[ đại phúc ] cung can hóa lộc Nhập [ bản tật ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 499

6 đại phúc can hóa lộc nhập [ bản tật ]


Đại phúc can hóa lộc
Tật ách
Nghịch hành thứ ba đại hạn [ thiên mệnh ] đi [ bản phu ] mà [ đại phúc ] trùng điệp [ bản mệnh ] [ đại phu ] tại [ bản tài ]
< tật ách là phu tới tử > [ đại phu tới quan ] hóa lộc nhập [ đại phu phu quân ]

< tật ách là quan tới điền >

// ]]>