[ đại phúc ] cung can hóa kị Nhập [ bản thiên ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 1184

7 đại phúc can hóa kị nhập [ bản thiên ]


Đại phúc can hóa kị
Thiên di
Bất luận cái gì cung can hóa kị nhập thiên di trùng [ bản mệnh ] đại hạn đi vào nơi đây cũng hội phá sản
[ đại phúc ] can hóa kị nhập thiên trùng mệnh đều có từ sát khuynh hướng ( dụng trùng thể )
Đại phúc can hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh này là [ vận ] được vấn đề
Dự đoán đáng đại hạn tới vận trình :
Lấy [ đại hạn cung mệnh ] cùng [ đại hạn cung tài bạch ] phân biệt tứ hóa
Quan sát tứ hóa phi tinh rơi cung tiến hành tống hợp phán đoán

// ]]>