Chia sẻ

Càng nhiều

Cung tật ách tứ hóa phi tinh

2 0 1 0 - 0 6-17   85 bản
                                                   Cung tật ách tứ hóa phi tinh
 
 
Cung tật ách tứ hóa phi tinh -- hóa lộc
1, cung tật ách hóa lộc nhập cung mệnh                           có nhân duyên, lạc quan, thân thể tốt.
2, cung tật ách hóa lộc nhập cung huynh đệ                       cùng huynh đệ hữu duyên, tình cảm tốt.
3, cung tật ách hóa lộc nhập cung phu thê                      tình cảm vợ chồng tốt, yêu thương thê ( phu ) tử, sinh hoạt tình dục nhiều.
4, cung tật ách hóa lộc nhập cung tử nữ                     cùng tử nữ duyên tốt, yêu thương tử nữ, lại sinh hoạt tình dục nhiều, không chỉ huy.
5, cung tật ách hóa lộc nhập cung tài bạch                      tài vận tốt, tiền kiếm được nhẹ nhõm, góc có trưởng bối quý nhân trợ giúp.
6, cung tật ách tự hóa lộc                                  làm người lạc quan, không so đo.
7, cung tật ách hóa lộc nhập cung thiên di                     người ở bên ngoài duyên tốt, bằng hữu nhiều, vui mừng vui đùa.
8, cung tật ách hóa lộc nhập cung nô bộc                    cùng bạn duyên tốt, bằng hữu nhiều, lại đào hoa khá nhiều.
9, cung tật ách hóa lộc nhập cung quan lộc                   công việc nhẹ nhõm vui sướng, cùng làm việc ở giữa ở chung hòa thuận.
1 0, cung tật ách hóa lộc nhập cung điền trạch                    có tài vận, thân thể tốt, ở nhà suông sẻ.
11, cung tật ách hóa lộc nhập cung phúc đức                   nhân duyên tốt, phúc trạch tốt, lại thân thể tốt.
12, cung tật ách hóa lộc nhập cung phụ mẫu          cùng trưởng bối có duyên phận, nhiều quý nhân, bên ngoài đắc ý.


Cung tật ách tứ hóa phi tinh -- hóa quyền
1, cung tật ách hóa quyền nhập mệnh cung               cá tính mạnh, thiếu niên nhiều tai.
2, cung tật ách hóa quyền nhập cung huynh đệ           cùng huynh đệ hội có ý kiến, phải quản huynh đệ.
3, cung tật ách hóa quyền nhập cung phu thê           tình cảm vợ chồng tốt, tính dục nhiều, nhưng góc sẽ quản phối ngẫu, thường có ý kiến.
4, cung tật ách hóa quyền nhập cung tử nữ           cùng tử nữ duyên tốt, quản con cái, lại sinh hoạt tình dục nhiều, không chỉ huy.
5, cung tật ách hóa quyền nhập cung tài bạch             kiếm tiền góc bận rộn, tiền dục vọng đại, góc phí sức.
6, cung tật ách tự hóa quyền                       cá tính mạnh lại cổ quái, trưởng thành sớm.
7, cung tật ách hóa quyền nhập cung thiên di           bên ngoài bận rộn, nhân duyên tốt, cùng bạn góc có ý kiến.
8, cung tật ách hóa quyền nhập cung nô bộc           cùng bạn duyên tốt, nghĩ giao càng nhiều bằng hữu.
9, cung tật ách hóa quyền nhập cung quan lộc           công việc góc phí sức, tinh thần trách nhiệm trọng, quản thuộc hạ cùng làm việc.
1 0, cung tật ách hóa quyền nhập cung điền trạch         tài dục vọng cao, ở nhà cầm quyền.
11, cung tật ách hóa quyền nhập cung phúc đức        nhân duyên tốt, năng lực mạnh, nhưng lao lực phí sức, lại nhiều tai.
12, cung tật ách hóa quyền nhập cung phụ mẫu        có trưởng bối hợp thời trợ giúp, bên ngoài thường có ý kiến tranh chấp.

Cung tật ách tứ hóa phi tinh -- hóa khoa
1, cung tật ách hóa khoa nhập mệnh cung             nhân duyên tốt, lạc quan, thể xác tinh thần vui sướng.
2, cung tật ách hóa khoa nhập cung huynh đệ         cùng tình cảm huynh đệ kết giao, có chừng có mực.
3, cung tật ách hóa khoa nhập cung phu thê        cùng phối ngẫu tình cảm không hài hòa.
4, cung tật ách hóa khoa nhập cung tử nữ        cùng tử nữ duyên tốt, yêu thương tử nữ, lại sinh hoạt tình dục nhiều, nhưng có tiết chế.
5, cung tật ách hóa khoa nhập cung tài bạch        tiền tài suông sẻ, liệu cơm gắp mắm.
6, cung tật ách tự hóa khoa thân thể tốt, phong độ tốt, bệnh có lương y.
7, cung tật ách hóa khoa nhập cung thiên di        người ở bên ngoài duyên tốt cùng bạn kết giao có chừng có mực, bên ngoài bình an.
8, cung tật ách hóa khoa nhập cung nô bộc        chọn bạn mà giao, không tổn hao gì bạn bè.
9, cung tật ách hóa khoa nhập cung quan lộc       công việc nhẹ nhõm, cùng làm việc ở chung tan ra 冾.
1 0, cung tật ách hóa khoa nhập cung điền trạch      ở nhà suông sẻ, tiền tài liệu cơm gắp mắm.
11, cung tật ách hóa khoa nhập cung phúc đức      nhân duyên tốt, thân thể cũng tốt, có quý nhân.
12, cung tật ách hóa khoa nhập cung phụ mẫu      cùng trưởng bối ở chung hòa hợp, có trưởng bối quý nhân, bên ngoài suông sẻ.

Cung tật ách bởi vì hóa phi tinh -- hóa kị
1, cung tật ách hóa kị nhập mệnh cung           thân thể chênh lệch, cùng bạn kết giao tổn hại đến thân thể của mình.
2, cung tật ách hóa kị nhập cung huynh đệ       cùng huynh đệ duyên phận mờ nhạt, tình cảm không tốt, khó coi.
3, cung tật ách hóa kị nhập cung phu thê      cùng phối ngẫu tình cảm mờ nhạt, sinh hoạt không hài hòa.
4, cung tật ách hóa kị nhập cung tử nữ      cùng tử nữ duyên gầy, quản con cái, lại sinh hoạt tình dục nhiều, nhưng có tiết chế.
5, cung tật ách hóa kị nhập cung tài bạch       tiền tài không được như ý, là tài lao lực mà thương thân.
6, cung tật ách tự hóa kị                 thể nhược lại khá nhiều bệnh, lao lực, trưởng thành sớm.
7, cung tật ách hóa kị nhập cung thiên di     bên ngoài không được như ý, cùng bạn kết giao tổn hại và thân thể, lại khá nhiều tai.
8, cung tật ách hóa kị nhập cung nô bộc    cùng bạn duyên gầy, bởi vì bằng hữu mà tổn hại thân thể.
9, cung tật ách hóa kị nhập cung quan lộc     công việc không được như ý, lao tâm lao lực, cùng làm việc ở chung không được hòa hợp.
1 0, cung tật ách hóa kị nhập cung điền trạch tiền tài không được như ý, thân thể không được tốt, lao lực.
11, cung tật ách hóa kị nhập cung phúc đức thể nhược nhiều bệnh, nhân duyên không tốt, khó coi, phúc trạch chênh lệch.
12, cung tật ách hóa kị nhập cung phụ mẫu cùng trưởng bối ở chung không tốt, khó coi, thân thể cũng không tốt. Bên ngoài không như ý

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều