Chia sẻ

Càng nhiều

Đào hoa như mệnh bàn tới hiển tượng -1

2 0 12- 0 5-27   Kém ngạn băng

1.   Tử nữ, điền trạch, tật ách là đào hoa địa.

     Tử nữ vị trí hóa kị nhập mệnh, khác phái chủ động tìm ta. Hóa lộc chi tinh được thuộc tính là tìm ta tới nguyên nhân.

2.   Nô bộc vị trí hóa kị nhập mệnh ----------- bản mệnh là thủy ngôi sao, đào hoa gấp bội.

           Hóa kị nhập tử nữ, tật ách --- đào hoa trọng, bị nhập phong trần.

           Hóa kị nhập phu quan --------- phối ngẫu tới bên thứ ba gây nên tranh chấp.

3.   Bản mệnh nô bộc vị trí hóa kị nhập mệnh, phu thê, tật ách, điền trạch, có hậu di chứng ngoại lai đào hoa, hoặc vô hôn nhân tới tử nữ.

     Đại hạn nô bộc vị trí hóa kị nhập bản mệnh phu quân thê, tật ách, điền trạch chủ mười năm đào hoa. Nhập tật ách, điền trạch dễ có di chứng.

4.   Bản mệnh nô bộc vị trí hóa kị nhập mệnh, tật ách, điền trạch chủ ngoại đến đào hoa. Lưu niên phu thê vị trí gặp lộc, dễ có đào hoa tới cửa.

5.   Nô bộc vị trí hóa lộc nhập tật ách, tật ách vị trí tự hóa kị, người khác đơn phương yêu mến ngã.

     Tật ách vị trí hóa lộc nhập nô bộc, nô bộc vị trí tự hóa kị, ngã đơn phương yêu mến người khác. ( đại hạn lưu niên cùng luận )

6.   Bản mệnh phi hóa lộc nhập tật ách, chuyển phi hóa kỵ nhập quan lộc xung phu thê, dễ có ngoại tình đào hoa.

7.   Bản mệnh phi hóa kỵ nhập tử nữ vị trí, đào hoa khó tránh khỏi, nhưng nếu tự hóa lộc, đào hoa lưu không được, cũng sẽ không có phiền phức.

8.   Cung mệnh hóa lộc nhập tật ách, chuyển phi hóa lộc nhập huynh đệ, đào hoa nhiều.

     Bản mệnh cung, tật ách lộc chuyển phi hóa lộc nhập huynh người hầu, đào hoa trọng, bị nhập phong trần.

     Mệnh tọa thuỷ tinh, gặp lại đào thìn, lại phúc đức vị trí lại gặp đào thìn, nam nữ tốt bao nhiêu dâm.

     Mệnh tọa đào thìn, lại là đào thìn bộ dạng giáp, lại gặp trở lên một trong điều kiện, chung thân đào hoa không ngừng, bị nhập phong trần.

9.   Cung mệnh hóa lộc nhập phu thê, cung phu thê chuyển phi hóa lộc nhập tài bạch, chủ mua bán tới đào hoa, lấy tiền đổi lấy tới đào hoa.

1 0. Cung mệnh hóa kị nhập nô bộc vị trí, nô bộc vị trí hóa lộc hoặc hóa kị nhập mệnh, dễ có đồng tính luyến ái.

11. Quan bổng lộc và chức quyền hóa kị nhập phu thê vị trí, phu thê vị trí lại gặp kị sát, hôn nhân nhiều lại phức tạp.

12. Bản mệnh phu thê vị trí phùng sinh năm hai viên trở lên tới sao hóa, chủ phối ngẫu không được chỉ một người, gặp cát hóa kết quả là còn là nguyên phối tốt. Gặp hóa kị thì ngoại lai đào hoa thắng qua nguyên phối.

13. Phu thê vị trí hóa lộc nhập điền trạch, điền trạch vị trí hóa kị nhập tật ách, nữ nhân mệnh lên xe trước hậu bổ nhóm.

14. Phu thê vị trí hóa lộc nhập điền trạch, điền trạch vị trí hóa kị nhập phụ mẫu xung điền trạch, nữ nhân mệnh lên xe không được mua vé bổ sung.

15. Phu thê vị trí hóa quyền nhập mệnh, lên xe trước hậu bổ nhóm.

16. Phu thê vị trí hóa khoa nhập mệnh, bạch đầu giai lão, phối ngẫu thỉnh thoảng ăn vụng. Bản mệnh khoa nhập phu thê, tức là bản nhân tới đào hoa ngoại tình.

17. Phu thê vị trí hóa kị nhập mệnh hôn nhân không tốt, phu thê vị trí hóa lộc nhập phúc đức bởi vì đào hoa thu nhập tiền tài.

18. Phu thê vị trí hóa kị nhập phụ mẫu xung tật ách, nữ nhân mệnh phòng đào hoa kiếp.

19. Nữ nhân mệnh phúc đức vị trí hóa lộc nhập mệnh, bởi vì đào hoa thu nhập tiền tài. ( thọ nguyên cũng so với trường )

2 0. Nữ nhân mệnh phúc đức vị trí gặp kị sát, khó có thể bình an vu gia thất.

21. Nữ nhân mệnh phúc đức, phu thê hỗ kị, đại hạn đi phúc đức, phu thê lúc, đào hoa đặc biệt trọng.

22. Bản mệnh là song tinh gặp đào thìn, gặp sát phải cho nên gây tai hoạ.

23. Tử nữ vị trí cát tinh càng nhiều, đào tốn càng nhiều.

24.    Tử nữ vị trí hóa kị nhập tật ách Vị trí Tới tứ chính vị trí lúc, nam nữ đều chủ đào hoa vấn đề, hoặc tính vấn đề cuộc sống, hoặc nan ngôn chi ẩn chứng.

25. Tử nữ vị trí, tật ách vị trí là đào hoa ngôi sao, dễ có ngoại tình, gặp sát sinh hoạt cá nhân loạn.

26. Tử nữ hoặc điền trạch có lộc hoặc kị.

     Tử nữ hoặc điền trạch tự hóa lộc hoặc tự hóa kị.

     Tử nữ hóa lộc hoặc hóa kị nhập điền trạch, hoặc điền trạch hóa lộc, phi hóa kỵ nhập tử nữ.

     Còn đối với cung gặp tứ hóa nhân, là đào hoa cách.

27. Tử nữ vị trí gặp âm sát, không vong, dễ có đồng tính luyến ái.

28. Tử điền gặp tứ hóa đều biểu hiện đào hoa, lấy hóa khoa nhất là dây dưa.

29. Tài bạch vị trí hóa nhập tử nữ, phối ngẫu tới đào hoa.

3 0. Tử nữ vị trí tứ hóa nhập tài bạch, nhân duyên tốt, có kinh doanh nghề giải trí.

31. Tử nữ vị trí hóa khoa quyền phi hóa lộc nhập phu thê, nam chính cưới nhỏ, nữ chính đào hoa. Hóa kị nhập, chủ có ngoại tình mà vô danh phần.

     Tử nữ hóa nhập phu thê, đều bản nhân tới đào hoa.

32. Tử nữ vị trí hóa khoa quyền phi hóa lộc nhập quan lộc, chủ đào hoa bên ngoài, không mang về nhà.

33. Tử nữ vị trí tứ hóa nhập tật ách, đều chủ đào hoa tùy thân.

34. Tử nữ vị trí hóa lộc nhập mệnh thiên, là tinh thần ngoại tình, có khác phái duyên.

35. Tử nữ vị trí cùng huynh người hầu tuyến tới tứ hóa, chủ vui đùa cũng chủ đào hoa.

36. Tật ách vị trí là thân thể của chính mình, bản mệnh phi hóa kỵ nhập tật ách, đào hoa thiếu; tật ách tự hóa kị, đào hoa trái lại nhiều.

37. Tật ách vị trí hóa lộc nhập phụ mẫu, hóa kị nhập tài, quan, nữ nhân mệnh bị nhập phong trần.

38. Tật ách vị trí hóa kị nhập tài, quan, hóa lộc nhập phu, người hầu, nữ nhân mệnh bị nhập phong trần.

39. Tật ách vị trí hóa lộc nhập tử nữ, năng lực tình dục tốt.

     Tật ách vị trí hóa quyền nhập tử nữ, dễ bị hắn người nặng chân nặng tay.

     Tật ách vị trí hóa khoa nhập tử nữ, giảng cứu bầu không khí, La Mạn Đế Khắc.

     Tật ách vị trí hóa kị nhập tử nữ, củi khô liệt hỏa, bụng đói ăn quàng.

4 0.   Đào hoa ngôi sao Tụ ở bất đồng cung vị thì không có cùng ý Nghĩa : ( tử vi nhân sinh lưới )

         a. Cung mệnh được đào hoa vừa có tư tưởng lại có hành động.

         b. Cung tử nữ được đào hoa thiên về vu sắc muốn phương diện.

         c. Cung phu thê được đào hoa thiên về như yêu đương cùng ngoại tình ở chung phương diện.

         d. Cung tật ách được đào hoa thiên về như thân thể tiếp xúc phương diện mà chủ nhiều nhục dục hình đào hoa.

         e. Cung phúc đức được đào hoa thiên về như tinh thần giác quan phương diện.

         f. Cung nô bộc được đào hoa thiên về như ngoại lai dụ hoặc phương diện.

         g. Cung phu thê có mộc dục hàm trì, chủ có thực chất tính đào hoa ( nhục dục đào hoa ).

 

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều