Định tượng cung tới rơi cung

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 1 B8
Định tượng cung

Năm sinh thiên can được rơi cung ( năm sinh thiên can [ định tượng ] tại các cung luận pháp: )
Định số vận mệnh trung không thể thay đổi biến chuyện của thực chư như xuất sinh di truyền tổ đức hoặc tổ ương các loại thuộc tiên thiên nhân tố tạo hóa
Bất định sổ thuộc xuất sinh sau về sau thiên hoàn kỳ nhân sự biến hóa có kinh từ tự thân tu vi cố gắng được đến tạo hóa
Can năm sinh [ định tượng ] tam cát hóa ( hóa lộc hóa quyền hóa khoa )
Nhược can năm sinh [ định tượng ] tại ngã cung ( mệnh tài quan điền ) tứ hóa được nguyên đầu [ định tượng ] đều bản thân cung phát ra
Mà lộc quyền khoa phần lớn tại ngã cung ( không nhất định toàn bộ ) này là "Thuần tự lập "Cách
Nhược [ định tượng ] khi hắn cung tứ hóa được nguyên đầu [ định tượng ] đều từ tha cung phát ra thường cần dựa vào người bắt đầu này là "Không phải tự lập "Cách
Người sinh năm giáp giáp làm [ định tượng ] tất nhiên rơi vào ( giáp tuất )
Nhược cung mệnh tại ( bính tý ) thì định tượng cung tất tại [ cung phu thê ]( giáp tuất )
Cung mệnh tại ( đinh sửu ) thì định tượng cung tất tại [ cung tử nữ ]( giáp tuất )
Cung mệnh tại ( bính dần ) thì định tượng cung tất tại [ cung tài bạch ]( giáp tuất )
Cung mệnh tại ( đinh mão ) thì định tượng cung tất tại [ cung tật ách ]( giáp tuất )
Cung mệnh tại ( mậu thìn ) thì định tượng cung tất tại [ cung thiên di ]( giáp tuất )
Cung mệnh tại ( kỉ tỵ ) thì định tượng cung tất tại [ cung nô bộc ]( giáp tuất )
Cung mệnh tại ( canh ngọ ) thì định tượng cung tất tại [ Quan lộc cung ]( giáp tuất )
Cung mệnh tại ( Tân Mùi ) thì định tượng cung tất tại [ cung điền trạch ]( giáp tuất )
Cung mệnh tại ( nhâm thân ) thì định tượng cung tất tại [ cung phúc đức ]( giáp tuất )
Cung mệnh tại ( quý dậu ) thì định tượng cung tất tại [ cung phụ mẫu ]( giáp tuất )
Cung mệnh tại ( giáp tuất ) thì định tượng cung tất tại [ cung mệnh ]( giáp tuất )
Cung mệnh tại ( ất hợi ) thì định tượng cung tất tại [ cung huynh đệ ]( giáp tuất )


Ất sinh năm người can ất [ định tượng ] tất nhiên rơi vào ( ất dậu )
Nhược cung mệnh tại ( mậu tử ) thì định tượng cung tất tại [ cung tử nữ ]( ất dậu )
Cung mệnh tại ( kỷ sửu ) thì định tượng cung tất tại [ cung tài bạch ]( ất dậu )
Cung mệnh tại ( mậu dần ) thì định tượng cung tất tại [ cung tật ách ]( ất dậu )
Cung mệnh tại ( kỷ mão ) thì định tượng cung tất tại [ cung thiên di ]( ất dậu )
Cung mệnh tại ( canh thìn ) thì định tượng cung tất tại [ cung nô bộc ]( ất dậu )
Cung mệnh tại ( tân tị ) thì định tượng cung tất tại [ Quan lộc cung ]( ất dậu )
Cung mệnh tại ( nhâm ngọ ) thì định tượng cung tất tại [ cung điền trạch ]( ất dậu )
Cung mệnh tại ( quý vị ) thì định tượng cung tất tại [ cung phúc đức ]( ất dậu )
Cung mệnh tại ( giáp thân ) thì định tượng cung tất tại [ cung phụ mẫu ]( ất dậu )
Cung mệnh tại ( ất dậu ) thì định tượng cung tất tại [ cung mệnh ]( ất dậu )
Cung mệnh tại ( bính tuất ) thì định tượng cung tất tại [ cung huynh đệ ]( ất dậu )
Cung mệnh tại ( đinh hợi ) thì định tượng cung tất tại [ cung phu thê ]( ất dậu )


Bính sinh năm người bính làm [ định tượng ] tất nhiên rơi vào ( bính thân )
Nhược cung mệnh tại ( canh tử ) thì định tượng cung tất tại [ cung tài bạch ]( bính thân )
Cung mệnh tại ( tân sửu ) thì định tượng cung tất tại [ cung tật ách ]( bính thân )
Cung mệnh tại ( canh dần ) thì định tượng cung tất tại [ cung thiên di ]( bính thân )
Cung mệnh tại ( tân mão ) thì định tượng cung tất tại [ cung nô bộc ]( bính thân )
Cung mệnh tại ( nhâm thìn ) thì định tượng cung tất tại [ Quan lộc cung ]( bính thân )
Cung mệnh tại ( quý tị ) thì định tượng cung tất tại [ cung điền trạch ]( bính thân )
Cung mệnh tại ( giáp ngọ ) thì định tượng cung tất tại [ cung phúc đức ]( bính thân )
Cung mệnh tại ( ất vị ) thì định tượng cung tất tại [ cung phụ mẫu ]( bính thân )
Cung mệnh tại ( bính thân ) thì định tượng cung tất tại [ cung mệnh ]( bính thân )
Cung mệnh tại ( đinh dậu ) thì định tượng cung tất tại [ cung huynh đệ ]( bính thân )
Cung mệnh tại ( mậu tuất ) thì định tượng cung tất tại [ cung phu thê ]( bính thân )
Cung mệnh tại ( kỷ hợi ) thì định tượng cung tất tại [ cung tử nữ ]( bính thân )


Tráng nhiên sinh ra can đinh [ định tượng ] tất nhiên rơi vào ( đinh mùi )
Nhược cung mệnh tại ( nhâm tí ) thì định tượng cung tất tại [ cung tật ách ]( đinh mùi )
Cung mệnh tại ( quý sửu ) thì định tượng cung tất tại [ cung thiên di ]( đinh mùi )
Cung mệnh tại ( nhâm dần ) thì định tượng cung tất tại [ cung nô bộc ]( đinh mùi )
Cung mệnh tại ( quý mão ) thì định tượng cung tất tại [ Quan lộc cung ]( đinh mùi )
Cung mệnh tại ( giáp thìn ) thì định tượng cung tất tại [ cung điền trạch ]( đinh mùi )
Cung mệnh tại ( ất tị ) thì định tượng cung tất tại [ cung phúc đức ]( đinh mùi )
Cung mệnh tại ( bính ngọ ) thì định tượng cung tất tại [ cung phụ mẫu ]( đinh mùi )
Cung mệnh tại ( đinh mùi ) thì định tượng cung tất tại [ cung mệnh ]( đinh mùi )
Cung mệnh tại ( mậu thân ) thì định tượng cung tất tại [ cung huynh đệ ]( đinh mùi )
Cung mệnh tại ( kỷ dậu ) thì định tượng cung tất tại [ cung phu thê ]( đinh mùi )
Cung mệnh tại ( canh tuất ) thì định tượng cung tất tại [ cung tử nữ ]( đinh mùi )
Cung mệnh tại ( tân hợi ) thì định tượng cung tất tại [ cung tài bạch ]( đinh mùi )


Mậu sinh năm người mậu làm [ định tượng ] tất nhiên rơi vào ( mậu ngọ )
Nhược cung mệnh tại ( giáp tý ) thì định tượng cung tất tại [ cung thiên di ]( mậu ngọ )
Cung mệnh tại ( ất sửu ) thì định tượng cung tất tại [ cung nô bộc ]( mậu ngọ )
Cung mệnh tại ( giáp dần ) thì định tượng cung tất tại [ Quan lộc cung ]( mậu ngọ )
Cung mệnh tại ( ất mão ) thì định tượng cung tất tại [ cung điền trạch ]( mậu ngọ )
Cung mệnh tại ( bính thìn ) thì định tượng cung tất tại [ cung phúc đức ]( mậu ngọ )
Cung mệnh tại ( đinh tị ) thì định tượng cung tất tại [ cung phụ mẫu ]( mậu ngọ )
Cung mệnh tại ( mậu ngọ ) thì định tượng cung tất tại [ cung mệnh ]( mậu ngọ )
Cung mệnh tại ( kỷ mùi ) thì định tượng cung tất tại [ cung huynh đệ ]( mậu ngọ )
Cung mệnh tại ( canh thân ) thì định tượng cung tất tại [ cung phu thê ]( mậu ngọ )
Cung mệnh tại ( tân dậu ) thì định tượng cung tất tại [ cung tử nữ ]( mậu ngọ )
Cung mệnh tại ( nhâm tuất ) thì định tượng cung tất tại [ cung tài bạch ]( mậu ngọ )
Cung mệnh tại ( quý hợi ) thì định tượng cung tất tại [ cung tật ách ]( mậu ngọ )


Sinh năm kỷ người kỷ làm [ định tượng ] tất nhiên rơi vào ( kỉ tỵ )
Nhược cung mệnh tại ( bính tý ) thì định tượng cung tất tại [ cung nô bộc ]( kỉ tỵ )
Cung mệnh tại ( đinh sửu ) thì định tượng cung tất tại [ Quan lộc cung ]( kỉ tỵ )
Cung mệnh tại ( bính dần ) thì định tượng cung tất tại [ cung điền trạch ]( kỉ tỵ )
Cung mệnh tại ( đinh mão ) thì định tượng cung tất tại [ cung phúc đức ]( kỉ tỵ )
Cung mệnh tại ( mậu thìn ) thì định tượng cung tất tại [ cung phụ mẫu ]( kỉ tỵ )
Cung mệnh tại ( kỉ tỵ ) thì định tượng cung tất tại [ cung mệnh ]( kỉ tỵ )
Cung mệnh tại ( canh ngọ ) thì định tượng cung tất tại [ cung huynh đệ ]( kỉ tỵ )
Cung mệnh tại ( Tân Mùi ) thì định tượng cung tất tại [ cung phu thê ]( kỉ tỵ )
Cung mệnh tại ( nhâm thân ) thì định tượng cung tất tại [ cung tử nữ ]( kỉ tỵ )
Cung mệnh tại ( quý dậu ) thì định tượng cung tất tại [ cung tài bạch ]( kỉ tỵ )
Cung mệnh tại ( giáp tuất ) thì định tượng cung tất tại [ cung tật ách ]( kỉ tỵ )
Cung mệnh tại ( ất hợi ) thì định tượng cung tất tại [ cung thiên di ]( kỉ tỵ )


Người sinh năm canh can canh [ định tượng ] tất nhiên rơi vào ( canh thìn )
Cung mệnh tại ( mậu tử ) thì định tượng cung tất tại [ Quan lộc cung ]( canh thìn )
Cung mệnh tại ( kỷ sửu ) thì định tượng cung tất tại [ cung điền trạch ]( canh thìn )
Cung mệnh tại ( mậu dần ) thì định tượng cung tất tại [ cung phúc đức ]( canh thìn )
Cung mệnh tại ( kỷ mão ) thì định tượng cung tất tại [ cung phụ mẫu ]( canh thìn )
Cung mệnh tại ( canh thìn ) thì định tượng cung tất tại [ cung mệnh ]( canh thìn )
Cung mệnh tại ( tân tị ) thì định tượng cung tất tại [ cung huynh đệ ]( canh thìn )
Cung mệnh tại ( nhâm ngọ ) thì định tượng cung tất tại [ cung phu thê ]( canh thìn )
Cung mệnh tại ( quý vị ) thì định tượng cung tất tại [ cung tử nữ ]( canh thìn )
Cung mệnh tại ( giáp thân ) thì định tượng cung tất tại [ cung tài bạch ]( canh thìn )
Cung mệnh tại ( ất dậu ) thì định tượng cung tất tại [ cung tật ách ]( canh thìn )
Cung mệnh tại ( bính tuất ) thì định tượng cung tất tại [ cung thiên di ]( canh thìn )
Cung mệnh tại ( đinh hợi ) thì định tượng cung tất tại [ cung nô bộc ]( canh thìn )

// ]]>


Tân sinh năm người tân làm [ định tượng ] tất nhiên rơi vào ( tân mão )( tân sửu )
Cung mệnh tại ( canh tử ) thì định tượng cung tất tại [ cung phụ mẫu ]( tân sửu ) cùng [ cung điền trạch ]( tân mão )
Cung mệnh tại ( tân sửu ) thì định tượng cung tất tại [ cung phúc đức ]( tân mão ) cùng [ cung mệnh ]( tân sửu )
Cung mệnh tại ( canh dần ) thì định tượng cung tất tại [ cung phụ mẫu ]( tân mão ) cùng [ cung huynh đệ ]( tân sửu )
Cung mệnh tại ( tân mão ) thì định tượng cung tất tại [ cung mệnh ]( tân mão ) cùng [ cung phu thê ]( tân sửu )
Tân sinh năm người tân làm [ định tượng ] tất nhiên rơi vào ( tân mão )( tân sửu )
1. [ định tượng cung ] năm sinh tân làm rơi cung mệnh ( tân mão ) cùng phu thê ( tân sửu )
Tứ hóa năm sinh từ kể trên [ năm tài cung ] hóa xuất có biết tất cùng tài liên quan đến
Khác cũng bày mệnh chủ nếu có [ quý ] cách cũng là dựa vào tự thân không cần tạ hắn người trợ giúp [ tự lập độc mưu ]
Là bản thân đồ tới [ có quý cách ]
Từ cung mệnh hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng tự thân làm liên quan đến tất cùng dịch mã liên quan đến
Mệnh làm cự môn hóa lộc nhập phúc ( quý tị ) gặp cự môn lộc năm sinh lại tự hóa quyền văn khúc sinh ra khoa
Này là [ điệp xuất lộc ] lộc xuất là tổn
Mệnh làm văn xương hóa kị nhập thiên ( đinh dậu ) gặp văn xương sinh kỵ thiên đồng tự hóa quyền hình thành song kị lại quyền kị dây dưa từ trùng bản mệnh
Mệnh làm hóa kị nhập thiên nhược gặp sinh ra quyền đưa kị đáng về giống như [ nghịch thủy kị ] chủ nhưng từ sự tình tế thủy chảy tràn tới sinh sản sự nghiệp
Mệnh làm hóa kị nhập thiên nhược gặp sinh ra quyền sinh kỵ cung thiên di nội [ quyền kị dây dưa ] càng gặp mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ song kị ] trái lại trùng [ bản mệnh ]
Này là [ phá hao tổn kị ] phải biết chú ý xuất ngoại hoàn cảnh được biến động an toàn giao thông
Tứ hóa năm sinh từ tha cung ( phu ) hóa xuất có biết tất cùng phối ngẫu khác tính bằng hữu hôn nhân công danh các loại liên quan đến
Năm sinh tân làm rơi cung phu thê biểu hiện cả đời trọng điểm khuynh hướng hôn nhân lập nghiệp phu thê ( khác tính ) duyên phận hoặc đối đãi quan hệ
< phu là Quan tới thiên > cùng chức vụ thăng thiên sự nghiệp vận thế bên ngoài sáng nghiệp hoặc công việc vui mừng ác
< phu là phúc tới tài > cùng đừng nhàn hưởng thụ tông giáo quan niệm tinh thần cảm xúc liên quan đến
< phu là điền nhanh > cùng tông tộc quan niệm liên quan đến
Khác cũng bày mệnh chủ nếu có [ quý ] cách
Cũng thật sự dựa vào tự thân thiết yếu tạ hắn người ( lục thân ) tới hiệp trợ mới có thể đạt [ quý cách ]
Dựa vào phu thê nhược chưa lập gia đình trước có tạ nhân duyên , đào hoa , quảng kết nhân duyên ( tham khảo tính chất sao )
Dễ có bên ngoài duyên quấy nhiễu tham khảo phu can cung tứ hóa có hay không nhập bên ta ( nội cục )
Nếu không tứ hóa năm sinh dù tại cung mệnh tới tam phương cũng là tốn công vô ích mà cận là giả tượng mà thôi

// ]]>


A. [ định tượng ] năm sinh nhâm dần can nhâm rơi [ bản mệnh ]( nhâm dần ) cùng [ bản phu ]( nhâm tí ) hộ pháp 442
< bản mệnh lệ dương nam âm lịch nhâm dần ( 1962) năm 0 3 nguyệt 26 nhật dần giờ sinh kim tứ cục thất tinh tại tí ( tân hợi ) >
Can năm sinh [ định tượng ] rơi cung mệnh sinh mệnh trong quá trình đều cùng tự thân làm liên quan đến lại tất cùng dịch mã liên quan đến
1. ) tứ hóa năm sinh từ kể trên [ năm tài cung ] hóa xuất có biết tất cùng tài liên quan đến
Khác cũng bày mệnh chủ nếu có [ quý ] cách cũng là dựa vào tự thân không cần tạ hắn người trợ giúp [ tự lập độc mưu ]
Là bản thân đồ tới [ có quý cách ]
Nhâm ( nhân chi người ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm
Nhâm thủy thông sông nhiệt tình bành trướng dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ
Bởi vì can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí lại từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo
( nhiều chiếm người tiện nghi )
Can nhâm nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( tân hợi ) biểu hiện mệnh chủ nhân duyên tốt rất hội giao tế
Nhược thuận hành thứ hai đại hạn ( 14~23) đọc sách hạn
[ vở ] trùng điệp [ đại tài ] mệnh can lộc nhập nói rõ này hạn tiền tài không thiếu có an tâm niệm thư
Mệnh làm nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản tài ]( canh tuất ) chủ khai sáng tiền tài quản lý hiện tiền
Mệnh làm quyền nhập tài cung chủ giỏi về lý do tài lợi nhuận đầu tư sáng nghiệp
Nhược dân đi làm thì bị là chưởng quản tài chính tới chức
Nhược phùng sinh quyền nhập tài bạch biểu hiện đối với lý do tài có một bộ dám kiếm tiền đối với tiền tài có thành tựu nhưng hơi vất vả
Mệnh làm nhâm tả phụ hóa khoa vũ khúc hóa kị cùng nhập [ bản quan ]( bính ngọ )
Mệnh làm hóa khoa cùng hóa kị như nhập Quan lộc biểu thị hảo học không biết mỏi mệt hoặc biểu hiện đối với kỹ thuật công việc chuyên tinh
Mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] biểu hiện đối với công việc rất dụng tâm bản thân ý thức mãnh liệt ( Quan tọa sinh kỵ )
Sinh ra khoa sinh kỵ nhập Quan hình thành [ phu Quan tuyến khoa kị kéo mài ] sự nghiệp tình cảm kéo bùn mang theo thủy
Quan lộc cung biểu hiện biểu hiện với bên ngoài [ hình tượng ]
Sinh kỵ nhập Quan biểu hiện mệnh chủ cá tính dũng cảm lỗ một mạch không câu nệ tiểu tiết
Có dự đoán mệnh chủ chuyện của nghiệp làm không lớn Quan vận không tốt
Bất luận xã hội bối cảnh hoặc trên sự nghiệp tất nhiên bấy nhiêu có không phải là hoặc nói không bối cảnh không hậu thuẫn
Tốt nhất lấy lĩnh củi tộc vẫn có vất vả làm việc bằng bản sự tích hiệu quả tranh thủ sinh hoạt không lo
Tuyệt đối không nhưng từ sự tình cổ phiếu kỳ hóa xào hối các loại hợp ý sự nghiệp chuẩn chết không nghi ngờ

// ]]>


Nhược lại có Quan lộc cung ( tọa sinh kỵ nguyên đầu không được tịnh ) can cung của nó hóa kị nhập điền ( giống như mệnh )
Biểu hiện sự nghiệp biến động đại thường thay công việc
2. ) tứ hóa năm sinh từ tha cung ( phu ) hóa xuất có biết tất cùng phối ngẫu khác tính bằng hữu hôn nhân công danh các loại liên quan đến
Năm sinh can nhâm rơi [ phu thê ] biểu hiện cả đời trọng điểm khuynh hướng hôn nhân lập nghiệp phu thê ( khác tính ) duyên phận hoặc đối đãi quan hệ
< phu là Quan tới thiên > cùng chức vụ thăng thiên sự nghiệp vận thế bên ngoài sáng nghiệp hoặc công việc vui mừng ác
< phu là phúc tới tài > cùng đừng nhàn hưởng thụ tông giáo quan niệm tinh thần cảm xúc liên quan đến
< phu là điền nhanh > cùng tông tộc quan niệm liên quan đến
Khác cũng bày mệnh chủ nếu có [ quý ] cách cũng thật sự dựa vào tự thân
Thiết yếu tạ hắn người ( lục thân ) tới hiệp trợ mới có thể đạt [ quý cách ]
Dựa vào phu thê nhược chưa lập gia đình trước có tạ nhân duyên , đào hoa , quảng kết nhân duyên ( tham khảo tính chất sao )
Dễ có bên ngoài duyên quấy nhiễu tham khảo phu can cung tứ hóa có hay không nhập bên ta ( nội cục )
Nếu không tứ hóa năm sinh dù tại cung mệnh tới tam phương cũng là tốn công vô ích mà cận là giả tượng mà thôi
Can của phu nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( tân hợi )
Phối ngẫu đối với tử nữ tốt có duyên quan tâm tử nữ lại đối với huynh đệ mình tốt phu thê cảm tình tốt
Can của phu hóa lộc nhập tử nữ khác biểu hiện có đào hoa tự thân ngoại tình
[ lộc chuyển kị ] tử làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) gặp tham lang tự hóa lộc song kị trùng [ bản mệnh
Sợ này đào hoa ngoại tình khó có chánh quả
Can của phu nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản tài ]( canh tuất ) biểu hiện phối ngẫu cầm quyền gia đình lý do tài có đúng lúc trợ giúp lý do tài
Cũng để mệnh chủ có độ cao tiền tài tự chủ quyền
Can của phu nhâm tả phụ hóa khoa vũ khúc hóa kị cùng nhập [ bản quan ]( bính ngọ )
Can của phu hóa kị nhập Quan nhược hóa kỵ năm sinh tại Quan lộc ( không phải cát tượng )
Phối ngẫu muốn giúp trợ giúp lại hội can dự sự nghiệp của mệnh chủ
Khác phối ngẫu tự tư phu thê là vui vẻ oan gia thỉnh thoảng nhao nhao không ngừng ( sẽ không chia ly ) ồn ào trung tăng tiến tình cảm
Cũng là [ phá hao tổn kị ] biểu hiện phối ngẫu giúp việc lại can thiệp sự nghiệp của mệnh chủ này là làm trở ngại chứ không giúp gì càng giúp càng bận bịu

// ]]>


Cung mệnh tại ( nhâm thìn ) thì định tượng cung tất tại [ cung huynh đệ ]( tân mão ) cùng [ cung tử nữ ]( tân sửu )
Cung mệnh tại ( quý tị ) thì định tượng cung tất tại [ cung phu thê ]( tân mão ) cùng [ cung tài bạch ]( tân sửu )
Cung mệnh tại ( giáp ngọ ) thì định tượng cung tất tại [ cung tử nữ ]( tân mão ) cùng [ cung tật ách ]( tân sửu )
Cung mệnh tại ( ất vị ) thì định tượng cung tất tại [ cung tài bạch ]( tân mão ) cùng [ cung thiên di ]( tân sửu )
Cung mệnh tại ( bính thân ) thì định tượng cung tất tại [ cung tật ách ]( tân mão ) cùng [ cung nô bộc ]( tân sửu )
Bính sinh ra [ định tượng ] rơi cung mệnh sinh mệnh trong quá trình đều cùng tự thân làm liên quan đến lại tất cùng dịch mã liên quan đến
[ định tượng ]
Tân sinh năm người tân làm rơi [ tật ách ] cùng [ nô bộc ] lưỡng cung < phá quân tọa mệnh ( bính thân ) >
Người sinh năm tân [ định tượng ] rơi cung tật ách mệnh chủ tới sinh mệnh trong quá trình thật xấu đều cùng tâm thái tâm tính tính tình cùng thân khỏe mạnh các loại liên quan đến
Cung tật ách làm tân cùng can năm sinh giống nhau này là [ định tượng ] mệnh chủ cả đời này cùng tự thân thân tính tình tức tức tương quan
Tật làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ]( tân sửu ) gặp cự môn lộc năm sinh lại tự hóa lộc
Này là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý lộc xuất là tổn
Tật làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( bính thân ) gặp văn xương sinh kỵ lại tự hóa khoa này là [ song kị ] trùng [ bản thiên ]( canh dần )
Tật xâm nhập lộc nô mà phi hóa kỵ nhập mệnh bên ngoài lộc kị tới rơi cung chênh lệch sáu ô nhất lục cộng tông tới cung vị này là tiêu hao giống
< lấy [ cung tật ách ] tới [ một kị hai chuyển lộc ba chuyển hóa kị ] phán đoán cát hung kết quả >
Tật làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( bính thân ) trùng [ bản thiên ] ( này là một kị nhìn thùy tượng )
[ hai chuyển lộc ] mệnh làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản nô ]( tân sửu ) ( này là hai chuyển lộc nhìn cát hung )
[ ba hóa kị ] nô làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( bính thân ) trùng [ bản thiên ] ( này là ba kị biết kết quả )
Bởi vậy phán đoán mệnh chủ [ thiên mệnh ] đi vào [ bản thiên ]( canh dần ) này hạn thân cùng mệnh không duyên ( vãng sinh liễu )
Người sinh năm tân [ định tượng ] rơi cung nô bộc tất cùng chúng sinh ra ( bằng hữu cấp trên thuộc hạ các loại ) tới lui tới liên quan đến
[ định tượng ]
Tứ hóa năm sinh từ tha cung ( nô bộc ) hóa xuất có biết tất cùng chúng sinh ra ( bằng hữu cấp trên thuộc hạ các loại ) tới lui tới liên quan đến
Cách cục thuộc tạ chúng sinh ra duyên hắn người lực lượng gửi người ly hạ muốn nhìn người sắc mặt cho nên phải hiểu được quảng kết chúng sinh ra duyên
Nô bộc ( tân sửu ) thiên đồng cự môn lộc năm sinh lại tự hóa lộc địa kiếp
Nô làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( bính thân ) gặp văn xương sinh kỵ lại tự hóa khoa này là [ song kị ] trùng [ bản thiên ]( canh dần )

// ]]>


Cung mệnh tại ( đinh dậu ) thì định tượng cung tất tại [ cung thiên di ]( tân mão ) cùng [ Quan lộc cung ]( tân sửu )
Cung mệnh tại ( mậu tuất ) thì định tượng cung tất tại [ cung nô bộc ]( tân mão ) cùng [ cung điền trạch ]( tân sửu )
Cung mệnh tại ( kỷ hợi ) thì định tượng cung tất tại [ Quan lộc cung ]( tân mão ) cùng [ cung phúc đức ]( tân sửu )
Nhâm sinh năm người can nhâm [ định tượng ] tất nhiên rơi vào ( nhâm dần ) ( nhâm tí )
Cung mệnh tại ( nhâm tí ) thì định tượng cung tất tại [ cung phúc đức ]( nhâm dần ) cùng [ cung mệnh ]( nhâm tí )
Cung mệnh tại ( quý sửu ) thì định tượng cung tất tại [ cung phụ mẫu ]( nhâm dần ) cùng [ cung huynh đệ ]( nhâm tí )
Cung mệnh tại ( nhâm dần ) thì định tượng cung tất tại [ cung mệnh ]( nhâm dần ) cùng [ cung phu thê ]( nhâm tí )
Cung mệnh tại ( quý mão ) thì định tượng cung tất tại [ cung huynh đệ ]( nhâm dần ) cùng [ cung tử nữ ]( nhâm tí )
Cung mệnh tại ( giáp thìn ) thì định tượng cung tất tại [ cung phu thê ]( nhâm dần ) cùng [ cung tài bạch ]( nhâm tí )
Cung mệnh tại ( ất tị ) thì định tượng cung tất tại [ cung tử nữ ]( nhâm dần ) cùng [ cung tật ách ]( nhâm tí )
Cung mệnh tại ( bính ngọ ) thì định tượng cung tất tại [ cung tài bạch ]( nhâm dần ) cùng [ cung nô bộc ]( nhâm tí )
Cung mệnh tại ( đinh mùi ) thì định tượng cung tất tại [ cung tật ách ]( nhâm dần ) cùng [ cung nô bộc ]( nhâm tí )
Cung mệnh tại ( mậu thân ) thì định tượng cung tất tại [ cung thiên di ]( nhâm dần ) cùng [ Quan lộc cung ]( nhâm tí )
Cung mệnh tại ( kỷ dậu ) thì định tượng cung tất tại [ cung nô bộc ]( nhâm dần ) cùng [ cung điền trạch ]( nhâm tí )
Cung mệnh tại ( canh tuất ) thì định tượng cung tất tại [ Quan lộc cung ]( nhâm dần ) cùng [ cung phúc đức ]( nhâm tí )
Cung mệnh tại ( tân hợi ) thì định tượng cung tất tại [ cung điền trạch ]( nhâm dần ) cùng [ cung phụ mẫu ]( nhâm tí )
Quý sinh năm người can quý [ định tượng ] tất nhiên rơi vào ( quý hợi )
Cung mệnh tại ( giáp tý ) thì định tượng cung tất tại [ cung huynh đệ ]( quý hợi )
Cung mệnh tại ( ất sửu ) thì định tượng cung tất tại [ cung phu thê ]( quý hợi )
Cung mệnh tại ( giáp dần ) thì định tượng cung tất tại [ cung tử nữ ]( quý hợi )
Cung mệnh tại ( ất mão ) thì định tượng cung tất tại [ cung tài bạch ]( quý hợi )
Cung mệnh tại ( bính thìn ) thì định tượng cung tất tại [ cung tật ách ]( quý hợi )
Cung mệnh tại ( đinh tị ) thì định tượng cung tất tại [ cung thiên di ]( quý hợi )
Cung mệnh tại ( mậu ngọ ) thì định tượng cung tất tại [ cung nô bộc ]( quý hợi )
Cung mệnh tại ( kỷ mùi ) thì định tượng cung tất tại [ Quan lộc cung ]( quý hợi )
Cung mệnh tại ( canh thân ) thì định tượng cung tất tại [ cung điền trạch ]( quý hợi )
Cung mệnh tại ( tân dậu ) thì định tượng cung tất tại [ cung phúc đức ]( quý hợi )
Cung mệnh tại ( nhâm tuất ) thì định tượng cung tất tại [ cung phụ mẫu ]( quý hợi )
Cung mệnh tại ( quý hợi ) thì định tượng cung tất tại [ cung mệnh ]( quý hợi )

// ]]>


Tử vị trí là thiên vị không liệt kê nhập [ định tượng ]( nhưng bắc phái xếp vào [ định tượng ])
Cung mệnh tại tí thì định tượng cung tất tại [ cung phu thê ]
Cung mệnh tại sửu thì định tượng cung tất tại [ cung tử nữ ]
Cung mệnh tại dần thì định tượng cung tất tại [ cung tài bạch ]
Cung mệnh tại mão thì định tượng cung tất tại [ cung tật ách ]
Cung mệnh tại thìn thì định tượng cung tất tại [ cung thiên di ]
Cung mệnh tại tị thì định tượng cung tất tại [ cung nô bộc ]
Cung mệnh tại ngọ thì định tượng cung tất tại [ Quan lộc cung ]
Cung mệnh tại vị thì định tượng cung tất tại [ cung điền trạch ]
Cung mệnh tại thân thì định tượng cung tất tại [ cung phúc đức ]
Cung mệnh tại dậu thì định tượng cung tất tại [ cung phụ mẫu ]
Cung mệnh tại tuất thì định tượng cung tất tại [ cung mệnh ]
Cung mệnh tại hợi thì định tượng cung tất tại [ cung huynh đệ ]
Sửu vị trí là địa vị không liệt kê nhập [ định tượng ]( nhưng bắc phái xếp vào [ định tượng ])
Cung mệnh tại tí thì định tượng cung tất tại [ cung phu thê ]
Cung mệnh tại sửu thì định tượng cung tất tại [ cung tử nữ ]
Cung mệnh tại dần thì định tượng cung tất tại [ cung tài bạch ]
Cung mệnh tại mão thì định tượng cung tất tại [ cung tật ách ]
Cung mệnh tại thìn thì định tượng cung tất tại [ cung thiên di ]
Cung mệnh tại tị thì định tượng cung tất tại [ cung nô bộc ]
Cung mệnh tại ngọ thì định tượng cung tất tại [ Quan lộc cung ]
Cung mệnh tại vị thì định tượng cung tất tại [ cung điền trạch ]
Cung mệnh tại thân thì định tượng cung tất tại [ cung phúc đức ]
Cung mệnh tại dậu thì định tượng cung tất tại [ cung phụ mẫu ]
Cung mệnh tại tuất thì định tượng cung tất tại [ cung mệnh ]
Cung mệnh tại hợi thì định tượng cung tất tại [ cung huynh đệ ]


Dây dưa từ trùng bản mệnh kị ] trái lại trùng [ bản mệnh ]

// ]]>