Định tượng cung Tại cung phu thê ( nhâm dần )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 1 0 99

Định tượng cung tại cung phu thê nhâm dần
[ định tượng ] can nhâm tại tài ( nhâm tí ) cùng tại phu ( nhâm dần ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài ( tại tài ) cùng phối ngẫu cùng sự nghiệp phát triển ( tại phu )
Can năm sinh [ định tượng ] tại tài bạch biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >
Năm sinh bính làm rơi cung tài bạch
Biểu hiện cả đời sinh hoạt trọng điểm tại tiền tài vận thế kiếm tiền mưu sinh năng lực đầu tư kế hoạch các loại cùng tiền tài liên quan đến vấn đề
< tài là Quan tới Quan > cùng sự nghiệp tới thuận nghịch hoặc nhân sự hoàn cảnh bối cảnh các loại liên quan đến
< tài vi phu phu quân > cùng phu thê đối đãi sự nghiệp giao tế phát triển tương quan
< tài là phụ nhanh > cùng tổ tiên tổ ấm


Nhâm sinh năm người can nhâm [ định tượng ] tất nhiên rơi vào ( nhâm dần ) ( nhâm tí )
Cung mệnh tại ( nhâm dần ) thì định tượng cung tất tại [ cung mệnh ]( nhâm dần ) cùng [ cung phu thê ]( nhâm tí )
Cung mệnh tại ( giáp thìn ) thì định tượng cung tất tại [ cung phu thê ]( nhâm dần ) cùng [ cung tài bạch ]( nhâm tí )

// ]]>