[ đại phúc ] cung can hóa lộc Nhập [ bản quan ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 556

9 đại phúc can hóa lộc nhập [ bản quan ]


Đại phúc can hóa lộc
Quan lộc
Đại quan lộc
[ mặc cho đại hạn nào cung ] can hóa lộc nhập đại quan
Nhược [ đại quan ] chuyển hóa kị nhập [ đại thiên ] biểu hiện này hạn mười năm rất muốn kiếm tiền nhưng lại tồn không nhiều
Nên đưa chỗ buôn bán có lời tới tài để mà cấu đưa phòng sản

// ]]>