[ đại phu ] cung can hóa kị Nhập [ bản tật ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 1224

6 đại phu can hóa kị nhập [ bản tật ]


Đại phu can hóa kị
Tật ách
Trùng phụ mẫu phối ngẫu cùng phụ mẫu không hợp
Đại phu can hóa kị nhập [ bản tật trùng bản phụ ] biểu hiện phối ngẫu cùng mệnh chủ tới ( phụ mẫu trưởng bối cấp trên các loại ) duyên phận gầy hoặc đối đãi không tốt, khó coi
Đại tật ách
Thái dương hóa kị nhập [ đại tật trùng tổ phụ ] hội ly hôn
Đại phu can hóa kị
Lưu tật
Đại phu can hóa kị nhập [ lưu tật ] biểu hiện mệnh chủ năm đó kết hôn cơ suất cao

// ]]>