[ đại tài ] can cung hóa lộc Nhập [ bản phúc ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 6 88

1 1 đại tài làm hóa lộc nhập [ bản phúc ]


Đại tài làm hóa lộc
Phúc đức
Chiếu tài bạch này hạn có làm ăn mưu sinh
Đại hạn tài can cung hóa lộc nhập ngã cung hóa kị cũng nhập ngã cung là tốt
[ đại tài ] tại [ bản thiên ]( mậu dần ) cung vô chính diệu đà la hoả tinh đã có không đãng giống
Hoả tinh đà la song sát tọa [ đại tài ] < lấy [ xem tính tâm pháp ] xem cung tài bạch > có biết hội bởi vì tài gây họa
Mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( quý vị ) gặp tham lang tự hóa kị lộc kị chiến khắc dây dưa không được thuận
Mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phúc ]( bính tuất ) trùng phá thiên cơ lộc năm sinh tất có nạn

Đại tài làm hóa lộc
Phúc đức
Nghịch hành thứ năm đại hạn [ đại tài ] tọa [ bản quan ]
[ đại tài ] làm hóa lộc nhập tài hoặc nhập phúc chiếu tài này đại tài hóa lộc xưng "Phản cung lộc" tượng này biểu hiện này hạn vận êm xuôi gấp bội
Đại hạn tài bạch tại bản phu ( kỷ hợi ) tọa liêm trinh sinh kỵ lại tham lang tự hóa quyền biểu hiện này hạn được tiền tài tuần chuyển phi thường khó khăn vất vả
Dần vị trí ( canh ) thái dương hóa lộc nhập bổn điền ( nhâm thìn ) trùng điệp tổ phụ < tổ phụ là đại tài tới nô >
Mà dần vị trí thiên đồng tự hóa kị nhập bản phụ ( canh dần ) trùng điệp đại huynh < đại huynh là đại tài tới điền >
Tượng này biểu hiện mệnh chủ này hạn trên sự nghiệp phát triển được tư kim đến từ cha gia sản
Cũng tới từ xã hội chúng sinh ra khách hàng duy trì ( hộ khách tiền gửi ngân hàng ) ( mệnh chủ chi gia tộc
Tiến hành tài chính thơ thác thọ hiểm sinh vật bảo hiểm cùng hợp tác xã tín dụng các loại hành nghề ) { lộc nhập bổn điền tổ phụ [ đại tài tới nô ] }
Đồng thời cũng theo như lại chánh phủ cơ cấu { phi hóa kỵ nhập [ bản phụ ]( phụ thân công gia cơ cấu )( canh dần ) trùng điệp [ đại huynh ][ là đại tài tới điền ]}
< xem thứ ba đại hạn tài bạch ( kỷ hợi ) >
Đại tài làm hóa lộc
Phúc đức
Đại hạn tài bạch ( kỷ hợi ) kỷ làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phúc ]( tân mão ) trùng điệp [ thiên mệnh ]
Mà [ đại tài ]( kỷ hợi ) kỷ làm văn khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh tử ) trùng điệp [ thái tử ][ đại tài tới phụ ]
Trùng [ bản nô ]( giáp ngọ ) trùng điệp [ cánh đồng ][ đại tài nhanh ]
Tượng này dù đại tài lộc nhập thiên mệnh nhưng là đại tài lại hóa kị trùng [ đại tài tới thể ]
Nói rõ mặc dù sự nghiệp mở rộng ra rất lớn lại bởi vì tài lực không đủ dẫn đến tuần chuyển không được
Thứ ba đại hạn (24~33) đi bản phúc ( quý sửu ) vũ khúc tham lang tự hóa kị
Đại hạn tài bạch ( kỷ dậu ) kỷ làm vũ khúc hóa lộc nhập bản phúc ( quý sửu ) trùng điệp thiên mệnh gặp tham lang tự hóa kị
Tượng này cung mệnh đại hạn lộc kị dây dưa < thiên mệnh là đại quan tới tài >
Biểu hiện này hạn nghĩ đưa tài lộc rót vào sự nghiệp vẫn là tài lực không tốt khó tuần chuyển
Đại hạn thứ tư [ đại tài bạch ] trùng điệp [ bản nô ] ( canh tử )
Đại tài làm hóa lộc
Phúc đức
[ đại tài ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( đinh dậu )
Mà [ đại tài ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mệnh ]( ất vị ) trùng phá cự môn lộc năm sinh song kị trùng [ bản thiên ]
Này là nghiêm trọng tổn tài hiện ra
Lưu niên 35 đi [ bản thiên ]( tân sửu ) thụ song kị trùng

// ]]>


Xem [ đại tài ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc + đại nô + lưu tài ]( bính thân ) thiên nhân hợp nhất
[ đại nô ] là nền tảng biểu hiện tư kim là bằng hữu đảm bảo
Mà [ đại tài ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mệnh ]( ất vị ) cấu thành song kị trùng [ thái tử + lưu mệnh ] ( tân sửu ) thiên nhân hợp nhất
[ thái tử ] là nền tảng biểu thị là bằng hữu đảm bảo cự ngạch con số bị bẫy rơi tổn thất thảm trọng
Khác lưu niên 37 đi [ bản tài ]( tân mão )
Mà [ đại phu ] cung tại [ bản tật ]( canh dần )
[ đại phu ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mệnh ] trùng phá cự môn lộc năm sinh song kị trùng [ bản thiên ]( tân sửu )
Chính là lưu niên 37 tới [ lưu phu ]( thụ trùng hữu tình biến )
Khác xem [ lưu phu ] tân sửu
[ lưu phu ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ] này là quy vị trí năm đó phu thê tất có biến hóa
( bản phu nguyên tọa văn xương sinh kỵ lưu phu lại văn xương hóa kị nhập bản phu thành song kị )
Song kị tới trùng cung kỷ hợi là bản quan ( trùng điệp đại tật ) năm đó phu thê ly dị
Phúc làm thiên cơ hóa kị nhập điền ( kỷ dậu ) gặp thiên cơ sinh ra khoa cự môn sinh kỵ cấu thành song kị trùng vở ( quý mão )
( cung điền trạch giống như cung mệnh ) biểu hiện mệnh chủ lòng của nghĩ ở gia đình là gia đình trí sản
Song kị trùng [ vở ]( quý mão ) ( cung tử nữ là giao tế vị trí ) biểu hiện mệnh chủ khá tự tư chỉ là tự thân lợi ích vui mừng cùng người tính toán
Cho nên không nên hợp tác đầu tư bởi vì lý niệm bị không hợp ([ vở ] can quý này cung là phá hao tổn )
May mà thiên cơ sinh ra khoa có hiểu kị chi công mệnh chủ mặc dù nội tâm tự tư bản thân
Nhưng thượng năng có phong độ mặc dù sẽ kiên trì tác pháp nhưng là có kinh hiệp thương lấy hóa giải kỳ gặp
Thiên di
Chú ý đang đệ thất đại hạn (62~7 1) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bản thiên ]( nhâm tí )
Đại tài làm hóa lộc
Phúc đức
[ đại hạn tài bạch ]( mậu thân ) trùng điệp [ bản phúc ] gặp tham lang tự hóa lộc lộc xuất ( tài xuất giống )
Đại tài làm hóa kị
Điền trạch
[ đại tài ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bổn điền ] gặp cự môn sinh kỵ cấu thành song kị trùng [ vở ]( quý mão ) trùng điệp [ đại hạn điền trạch ]
[ cánh đồng ] thụ trùng tài khố đã phá nhược này hạn còn muốn lại đầu tư tất nhiên bảo chứng phí của đi đường
Đại tài làm hóa lộc
Đại phúc đức
Thuận hành thứ hai đại hạn [ đại tài ] tọa [ bản phu ] phùng sinh lộc
[ đại tài ] can cung hóa lộc nhập [ bản quan ]( đại phúc ) này [ đại tài ] hóa lộc xưng [ dẫn xuất lộc ] tượng này biểu hiện này hạn đưa tư kim toàn bộ đầu nhập sự nghiệp

// ]]>