Dần cung Rơi Thiên di ( giáp dần ) Cung vô chính diệu Mượn ngôi sao thái dương cự môn Tả phụ + linh tinh

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 6 0 0

Dần cung rơi thiên di ( giáp dần ) cung vô chính diệu mượn ngôi sao thái dương cự môn   tả phụ + linh tinh


Thiên di cung ( giáp dần ) cung vô chính diệu tả phụ + linh tinh ( mượn ngôi sao thái dương cự môn sinh ra quyền )
Giáp ( thiên chi trời ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất ( không được ấm hắn người cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều
Bên ngoài có thể độc đang một mặt
Giáp mộc tham trời có bên trên tiến lòng hướng lên phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ   nhưng thiếu ứng biến năng lực
Giáp can nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Bên trong cung tọa ngôi sao tả phụ có thể trợ giúp hắn người ( nhưng thị mệnh chủ chi ý nguyện hoặc cao hứng cùng không )
Linh tinh biểu hiện bên ngoài làm việc tác phong mới cứng rắn không bán màn che
Tất nhiên [ quan lộc cung ]( giáp tý ) cung vô chính diệu lộc tồn + hữu bật ( mượn ngôi sao thiên đồng thái âm sinh ra khoa )   sự nghiệp cùng công việc độc lập hoạt động
Bên trong cung tọa ngôi sao lộc tồn + hữu bật biểu hiện sự nghiệp ( công việc ) ổn định thuộc trợ giúp nhân tính chất


Quan giáp can liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( ất mão ) gặp phá quân sinh ra lộc
Quan giáp can thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( canh thân ) quan ( ngã cung ) hóa lộc hóa kị đều nhập ( ngã cung ) thuộc cát tượng
Quan can hóa kị nhập [ bản mệnh ] này là sự nghiệp ( công việc ) dính trứ mệnh chủ không thể không làm
Mà thiên can hóa kị nhập [ bản mệnh ] biểu hiện mệnh chủ một thân xuất ngoại không đợi được hội tưởng niệm nhà
Kể trên hóa tượng [ quan lộc ]/[ thiên di ] liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]/[ quan tới điền ] gặp phá quân sinh ra lộc
[ quan lộc ]/[ thiên di ] thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]/[ quan tới tài ] gặp cự môn sinh ra quyền
Này mệnh chủ tới [ sự nghiệp cách ] mang theo có bên ngoài dựa vào miệng phục vụ lại cùng công gia cơ cấu liên quan đến ( tức công vụ viên )

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !