[ đại phúc ] cung can hóa kị Nhập [ bản nô ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 1 0 51

8 đại phúc can hóa kị nhập [ bản nô ]


Đại phúc can hóa kị
Nô bộc
Gặp thiên thương
Chủ tai nạn

Bất luận cái gì cung can hóa kị nhập [ bản nô ] [ đại nô ] [ lưu nô ]  đều phải truy tung bên ngoài hóa lộc tới rơi cung   tạ lấy rõ ràng liệu hóa tượng cát hung cùng duyên từ

// ]]>