[ đại tật ] cung can hóa kị Nhập [ bản phu ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 527

3 đại tật can hóa kị nhập [ bản phu ]


Đại tật can hóa kị
Phu thê
[ đại tật ] tại [ bản huynh ]( giáp thân )
[ đại tật ] giáp can thái dương hóa kị nhập [ bản phu ] gặp thái âm sinh ra kị không lành song kị trùng [ bản quan ]( trùng điệp [ thiên mệnh ])
Song kị trùng [ bản quan ]( trùng điệp [ thiên mệnh ]) này hạn thân bất lợi
Lưu niên 43 đinh mão [ lưu mệnh ] đi vào [ bản thiên ] hồi nô can thiên cơ hóa kị trùng phá thiên cơ sinh ra lộc lộc kị chỗ trùng năm này bất lợi
Lại [ lưu tật ] tại ( bính tuất ) bính liêm trinh hóa kị nhập mậu dần ( lưu huynh )
[ lưu tật ] bính can liêm trinh kị trùng [ thiên mệnh ] cho nên năm đó thân không tốt nằm viện khai đao trị liệu ( mậu tham lang lộc nhập đại tật bệnh có dũ )
Phu thê
[ đại tật ] [ đại nô ] đều đinh can cự môn hóa kị nhập ( đại tài ) trùng điệp [ bản phu trùng bản quan ] có cướp họa
Lưu niên 28 tân dậu nhập bổn điền quý dậu cung vô chính diệu mượn tử tham tham lang tự hóa kị phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến chủ tai nạn xe đoạn chân hao phí tiền điều trị

Phu thê
[ đại tật ] tại [ bản huynh ]( ất mão ) tọa lộc kị trùng
[ đại tật ] ất thái âm hóa kị nhập [ bản phu ] gặp thiên cơ sinh ra kị cũng hung
([ đại nô ] tại [ vở ]( ất sửu ) cũng can thái âm hóa kị nhập [ bản huynh ]) song kị trùng thiên mệnh
Nhược lưu quan nhập bản phu nhất cửu chắp tay trước ngực lưu mệnh dã thụ kị trùng
( lưu niên 45 nhâm tuất đi vào phát triển an toàn mệnh can kị năm đó phát sinh tai nạn xe dẫn đến não chấn động đãng nằm viện )
Phu thê
[ đại tật ] tại [ bản phu ]( giáp dần ) [ đại tật ] thái dương tự hóa kị bởi vậy rõ ràng bản hạn phát bệnh được tính tất yếu
( thiên mệnh can hóa kị nhập bản quan trùng bản phu ( trùng điệp đại tật ) trước đây có bệnh trưng lại kiểm thị đại tật )
Đại tật ( lưu tật ) trùng điệp bản tật ( gặp cung can tự hóa lộc )
Bên ngoài cung can hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là [ tuyệt mệnh lộc ]
Đại tật ( lưu tật ) trùng điệp bản nô ( gặp cung can tự hóa lộc )
Bên ngoài cung can hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là [ tuyệt mệnh lộc ]
[ đại tật ] tự hóa lộc lại trùng điệp [ bản nô } thì cung can hóa kị không thể ( nhập phu trùng quan ) trùng thì đại hung
[ đại tật ] tự hóa lộc lại trùng điệp [ bản tật ] thì cung can hóa kị không thể ( nhập phu trùng quan ) trùng thì đại hung
Đại tật can hóa kị
Đại phu thê
Trùng đại quan lộc chủ sự nghiệp dễ bị trở ngại không được kiếm tiền lại đối với thân bất lợi
( đại tật lưu tật hóa kị nhập đại phu lưu phu trùng đại quan lưu quan cùng luận )

// ]]>