[ đại thiên ] cung can hóa lộc Nhập [ bản thiên ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 396

7 đại thiên can hóa lộc nhập [ bản thiên ]


Đại thiên can hóa lộc
Thiên di
Nhược thiên di cung mới ngôi sao tọa thủ
Đại thiên can hóa lộc nhập [ bản thiên ] mệnh chủ bên ngoài hoạt động bên ngoài cá tính hơi có hoãn cùng mới nhu tịnh tế ( phải ra ngoài khá là hữu hiệu lực )
Nhược thiên di cung tọa nhu ngôi sao thì càng nhu
Đại thiên di
Đại hạn thiên di cung can tự hóa chủ dịch mã biến động

// ]]>