[ đại phúc ] can cung hóa lộc Nhập [ bản thiên ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 62 0

7 đại phúc làm hóa lộc nhập [ bản thiên ]


Đại phúc làm hóa lộc
Thiên di

[ đại phúc ] can lộc nhập thiên   chiếu mệnh

// ]]>