[ đại nô ] can cung hóa kị Nhập [ bản nô ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 865

8 đại nô làm hóa kị nhập [ bản nô ]


Đại nô làm hóa kị
Nô bộc
Đại hạn nô bộc làm hóa kị nhập bản nô chủ tất có tai nạn hung nhất này hạn mười năm ứng phòng nạn họa lâm đầu
Đại hạn nô bộc làm hóa kị nhập bản nô nhất hung lại nhược bản nô tự hóa kị phi thường hung ( cũng có thể đoạn định người này tất đã qua đời )
Bên ngoài ứng số chi niên tất ứng với phi hóa kỵ nhập gặp tự hóa kị chi niên hoặc bên ngoài đối với trùng chi niên
Đại nô làm hóa kị nhập [ bản nô trùng bản Huynh ] biểu hiện ( chúng sinh ra các loại ) cùng mệnh chủ tới ( huynh đệ bằng hữu ) duyên phận gầy thậm chí không duyên hoặc đối đãi không tốt, khó coi
Đại hạn nô bộc làm hóa kị nhập bản nô dù bản nô không tự hóa kị cũng sẽ có đại kết thúc tai nan phát sinh
Đại hạn nô bộc hóa kị nhập bản huynh đệ trùng bản nô bộc lại bản nô tự hóa ( bất luận tự hóa lộc quyền khoa kị ) phi thường hung
( trừ phi đại nô hoá lộc hoặc hóa khoa nhập ngã cung mới có cứu )
Nô làm hóa kị không thể đạp vào năm sinh lộc gặp được thì cung này có phá
( nô làm hóa lộc cũng không thể đụng hóa kỵ năm sinh cùng luận ) hành hạn đi vào trùng cung có ngoài ý muốn nạn nạn ( đại hạn nô bộc làm hóa kị cùng luận )


Đại nô làm hóa lộc nhập [ bản mệnh tam phương ] mà hóa kị không [ tam hợp ] đang [ thiên mệnh ] tiến vào [ hóa lộc chỗ nhập tới cung vị ] có hiểm tượng phát sinh
Đại nô hoá kị trùng phá lộc năm sinh ( hoặc lộc tồn ) lại cung này tự hóa thì ứng phòng nạn cướp
Đại nô làm hóa kị
Nô bộc
Nhược bản mệnh nô bộc tự hóa kị
Hành vận gặp [ đại hạn nô bộc ] hóa kị nhập [ bản nô ] ( gặp tự hóa kị ) này hạn nội tất có đại kiếp khó
Quan sát đại nô làm hóa lộc tới rơi cung lấy rõ ràng nguyên nhân
Nhược bản mệnh các cung can cung của nó hóa kị trùng phá lộc năm sinh tất chủ cung này có phá
( đại hạn các cung can cung hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hạn này cung này chủ sự có phá )

// ]]>


Đại hạn thứ tư (33~42) đi [ bổn điền ]( giáp thìn )
[ đại nô ] trùng điệp [ bản tài ]( kỷ dậu )( tọa tử vi sinh ra quyền + tham lang ) [ đại nô ] kỷ làm văn khúc hóa kị nhập [ bản nô ] này là điềm dử
[ đại tật ] trùng điệp [ bản tài ]( tân hợi )( tọa lộc tồn )
[ đại tật ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu thân )( tọa thiên cơ tự hóa kị + thái âm + văn xương ) lấy nhỏ trùng đại không lành
Lưu niên 4 1 nhâm tuất đi canh tuất vở bên ngoài lưu tật tại bản quan ất tị ( tọa vũ khúc sinh kỵ + phá quân + linh tinh )
[ lưu tật ] can ất thái âm nhập [ bản tật ] gặp thiên cơ tự hóa kị
Lưu niên cung mệnh đi canh tuất thiên đồng hóa kị nhập cung mệnh đại hạn ( lưu thiên ) từ trùng năm đó tai nạn xe bỏ mình
Nô bộc
[ đại nô ] tại [ bản quan ]( ất vị ) tọa văn xương sinh kỵ
[ đại nô ] can ất mang theo sinh kỵ lại hóa thái âm hóa kị nhập [ bản nô ] trùng [ bản Huynh ]( thiên mệnh ) điềm đại hung
Đại tật tại bản thiên đinh dậu can đinh cự môn hóa kị nhập bản tật mậu tuất trùng phá cự môn sinh kỵ lại cùng thiên mệnh làm kị hỗ trùng
Lưu niên 17 đinh mão trùng điệp bản mệnh thiên nhân hợp nhất
Lưu niên cung mệnh tân làm cự môn hóa lộc nhập bản tật mậu tuất chuyển kị mậu thiên cơ hóa kị nhập bản nô trùng bản Huynh ( thiên mệnh )
( lưu mệnh kị trùng thiên mệnh cho nên có đại hung năm đó đinh mão nguyệt giáp thân nhật chết bất ngờ )
Nghịch hành thứ năm đại hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ] mà [ đại nô ] trùng điệp [ bản phụ ]
Nô bộc
Nhược [ đại nô ] hóa kị nhập [ bản nô ] trùng bản Huynh ] e rằng có tánh mạng giao quan tằng tằng chướng ngại phải tiểu tâm xử lý nếu không khó chạy một kiếp
Đại nô làm hóa kị
Nô bộc
Thái âm hóa kị "Kình Đà giáp kị" này hạn đang phòng nạn họa lâm đầu
Thuận hành thứ ba đại hạn (23~32) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( nhâm thìn )
[ thiên mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên trùng bản mệnh ] ( nhỏ trùng đại ) không lành
[ đại nô ] tại [ bản tật ]( đinh dậu )
Đại nô làm hóa kị
Nô bộc
[ đại nô ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản nô ]( ất vị ) trùng phá thiên cùng lộc năm sinh điềm đại hung
Lưu niên 26 tân dậu lưu mệnh trùng điệp bản tật ( đại nô )
Lại [ lưu tật ] tại [ bản phúc ]( nhâm thìn )
[ lưu tật ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ lưu Huynh ] trùng điệp ( bản thiên ) trùng bản mệnh
Tai nạn xe thương thế nghiêm trọng may mà can nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản tật bảo trụ một mạng
Đại nô bộc
Nhược đại nô làm tự hóa kị lại nhược đại hạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) hóa kị nhập [ đại huynh ] lưỡng kị bộ dạng trùng
Mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội bởi vì tài chính không rõ ràng mà gây nên xung đột song phương giao ác
Tử nữ tự hóa kị thuận hành thứ năm đại hạn [ thiên mệnh ] đi [ bản quan ]
Đại nô bộc
Bên ngoài [ đại hạn nô bộc ] trùng điệp [ vở ] gặp tự hóa kị coi chừng có cướp số tiến đến

// ]]>