[ đại tật ] cung can hóa lộc Nhập [ bản phu ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 337

3 đại tật can hóa lộc nhập [ bản phu ]


Đại tật can hóa lộc
Phu thê
[ đại tật ] can hóa lộc nhập [ bản phu ] < bản phu là tật tới điền > biểu hiện mệnh chủ chú trọng chiếu cố mình chi thân thể

// ]]>