[ đại phu ] cung can hóa lộc Nhập [ bản quan ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 621

9 đại phu can hóa lộc nhập [ bản quan ]


Đại phu can hóa lộc
Quan lộc
[ đại phu ] hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập [ bản mệnh ] tới ( mệnh tài quan ) mà [ đại phu ] hóa kị nhập [ đáng quản hạt nội chi lưu điền ] đáng lưu niên
Hội kết hôn
Thiên lương hóa lộc
Đại quan lộc
[ mặc cho đại hạn nào cung ] can hóa lộc nhập [ đại quan ]
Nhược [ đại quan ] chuyển hóa kị nhập [ đại thiên ] biểu hiện này hạn mười năm rất muốn kiếm tiền nhưng lại tồn không nhiều nên đưa chỗ buôn bán có lời tới tài để mà cấu đưa phòng sản

// ]]>