Định tượng cung Tại cung phúc đức ( mậu ngọ ) Thất sát Kình dương Linh tinh Thiên diêu

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 599

Định tượng cung tại cung phúc đức ( mậu ngọ ) thất sát kình dương linh tinh thiên diêu


[ định tượng tứ hóa ]
Mậu tuất năm xuất sinh dương nữ nhân
[ định tượng ] tứ hóa năm sinh từ cung phúc đức hóa xuất
Chánh nhãn 143
Sinh mệnh trong quá trình đều cùng tư tưởng hưởng phúc thọ nguyên liên quan đến ( dựa vào chính mình cùng bao quát tổ ấm )
Phúc can mậu tham lang hóa lộc nhập phu ( giáp dần ) tượng trưng mệnh chủ có phúc khí có phối ngẫu trợ giúp sự nghiệp có thể thành công
Phúc can mậu hữu bật hóa khoa nhập phu ( giáp dần ) tượng trưng phối ngẫu là trên sự nghiệp được quý nhân
Phúc can mậu thái âm hóa quyền nhập tử biểu hiện quan niệm tư tưởng bên trên nghĩ cùng tử nữ cổ đông hợp tác nhóm bạn tranh quyền chủ đạo
Phúc can mậu thiên cơ hóa kị nhập huynh tư tưởng quan niệm bên trên cùng huynh đệ dễ có không phải là
Trùng nô bộc chủ huynh nô không duyên không thể cùng hội hoặc cố hết sức sớm tiêu về
< huynh đệ là tật tới quan > sinh ra kị lại tự hóa lộc nhập biểu hiện thân tới vận khí không tốt, khó coi ( bệnh tình kéo bùn mang theo thủy không dễ tốc chữa )

Định tượng cung tại cung phúc đức mậu ngọ thất sát
[ định tượng tứ hóa ]
[ định tượng ] tứ hóa năm sinh từ cung phúc đức hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng tư tưởng hưởng phúc thọ nguyên liên quan đến ( dựa vào chính mình cùng bao quát tổ ấm )
Mậu sinh năm người
Phúc can tham lang hóa lộc nhập phu ( giáp dần ) tượng trưng mệnh chủ có phúc khí có phối ngẫu trợ giúp sự nghiệp có thể thành công
Phúc can hữu bật hóa khoa nhập phu ( giáp dần ) tượng trưng phối ngẫu là trên sự nghiệp được quý nhân
Phúc can thái âm hóa quyền nhập tử ( ất sửu ) biểu hiện quan niệm tư tưởng bên trên nghĩ cùng tử nữ cổ đông hợp tác nhóm bạn tranh quyền chủ đạo
Phúc can thiên cơ hóa kị nhập huynh ( ất mão ) tư tưởng quan niệm bên trên cùng huynh đệ dễ có không phải là
Trùng nô bộc chủ huynh nô không duyên không thể cùng hội hoặc cố hết sức sớm tiêu về
Gặp cung can thiên cơ tự hóa lộc hình thành [ lộc kị chiến khắc ] kéo bùn mang theo thủy
< huynh đệ là tật tới quan > sinh ra phi hóa kỵ nhập biểu hiện thân tới vận khí không tốt, khó coi ( tay chân nhọn thần kinh đau nhức )

// ]]>