[ đại thiên ] cung can hóa kị Nhập [ bản tài ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 441

5 đại thiên can hóa kị nhập [ bản tài ]


Đại thiên can hóa kị
Tài bạch
Là "Cất giữ" bất kị

// ]]>