Chia sẻ

Càng nhiều

Cung tài bạch được can cung dẫn phát chư cung tinh diệu tứ hóa

2 0 15-11- 0 9   Cỏ cây thanh thanh 33
Cung tài bạch Được can cung dẫn phát chư cung tinh diệu tứ hóa
 
(1) Tử vi đẩu số Cung tài bạch dẫn phát hóa lộc
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát Cung mệnh Trung được chủ tinh hóa lộc, chủ một thân dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát Cung huynh đệ Trung được chủ tinh hóa lộc, chủ một thân kiếm tiền hậu có thể trợ giúp huynh đệ.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát Cung phu thê Trung được chủ tinh hóa lộc, chủ một thân kiếm tiền hậu có thể trơn bóng phối ngẫu.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát Cung tử nữ Trung được chủ tinh hóa lộc, chủ kỳ nhân hùn vốn sự nghiệp có thể kiếm tiền, hoặc con cái góc có tiền.
 
Nhược cung tài bạch tự hóa lộc, chủ một thân mình kiếm tiền mình xài, tiền tới dễ dàng, tiêu đến nhẹ nhõm.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát Cung tật ách Trung được chủ tinh hóa lộc, chủ một thân kiếm tiền hơi nhẹ lỏng, vui sướng.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát Cung thiên di Trung được chủ tinh hóa lộc, chủ một thân bên ngoài đắc ý, xuất ngoại nhiều cơ hội kiếm tiền.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung nô bộc trung được chủ tinh hóa lộc, chủ một thân nhờ vả bằng hữu trợ giúp kiếm tiền, có thể giúp đỡ bằng hữu.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát Cung quan lộc Trung được chủ tinh hóa lộc, chủ kỳ nhân tài phú đến từ việc nghiệp.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát Cung điền trạch Trung được chủ tinh hóa lộc, chủ một thân sẽ đầu tư bất động sản ngành nghề.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát Cung phúc đức Trung được chủ tinh hóa lộc, chủ một thân kiếm tiền, tự có phúc hưởng thụ.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát Cung phụ mẫu Trung được chủ tinh hóa lộc, chủ một thân sẽ có trưởng bối quý nhân tương trợ, lại có thể hiếu kính phụ mẫu.
 
(2) tử vi đẩu số cung tài bạch dẫn phát hóa quyền
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung mệnh trung được chủ tinh hóa quyền, chủ một thân cần dựa vào chính mình, lại biệt tài phú dục vọng đại, có tiền không vừa lòng, còn muốn lại tăng thêm.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung huynh đệ trung được chủ tinh hóa quyền, chủ một thân kiếm tiền về sau, có thể trợ giúp huynh đệ, nhưng quyền kinh tế có thể sẽ rơi người huynh đệ trong tay.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung phu thê trung được chủ tinh hóa quyền, chủ kỳ nhân quyền kinh tế phải rơi vào phối ngẫu trong tay.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung tử nữ trung được chủ tinh hóa quyền, chủ một thân đầu tư có thể kiếm tiền, cũng phải tăng vốn.
 
Nhược cung tài bạch tự hóa quyền, chủ kỳ nhân tiền tài dục vọng cao, lại từ nắm quyền sở hữu tài sản, vốn riêng là tốt.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung tật ách trung được chủ tinh hóa quyền, chủ một thân kiếm tiền góc bận rộn, phí sức.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung thiên di trung được chủ tinh hóa quyền, chủ một thân bên ngoài mua chuộc lực cường, bởi vậy nhiều cơ hội kiếm tiền.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung nô bộc trung được chủ tinh hóa quyền, chủ một thân có cùng bạn hùn vốn đầu tư, nhưng tài tiền nắm giữ ở bằng hữu trong tay.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung quan lộc trung được chủ tinh hóa quyền, chủ một thân đầu tư kiếm tiền hậu, nghĩ lại tăng vốn.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung điền trạch trung được chủ tinh hóa quyền, chủ một thân sẽ đầu tư bất động sản, đồng thời kiếm tiền hậu phải lại đầu tư, đầu tư muốn mạnh.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung phúc đức trung được chủ tinh hóa quyền, chủ một thân sẽ hưởng thụ, tác phong góc hải phái.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung phụ mẫu trung được chủ tinh hóa quyền, chủ một thân tại lúc cần tiền, có thể được trưởng bối trợ giúp.
 
(3) tử vi đẩu số cung tài bạch dẫn phát hóa khoa
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung mệnh trung được chủ tinh hóa khoa, chủ một thân thường thường kiếm tiền không được tích cực, kiếm bấy nhiêu tính bao nhiêu, gặp sao yên vậy.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung huynh đệ trung được chủ tinh hóa khoa, chủ một thân năng lượng người vì xuất, trợ giúp huynh đệ.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung phu thê trung được chủ tinh hóa khoa, chủ kỳ nhân tiền tài bình ổn, mà lại bên ngoài phối ngẫu là đắt một người trong *.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung tử nữ trung được chủ tinh hóa khoa, chủ kỳ nhân hùn vốn sự nghiệp suông sẻ, tiền kiếm bấy nhiêu tính bao nhiêu, không quá so đo.
 
Nhược cung tài bạch tự hóa khoa, chủ kỳ nhân tài nguyên suông sẻ, không gió đám.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung tật ách trung được chủ tinh hóa khoa, chủ một thân kiếm tiền hơi nhẹ lỏng, suông sẻ.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung thiên di trung được chủ tinh hóa khoa, chủ một thân bên ngoài cầu tài suông sẻ, có quý nhân.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung nô bộc trung được chủ tinh hóa khoa, chủ kỳ nhân bằng hữu sẽ không tổn thương kỳ nhân tiền tài.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung quan lộc trung được chủ tinh hóa khoa, chủ kỳ nhân đầu tư sự nghiệp, tài vận bình ổn.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung điền trạch trung được chủ tinh hóa khoa, chủ một thân có tài tức cầm lại gia dụng, tài vận suông sẻ, chú ý tiết kiệm, liệu cơm gắp mắm.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung phúc đức trung được chủ tinh hóa khoa, chủ một thân chính là số lượng người vì xuất loại hình hưởng thụ.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung phụ mẫu trung được chủ tinh hóa khoa, chủ một thân kiếm tiền suông sẻ, sẽ không để cho phụ mẫu vì kia tổn thương tinh hao tâm tốn sức.
 
(4) tử vi đẩu số cung tài bạch dẫn phát hóa kị
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung mệnh trung được chủ tinh hóa kị, chủ một thân thủ tài, kiếm tiền không dễ, nhưng tiết kiệm.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung huynh đệ trung được chủ tinh hóa kị, chủ một thân phải bởi vì huynh đệ sự tình rủi ro, hoặc tài rơi người huynh đệ trong tay.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung phu thê trung được chủ tinh hóa kị, chủ một thân phải bởi vì phối ngẫu sự tình mà rủi ro, hoặc tiền kiếm được rơi người phối ngẫu trong tay.
 
Cung tài bạch là Cung nô bộc Được cung điền trạch, nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung tử nữ trung được chủ tinh hóa kị, xung cung điền trạch, chủ một thân đầu tư không nhất định kiếm tiền, tử nữ được tiền xài vặt rất ít. Mà lại chủ một thân không được tụ tài, nếu như cùng bằng hữu đầu tư hùn vốn, thì tiền sẽ bị lấy đi.
 
Nhược cung tài bạch tự hóa kị, chủ một thân từ kiếm từ hao phí, nhưng kiếm tiền góc vất vả.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung tật ách trung được chủ tinh hóa kị, chủ một thân là kiếm tiền mà lao lực, thuộc về lao động chân tay nhân.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung thiên di trung được chủ tinh hóa kị, chủ một thân bên ngoài không được như ý, kiếm tiền khó, đầu tư phải có tổn thất, dùng tiền góc keo kiệt.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung nô bộc trung được chủ tinh hóa kị, chủ một thân phải bởi vì bằng hữu mà tổn hại tài.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung quan lộc trung được chủ tinh hóa kị, chủ một thân chuyện đầu tư nghiệp, chưa hẳn kiếm tiền.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung điền trạch trung được chủ tinh hóa kị, chủ một thân thủ tài không dễ, tiền tài không được tụ.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung phúc đức trung được chủ tinh hóa kị, chủ một thân mặc kệ kiếm tiền hay không, đồng đều muốn hưởng thụ, lại không phải là khá nhiều.
 
Nhược cung tài bạch được can cung dẫn phát cung phụ mẫu trung được chủ tinh hóa kị, chủ kỳ nhân quay vòng vốn phải mất linh, mà lại phải bởi vì tài thương thân.

Bài này xuất từ nước bị nhà

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều