[ đại tài ] cung can hóa kị Nhập [ bản quan ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 798

9 đại tài can hóa kị nhập [ bản quan ]


Đại tài can hóa kị
Quan lộc
Đại tài can hóa kị nhập bản quan này là [ phi hóa kỵ nhập ] biểu hiện mệnh chủ đưa tiền tài đầu nhập sự nghiệp kinh doanh
Đại tài can hóa kị
Quan lộc
Là phi hóa kỵ nhập "Cất giữ" bất kị chủ cầm tiền đầu tư sự nghiệp   vẫn tu lưu ý bên trong cung tới năm sinh sao hóa hoặc tự hóa   nếu có e rằng có cát hung
Nhưng to lớn tài can hóa lộc không thể nhập ngã cung ( một dạng, xưng là tử vong tuyến nhược nhập quan trùng phu khá là là nghiêm trọng )

Đại tài can hóa kị
Quan lộc
Dương nam đại hạn thuận hành thứ sáu đại hạn (56~65) đại hạn cung mệnh đi vào bản nô ( tân tị ) gặp vũ khúc sinh ra quyền
Đại hạn tài bạch ( kỷ sửu ) trùng điệp bản phụ
[ đại tài ] kỷ can văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( canh thìn ) gặp thiên đồng sinh ra kị cấu thành song kị trùng [ bản phu ]( bính tuất )
Này là định số [ lưu mệnh 61] năm đó sự nghiệp ( công việc ) sợ xôi hỏng bỏng không liễu ( không công việc )
Đại hạn điền trạch ( giáp thân ) trùng điệp bản tài
[ cánh đồng ] giáp can thái dương hóa kị nhập [ bản thiên ]( nhâm ngọ ) trùng phá thái dương sinh ra lộc song kị trùng [ bản mệnh ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại tật ]
[ đại tật ] thụ trùng dưỡng mệnh là gian
Cánh đồng giáp can thái dương hóa kị nhập bản thiên ( nhâm ngọ ) trùng điệp đại hạn phụ mẫu +[ lưu tài 61]
Dự đoán năm đó trong nhà túng quẫn không tiền sinh hoạt sợ đưa đoạn lương mà lo lắng
Này kị trùng bản mệnh ( mậu tử ) trùng điệp đại hạn tật ách +[ lưu phúc 61] thiên nhân hợp nhất
Biểu hiện mệnh chủ là không tiền tài mà phiền não không lương dưỡng thân ( đại hạn tật ách làm môi giới )
Đại hạn quan lộc can thiên cơ hóa lộc nhập tài ( giáp thân )
Lại lớn quan can thái âm hóa kị nhập tài ( giáp thân ) tài cung lộc kị giao chiến trùng bản phúc ( mậu dần ) này hạn sự nghiệp vất vả không tiền buôn bán có lời
[ lưu đẩu 61] tại bản mệnh ( mậu tử ) lưu nguyệt 3 nguyệt tại mậu dần trong công việc đoạn sinh hoạt phát sinh vấn đề

// ]]>


Đại tài can hóa kị
Quan lộc
[ thiên mệnh ] tọa [ vở ]( kỷ mão )
[ thiên mệnh ] kỷ can văn khúc hóa kị nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ]
Mà [ đại tài ] tại [ bản thiên ]( đinh hợi ) [ đại tài ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ bản quan ]/[ đại tật ] trùng tổ phụ ( tọa hóa kỵ năm sinh về trùng đại tật )
Lưu niên đi vào bản thiên mậu tử lưu mệnh can thiên cơ hóa kị nhập lưu tài ( bản phúc ) trùng bản tài năm đó lại tổn tài ( bị ngược lại hội )
Thứ sáu đại hạn (56~65) đi [ bản nô ]( nhâm ngọ )
[ thiên mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( trùng điệp [ đại tài ]) trùng tật ách chủ này hạn mười năm không được thuận
[ đại tài ] tại [ bản phụ ]( mậu dần )
Đại tài can hóa kị
Quan lộc
[ đại tài ] mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( đại huynh ) là "Cất giữ" bất kị nhưng hóa lộc không thể nhập ngã cung
Đại tài can hóa lộc
Huynh đệ
[ đại tài [ can tham lang hóa lộc nhập [ bản huynh ] chiếu [ đại hạn mệnh ] này lộc là hư lộc nếu có kiếm tiền vẫn là lục thân chỗ chi tiêu
Hoặc là đào hoa giao tế chi dụng sẽ không để lại cho mình
[ đại quan ] tại [ vở ]( bính tuất ) liêm trinh tự hóa kị trùng [ bổn điền ]( canh thìn )
[ đại quan ] tự hóa kị chủ mình kinh doanh sinh ý hội thiếu bản sự nghiệp ngược lại bế thậm chí đi làm công ty cũng hội ngược lại bế thất nghiệp không công việc
Lưu niên 57 bính thìn [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]( canh thìn )
[ đại tài ]( mậu dần ) mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản huynh ]([ lưu tài ] trùng điệp [ bản huynh ])
[ lưu tài ] trùng điệp [ bản huynh ] bởi vì có [ đại tài ] mậu can tham lang hóa lộc nhập có thể phát tài
Đáng tiếc [ đại quan ] liêm trinh tự hóa kị vẫn ngược lại bế
Quan lộc
Đại tài tại canh tuất bản nô canh thiên đồng hóa kị nhập bản quan đối với trùng thái âm năm sinh lộc chủ này hạn phí của
Quan lộc
Đại tài tại bản mệnh hóa kị nhập bản quan ( thiên mệnh ) trùng bản phu canh ngọ
Lưu niên đi vào bản phu hình thành đại tài trùng lưu mệnh
Lại lớn mệnh can liêm trinh hóa kị nhập nhâm thân trùng lưu tài chủ đại phá tài
Lưu niên 45 mậu ngọ đi vào bản phu canh ngọ thụ "Tuần hoàn kị "Ảnh hưởng đại phá tài đạt hơn 2000 vạn
Quan lộc
Đại tài tại bản huynh tân mão tọa mệnh can vũ khúc hóa kị tân văn xương hóa kị nhập bản quan trùng bản phu thiên đồng sinh ra lộc
Đại quan tại bản tật kỷ hợi tọa liêm trinh sinh ra kị
[ đại quan ] kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] chủ sự nghiệp có tổn
Nhược [ lưu tài ] nhập [ bản phúc ] tọa văn khúc hóa kị tất tổn tài
Lưu niên 37 nhâm tuất lưu mệnh trùng điệp cánh đồng phát triển an toàn mệnh can thái âm hóa kị
Mà chảy tài trùng điệp bản phúc phát triển an toàn quan can kị lưu quan trùng điệp bản phu gặp thiên đồng sinh ra lộc lại tự hóa kị xuất
Năm đó tổn thất gần trăm vạn
Quan lộc
[ đại tài ] tại [ bản thiên ]( tân sửu )
[ đại tài ] tân văn xương hóa kị lại nhập [ bản quan ] song kị trùng [ thiên mệnh ]
[ đại quan ] trùng điệp [ bản phúc ]
[ đại quan ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ bản nô ] trùng phá cự môn sinh ra lộc chủ này hạn sự nghiệp vận đường bất lợi điềm báo
Lưu niên 31 tân dậu nhập [ bản phúc ] trùng điệp [ đại quan ]
[ lưu tài ] tại [ bản phu ] trùng điệp [ thiên mệnh ] thụ kị trùng nghiêm trọng năm đó tổn thất gần ngàn vạn
Quan lộc

// ]]>


[ đại tài ] tại [ bản huynh ]( mậu ngọ ) tọa tham lang sinh ra lộc lại tự hóa lộc lộc xuất tổn tài
[ đại tài ] mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ] gặp thiên cơ sinh ra kị hung song kị trùng [ bản phu ]( đinh tị )
[ đại quan ] tại [ bản tật ]( giáp dần )
[ đại quan ] giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân dậu ) trùng [ bản tài ] là sự nghiệp mà tổn tài
[ lưu tài ] đi vào [ bản phúc ] ứng nghiệm sự nghiệp tài chính thiếu tổn nghiêm trọng mà ngã bế
Lưu niên 36 quý sửu [ lưu mệnh ] đi [ bản thiên ]( ất sửu )
[ lưu mệnh ] ất thái âm hóa kị nhập [ bản phu ] trùng điệp [ lưu quan ]
Bên ngoài [ lưu tài ] tại [ bản phúc ] tọa [ đại quan ] can thái dương hóa kị cho nên mại tận nhà sản kết thúc doanh nghiệp
Quan lộc
Đại tài tại bản quan tân dậu văn xương tự hóa kị
[ quan lộc ]( bính tử ) bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mệnh ] trùng phá liêm trinh sinh ra lộc cung mệnh quan lộc cung hỗ hình thành "Tuần hoàn kị "
Nhược đại hạn đi vào cung mệnh tam hợp tất chủ tài bất lợi
[ tài bạch ]( mậu thìn ) mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( đinh mão ) trùng [ phụ mẫu ] biểu hiện dễ dàng bị ngược lại sổ sách
Như bị thiếu trái đối phương vô lực thanh thường trái bị kéo thiếu mất cũng không khả năng thanh thường
Thuận hành thứ năm đại hạn (44~53 [ thiên mệnh ]) đi [ bản quan ]( bính tử )
Thiên mệnh can hóa kị
Đại tài bạch
[ thiên mệnh ] liêm trinh hóa kị nhập [ đại tài ] trùng phá liêm trinh sinh ra lộc tất chủ tài tiền bất lợi
Đại tài can hóa kị
Quan lộc
[ đại tài ] hóa kị nhập [ bản quan ] trùng điệp [ thiên mệnh ] trùng [ bản phu ]( canh ngọ )
Đang lưu niên đi vào [ bản phu ] hình thành [ đại tài trùng lưu mệnh ]
Lại [ thiên mệnh ] can liêm trinh hóa kị nhập ( nhâm thân ) trùng [ lưu tài ] chủ đại phá tài
Lưu niên 45 mậu ngọ đi vào [ bản phu ]( canh ngọ ) thụ "Tuần hoàn kị "Ảnh hưởng đại phá tài đạt hơn 2000 vạn
Âm nữ nhân đại hạn thuận hành thứ sáu đại hạn (52~61) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản nô ]( canh ngọ ) tọa mệnh can cự môn hóa kị
Lại [ đại quan ] trùng điệp [ vở ]( giáp tuất ) tọa văn khúc sinh ra kị thái dương tự hóa kị tất nhiên hội bởi vì thính thơ [ chúng sinh ra ]
Công phu 294
Thụ bằng hữu dẫn dụ mà bị bắt mệt mỏi tổn tài ([ đại tài ] gặp thiên hình )
Đại quan can hóa kị
Tử nữ
[ đại quan ] tọa văn khúc sinh ra kị thái dương tự hóa kị song kị trùng [ đại phu ]( mậu thìn ) này hạn e rằng có phu thê ly dị tới khả năng
Đại tài can hóa kị
Quan lộc
[ đại tài ]( bính dần ) tọa thiên hình bính can liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( kỉ tỵ ) trùng điệp [ đại huynh ] gặp không kiếp
Này hạn tới tiền tài toàn bộ đầu nhập sự nghiệp
Lại bởi vì [ đại huynh ][ đại tài tới điền ] gặp không kiếp tất nhiên tài khố phá một bần như tẩy ( tài vận rất kém cỏi )

// ]]>


Âm nữ nhân đại hạn thuận hành thứ sáu đại hạn (52~61) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản nô ]( canh ngọ ) tọa mệnh can cự môn hóa kị
Lại [ đại quan ] trùng điệp [ vở ]( giáp tuất ) tọa văn khúc sinh ra kị thái dương tự hóa kị tất nhiên hội bởi vì thính thơ [ chúng sinh ra ]
Thụ bằng hữu dẫn dụ mà bị bắt mệt mỏi tổn tài ([ đại tài ] gặp thiên hình )
Đại quan can hóa kị
Đại quan lộc
[ đại quan ] tọa văn khúc sinh ra kị thái dương tự hóa kị song kị trùng [ đại phu ]( mậu thìn ) này hạn e rằng có phu thê ly dị tới khả năng
Đại tài can hóa kị
Quan lộc
[ đại tài ]( bính dần ) tọa thiên hình bính can liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( kỉ tỵ ) trùng điệp [ đại huynh ] gặp không kiếp
Này hạn tới tiền tài toàn bộ đầu nhập sự nghiệp
Lại bởi vì [ đại huynh ][ đại tài tới điền ] gặp không kiếp tất nhiên tài khố phá một bần như tẩy ( tài vận rất kém cỏi )
Thái dương tọa mệnh ( nhâm thìn ) người sinh năm bính tân ( dương nam âm nữ nhân )
[ quan lộc ]( bính thân ) quan can bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ] gặp liêm trinh sinh ra kị hung
[ tài bạch ]( canh tử ) tài canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( canh dần ) trùng phá thiên cùng sinh ra lộc song kị trùng [ bản quan ]
Thuận hành lớn thứ tư hạn (32~41) đi [ bổn điền ]( ất vị )
[ thiên mệnh ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( trùng điệp cánh đồng ) trùng [ bản mệnh ] không lành ( lấy nhỏ trùng đại )
Phi hóa kỵ nhập [ cánh đồng ] này hạn có phá khố tổn tài
[ đại quan ] tại [ bản tật ]( kỷ hợi ) tọa liêm trinh sinh ra kị
Đại quan can hóa kị
Phúc đức
[ đại quan ] kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] chủ sự nghiệp có tổn
Nhược [ lưu tài ] nhập [ bản phúc ] tọa văn khúc hóa kị tất tổn tài
[ đại tài ] tại [ bản huynh ]( tân mão ) tọa mệnh can vũ khúc hóa kị
Đại tài can hóa kị
Quan lộc
[ đại tài ] tân văn xương hóa kị nhập [ bản quan ] trùng [ bản phu ] thiên đồng sinh ra lộc
Lưu niên 37 nhâm tuất [ lưu mệnh ] tại [ bản thiên ]( mậu tuất ) trùng điệp [ cánh đồng ] tọa [ thiên mệnh ] can thái âm hóa kị
Mà [ lưu tài ] trùng điệp [ bản phúc ] tọa [ đại quan ] can kị
[ lưu quan ] trùng điệp [ bản phu ] gặp thiên đồng sinh ra lộc lại tự hóa kị xuất
Năm đó tổn thất gần trăm vạn
Đại tài can hóa kị
Đại quan lộc
[ đại tài ] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản phụ ]+[ đại quan ] gặp thái âm sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản tật ]
Biểu hiện này mười năm nội hội đưa nhà tài phá sáng kinh doanh thất bại hoặc hồi ác ý trá lấn ngược lại hội ngược lại trái ( ngược lại trái mệnh )
Nữ nhân mệnh [ đại tài ] can hóa kị nhập [ đại quan ] trùng [ đại phu ] này hạn phu quân thê đối đãi tất nhiên không tốt, khó coi
Đại quan lộc
Văn xương hóa kị ( nhược nhập bản mệnh ) mà đại quan ( đinh ) cự môn hóa kị nhập trùng bản quan ( đại tài ) là "Phản cung kị" không nên kinh doanh lĩnh củi thì có
Đại quan lộc
Đại tài tại bản phụ kỷ mão tọa thiên đồng sinh ra kị văn khúc hóa kị nhập vở ( đại quan )

// ]]>