư , Tương tự lực phi thường sinh động , Nhưng dễ dàng sa vào thanh sắc chuyện tốt , Nên nhiều chú ý . Như gặp tuổi vận không tốt, khó coi , Sinh lý phương diện , Khả năng hoạn bệnh bao tử , Nghịch ách , Tiêu hóa kém các loại tật .

    
Thân cung , Trời cô tinh , Không nên tảo hôn , Nữ nhân mệnh trở ngại phu . Thân cung nhân , Có song trọng tính cách , Tâm lý khó được cân bằng , Cố hữu lúc tràn ngập tự tin lạc quan , Có khi thì lo nghĩ không có hy vọng . Bên ngoài thích hợp nhân , Tâm linh phương diện cực kỳ cơ cảnh . Như thảo luận mưu một vấn đề , Mỗi có thể đưa ra mới lạ chi ý gặp , Nổi tiếng . Ngôn luận tư thái , Biểu lộ càng hay , Cho nên bên ngoài có thể phát huy tới lực hấp dẫn , Đủ để cấu thành bên ngoài địa vị xã hội . Nếu bàn về sự nghiệp tiền đồ , Thì ứng đến nơi đến chốn , Không thể bỏ vở nửa chừng . Như gặp tuổi vận không tốt, khó coi , Sinh lý phương diện , Nên phòng phổi ngực hai bộ , Phát sinh ho khan , Thở khò khè , Khí ách cùng bình ô xy quan tới tật bệnh .

    
Dậu cung , Trời bí mật ngôi sao , Tính tình cương trực , Thường có không phải là . Dậu cung nhân , Trầm mặc ninh tĩnh , Suy nghĩ sâu xa , Tâm địa thiện lương , Trung thực đáng tin , Duy có thì dã biểu hiện táo bạo , Quyết giữ ý mình . Ở tuổi nhỏ thời điểm , Chưa có tùy hứng tới biểu hiện , Đến tuổi tác ngày càng tăng lên , Chủ quan nhật mạnh , Tích lũy dần lâu ngày , Hành động toại không khỏi ngông nghênh . Cuối cùng có một bạn tốt , Tùy thời khuyên nhủ , Nhất định có thể tri chỗ tự phản , Nếu không lưu là bảo thủ vậy . Lại bên ngoài một đời người giàu ... Thiên nhiên chi ái tốt , Danh sơn đại xuyên , Vui với đăng lâm , Thất ý lúc tận có thể gối thạch thấu lưu , Bản thân hiểu thí , Gột rửa phiền khâm , Cũng vừa được cũng . Sinh lý phương diện , Như đưa tuổi vận không tốt, khó coi , Khả năng ảnh hưởng cổ họng , Phát sinh viêm khí quản , Trái tim không yên các loại chứng .

    
Tuất cung , Trời nghệ ngôi sao , Tâm tính bình thản , Nghệ đạo hữu tên . Tuất cung nhân , Cử động linh mẫn , Công việc nhiệt liệt , Tinh thần dũng cảm . Đối với sự vụ , Một khi kế hoạch sẵn sàng , Tức lấy toàn lực áp dụng mở rộng , Tuyệt không do dự lo lắng . Nhưng khuyết thiếu nhẫn nại tính , Vì kia sở đoản , Cho nên cần tự tiện khống chế , Chớ khiến nóng tiến , Toại có thể đặt vào chánh quỹ , Cuối cùng vu thành công . Hết thẩy bản tính hiếu động nhân , Ngẫu nhiên bị kích thích , Như không phải chán nản , Thì tướng thay đổi nghiêm trọng hơn , Tung kết cục chưa hẳn đánh bại hết , Cũng thuộc được một mất mười , Ứng lấy tĩnh táo tới đầu não , Làm kín đáo tới suy nghĩ vì muốn . Như gặp tuổi vận không tốt, khó coi , Sinh lý phương diện , Khả năng ảnh hưởng đầu , Như mê muội , Trúng gió , Tư tưởng rối loạn , Răng cân đau đớn các loại tật bệnh .

    
Hợi cung , Thiên thọ ngôi sao , Mềm lòng minh ngộ , Khắc kỷ giúp người . Hợi cung nhân , Tình cảm cực kỳ nồng hậu dày đặc , Thần kinh lại chỉ như nhạy cảm , Cho nên đối nhân xử thế , Một mảnh nhiệt tình , Mà sự tình vượt bên ngoài phân , Thì thôi siêu việt với lý trí bên ngoài , Trái lại bị gây nên hiểu lầm , Thu nhận hắn người chỉ trích . Một thân bản chất , Thật là khiêm nhượng vi hoài , Thảng có thể tiến hành tu dưỡng , Ắt hơi trầm xuống đợi , Thì tại thế tình thông suốt nhiều vậy . Đến bên ngoài cuộc đời không nhìn tài sản cá nhân , Nguyện cùng thân hữu cùng chỗ như điềm dật chi cảnh , Lòng đừng ý đẹp . Như gặp tuổi vận không tốt, khó coi , Sinh lý phương diện , Khả năng ảnh hưởng thân thể toàn bộ , Hoặc bởi vì cảm mạo mà thành đau nhức gió chứng , Hoặc bởi vì huyết dịch có độc mà thay đổi sưng loét , Cùng viêm khớp , Tứ chi tê liệt các loại chứng .

    
Cung mệnh mang theo hoa cái cùng không vong , Đồng thời có cô thần quả tú , Đặc biệt thích hợp học nghệ tới nghiên cứu , Thành tựu cũng lớn . Làm người nhã khiết cao thượng , Tài nghiệp tự vi , Cho nên ứng chủ tên không được chủ lợi nhuận . Này cách chủ cô độc , Mặc dù quý thiếu tử , Lục thân cũng thuộc vô tình , Khả năng sẽ lấy sa môn sống quãng đời còn lại .

    
Cung mệnh đái dương nhận , Lại mệnh vượng không nơi nương tựa , Tính tình cương liệt , Dễ dàng quá xúc động , Ứng chú ý lưu niên cùng cung mệnh chi tương xung khắc , Để phòng ngoài ý muốn tai hoạ . Như bát tự thanh thuần không được tạp , Thất sát hóa ấn tượng sinh ra lại giá lưỡi , Thì đảm lược tài cán , Chịu phụ phương diện trách nhiệm , Kéo duyên danh tiếng tứ phương , Vô luận khởi đầu mới sự nghiệp , Hoặc mặc cho trọng đại chức vụ , Đều có thể cử khinh nhược trọng .

    
Cung mệnh có dịch mã , Tất đi xa tha hương phát triển ; Mệnh chi kỵ tài ngôi sao , Chủ phát tài nhanh chóng , Sự nghiệp có thành tựu , Mỗi có thể tụ lấy được tiền của phi nghĩa mà phú . Mệnh chi kỵ thất sát , Có thể trở thành quan ngoại giao hoặc xuất ngoại chinh chiến tướng lĩnh .

 

  Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

  Đoán các ngươi thích

  0 Điều bình luận

  Phát biểu

  Mời tuân thủ người sử dụng Bình luận công ước

  Cùng loại luận án
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều