Dần cung Rơi Bản mệnh ( nhâm dần ) Liêm trinh Nguyệt mã

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 4 0 1

Dần cung rơi bản mệnh ( nhâm dần ) liêm trinh nguyệt mã


C. [ dần cung tứ hóa ] [ cung mệnh ]( nhâm dần ) liêm trinh + nguyệt mã


Hộ pháp 442
< bản mệnh lệ dương nam âm lịch nhâm dần (1962) năm 0 3 nguyệt 26 nhật dần lúc sinh ra kim tứ cục thất tinh tại tí ( tân hợi ) >
[ trời ] khai với tử đức vị trí biểu hiện tiên thiên tới phúc trạch
[ cung phu thê ]( nhâm tí ) tử trời khai với tình cảm khác tính phu thê quan hệ
Tử vị trí là tiên thiên phúc trạch vị trí tiên thiên được hưởng thụ cần dựa vào phu thê quan hệ
Can nhâm phối ngẫu từ thị cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo
Ở tử thiên vị nhạc trời không biết ưu sầu ( không lo hoạn ý thức )
[ địa ] tịch với sửu tài vị trí biểu hiện hậu thiên tới hưởng thụ
[ cung huynh đệ ]( quý sửu ) sửu hậu thiên được hưởng thụ dựa vào huynh đệ bằng hữu ( hoặc mẫu thân ) nhưng mang theo phá hao tổn tính chất
Sửu khố địa chủ tài là hậu thiên hưởng thụ vị trí
Huynh can quý tham lang hóa kị nhập [ bản thiên ] gặp tự hóa lộc lộc kị trùng [ bản mệnh ]
Chủ tuần chuyển tới tiền tài tiêu phí nhiều bên ngoài tiếp khách ( chúng sinh ra trái ) dễ dàng tiêu hao


Huynh can hóa kị nhập [ bản thiên trùng bản mệnh ] có dự tri mệnh chủ cả đời hội bởi vì sinh ý hợp bạn bè đảm bảo dựng hội
Vay mượn các loại vấn đề tổn thất đại tài ( tổn thất tất nhiên nghiêm trọng )
Lưu ý cung huynh đệ gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ
Bên ngoài cung can hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới tai nạn
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không thể bị trùng bị trùng tất có tai
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng tai làm hại nguồn gốc
[ người ] sinh tại dần chủ sự biểu hiện một đời người cát hung thị là suy tính vận mệnh được trọng điểm
Dần vị trí chủ nhân suy tính cuộc sống trọng điểm cũng là nói vận mệnh được thành bại nằm ở hành vi biểu hiện
[ cung mệnh ]( nhâm dần ) liêm trinh + nguyệt mã
Nói rõ mệnh chủ tự thân cả đời này làm nói chuyện hành động đều là từ thân cá nhân được tạo hóa chỗ chủ đạo
Bất luận độc đoạn độc hành là cát là hung ngoại nhân không cách nào tả hữu
Hoặc nói tự thân mệnh cách rốt cuộc đều là từ thân hưởng
Một thân tới tự làm tự chịu được có cùng mất chủ đạo cả đời họa phúc
[ phu ] cùng [ mệnh ] thiên nhân hợp nhất lấy [ huynh ] là môi giới
Nhâm ( nhân chi người ) từ thị cao từ tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào kỷ ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm
Nhâm thủy thông sông nhiệt tình bành trướng tuy thông minh nhưng mặc cho tính nhạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ
Bởi vì can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí lại từ thị khá là cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm người tiện nghi )
Can nhâm nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Liêm trinh độc tọa mệnh ( nhâm dần ) có vũ phủ tử bộ dạng hướng liêm trinh ( liêm trinh trọng cảm tình )
Này tổ hợp là cung tài bạch ( tử bộ dạng ) cùng quan lộc cung ( vũ phủ ) chi phối mệnh chủ tự thân khá là là lao lòng lao thần
[ phủ tướng hướng viên ] tử vi sinh ra quyền thiên tướng + đà la âm sát tại tuất tài cung
Vũ khúc sinh ra kị thiên phủ + tả phụ sinh ra khoa văn khúc tại ngọ quan lộc trùng phá khinh nhân giảm phân trọng thì đặc biệt
Mệnh can nhâm thứ tư hóa thỉnh tham duyệt [ định tượng ] tương quan luận thuật

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì võng đứng hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !