[ đại phúc ] cung can hóa kị Nhập [ vở ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 619

4 đại phúc can hóa kị nhập [ vở ]


Đại phúc can hóa kị
Tử nữ
Đại hạn phúc đức tại bản phụ cung can mậu ngọ thiên cơ hóa kị nhập vở ( đại phu ) trùng bổn điền phi hóa kỵ nhập tử điền biến động tuyến
Đại hạn phúc đức tại bản phụ cung can nhâm tí vũ khúc hóa kị nhập vở ( đại phu ) trùng bổn điền

// ]]>