Dần cung Rơi Phúc đức ( bính dần ) Phá quân Linh tinh Nguyệt mã

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 385

Dần cung rơi phúc đức ( bính dần ) phá quân linh tinh nguyệt mã


< kiểm thị [ mệnh nhập tử vị trí ] ( trời ) [ phụ nhập sửu vị trí ] ( địa ) [ phúc nhập dần vị trí ] ( người )>
Công phu 422
[ mệnh nhập tử vị trí ] ( trời ) tiên thiên được phúc trạch vị trí trời khai với tử ([ cung mệnh ] mình )
[ phụ nhập sửu vị trí ] ( địa ) chủ tài hậu thiên được hưởng thụ vị trí địa tịch với sửu ([ phụ mẫu ] biểu hiện công gia )
[ phúc nhập dần vị trí ] ( người ) suy tính mạng sống con người vận được thành bại ( họa phúc ) trọng điểm nhân sinh với dần ([ phúc đức ] lý niệm )
[ mệnh ]( trời ) cùng phúc ( người ) lưỡng nhân [ thiên nhân hợp nhất ] biểu hiện tiên thiên được phúc trạch dựa vào [ cung mệnh ] mình
Mạng sống con người vận được thành bại ( họa phúc ) trọng điểm dựa vào [ phúc đức ] lý niệm đầu óc tư tưởng
Lấy ( địa ) [ phụ mẫu ] biểu hiện công gia là môi giới lấy phục vụ với hình chức ( triều đình chánh phủ ) được hưởng bổng lộc
[ dần cung tứ hóa ] suy luận nhân sinh họa phúc vị trí


Bính ( thiên chi người ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ giúp ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ giúp mẫu trợ giúp hoặc nữ tính cùng làm việc hoặc nữ tính hộ khách )
Bính hỏa mãnh liệt tư tưởng có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục
[ bính hỏa mãnh liệt khi sương vũ tuyết có thể đoán canh kim gặp tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh ra từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt ]
Bính can nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Phúc can bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( tân vị ) gặp cự môn tự hóa lộc
Nhược [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ] gặp tự hóa lộc này hạn là nhân sinh chi trọng điểm
Phúc can bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu thìn )
Ngã cung ( phúc ) can hóa lộc nhập ngã cung ( tật ) mà hóa kị cũng nhập ngã cung ( quan ) này là [ cát tượng ]
< phúc đức là tật tới tật > cho nên phúc cùng tật nhất lục cộng tông
Kể trên hóa tượng biểu hiện mệnh chủ đầy đầu óc muốn đem sự nghiệp làm tốt thế là toàn bộ tinh thần cùng tâm lực đều đầu nhập với sự nghiệp

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn! ! !


Phúc can bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu thìn ) trùng [ bản phu ] < phu thê là phúc tới tài >
Tượng này nói rõ mệnh chủ nghĩ là sự nghiệp làm thế nào tốt mà chẳng quan tâm danh lợi hoặc tình cảm vợ chồng các loại vấn đề
< lấy phúc can bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu thìn ) [ kị truy lộc ] [ kị truy kị ] quan sát >
[ kị truy lộc ] quan can mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( canh ngọ ) < thiên di là phu tới tài >
Có suy ra mệnh chủ tập trung với sự nghiệp là vì kiếm tiền cấp phối ngẫu hưởng thụ hoặc là phối ngẫu tới tài phú
[ kị truy kị ] quan can mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản huynh ]( ất hợi ) gặp thiên cơ tự hóa lộc trùng [ bản nô ]( kỉ tỵ )
Trùng cung [ bản nô ] < nô bộc là phu tới tật > nói rõ mệnh chủ là sự nghiệp mà hi sinh ( không thèm để ý ) phối ngẫu chi thân thể
Tức là nói cùng phối ngẫu tụ thiếu ly nhiều khó được gặp nhau ( tương hỗ ấm áp tới tiếp xúc thiếu )
Lưu ý [ cung mệnh ]( bính tử ) cùng [ bản phúc ]( bính dần ) lưỡng cung đều cung can bính
Mệnh can bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( tân vị ) gặp cự môn tự hóa lộc tượng này hòa hợp đãi mình
Mệnh can bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu thìn ) trùng [ bản phu ] biểu hiện chẳng quan tâm phối ngẫu tình cảm bồi dưỡng tụ thiếu ly nhiều giống
< lấy [ cung mệnh ] tới [ một kị nhị chuyển lộc tam chuyển hóa kị ] phán đoán cát hung kết quả >
Mệnh can bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu thìn ) ( này là một kị thùy tượng )
[ nhị chuyển lộc ] quan can mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( canh ngọ ) ( nhị lộc tri cát hung )
[ tam hóa kị ] thiên can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( tân vị ) gặp cự môn tự hóa lộc [ lộc xuất ] ( tam kị tri kết quả )
Có biết đang [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản tật ] ngay cả...cũng mệnh chủ mạng sống con người vận được trọng điểm vị trí


[ dần cung tứ hóa ] suy luận nhân sinh họa phúc vị trí
Phúc can bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( tân vị ) gặp cự môn tự hóa lộc
Nhược [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ] gặp tự hóa lộc này hạn là nhân sinh chi trọng điểm
Âm nam đại hạn nghịch hành thứ sáu đại hạn (52~61) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( tân vị ) gặp cự môn tự hóa lộc
Phúc can / mệnh can bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu thìn ) trùng điệp [ thái tử ] trùng [ cánh đồng ]
Lưu ý [ bản phúc ]( bính dần ) trùng điệp [ đại tật ]
Kể trên hóa tượng biến thành [ đại tật ] bính can liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu thìn ) trùng điệp [ thái tử ] trùng [ bản phu ]/[ cánh đồng ]
Này [ đại tật ] kị nhập quan trùng phu là là [ tử vong tuyến ]
Đang [ thiên mệnh ] đi vào thiên đồng hóa lộc tới [ bản tật ] mà liêm trinh hóa kị vừa vặn trùng [ cánh đồng ] này hạn là thân tử vong tới [ ứng số ]
Mặt khác [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản tật ]( tân vị ) gặp cự môn tự hóa lộc này là [ lộc xuất ] này hạn mệnh ( thân ) chạy ra ngoài
Mà [ thiên mệnh ]/[ bản tật ] tân can văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mệnh ] cũng là thân cùng mệnh không duyên

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn! ! !