[ đại nô ] cung can hóa lộc Nhập [ bản phu ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 6 0 5

3 đại nô can hóa lộc nhập [ bản phu ]


Đại nô can hóa lộc
Phu thê
[ đại nô ] can hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập [ bản phu ] này hạn phu thê đối đãi không tệ
Chiếu bản quan này hạn sự nghiệp không tệ

// ]]>