[ đại nô ] cung can hóa lộc Nhập [ bản tật ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 3 0 5

6 đại nô can hóa lộc nhập [ bản tật ]


Đại nô can hóa lộc
Tật ách
Này hạn thân khỏe mạnh
Đại nô can hóa lộc hóa kị nhập bản mệnh tới ( mệnh tật nô quan ) gặp sinh ra lộc hoặc sinh ra kị lẫn nhau trùng phá
Nhược lưu niên đi vào trùng tới cung năm đó sợ có ngoài ý muốn tai nạn
< kiểm thị [ lưu nô 24] trùng điệp [ bản mệnh ]( mậu dần )> bày bằng hữu mệnh cùng mình mệnh trùng điệp tức tức tương quan chi ý
( giống loại sinh mệnh cộng đồng thể )

Lưu nô hoá lộc
Tật ách
[ lưu nô 24] mậu can tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( ất dậu ) trùng điệp [ lưu mệnh 24]
Lưu nô hoá kị
Thiên di
[ lưu nô 24] mậu can thiên cơ hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp thân ) trùng điệp [ lưu huynh 24] trùng [ bản mệnh ]+[ lưu nô 24]
Kể trên hóa tượng nói rõ mệnh chủ bởi vì án bị bắt hậu chủ động cung khai ( tự thú ) liên quan đến cái khác phạm án sự kiện
< kiểm thị [ lưu mệnh 24] trùng điệp [ bản tật ]( ất dậu )> lưu niên đẩu quân đã ở [ bản tật ]
Mình thụ hại cũng dắt mệt mỏi bằng hữu mệnh
[ lưu mệnh 24] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp thân ) trùng [ bản mệnh ]( mậu dần )
Trùng [ bản mệnh ]( mậu dần ) trùng điệp [ lưu mệnh 6 nguyệt ]+[ lưu mệnh 6/24 nhật ] ngày này mệnh chủ bị bắt giữ quy án
< kiểm thị [ lưu nô 24] trùng điệp [ bản mệnh ]( mậu dần )>
Thần thám 445
Bày bằng hữu mệnh cùng mình mệnh trùng điệp tức tức tương quan chi ý ( giống loại sinh mệnh cộng đồng thể )
Lưu nô hoá lộc
Tật ách
[ lưu nô 24] mậu can tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( ất dậu ) trùng điệp [ lưu mệnh 24]
Lưu nô hoá kị
Thiên di
[ lưu nô 24] mậu can thiên cơ hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp thân ) trùng điệp [ lưu huynh 24] trùng [ bản mệnh ]+[ lưu nô 24]
Kể trên hóa tượng nói rõ mệnh chủ bởi vì án bị bắt hậu chủ động cung khai ( tự thú ) liên quan đến cái khác phạm án sự kiện
Mình thụ hại cũng dắt mệt mỏi bằng hữu mệnh
< kiểm thị [ lưu mệnh 24] trùng điệp [ bản tật ]( ất dậu )> [ lưu niên đẩu quân ] đã ở [ bản tật ]
[ lưu mệnh 24]/[ lưu đẩu ] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp thân )
Trùng [ bản mệnh ]( mậu dần ) trùng điệp [ lưu mệnh 6 nguyệt ]+[ lưu mệnh 6/24 nhật ]
Ngày này mệnh chủ bị bắt giữ quy án

// ]]>