Dần cung Rơi Tật ách ( nhâm dần ) Tọa Vũ khúc Thiên tướng Địa kiếp thủ

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 688

Dần cung rơi tật ách ( nhâm dần ) tọa vũ khúc thiên tướng địa kiếp thủ


[ dần cung tứ hóa ] cung tật ách
Cung tật ách
Vũ khúc thiên tướng tại dần
Chánh nhãn 194
Vũ khúc thiên tướng địa kiếp thủ tật ách vũ khúc âm kim tính mới không thể hợp thâu bị chiêu tai nạn ( bất lợi nữ nhân mệnh )
Hoả tinh tại tam phương ( bính ngọ ) hỏa khắc âm kim địa kiếp mang theo hư huyễn cô khắc thể xác tinh thần dễ bị tra tấn
< tật ách là phu tới tử > gặp sát nữ nhân mệnh hôn nhân khá là không mĩ mãn lục thân không dựa vào
Vũ khúc thiên tướng chủ sang ban cấy da thủ thuật lại nhỏ tràng đau nhức chứng nhược gặp sát chủ nhiều mặt mày hốc hác
Tiệt không nhập tật ách ( tuy có một nói gặp không ốm đau rất ít ) nhưng vẫn nên chú ý dễ có u buồn chứng thường hội ưu lòng thành bệnh
Địa không nhập tật lại mà đi cướp tại phụ giao trì nhược tật ách gặp địa kiếp đồng cung biểu hiện lòng thái bên trên hội có sơ cuồng hoặc phá bại ở chỗ
Hữu bật nhập tật ách chủ thân hư nhiều bệnh nhưng gặp tai có thể cứu trợ giúp
Vũ khúc tự hóa kị thiên tướng + nguyệt mã địa không nhập tật biểu hiện tính mới không thể hợp thâu bị chiêu tai nạn
Tam phương hội hoả tinh không kiếp thể xác tinh thần dễ bị tra tấn lao lộc hư huyễn nữ nhân mệnh hôn nhân không đẹp lục thân không dựa vào


Nhâm dần
Cung tật ách nhâm dần dần ( nhân vị ) là cả đời họa phúc vị trí mã địa thể xác tinh thần bôn ba lao lục giống
( cung tật ách biểu hiện khỏe mạnh thể xác tinh thần trạng thái tính tình cùng hoài bão )
Cung can nhâm ( nhân chi người ) cần dựa vào trời dựa vào người khá là là tự phụ
Nhâm ( nhân chi người ) lòng thái bên trên từ thị cao từ tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào kỷ ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm
Nhâm thủy thông sông nhiệt tình bành trướng tuy thông minh nhưng mặc cho tính nhạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ
Bởi vì can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí lại từ thị khá là cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm người tiện nghi )
Tật can nhâm thiên lương hóa lộc nhập tài ( quý mão )
Tật can hóa lộc nhập tài mà tật can hóa kị nhập quan phân biệt nhập bản mệnh tam hợp cung vị thì hội có cát hung xuất hiện
Tật can hóa lộc nhập tài bạch lại tật can hóa kị nhập nô bộc biểu hiện là bằng hữu sự tình tổn tài
Kiếm tiền nhẹ nhõm tài vận tốt khá là có trưởng bối quý nhân tương trợ
Nữ nhân mệnh bị bởi vì tài mà mại thân hoặc tiến hành sắc tình hoạt động doanh sinh ra

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !


Tật can vũ khúc tự hóa kị ( nhâm dần ) này là [ tháo dỡ mã kị ]
Khác lưu ý tật ách ( nhâm dần ) vũ khúc tự hóa kị thị cùng [ tháo dỡ mã kị ] bày mệnh chủ lòng của thái tính tình quá tự phụ
Dẫn đến nguy hại với bản thân được thân khỏe mạnh
Tật ách tháo dỡ mã kị biểu hiện tự thân tâm tính ( tâm tư ) phồn tạp ( lòng loạn ) như thế nào tập trung với nhất niệm thuộc ngồi xuống tu hành công phu
Vũ khúc tự hóa kị bởi vì ở mã địa ( nhâm dần vũ bộ dạng ) thị cùng hóa kỵ năm sinh ( cho nên là tháo dỡ mã kị )
Mệnh chủ lòng của thái tính tình quá tự phụ thường hội nguy hại khỏe mạnh
Nhược thiên tướng tọa tật ách cung can tự hóa kị trùng phụ
Đại hạn tài bạch hoặc đại hạn quan lộc đi vào phụ tật tuyến nhất thiết không thể thay người bảo đảm ( lưu niên cùng luận )
Tự hóa kị kiểm thị bên ngoài cung can hóa lộc chỗ nhập tới cung xu hướng can phương vị
Hoặc hết sức tiến hành này hóa lộc tinh diệu đại biểu sự vật < xu cát >
Tách ra hóa kị phương vị hoặc tinh diệu < tránh hung >
Tự hóa kị mệnh chủ thể yếu nhiều bệnh không được nghiêm trọng khác cả đời lao lục khác chủ tất có đào hoa đại hạn gặp hội tử vong
Tự hóa kị trưởng thành sớm thì có đoạn là đào hoa
Khác biểu hiện thiết định sẽ không có dòng dõi ( sanh con ) khác ứng chú ý nữ nhân mệnh e rằng có sản nạn thọ nguyên không dài
Cung tật ách can tự hóa kị chủ đào hoa cách đào hoa nhiều thích ăn dấm đào hoa khả năng lên trước xa lại bổ nhóm
Thường tự tương nghĩ ( từ luyến ) hữu tình tự làm phức tạp vui mừng không kiếp tọa thủ
Vũ khúc tự hóa kị nhâm cô độc buồn bực lao thương phổi kinh thở khò khè hoặc phòng bằng vàng thương hại hội văn khúc chủ mũi bệnh hô hấp tật bệnh
Vũ khúc tự hóa kị nhâm biểu hiện thể chất suy yếu là chiếu cố thân phí tài hoặc dễ có huyết quang tới tai lọt vào bên ngoài thương
Vũ khúc âm kim hóa kị chủ hô hấp hệ thống mao bệnh hít thở bệnh phổi vân vân bằng vàng sang thương
Gặp hình sát càng sâu cũng ông chủ nhỏ thủ thuật, như thâu máu, hoặc châm cứu, vật lý trị liệu
Động thủ thuật hoặc bởi vì ngoài ý muốn mà tay chân thương tàn
( đặc biệt bất lợi tị hợi vũ phá nhược càng gặp sát cùng tạp diệu thì chủ thũng nhọt hoặc ung thư )

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !