[ đại thiên ] cung can hóa lộc Nhập [ bản tật ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 716

6 đại thiên can hóa lộc nhập [ bản tật ]


Đại thiên can hóa lộc
Tật ách
Nhược tứ hóa nhập tật chiếu phụ cũng là "Dịch mã thiên tinh" lực lượng khá là yếu

// ]]>