[ đại phúc ] cung can hóa kị Nhập [ bản tài ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 675

5 đại phúc can hóa kị nhập [ bản tài ]


Đại phúc can hóa kị
Tài bạch
Trùng phúc đức là tự nhiên sát chuyện của thực ( dụng trùng thể ) hoặc biểu hiện tổ tiên âm trạch có vấn đề
Đại phúc can hóa kị nhập tài trùng phúc đức tâm tình nhiều phiền muộn dễ dàng nghĩ không mở ( thậm chí từ sát )
Nên tìm thư hiểu phương thức hoặc tìm người tuyên tiết khai hiểu
[ đại phúc ] can hóa kị nhập [ bản tài ] trùng [ bản phúc ] tượng này e rằng có yếm thế chi hành là
[ thiên mệnh ] ất can thái âm hóa kị nhập [ thiên trùng bản mệnh ]( đại phúc ) là tự nhiên sát khuynh hướng
Đại phúc can hóa kị
Tài bạch
Lại [ đại phúc ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ bản tài ] trùng [ bản phúc ] "Lấy nhỏ trùng đại" âm mưu từ sát
May mà [ đại phúc ] đinh can thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mệnh ] một tuyến sinh cơ hoạch cứu
Đại tài bạch
Trùng đại phúc là tự nhiên sát chuyện của thực ( dụng trùng thể ) hoặc biểu hiện tổ tiên âm trạch có vấn đề

// ]]>