Chia sẻ

Càng nhiều

《★◎ đại hạn cung mệnh = cung phụ mẫu (13--22 tuổi )(13--22 tuổi )(13--22 tuổi )◎★》

2 0 0 9- 0 8-24   Đêm tối chi quang
Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là nhâm lại cung phúc đức hữu thiên lương
Đại hạn cung mệnh hóa lộc chiếu bản mệnh cung tài bạch tài bạch vận có khả năng tốt, sự nghiệp có khả năng khá là kiếm tiền, đại hạn tài bạch thuận trục lòng tự tin tốt, tình cảm vợ chồng tốt;

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là nhâm lại ( cung mệnh có tả phụ, thiên phủ hoặc cung tài bạch có tả phụ, thiên phủ hoặc cung điền trạch có tả phụ, thiên phủ hoặc quan lộc cung có tả phụ, thiên phủ )
Đại hạn cung mệnh hóa khoa nhập bản mệnh mệnh tài quan điền nhân duyên tốt, cá tính khá là độc lập, trí tuệ cũng khá là cao; gia tăng đại hạn ( mười năm ) thuận trục trình độ cùng lòng tự tin, làm việc kiên trì lực muốn đủ;

Bởi vì cung nô bộc đích thiên can là bính lại quan lộc cung có ngày cùng hoặc cung tài bạch có ngày cùng
◎ đại hạn cung mệnh = cung phụ mẫu (13--22 tuổi )(13--22 tuổi ) đại hạn quan lộc ( cung mệnh tới khí mấy vị ) quan lộc hóa lộc nhập mệnh cung tam phương tứ chính, biểu hiện cung mệnh cách cục đạt được ưu hóa; sự nghiệp tài vận tốt; thăng hoa, tấn thăng dễ dàng

Bởi vì cung nô bộc đích thiên can là bính lại thiên di cung có văn xương hoặc cung mệnh có văn xương
◎ đại hạn cung mệnh = cung phụ mẫu (13--22 tuổi )(13--22 tuổi ) đại hạn quan lộc ( cung mệnh tới khí mấy vị ) quan lộc hóa khoa nhập mệnh cung tam phương tứ chính, biểu hiện cung mệnh cách cục đạt được ưu hóa; sự nghiệp tài vận tốt ( tên dự, uy tín, văn tài tốt )

Bởi vì cung nô bộc đích thiên can là bính lại thiên di cung có ngày cơ hoặc cung mệnh có ngày cơ
◎ đại hạn cung mệnh = cung phụ mẫu (13--22 tuổi )(13--22 tuổi ) đại hạn quan lộc ( cung mệnh tới khí mấy vị ) quan lộc hóa quyền nhập mệnh cung tam phương tứ chính, biểu hiện cung mệnh cách cục đạt được ưu hóa; sự nghiệp tài vận tốt ( tích cực cố gắng, ý chí, nghị lực tốt )

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh lại quan lộc cung có thái dương hoặc cung phu thê có thái dương
◎ đại hạn cung mệnh = cung phụ mẫu (13--22 tuổi )(13--22 tuổi ) đại hạn tài bạch ( quan lộc tới khí mấy vị ) tài bạch hóa lộc nhập quan lộc tam phương tứ chính, biểu hiện quan lộc cách cục đạt được ưu hóa; sự nghiệp tốt; thăng hoa, tấn thăng dễ dàng

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh lại quan lộc cung có thái âm, thiên phủ hoặc cung phu thê có thái âm, thiên phủ
◎ đại hạn cung mệnh = cung phụ mẫu (13--22 tuổi )(13--22 tuổi ) đại hạn tài bạch ( quan lộc tới khí mấy vị ) tài bạch hóa khoa nhập quan lộc tam phương tứ chính, biểu hiện quan lộc cách cục đạt được ưu hóa; tài bạch, sự nghiệp thăng hoa tấn thăng ( tên dự, uy tín, văn tài tốt )

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là nhâm lại cung tài bạch hữu thiên lương hoặc cung phúc đức hữu thiên lương
◎ đại hạn cung mệnh = cung phụ mẫu (13--22 tuổi )(13--22 tuổi ) đại hạn cung mệnh ( tài bạch tới khí mấy vị ) cung mệnh hóa lộc nhập tài bạch tam phương tứ chính, biểu hiện tài bạch cách cục đạt được ưu hóa; sự nghiệp tốt; thăng hoa, tấn thăng dễ dàng

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là nhâm lại cung tử nữ có vũ khúc hoặc cung điền trạch có vũ khúc
Đại hạn cung mệnh = cung phụ mẫu (13--22 tuổi )(13--22 tuổi ) đại hạn ( mệnh là tài được khí mấy vị ) mệnh phi hóa kỵ nhập tài được phụ tật tuyến ( tử điền tuyến ) biểu hiện đáng đại hạn có khả năng không nhiều ngay thẳng ( chú ý văn thư sai sót )

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là nhâm lại cung tử nữ có tả phụ, thiên phủ hoặc cung điền trạch có tả phụ, thiên phủ
Đại hạn cung mệnh = cung phụ mẫu (13--22 tuổi )(13--22 tuổi ) đại hạn ( mệnh là tài được khí mấy vị ) cung mệnh tới hóa khoa nhập tài bạch được phụ tật ( tử điền tuyến ) đáng đại hạn tài kinh, sự nghiệp làm tốt, lãnh đạo hài lòng có khả năng thăng hoa

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là nhâm lại cung phụ mẫu có tử vi hoặc cung tật ách có tử vi
Đại hạn cung mệnh = cung phụ mẫu (13--22 tuổi )(13--22 tuổi ) đại hạn ( cung mệnh là tài bạch được khí mấy vị ) cung mệnh tới hóa quyền nhập tài bạch được huynh nô [ phụ tật tuyến ] nhập huynh nô ( tài hoa thành tựu vị trí ) biểu hiện tài kinh, sự nghiệp khả năng có thành tựu

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh lại cung tử nữ có thái âm, thiên phủ hoặc cung điền trạch có thái âm, thiên phủ
Đại hạn cung mệnh = cung phụ mẫu (13--22 tuổi )(13--22 tuổi ) đại hạn ( tài là quan tới khí mấy vị ) tài bạch tới hóa khoa nhập quan lộc được huynh nô ( tử nữ điền trạch tuyến ) nhập huynh nô biểu hiện tài kinh sự nghiệp có khả năng có tốt

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh lại cung tử nữ có vũ khúc hoặc cung điền trạch có vũ khúc
Đại hạn cung mệnh = cung phụ mẫu (13--22 tuổi )(13--22 tuổi ) đại hạn ( tài là quan tới khí mấy vị ) tài bạch tới hóa quyền nhập quan lộc được huynh nô ( tử nữ điền trạch tuyến ) nhập huynh nô biểu hiện tài kinh sự nghiệp có khả năng có tốt

Bởi vì cung nô bộc đích thiên can là bính lại cung huynh đệ có liêm trinh hoặc cung nô bộc có liêm trinh
Đại hạn cung mệnh = cung phụ mẫu (13--22 tuổi )(13--22 tuổi ) đại hạn quan lộc cung hóa kị nhập huynh đệ bộc dịch tuyến ( huynh nô tuyến ), huynh nô tuyến tài hoa thành tựu vị trí, hóa kị biểu hiện đáng đại hạn được tài chính sự nghiệp thành liền có khả năng bị ngăn trở ngại
--------------------------------------------------------------
------◎☆◎☆《 đại hạn cung mệnh hóa lộc hóa quyền hóa khoa hóa kị 》◎☆◎☆---------------
Bởi vì cung tài bạch hữu hóa lộc nhập cung tử nữ, hóa lộc nhập cung điền trạch
《 【 bản mệnh cung tài bạch là quan lộc được khí mấy vị 】 bản mệnh cung tài bạch hóa lộc nhập quan lộc cung được huynh nô tuyến [ tử điền tuyến ]; huynh nô tuyến tài hoa, thành tựu vị trí; biểu thị ngươi một đời
Tài kinh, sự nghiệp làm tốt, lãnh đạo hài lòng, thăng hoa;

Bởi vì cung tử nữ hữu hóa quyền nhập cung tử nữ, hóa quyền nhập cung điền trạch
【 đại hạn cung tài bạch là quan lộc được khí mấy vị 】 đại hạn cung tài bạch hóa quyền nhập quan lộc cung được huynh nô tuyến [ tử điền tuyến ]; huynh nô tuyến tài hoa thành tựu vị trí; biểu thị đáng đại
Hạn tài kinh, sự nghiệp làm tốt, lãnh đạo hài lòng, tấn thăng thăng hoa;
------◎☆◎☆《 đại hạn cung mệnh hóa lộc hóa quyền hóa khoa hóa kị 》◎☆◎☆---------------

《○★ đại hạn đối với bản mệnh 《( cung vị thiên can tứ hóa )》 là dùng quy thể, dụng đối với thể ảnh hưởng sâu sắc, rõ ràng không được nhiệt liệt; dụng đối với thể là dương quy âm ★○》

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là nhâm lại cung phúc đức hữu thiên lương
Đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập cung phúc đức nhiều hưởng thụ, già vận tốt, phúc trạch tốt; chiếu cung tài bạch, mình cố gắng kiếm tiền lúc tâm tình khoái trá

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là nhâm lại cung phụ mẫu có tử vi
Đại hạn cung mệnh hóa quyền nhập cung phụ mẫu, vui vẻ nắm trong tay cha mẹ quyền thế

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là nhâm lại cung tử nữ có tả phụ, thiên phủ
Đại hạn cung mệnh hóa khoa nhập cung tử nữ tử nữ văn nhã đa tài nhiều nghệ lại sinh hoạt tình dục nhiều, nhưng có tiết chế;

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là nhâm lại cung điền trạch có tả phụ, thiên phủ
Đại hạn cung mệnh hóa khoa nhập cung điền trạch trong nhà trang sức cao nhã tổ nghiệp lợi dụng hiệp đang

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là nhâm lại cung tử nữ có vũ khúc
Đại hạn cung mệnh hóa kị nhập cung tử nữ, quản giáo tử nữ nghiêm cách, dễ dàng tạo thành tử nữ phản cảm; tử nữ duyên gầy hoặc ly tán, tử nữ trì có trùng điền trạch, dễ dàng có không tốt đào hoa; vui vẻ ra ngoài, thường dọn nhà

《〈 đáng đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập ngã cung, hóa kị nhập tha cung: 〉》
《 đáng đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập ngã cung, hóa kị nhập tha cung: hóa lộc nhập ngã cung ( ngã cung thủ mệnh, tài, quan, điền, phúc, tật ) là "Lộc nhập" giống.
( lộc bởi vì, kị quả ) hóa kị nhập tha cung ( bộc dịch, huynh đệ, phu thê, tử nữ, phụ mẫu cùng, thiên di ), có khả năng ngã cung đoạt được hóa lộc cuối cùng nhất lại bị hắn người hấp thu
Liễu ( thực tế là người khác tri thức, kỹ năng so với chính mình cường, tại cạnh tranh trung trước chiếm ưu thế cùng chủ đạo địa vị, thành quả cuối cùng nhất bị hắn hấp thu ). Đại hạn được hiểu nạn phương pháp, tìm
Một thiết chén cơm, trở thành dân đi làm, làm ăn muốn bảo thủ kinh doanh ( thủ vệ hóa nhập ngã cung được hóa lộc ), không được không nắm chặc khếch đại đầu tư, nhược bại tượng đã phơi bày, phải biết gấp gáp
Lưu dũng thối, thiếu thâu là doanh; chú ý không được đùa lửa, nho nhỏ làm, ngược lại có cơ hội buôn bán có lời; cũng có thể thành 《 cần phải nhẫn nại mài luyện được đại hạn chỉ phải cố gắng phấn tiến cũng
Hội có khả năng có thích độ thu vào hoạch 》
------------------------------------------------------------------------------
Bởi vì cung nô bộc đích thiên can là bính lại cung tài bạch có ngày cùng
Đại hạn quan lộc cung hóa lộc nhập cung tài bạch buôn bán có lời tiền lại đầu tư ﹑ tư kim đủ;

Bởi vì cung nô bộc đích thiên can là bính lại cung mệnh có ngày cơ
Đại hạn quan lộc cung hóa quyền nhập mệnh cung là sự nghiệp bận rộn, từ chưởng quyền, sáng nghiệp lực cường;

Bởi vì cung nô bộc đích thiên can là bính lại thiên di cung có văn xương
Đại hạn quan lộc cung hóa khoa nhập thiên di cung sự nghiệp bên ngoài có quý nhân tương trợ, bằng thuận;

Bởi vì cung nô bộc đích thiên can là bính lại cung nô bộc có liêm trinh
Đại hạn quan lộc cung hóa kị nhập nô bộc cung bởi vì sự nghiệp quan hệ, để bằng hữu quan tâm;

《〈 đáng đại hạn quan lộc cung hóa lộc nhập ngã cung, hóa kị nhập tha cung: 〉》
《 đáng đại hạn quan lộc cung hóa lộc nhập ngã cung, hóa kị nhập tha cung: hóa lộc nhập ngã cung ( ngã cung thủ mệnh, tài, quan, điền, phúc, tật ) là "Lộc nhập" giống.
( lộc bởi vì, kị quả ) hóa kị nhập tha cung ( bộc dịch, huynh đệ, phu thê, tử nữ, phụ mẫu cùng, thiên di ), có khả năng ngã cung đoạt được hóa lộc cuối cùng nhất lại bị hắn người hấp thu
Liễu ( thực tế là người khác tri thức, kỹ năng so với chính mình cường, tại cạnh tranh trung trước chiếm ưu thế cùng chủ đạo địa vị, thành quả cuối cùng nhất bị hắn hấp thu ). Đại hạn được hiểu nạn phương pháp, tìm
Một thiết chén cơm, trở thành dân đi làm, làm ăn muốn bảo thủ kinh doanh ( thủ vệ hóa nhập ngã cung được hóa lộc ), không được không nắm chặc khếch đại đầu tư, nhược bại tượng đã phơi bày, phải biết gấp gáp
Lưu dũng thối, thiếu thâu là doanh; chú ý không được đùa lửa, nho nhỏ làm, ngược lại có cơ hội buôn bán có lời; cũng có thể thành 《 cần phải nhẫn nại mài luyện được đại hạn chỉ phải cố gắng phấn tiến cũng
Hội có khả năng có thích độ thu vào hoạch 》
------------------------------------------------------------------------------
Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh lại cung phu thê có thái dương
Đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập cung phu thê kiếm tiền về sau, không được yêu tiếc vui vẻ cầm tiền phối ngẫu dụng, có thể ấm phối ngẫu, phu thê giữa đối đãi quan hệ tốt

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh lại cung tử nữ có vũ khúc
Đại hạn cung tài bạch hóa quyền nhập cung tử nữ đầu tư kiếm tiền lại tăng tư; cung tử nữ [ đào hoa cung ], tiền vàng thêu hoa dục vọng mãnh liệt

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh lại cung phu thê có thái âm
Đại hạn cung tài bạch hóa khoa nhập cung phu thê tiền tài vững vàng ﹑ phối ngẫu là quý một người trong; vui vẻ cầm tiền cùng phối ngẫu đa tình lãng mạn la man đế khắc chi tiêu

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh lại cung tài bạch có ngày cùng
Đại hạn cung tài bạch hóa kị nhập cung tài bạch từ buôn bán có lời từ hao phí, nhưng kiếm tiền khá là vất vả;

《〈 đáng đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập tha cung, hóa kị nhập ngã cung: 〉》
《 đáng đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập tha cung ( bộc dịch, huynh đệ, phu thê, tử nữ, phụ mẫu cùng, thiên di ), hóa kị nhập ngã cung: ( ngã cung thủ mệnh, tài, quan, điền,
Phúc, tật ) cái tượng ý xưng tới là "Lộc xuất ", hệ "Lộc tùy kị đi" giống, lộc là bởi vì, kị là quả, lộc tùy kị mà chảy ra, không cách nào chảy xuống lai. Cũng chính là
Nói: bởi vì đưa tốt ( lộc ) đồng ý liễu hắn người, nhưng là hóa lộc nhập tha cung lại hội chiếu ngã cung ( bộc dịch, huynh đệ bên ngoài ) nếu như mình trữ bị tri thức, kỹ năng thiếu cùng trí tuệ,
Cá tính, lòng thái kém, cũng có thể tạo thành mình tổn thất ( hóa kị nhập ngã cung ) nếu như mình cố gắng học tập, trữ bị tri thức, kỹ năng nhiều cùng trí tuệ, cá tính, lòng thái ưu.
Hóa kị nhập ngã cung biểu hiện hấp thu, là hấp thu tha cung chiếu về đích hóa lộc, cái gọi là: [ ngã là người người, người người vì ta ]; như thế một nhẫn nại mài luyện không sợ đau đớn đại hạn, đáng
Đại hạn cũng có thể hội có thành tựu, thành tựu rốt cuộc xem chính ngươi cố gắng học tập, trữ bị tri thức, kỹ năng bấy nhiêu cùng trí tuệ, cá tính, lòng thái ưu kém;》《 cần phải nhẫn nại mài
Luyện được đại hạn chỉ phải cố gắng phấn tiến cũng hội có thích độ thu vào hoạch 》
------------------------------------------------------------------------------

Bởi vì cung tật ách đích thiên can là mậu lại cung huynh đệ có tham lang
Đại hạn thiên di cung hóa lộc nhập cung huynh đệ bên ngoài có thể được huynh đệ trợ giúp kiếm tiền ﹐ cũng có thể trợ giúp huynh đệ;

Bởi vì cung tật ách đích thiên can là mậu lại cung phu thê có thái âm
Đại hạn thiên di cung hóa quyền nhập cung phu thê bên ngoài đắc ý ﹐ phối ngẫu chưởng quyền ﹐ dễ có ý kiến hoặc bên ngoài phối ngẫu đa tình lãng mạn la man đế khắc đa
------------------------------------------------------------------------------
《○★ đại hạn đối với đại hạn 《( cung vị thiên can tứ hóa )》 là dùng đến dụng, dùng đến dụng tương đối hiển trứ mà nhiệt liệt, bởi vì dùng đến dụng là dương đến dương, rõ ràng nhiệt liệt ★○》

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là nhâm lại cung phúc đức hữu thiên lương
Đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập đại hạn cung phụ mẫu có trưởng bối duyên, thưởng tứ ﹑ đề bạt; chiếu tật ách, thân khỏe mạnh, dù cho có bệnh cũng có thể đủ hóa giải;

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là nhâm lại cung phụ mẫu có tử vi
Đại hạn cung mệnh hóa quyền nhập đại hạn cung mệnh vui mừng chưởng quyền ﹑ thông minh có khả năng; nhân sinh quan tích cực, nhận chân, cố gắng;

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là nhâm lại cung tử nữ có tả phụ, thiên phủ
Đại hạn cung mệnh hóa khoa nhập đại hạn cung tài bạch tiền tài đến đường trong sạch, tiền tài thuận toại, số lượng nhập đại hạn là xuất

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là nhâm lại cung điền trạch có tả phụ, thiên phủ
Đại hạn cung mệnh hóa khoa nhập đại hạn cung phúc đức tâm tình hòa ái, làm việc thuận toại nhân duyên tốt, thân tốt, có quý nhân;

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là nhâm lại cung tử nữ có vũ khúc
Đại hạn cung mệnh hóa kị nhập đại hạn cung tài bạch, thiếu tiền trái cả đời là tài bôn ba, vui mừng tiền vàng trò chơi; lao lòng lao lực tiền tài không được tụ, tiết kiệm mà có lý tài kế hoạch cùng năng lực; nhập đại hạn tài trùng phúc, là hôn nhân trung được ẩn ưu

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh lại cung phu thê có thái dương
Đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập đại hạn cung tử nữ dụng tiền vàng mãi đào hoa hoặc giao tế tiếp khách hoặc cấp tử nữ dụng, hoặc cùng người cổ đông; lộc dụng tiền nền nã; hợp bạn bè sự nghiệp có thể kiếm tiền hoặc tử nữ khá là có tiền

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh lại cung tử nữ có vũ khúc
Đại hạn cung tài bạch hóa quyền nhập đại hạn tài bạch    kế hoạch tính được chi tiêu; tích cực cố gắng kiếm tiền, tiền tài dục vọng cao, lại từ chưởng tài quyền; độc tư tốt

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh lại cung phu thê có thái âm
Đại hạn cung tài bạch hóa khoa nhập đại hạn cung tử nữ hợp bạn bè sự nghiệp bằng thuận, kiếm tiền bấy nhiêu tính bao nhiêu ﹑ bất kể khá là;

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh lại cung tài bạch có ngày cùng
Đại hạn cung tài bạch hóa kị nhập đại hạn cung tật ách kiếm tiền lao lục thuộc dựa vào thể lực lao động nhân;

Bởi vì cung nô bộc đích thiên can là bính lại cung tài bạch có ngày cùng
Đại hạn quan lộc cung hóa lộc nhập đại hạn cung tật ách công việc khá là khẽ tông ﹑ vui sướng;

Bởi vì cung nô bộc đích thiên can là bính lại cung mệnh có ngày cơ
Đại hạn quan lộc cung hóa quyền nhập đại hạn cung huynh đệ hợp bạn bè đầu tư kiếm tiền, kinh doanh quyền tại huynh đệ trong tay;

Bởi vì cung nô bộc đích thiên can là bính lại thiên di cung có văn xương
Đại hạn quan lộc cung hóa khoa nhập đại hạn nô bộc cung cùng cùng làm việc đối đãi nhau hòa hợp, sự nghiệp bằng thuận;

Bởi vì cung nô bộc đích thiên can là bính lại cung nô bộc có liêm trinh
Đại hạn quan lộc cung tự hóa kị nhập đại hạn quan lộc cung sự nghiệp có khả năng có lúc không được thuận, kiếm tiền khá là có khả năng có lúc đau đớn;
----------------------------------------------------
《★◎ đại hạn cung mệnh = cung phụ mẫu (13--22 tuổi )(13--22 tuổi )(-- tuổi )◎★》
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
《★◎ đại hạn cung mệnh = cung phúc đức (23--32 tuổi )(◎★》
-----------------------------------------------------

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là quý lại ( cung mệnh có cự môn hoặc cung tài bạch có cự môn hoặc cung điền trạch có cự môn hoặc quan lộc cung có cự môn )
Đại hạn cung mệnh hóa quyền nhập bản mệnh mệnh tài quan điền nhân duyên tốt, cá tính khá là độc lập kiên cường,; đại hạn ( mười năm ) tích cực nhận chân phát triển sự nghiệp tài bạch, lòng tự tin cường, làm việc kiên trì lực đủ;

Bởi vì cung phúc đức hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung huynh đệ
Đại hạn hóa kị chiếu đại hạn được sinh ra số cung ( cung mệnh, cung tài bạch, quan lộc cung, cung điền trạch ) kiên trì cố gắng cũng có khả năng có thực thật tốt xử, dám buôn bán có lời dám hao phí không muốn tích lũy ◎☆◎

Bởi vì thiên di cung hữu hóa lộc nhập cung phu thê
Đại hạn quan lộc cung hóa lộc chiếu bản mệnh bàn được sinh ra số cung ( cung mệnh, cung tài bạch, quan lộc cung, cung điền trạch ) kiên trì cố gắng cũng có khả năng có thực thật tốt xử, dám buôn bán có lời dám hao phí không muốn tích lũy ◎☆◎

Bởi vì thiên di cung hữu hóa lộc nhập cung phu thê
Đại hạn quan lộc cung hóa lộc nhập đại hạn mệnh bàn được sinh ra số cung ( cung mệnh, cung tài bạch, quan lộc cung, cung điền trạch ) xử sự tình hòa hài cố gắng cũng có khả năng có thực thật tốt xử, tổ hợp tốt năm hết tết đến cũng êm xuôi ◎☆◎

Bởi vì thiên di cung đích thiên can là đinh lại thiên di cung có ngày cơ hoặc cung mệnh có ngày cơ
◎ đại hạn cung mệnh = cung phúc đức (23--32 tuổi )(23--32 tuổi ) đại hạn quan lộc ( cung mệnh tới khí mấy vị ) quan lộc hóa khoa nhập mệnh cung tam phương tứ chính, biểu hiện cung mệnh cách cục đạt được ưu hóa; sự nghiệp tài vận tốt ( tên dự, uy tín, văn tài tốt )

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân lại cung tài bạch có cự môn hoặc cung mệnh có cự môn
◎ đại hạn cung mệnh = cung phúc đức (23--32 tuổi )(23--32 tuổi ) đại hạn tài bạch ( quan lộc tới khí mấy vị ) tài bạch hóa lộc nhập quan lộc tam phương tứ chính, biểu hiện quan lộc cách cục đạt được ưu hóa; sự nghiệp tốt; thăng hoa, tấn thăng dễ dàng

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân lại quan lộc cung có thái dương hoặc cung phu thê có thái dương
◎ đại hạn cung mệnh = cung phúc đức (23--32 tuổi )(23--32 tuổi ) đại hạn tài bạch ( quan lộc tới khí mấy vị ) tài bạch hóa quyền nhập quan lộc tam phương tứ chính, biểu hiện quan lộc cách cục đạt được ưu hóa; tài bạch, sự nghiệp thăng hoa tấn thăng ( tích cực cố gắng, ý chí, nghị lực tốt )

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là quý lại quan lộc cung có cự môn hoặc cung mệnh có cự môn
◎ đại hạn cung mệnh = cung phúc đức (23--32 tuổi )(23--32 tuổi ) đại hạn cung mệnh ( tài bạch tới khí mấy vị ) cung mệnh hóa quyền nhập tài bạch tam phương tứ chính, biểu hiện tài bạch cách cục đạt được ưu hóa; tài bạch, sự nghiệp thăng hoa tấn thăng ( tích cực cố gắng, ý chí, nghị lực tốt )

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là quý lại cung phụ mẫu có phá quân hoặc cung tật ách có phá quân
◎ đại hạn cung mệnh = cung phúc đức (23--32 tuổi )(23--32 tuổi ) đại hạn ( cung mệnh là tài bạch được khí mấy vị ) cung mệnh tới hóa lộc nhập tài bạch được huynh nô [ phụ tật tuyến ] nhập huynh nô ( tài hoa thành tựu vị trí ) biểu hiện tài kinh, sự nghiệp khả năng có thành tựu

《○★ đại hạn đối với bản mệnh 《( cung vị thiên can tứ hóa )》 là dùng quy thể, dụng đối với thể ảnh hưởng sâu sắc, rõ ràng không được nhiệt liệt; dụng đối với thể là dương quy âm ★○》

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là quý lại cung tật ách có phá quân
Đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập cung tật ách là người khá là nhạc quan, dễ có tính trơ; kiếm tiền nhạc quan, có lúc nhiều lao, không thể thanh nhàn

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là quý lại cung mệnh có cự môn
Đại hạn cung mệnh hóa quyền nhập bản mệnh cung cá tính cường ﹑ vui mừng chưởng quyền ﹑ thông minh có khả năng; nhân sinh quan tích cực, nhận chân, cố gắng;

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là quý lại cung phu thê có thái âm
Đại hạn cung mệnh hóa khoa nhập cung phu thê phối ngẫu văn minh thanh nhã quan cùng phối ngẫu tình cảm không êm thấm hài;

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là quý lại cung huynh đệ có tham lang
Đại hạn cung mệnh hóa kị nhập cung huynh đệ, quá phận quan tâm huynh đệ, tạo trở thành huynh đệ phản cảm; trùng cung nô bộc tri tâm bằng hữu thiếu

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là quý lại cung huynh đệ có tham lang
Đại hạn cung mệnh hóa kị nhập cung huynh đệ -- cùng huynh đệ tỷ muội đối đãi nhau lúc, đối đãi quan hệ có chút không được phối hợp, mệnh chủ không hình bên trong cấp liễu huynh đệ muội muội áp lực, không dễ chịu

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là quý lại cung huynh đệ có tham lang
Đại hạn cung mệnh hóa kị nhập huynh cung -- thiếu huynh đệ trái; quá phận quản thúc huynh đệ hoặc dính huynh đệ; huynh đệ duyên gầy

《〈 đáng đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập ngã cung, hóa kị nhập tha cung: 〉》
《 đáng đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập ngã cung, hóa kị nhập tha cung: hóa lộc nhập ngã cung ( ngã cung thủ mệnh, tài, quan, điền, phúc, tật ) là "Lộc nhập" giống.
( lộc bởi vì, kị quả ) hóa kị nhập tha cung ( bộc dịch, huynh đệ, phu thê, tử nữ, phụ mẫu cùng, thiên di ), có khả năng ngã cung đoạt được hóa lộc cuối cùng nhất lại bị hắn người hấp thu
Liễu ( thực tế là người khác tri thức, kỹ năng so với chính mình cường, tại cạnh tranh trung trước chiếm ưu thế cùng chủ đạo địa vị, thành quả cuối cùng nhất bị hắn hấp thu ). Đại hạn được hiểu nạn phương pháp, tìm
Một thiết chén cơm, trở thành dân đi làm, làm ăn muốn bảo thủ kinh doanh ( thủ vệ hóa nhập ngã cung được hóa lộc ), không được không nắm chặc khếch đại đầu tư, nhược bại tượng đã phơi bày, phải biết gấp gáp
Lưu dũng thối, thiếu thâu là doanh; chú ý không được đùa lửa, nho nhỏ làm, ngược lại có cơ hội buôn bán có lời; cũng có thể thành 《 cần phải nhẫn nại mài luyện được đại hạn chỉ phải cố gắng phấn tiến cũng
Hội có khả năng có thích độ thu vào hoạch 》
------------------------------------------------------------------------------
Bởi vì thiên di cung đích thiên can là đinh lại cung phu thê có thái âm
Đại hạn quan lộc cung hóa lộc nhập cung phu thê sự nghiệp có thể được phối ngẫu được trợ giúp, lại bằng thuận kiếm tiền;

Bởi vì thiên di cung đích thiên can là đinh lại cung tài bạch có ngày cùng
Đại hạn quan lộc cung hóa quyền nhập cung tài bạch kiếm tiền dục vọng đại, lại đầu tư;

Bởi vì thiên di cung đích thiên can là đinh lại cung mệnh có ngày cơ
Đại hạn quan lộc cung hóa khoa nhập mệnh cung sự nghiệp bằng thuận, thích hợp nhậm chức đi làm là nên;

Bởi vì thiên di cung đích thiên can là đinh lại cung mệnh có cự môn
Đại hạn quan lộc cung hóa kị nhập mệnh cung sự nghiệp không được thuận, lao lòng lao lực, thường nghĩ hoán công việc ﹑ biến động công làm;

《〈 đáng đại hạn quan lộc cung hóa lộc nhập tha cung, hóa kị nhập ngã cung: 〉》
《 đáng đại hạn quan lộc cung hóa lộc nhập tha cung ( bộc dịch, huynh đệ, phu thê, tử nữ, phụ mẫu cùng, thiên di ), hóa kị nhập ngã cung: ( ngã cung thủ mệnh, tài, quan, điền,
Phúc, tật ) cái tượng ý xưng tới là "Lộc xuất ", hệ "Lộc tùy kị đi" giống, lộc là bởi vì, kị là quả, lộc tùy kị mà chảy ra, không cách nào chảy xuống lai. Cũng chính là
Nói: bởi vì đưa tốt ( lộc ) đồng ý liễu hắn người, nhưng là hóa lộc nhập tha cung lại hội chiếu ngã cung ( bộc dịch, huynh đệ bên ngoài ) nếu như mình trữ bị tri thức, kỹ năng thiếu cùng trí tuệ,
Cá tính, lòng thái kém, cũng có thể tạo thành mình tổn thất ( hóa kị nhập ngã cung ) nếu như mình cố gắng học tập, trữ bị tri thức, kỹ năng nhiều cùng trí tuệ, cá tính, lòng thái ưu.
Hóa kị nhập ngã cung biểu hiện hấp thu, là hấp thu tha cung chiếu về đích hóa lộc, cái gọi là: [ ngã là người người, người người vì ta ]; như thế một nhẫn nại mài luyện không sợ đau đớn đại hạn, đáng
Đại hạn cũng có thể hội có thành tựu, thành tựu rốt cuộc xem chính ngươi cố gắng học tập, trữ bị tri thức, kỹ năng bấy nhiêu cùng trí tuệ, cá tính, lòng thái ưu kém;》《 cần phải nhẫn nại mài
Luyện được đại hạn chỉ phải cố gắng phấn tiến cũng hội có thích độ thu vào hoạch 》
------------------------------------------------------------------------------
Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân lại cung mệnh có cự môn
Đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập mệnh cung rất hội kiếm tiền, mình xài dụng, dựa vào chính mình tri thức kỹ thuật năng lực kiếm tiền

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân lại cung phu thê có thái dương
Đại hạn cung tài bạch hóa quyền nhập cung phu thê tài quyền có khả năng rơi vào phối ngẫu trong tay; cùng phối ngẫu dễ dàng sinh sản tranh chấp

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân lại cung phúc đức có văn khúc
Đại hạn cung tài bạch hóa khoa nhập cung phúc đức số lượng nhập là xuất tới hưởng thụ;

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân lại thiên di cung có văn xương, thất sát
Đại hạn cung tài bạch hóa kị nhập thiên di cung bên ngoài không được thuận, kiếm tiền nan, đầu tư tổn thất, hao phí tiền khá là tiếc; biểu thị tiền tài ném ra mất, này bút tiền tài có tổn thất hoặc không duyên

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân lại cung điền trạch có văn xương, thất sát
Đại hạn cung tài bạch hóa kị nhập cung điền trạch thủ tài không dễ, lại tiền tài không được tụ;

《〈 đáng đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập ngã cung, hóa kị nhập tha cung: 〉》
《 đáng đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập ngã cung, hóa kị nhập tha cung: hóa lộc nhập ngã cung ( ngã cung thủ mệnh, tài, quan, điền, phúc, tật ) là "Lộc nhập" giống.
( lộc bởi vì, kị quả ) hóa kị nhập tha cung ( bộc dịch, huynh đệ, phu thê, tử nữ, phụ mẫu cùng, thiên di ), có khả năng ngã cung đoạt được hóa lộc cuối cùng nhất lại bị hắn người hấp thu
Liễu ( thực tế là người khác tri thức, kỹ năng so với chính mình cường, tại cạnh tranh trung trước chiếm ưu thế cùng chủ đạo địa vị, thành quả cuối cùng nhất bị hắn hấp thu ). Đại hạn được hiểu nạn phương pháp, tìm
Một thiết chén cơm, trở thành dân đi làm, làm ăn muốn bảo thủ kinh doanh ( thủ vệ hóa nhập ngã cung được hóa lộc ), không được không nắm chặc khếch đại đầu tư, nhược bại tượng đã phơi bày, phải biết gấp gáp
Lưu dũng thối, thiếu thâu là doanh; chú ý không được đùa lửa, nho nhỏ làm, ngược lại có cơ hội buôn bán có lời; cũng có thể thành 《 cần phải nhẫn nại mài luyện được đại hạn chỉ phải cố gắng phấn tiến cũng
Hội có khả năng có thích độ thu vào hoạch 》
------------------------------------------------------------------------------
Bởi vì cung tài bạch đích thiên can là kỷ lại cung tử nữ có vũ khúc
Đại hạn thiên di cung hóa lộc nhập cung tử nữ chủ biến động ﹑ dịch mã nên ra ngoài ﹑ xuất ngoại;

Bởi vì cung tài bạch đích thiên can là kỷ lại cung phúc đức có văn khúc, phá quân
Đại hạn thiên di cung hóa kị nhập cung phúc đức phúc đức chênh lệch ﹑ hưởng thụ thiếu ﹑ lao lục;

Bởi vì cung tài bạch đích thiên can là kỷ lại cung huynh đệ có tham lang
Đại hạn thiên di cung hóa quyền nhập cung huynh đệ bên ngoài huynh nô nhiều ﹑ giao tế thủ đoạn tốt;
------------------------------------------------------------------------------
《○★ đại hạn đối với đại hạn 《( cung vị thiên can tứ hóa )》 là dùng đến dụng, dùng đến dụng tương đối hiển trứ mà nhiệt liệt, bởi vì dùng đến dụng là dương đến dương, rõ ràng nhiệt liệt ★○》

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là quý lại cung tật ách có phá quân
Đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập đại hạn nô bộc cung bên ngoài bằng hữu nhiều ﹑ giao tế tiếp khách cũng nhiều, bằng hữu trợ giúp đại; cũng đại biểu các ngươi thiếu chúng sinh ra được trái, chủ cả đời muốn ấm người, giúp người, không thể oán trách;

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là quý lại cung mệnh có cự môn
Đại hạn cung mệnh hóa quyền nhập đại hạn cung phu thê được người tôn trọng, vui vẻ ở lãnh đạo địa vị; hỗ là tranh quyền, ý kiến khá là nhiều; làm chủ quyền lực cấp phối ngẫu, nhưng lại ái tranh ( quyền mất quyền về )

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là quý lại cung mệnh có cự môn
Đại hạn cung mệnh hóa quyền nhập đại hạn cung phu thê, có thể sẽ đưa phu quyền giao cho cũng do nghĩa ấy, không nên cùng phối ngẫu tranh gia đình chủ đạo quyền

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là quý lại cung phu thê có thái âm
Đại hạn cung mệnh hóa khoa nhập đại hạn cung tài bạch tiền tài đến đường trong sạch, tiền tài thuận toại, số lượng nhập đại hạn là xuất

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là quý lại cung huynh đệ có tham lang
Thiên mệnh hóa kị nhập thái tử, quản giáo tử nữ nghiêm cách, dễ dàng tạo thành tử nữ phản cảm; tử nữ duyên gầy hoặc ly tán, tử nữ trì có trùng điền trạch, dễ dàng có không tốt đào hoa; vui vẻ ra ngoài, thường dọn nhà

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân lại cung mệnh có cự môn
Đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập đại hạn cung phu thê kiếm tiền về sau, không được yêu tiếc vui vẻ cầm tiền phối ngẫu dụng, có thể ấm phối ngẫu, phu thê giữa đối đãi quan hệ tốt

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân lại cung phu thê có thái dương
Đại hạn cung tài bạch hóa quyền nhập đại hạn tài bạch    kế hoạch tính được chi tiêu; tích cực cố gắng kiếm tiền, tiền tài dục vọng cao, lại từ chưởng tài quyền; độc tư tốt

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân lại cung phúc đức có văn khúc
Đại hạn cung tài bạch hóa khoa nhập đại hạn cung mệnh tiền buôn bán có lời bấy nhiêu ﹑ tính bao nhiêu ﹑ không được tích cực, tùy gặp mà an;

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân lại thiên di cung có văn xương, thất sát
Đại hạn cung tài bạch hóa kị nhập đại hạn quan lộc cung đầu tư sự nghiệp, không nhất định kiếm tiền;

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân lại cung điền trạch có văn xương, thất sát
Đại hạn cung tài bạch hóa kị nhập đại hạn cung phụ mẫu chu chuyển khá là hội không được, sợ bởi vì tài thương thân;

Bởi vì thiên di cung đích thiên can là đinh lại cung phu thê có thái âm
Đại hạn quan lộc cung hóa lộc nhập đại hạn cung tài bạch buôn bán có lời tiền lại đầu tư ﹑ tư kim đủ;

Bởi vì thiên di cung đích thiên can là đinh lại cung tài bạch có ngày cùng
Đại hạn quan lộc cung hóa quyền nhập đại hạn thiên di cung bên ngoài sự nghiệp đắc ý, kiếm tiền cơ hội nhiều;

Bởi vì thiên di cung đích thiên can là đinh lại cung tài bạch có ngày cùng
Đại hạn quan lộc cung hóa quyền nhập đại hạn nô bộc cung bằng hữu chưởng sự nghiệp kinh doanh quyền, đầu tư sự nghiệp kiếm tiền;

Bởi vì thiên di cung đích thiên can là đinh lại cung mệnh có ngày cơ
Đại hạn quan lộc cung hóa khoa nhập đại hạn cung phu thê sự nghiệp vững vàng, phối ngẫu hi vọng không bởi vì sự nghiệp quá mệt mỏi; vui vẻ cầm tiền cùng phối ngẫu đa tình lãng mạn la man đế khắc chi tiêu

Bởi vì thiên di cung đích thiên can là đinh lại cung mệnh có cự môn
Đại hạn quan lộc cung hóa kị nhập đại hạn cung phu thê phối ngẫu tại trên sự nghiệp bang không giúp được gì; sự nghiệp biến hóa đại; phối ngẫu đa tình lãng mạn la man đế khắc chi tiêu đại;
 
 
《★◎ đại hạn cung mệnh = cung phúc đức (23--32 tuổi )(23--32 tuổi )(-- tuổi )◎★》

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều