[ đại nô ] cung can hóa kị Nhập [ bản phu ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 554

3 đại nô can hóa kị nhập [ bản phu ]


Đại nô can hóa kị
Phu thê
Thứ hai đại hạn cung mệnh đi phụ mẫu đinh hợi nhận mệnh can liêm trinh hóa kị chỗ trùng
Đại hạn tật ách tại bản tài nhâm ngọ can nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản huynh ất dậu
Nhược lưu phụ đi vào ất dậu trùng lưu tật thân e rằng có thương
Lưu niên 23 nhâm thân lưu phụ nhập ất dậu phát triển an toàn tật can vũ khúc hóa kị trùng lưu tật thân có thương
Đại nô can hóa lộc nhập [ bản mệnh tam phương ] mà hóa kị không [ tam hợp ]
Đang [ thiên mệnh ] tiến vào [ hóa lộc chỗ nhập tới cung vị ] có hiểm tượng phát sinh
Đại nô hoá kị trùng phá sinh ra lộc ( hoặc lộc tồn ) lại đáng cung tự hóa thì ứng phòng tai cướp
[ đại hạn nô bộc ] trùng điệp [ bản nô ] lại tự hóa lộc
Thì [ đại nô ] cung can hóa kị không thể ( nhập thiên trùng mệnh nhập phu trùng quan nhập tử trùng điền nhập tài trùng phúc ) trùng thì đại hung
[ đại hạn nô bộc ] trùng điệp [ bản tật ] lại tự hóa lộc
Thì [ đại nô ] cung can hóa kị không thể ( nhập thiên trùng mệnh nhập phu trùng quan nhập tử trùng điền nhập tài trùng phúc ) trùng thì đại hung


Phu thê
Đại nô tại bản phúc canh thìn canh thiên đồng hóa kị nhập bản phu gặp thái âm sinh ra kị trùng đại tật này hạn dễ có bất trắc tới tai
Phu thê
Đại hạn nô bộc tại bản thiên canh thìn canh can thiên đồng hóa kị nhập bản phu ( trùng điệp lưu mệnh ) gặp thiên đồng sinh ra kị cùng lắm lợi nhuận
May mà đại nô can thái dương hóa lộc nhập bản mệnh trong tử có sinh
[ đại nô ] tại [ bản phúc ]( canh thìn )
Phu thê
[ đại nô ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ] gặp thái âm sinh ra kị trùng [ đại tật ] này hạn dễ có bất trắc tới tai
Lưu niên 41 ất mão nhập bản phụ kỷ mão lưu thiên tại ất dậu thái âm hóa kị nhập bản phu trùng đại tật năm đó tai nạn xe gảy xương
( hạnh ất thiên cơ hóa lộc nhập bản phúc không tánh mạng nguy hiểm )
Phu thê
Đại tật đại nô đều đinh can cự môn hóa kị nhập ( đại tài ) bản phu trùng bản quan có cướp họa
Lưu niên 28 tân dậu nhập bổn điền quý dậu cung vô chính diệu mượn tử tham
[ lưu mệnh ] tham lang tự hóa kị phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến chủ tai nạn xe đoạn chân hao phí tiền điều trị
Đại phu thê
[ đại nô ] can hóa kị nhập [ đại phu ]
Nhược đại hạn ngã cung ( mệnh tài quan ) hóa kị nhập đại nô bộc lưỡng kị bộ dạng trùng
Mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội bởi vì tài chính không rõ ràng mà gây nên xung đột song phương giao ác
Đại nô ( lưu nô ) trùng điệp bản tật ( gặp cung can tự hóa lộc )
Bên ngoài [ đại nô ] cung can hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là "Tuyệt mệnh lộc "
Đại nô ( lưu nô ) trùng điệp bản nô ( gặp cung can tự hóa lộc )
Bên ngoài [ đại nô ] cung can hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là "Tuyệt mệnh lộc "
Lưu nô can hóa kị
Phu thê
[ lưu nô 6 0 ] tại bản tật ( canh tuất ) trùng điệp đại phúc
[ lưu nô ] canh can thiên đồng hóa kị nhập bản phu ( quý sửu ) trùng điệp đại nô +[ lưu tài 6 0 ] trùng bản quan trùng điệp đại huynh +[ lưu phúc 6 0 ]
Biểu hiện năm đó e rằng có cướp số
Kiếp nạn này số cùng thân khỏe mạnh ( bản tật ) cùng đại hạn thọ nguyên phúc khí ( đại phúc ) liên quan đến

// ]]>