[ đại nô ] can cung hóa lộc Nhập [ bản phu ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 647

3 đại nô làm hóa lộc nhập [ bản phu ]


Đại nô làm hóa lộc
Phu thê
[ đại nô ] làm hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập [ bản phu ] này hạn phu thê đối đãi không tệ
Chiếu bản Quan này hạn sự nghiệp không tệ

// ]]>