[ đại thiên ] can cung hóa lộc Nhập [ bản thiên ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 464

7 đại thiên làm hóa lộc nhập [ bản thiên ]


Đại thiên làm hóa lộc
Thiên di
Nhược cung thiên di mới ngôi sao tọa thủ
Đại thiên làm hóa lộc nhập [ bản thiên ] mệnh chủ bên ngoài hoạt động bên ngoài cá tính hơi có hoãn cùng mới nhu tịnh tế ( phải ra ngoài khá là hữu hiệu lực )
Nhược cung thiên di tọa nhu ngôi sao thì càng nhu
Đại thiên di
Đại hạn cung thiên di làm tự hóa chủ dịch mã biến động

// ]]>