Hậu thiên cung can tứ hóa nguyên tắc hiểu dịch 2

by dương cư sĩ
on 0 7 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 128 0

Hậu thiên cung can tứ hóa nguyên tắc hiểu dịch 2


Định số
Này là tiên thiên thuộc không thể trở nên được này là [ đạo ]
Vận mệnh cơ bởi vì ( ngày sinh tháng đẻ cùng bẩm sinh đến ) này là [ phẩm chất ] được cơ bản
Không chừng số
Này là hậu thiên thuộc biến đổi nhưng không nhất định hội phát sinh được
Trưởng thành hoặc sinh tồn hoàn cảnh ( hậu thiên có có thể trở nên ) này là [ tình thế ] bất đồng


Có là pháp
Tự cổ luận mệnh đoạn mệnh thuộc [ luận tính chất sao ] [ luận cung tượng ] [ luận thái tuế động ngôi sao ] . . . . Này là [ xu hướng tính dục ] tới học
[ tật ] can hóa kị nhập [ mệnh ] hoặc [ phúc ] biểu hiện mệnh chủ chi thân thể không tốt tâm tính vững chắc chấp ( luận hành vi )
[ lấy mệnh là thể lấy tật là dụng ] tật can phi hóa kỵ nhập mệnh biểu hiện mệnh chủ [ mệnh cứng rắn ] lục thân không dựa vào có ẫn nấp tính tới tật bệnh
[ lấy [ tật ] từ là thể dụng ] < mệnh là tật tới nô > biểu hiện có không cách nào đoạn gốc tật bệnh hội thỉnh thoảng gặp tật bệnh tra tấn
[ mệnh ] hoặc [ phúc ] can hóa kị nhập [ tật ] biểu hiện mệnh chủ đồ [ hậu thiên tu hành cách ] sau này thiên chi tu hành mà nhập đạo
Vô vi pháp
Nhược lấy [ lòng hướng ] là luận đưa triết lý đạo nhập sinh hoạt hàng ngày làm luận mệnh phương pháp
Lấy [ không gian ]( luận lý do )( tứ hóa được sân khấu )
Phối hợp [ thời gian ]( luận khí ) ( xem bói tiêu chuẩn ) ( lấy cơ )
[ cung mệnh ] là mệnh chủ tới [ tính ] thuộc [ bên ngoài ] làm biểu hiện bên ngoài chi hành là hoặc tác phong < mệnh tật nhất lục cộng tông >
Mà [ cung tật ách ] là mệnh chủ tới [ lòng ] thuộc [ trung ] khí độ tiềm ẩn với nội tâm lòng của thái hoặc khí độ
Mà [ cung phúc đức ] thuộc [ nội ] tư tưởng là mệnh chủ ẫn nấp với trong đầu tới tư tưởng hoặc tốt ác < phúc tật nhất lục cộng tông >
[ tật ] can hóa kị nhập [ mệnh ] hoặc [ phúc ] biểu hiện mệnh chủ có thiện căn ( có trước thiên chi đạo xương đạo cách ) ( có thể có thiện hạnh )

// ]]>


[ mệnh ] hoặc [ phúc ] can hóa kị nhập [ tật ] biểu hiện mệnh chủ đồ [ hậu thiên tu hành cách ] sau này thiên chi tu hành mà nhập đạo
[ phúc ] can hóa kị nhập [ tật ]
[ lấy mệnh là thể lấy phúc là dụng ] biểu hiện mệnh chủ có tiên thiên thiện căn có thể có nguyên tiến hành tông giáo từ thiện lấy tích âm đức
[ lấy tật là thể lấy phúc là dụng ] bằng phúc phi hóa kỵ nhập [ mệnh ] biểu hiện ý chí không được kiên cả đời nhiều đau đớn nhưng nghĩ có chỗ làm trước đau khổ hậu cam
[ lấy phúc từ là thể dụng ] < tật ách là phúc tới nô > phúc can phi hóa kỵ nhập [ phúc tới nô ] biểu hiện mệnh chủ tư tưởng bản thân tốt cường
Lại ngoan vững chắc không thay đổi dẫn đến không bằng hữu tri kỷ ( trùng [ phúc tới huynh ])
Mệnh cách luận đoán
[ mệnh cách ] mệnh chủ cách cục không quan hệ [ vận thế ] được mất
Nhược là [ quý cách ] thì tương lai khá là dễ dàng hiển quý ( tên dương ) có lẽ tên lớn hơn phú
Tứ hóa năm sinh rơi điểm là [ tiên thiên cách ]
Mệnh can tứ hóa rơi điểm là [ hậu thiên cách ]
Nhược tiên thiên không tốt hậu thiên tốt có thể dùng hậu thiên cố gắng bổ tiên thiên chi thất
Lấy mệnh cung chủ yếu cơ bản lấy tam hợp phương là cây chuẩn
1. Cá tính lấy [ tính chất sao ] chủ yếu nhưng nếu có năm sinh sao hóa thì tính chất sao trở nên cá tính tùy tới khác biệt cơ gặp cũng sẽ không cùng
2. Lấy [ cung mệnh ] là cơ chuẩn phân thành [ sáu dương cung (1 3 5 . . )] chủ quý cùng [ sáu âm cung (2 4 6 . . ] chủ phú
Nhược sinh ra lộc quyền khoa rơi âm cung này mệnh chủ phú tương lai hội có tiền ( tiền tài có không gặp thấy được vận )
Nhược sinh ra kị rơi cung mệnh ( dương cung ) này mệnh quý hiển nan đạt đưa trở lên tiểu đội hoặc kỹ thuật dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng
3. Lục thân cung vị luận pháp như là cung mệnh
Lấy [ cung vị ] lập thái cực dụng bên ngoài cung can tứ hóa nhìn thứ ba hợp có biết

// ]]>


< điều tra tiên thiên tứ hóa tới bố khí >
Tiên thiên được cách cục là cùng bẩm sinh đến không thể trở nên được [ định số ]
Này điều tra mục đích nằm ở [ tìm hiểu ] tiên thiên không cách nào trở nên chuyện của thực không muốn vọng tưởng mất trở nên ([ tri chỗ không thay đổi ])
< điều tra hậu thiên mệnh can tứ hóa tới điều đạt > [ này là bản mệnh can tới hóa tượng hậu thiên cách cục ]
Hậu thiên được cách cục có kiểm thị mệnh chủ được [ xu hướng tính dục ] này là [ không chừng số ] hội tùy hoàn cảnh nhân tố mà trở nên
Này hoàn cảnh nhân tố tỷ như 1. Xã hội được đại hoàn cảnh 2. Gia đình nhỏ hoàn cảnh 3. Phụ mẫu đối với giáo dục trọng thị cùng không
4. Mệnh chủ tự thân học tập tinh thần 5. Mệnh chủ hoặc cha mẹ tông giáo hoàn cảnh . . . . .
Trở lên thuật lại được hoàn cảnh phụ mẫu hoặc mệnh chủ hậu thiên nhưng có chỗ tuyển chọn thích hợp tự thân điều kiện cho nên là [ không chừng số ]
Điều tra hậu thiên cách cục nó mục đích nằm ở [ nắm giữ hậu thiên ] mà có thể [ tri chỗ biến ] ( tuyển chọn có có thể trở nên được hoàn cảnh nhân tố )
Tứ hóa [ mượn can độn ngôi sao ] [ giả tượng ] [ hợp chi ( địa chi )] mà [ ứng lúc ] huyền hóa phi đưa mười hai cung
Lấy [ hóa tượng ] mà minh lý lấy [ phi tinh ] mà rõ ràng vật
Thuận [ lý do ] ứng [ số ] mà thành [ cục ] tạ lấy đoạn [ cát hung ] dự đoán [ vận mệnh ]
Tứ hóa [ quan khí ] vật lấy loại tụ
Lấy hóa khí tới [ lưu bố ] để mà [ sát tình ] [ thẩm tượng ] quan khí có biết bên ngoài cát hung cứ làm tiến thối được theo như quy
Cung mệnh bên ngoài hóa khí để mà nhìn [ cách cục ]
Cung tài bạch bên ngoài hóa khí để mà nhìn tiền tài được [ được mất ]
Quan lộc cung bên ngoài hóa khí để mà nhìn sự nghiệp tình hình thực tế huống cùng mệnh chủ vận khí được [ thật xấu ]
[ bản mệnh bàn cung vị ] được cung can hóa khí dùng ở quan sát [ đại hạn ] khí được lưu bố tình hình
[ đại hạn bàn cung vị ] được cung can hóa khí dùng ở quan sát [ lưu niên ] khí được lưu bố tình hình cùng [ kết khí ] với nơi nào
Nhược [ năm sinh hóa kị ] tới tọa cung cùng có [ tự hóa kị ] được cung vị
Khả quan sát mệnh chủ được [ kết khí ] được chỗ cũng chính là [ phá hao tổn ] vấn đề được chỗ
[ sinh ra kị ] chỗ cung vị thì bên ngoài chỗ chủ [ người ] [ sự tình ] [ vật ] tất có thiếu hụt ( không hoàn mỹ )
Nhược [ sinh ra kị ] tại sáu âm cung (2, 4, 6, 8, 1 0, 12) thì đáng cung vị chi chủ sự tình hội có quấy rầy nói lải nhải chi tình sự tình
( đó là sinh ra kị tại huynh tử tật nô điền phụ các loại âm cung )
Nhược cung vị nội hữu hóa ngôi sao tiểu khỏa liền biểu thị có mấy [ khí ] tại bên trong cung trung
[ tinh diệu ]
[ tinh diệu ] chỉ là [ ký hiệu ] cùng [ mật mã ] nhưng nhược ứng với vật thì kỳ hình rõ ràng

// ]]>


Lấy [ tinh thần ] luận sự tình chỉ luận [ cách cục ] mà không cát hung
Phi tinh tứ hóa trọng chất biến [ hiển tượng ]
[ ngôi sao ] có bên ngoài chất nhân mạng gặp tới hội hiển bên ngoài [ chất ]
[ ngôi sao ] vốn không phi mượn [ cung can ] mà phi [ ngôi sao ] vốn không hóa mượn [ tứ hóa ] mà thay đổi
[ tứ hóa ] ngôi sao cho nên [ khí hóa bên ngoài tính ]
[ tinh hóa ] ngôi sao bởi vì [ tinh hóa mà biến bên ngoài chất ]
[ cung vị ]
Phi cung tứ hóa trọng khí hóa [ hiển tượng ]
[ phi cung tứ hóa ] lấy đoạn [ hành vận ] cát hung
[ luận đoán ] phải [ phi tinh tứ hóa ] phối hợp [ phi cung tứ hóa ] tương hỗ là dụng mới có thể làm xuất phán đoán
Lấy [ hóa tượng ] mà [ minh lý ]
Lấy [ phi tinh ] mà [ rõ ràng vật ]
[ cung can ] ngay cả...cũng [ mật mã ]
Bên trong cung tinh diệu được tổ hợp chỉ là biểu tượng [ cách ] mà thôi cũng không chủ cát hung
Nếu muốn luận bên ngoài cát hung phải quan sát nơi tọa cung vị tới cung can tứ hóa
Theo như sao hóa phi rơi cung vị chỗ sinh sản được sắp xếp mà luận cát hung
[ cung can ] tự hóa này là [ bản bị ]
Quan sát [ tam tài ] tới biến hóa cùng [ cung vị ] tới nhập xuất để mà đẩy đoán cát hung
[ tứ hóa cao thâm phi tinh nan giải ]
Tứ hóa lộc quyền khoa kị [ tứ tượng ]
Bỏ [ tượng ] không thể nói [ bị ]
Bỏ [ số ] không thể nói [ hà đồ ] ( trời ) quan [ tượng ] có biết [ số ]
[ số ] mượn [ lý do ] mà sinh rõ ràng
Bỏ [ khí ] không thể nói [ lạc thư ] ( địa ) quan [ số ] có biết [ khí ]
Bỏ [ lý do ] không thể nói [ truy nguyên ] ( người ) quan [ khí ] có biết [ minh lý ]
[ khí ] vượt quá [ đạo ] mà mượn [ đạo ] lấy tri [ khí ] thiên nhân hợp nhất không ngoài [ lý do ] [ khí ] [ số ] [ tượng ] cũng
[ đạo ] không ngoài [ âm dương ] cùng [ động tĩnh ] [ âm dương ] [ động tĩnh ] đều lấy [ số ] giấu tới lấy [ tượng ] rủ xuống tới
Thiên nhân hợp nhất [ người ] pháp [ trời ] [ ứng số ] mà sống
[ số ] lấy [ hà đồ ] hiển [ tượng ] lấy [ tượng ] diễn [ bị ]
Pháp [ âm dương ] chấp [ động tĩnh ] mà thuận [ tự nhiên ]
[ quy ] [ quy ]
Các cung có [ lập thái cực ] là [ thể ] ( luận sự tình )
Các cung có [ mượn can ] là [ dụng ] ( tứ hóa quan sát )
[ dụng ] nhân tu [ quy ] với [ thể ] mới có thể biết lý lẽ đoạn không yên đẩy cát hung
[ thể ] lại bên trên là dụng

// ]]>


Cung can tứ hóa tới nguyên tắc
[ tứ hóa ] lấy [ thiên can ] ngay cả...cũng [ không gian ] được thùy tượng
Ứng với [ địa chi ] cung vị lấy [ ứng số ] ngay cả...cũng [ thời gian ]
Lấy [ ứng số ] cần [ hà đồ ] tới sinh ra số ( lấy tiên thiên )
Tứ hóa giấu số theo như [ trời ] [ địa ] [ người ] tam dịch khác biệt mà hiểu [ số ]
[ trời ] liên núi bị
[ địa ] quy giấu bị
[ người ] chu dịch ( người bị tứ hóa )
Lấy [ tứ hóa phi tinh ] tại mệnh bàn tới quá cung sắp xếp tới thùy tượng lấy bên ngoài [ tượng ] làm phỏng đoán chuyện dấu hiệu
1. Đã phát sinh
2. Khả năng phát sinh
3. Dễ dàng phát sinh
4. Liền đưa phát sinh
Bất luận cái gì cung can nhược hóa lộc hóa kị nhất định là [ lộc nguyên nhân chính ] [ kị chủ quả ]
[ lộc nguyên nhân chính ]
Nhược lấy [ lộc chuyển kị ] thì nguyên lai tới lộc là [ có ] chuyển xuất tới kị là [ mất ]
[ kị là quả ]
Nhược lấy [ kị chuyển kị ] đang truy tung bên ngoài mất tại nơi nào
Nhược lấy [ kị chuyển lộc ] là truy tra bên ngoài tổn thất tới khinh trọng
Tất cả tới [ lộc ] [ kị ] phải trải qua [ diễn hóa ] [ tam hóa kị tri kỳ kết quả ] mới có thể phán đoán bên ngoài [ cát ] hoặc [ hung ]
[ một kị chuyển lộc tam hóa kị ] ngay cả...cũng [ diễn hóa ]
[ một kị là thùy tượng ] [ chuyển lộc là cát hung ] [ tam hóa kị tri kỳ kết quả ]
Cung mệnh tài bạch quan lộc điền trạch là mệnh chủ tới [ thực vị trí ] là [ thể ]
Không thích tha cung hóa lộc phi nhập cũng sợ tha cung hóa kị trùng phá
Tha cung hóa lộc nhập ( mệnh tài quan điền ) phải chú ý này tha cung tới hóa kị tới rơi điểm
Tha cung hóa kị nhập ( mệnh tài quan điền ) phải chú ý này tha cung tới hóa lộc tới rơi điểm
Cung mệnh cung tài bạch quan lộc cung là tam hợp [ nhỏ thái cực ]
Cung mệnh thiên di cung cung tử nữ cung điền trạch là tứ chính [ đại thái cực ]
[ tứ chính ] chủ [ biến ] ( biến động biến thiên biến hóa )
[ cung mệnh cùng điền trạch ] này tổ thuộc âm ( ngã cung )
[ thiên di cùng tử nữ ] này tổ thuộc dương ( tha cung )
Nhược [ tứ chính ] là [ thể ] thì [ tam hợp ] liền là [ dụng ]
Lấy [ dụng ] quy [ thể ] ( dụng quy thể tức hậu thiên quy với tiên thiên ) liền có thể suy luận có hoặc mất
Vạn hóa có cây mà rõ ràng bên ngoài hóa tượng
Lấy [ thể ]( tĩnh âm vật ) trạch định bên ngoài [ dụng ]( động biến hóa ) tứ hóa phải quy [ thể ] ([ thể ] vật tới thể là là [ dụng ] được cây )
Chỗ vấn chuyện gì? Vật gì? [ thể ] phải tuyển đối với cung vị ( dụng ) kinh tứ hóa bên ngoài hóa quy [ thể ]
[ tứ hóa ] quy [ thể ] có biết cát từ nơi nào đến? Hung đến nơi nào mất?
Cung mệnh kiêm hữu [ thể ] [ dụng ] cung mệnh là mệnh bàn chi chúa tể là đương nhiên không thay đổi tới [ đại thái cực ]
Mặc kệ vấn cầu chuyện gì? Cầu đoạn cần gì phải tượng? Đều ly không mở cùng cung mệnh tới quan hệ

// ]]>


Sáu nội cung [ mệnh quan tật tài điền phúc ] phi hóa kỵ nhập sáu nội cung khá là không trở ngại
Sáu bên ngoài cung [ phu huynh tử nô thiên phụ ] phi hóa kỵ nhập sáu bên ngoài cung thì không thể
[ mệnh thiên tử điền ] là [ tứ chính vị trí ]
[ mệnh điền ] là ngã cung ( cùng loại )
[ tử thiên ] là tha cung ( khác loại )
Điền can hóa kị nhập tử ( phi hóa kỵ nhập khác loại ) này cũng là dọn nhà giống
Điền can hóa kị nhập thiên ( phi hóa kỵ nhập khác loại ) này là dọn nhà giống
Mệnh can hóa kị nhập thiên ( phi hóa kỵ nhập khác loại ) này là dịch mã giống
Thiên can hóa kị nhập tử ( phi hóa kỵ nhập cùng loại ) thì nhược không tai nạn tất có dịch mã giống
Mệnh thiên tử điền là [ tứ chính vị trí ]
Nhược [ tứ chính vị trí ] hóa lộc hóa kị đều nhập [ tứ chính vị trí ] thì chủ [ biến ]
Mệnh can lộc nhập điền mà mệnh can phi hóa kỵ nhập thiên thì biểu hiện cá tính bên trên hội là gia đình tốt mà ra ngoài phấn đấu giống
Thiên can lộc nhập mệnh mà thiên can phi hóa kỵ nhập tử thì biểu hiện này mệnh cách rời nhà ra ngoài ( bởi vì trùng điền ) hoặc di dân giống hiện rõ
( mệnh thiên tử điền ) là cung mệnh tới tứ chính vị trí ( mệnh điền ) thuộc [ cùng loại ] ( tử thiên ) thuộc [ khác loại ]
Bên ta ( mệnh điền ) hóa kị nhập cùng loại thuộc cát mà bên ta hóa kị nhập khác loại trùng cùng loại thuộc hung
Khác loại ( tử thiên ) hóa kị nhập bên ta ( mệnh điền ) hoặc trùng bên ta đều thuộc hung
Biến thông phép tắt
[ tứ hóa năm sinh ] cố định bên ngoài [ tượng ] không thay đổi
Chủ cùng bẩm sinh đến tới [ cách cục ] tiên thiên cách biểu hiện phú quý bần tiện
[ thùy tượng ] không cát không hung
[ cung vị tứ hóa ] bên ngoài phi hóa ( phi cung ) gặp được [ tứ hóa năm sinh ] chỗ sinh sản được va chạm
Quan sát này va chạm trạng huống có biết [ vận ] được long thế chập trùng
Biểu hiện [ vận ] tới biến hóa hậu thiên tạo hóa vận thế vinh khô mất
[ tứ hóa ] lộc quyền khoa kị bên ngoài [ tượng ] có [ bị ]
(1. [ giao dịch ] tức hóa xuất 2. [ thay đổi ] tức hóa nhập 3. [ không dễ ] tức tự hóa )
1. [ giao dịch ] tức hóa xuất biểu hiện [ ngã ] tới nỗ lực mà từ [ hắn ] người thu lấy
2. [ thay đổi ] tức hóa nhập biểu hiện từ [ hắn ] tới nỗ lực mà [ ngã ] tới thu lấy
[ phi hóa kỵ nhập ] : tha cung hóa kị nhập ngã cung này là [ thay đổi ] khiến ta cung biến hoại ( uy hiếp tính chất )
[ kị trùng ] : tha cung hóa kị nhập tha cung trùng ngã cung lại là trực tiếp thương hại
3. [ không dễ ] tức tự hóa biểu hiện [ bản cung ] tới biến nhưng này biến tất cùng [ đối cung ] trực tiếp sinh sản quan hệ tới biến hóa
[ tự hóa ] là [ bản bị ] bên ngoài tinh thần tại [ tam tài ] tới biến hóa cùng [ cung vị ] tới nhập xuất

// ]]>


Lưu ý bất luận cái gì mệnh thiên tuyến huynh bộc tuyến phu quan tuyến tử điền tuyến tài phúc tuyến phụ tật tuyến các loại nhược riêng phần mình [ tự hóa lộc ]
Thì đại hạn đi vào là tất hai đầu thất bại
Lộc kị phải quan sát
Đẩu số tứ hóa tới vận dụng phải kiêm nhìn từ một cung vị ([ điểm ] vấn chuyện góc độ ) biến thành xuất được [ lộc ] cùng [ kị ]
Nhược hóa lộc biểu hiện tốt nhưng lộc nhập [ tha cung ] hắn người có thực tốt mà mệnh chủ chỉ là hư tốt ( lộc cũng là bởi vì )
Nhược hóa kị biểu hiện không tốt nhưng phi hóa kỵ nhập [ ngã cung ] thì này kị là [ thực kị ] ( kị cũng là quả )
Kinh từ [ một cấp quản một cấp ] được nguyên tắc
Theo như tứ hóa hậu được [ tuyến ] ( đại hạn bàn ) cùng [ mặt ] ( bản mệnh bàn ) [ điểm ] ( lưu niên bàn ) mất [ hiểu mã ]
Cũng là nói lộc kị phải lấy [ tam dịch hợp nhất ] cỡi đậu
Lộc nhập [ bản mệnh bàn cung vị ]( trời ) +[ lưu niên bàn ] cung vị ( người ) cấu thành [ thiên nhân hợp nhất ]
Mà lấy [ đại hạn bàn ] cung vị ( địa ) làm môi giới mới có thể minh bạch hóa tượng tới hiểu dịch
Mà phi hóa kỵ nhập cũng phải truy tra ( trời ) ( người ) hợp nhất lấy ( địa ) làm môi giới để mà phân rõ
Nếu muốn tiến thêm một bước được xâm nhập tìm hiểu có theo như [ phi tinh truy tung ] ngay cả...cũng [ bản bị ] [ giao dịch ] [ thay đổi ] được các loại biến hóa
Đi đến [ hoàn toàn đáp án ]
Cùng loại chuyển cùng loại [ lộc chuyển lộc ] hoặc [ kị chuyển kị ]
Cùng loại chuyển khác loại [ lộc chuyển kị ] hoặc [ kị chuyển lộc ]
Cùng một cung vị hóa lộc hóa kị cùng nhập nào đó A cung thì thuộc [ song kị ][ lộc kị giao chiến ] là [ hung ] thường có lưỡng bại câu thương
Cùng một cung vị hóa quyền hóa kị cùng nhập nào đó A cung thì thuộc [ dây dưa ] là [ hung ] cần dựa vào thủ đoạn cỡi quyết thậm chí không cách nào giải quyết
Cùng một cung vị hóa khoa hóa kị cùng nhập nào đó A cung thì thuộc [ dây dưa ] [ kéo mài ] đáng tin thời gian cỡi quyết
Nhược từ lưỡng khác biệt cung vị một hóa lộc mà đổi thành một hóa kị cùng nhập nào đó A cung thì này A cung chính là [ lộc kị giao chiến ] [ chập trùng không chừng ]
Này hóa tượng bên ngoài lộc kị được mất ứng phân biệt từ [ phát xạ cung ] đến phụ trách
[ lộc ngôi sao ]
Đối với [ người ] biểu thị có người duyên duyên phận dày thông minh có phúc lộc
Đối với [ vật ] biểu thị tài lộc nhiều hoặc đại hoặc mỹ hảo vật ( có giá trị tới phẩm )
Đối với [ sự tình ] biểu thị việc này có phát triển có tiền đồ có thể đạt thành viên mãn thuận lợi nhuận

// ]]>


[ lộc ngôi sao ] nơi tọa hoặc phi nhập tới cung vị không thể lại có tự hóa ( bởi vì tự hóa là bản bị hóa thành không giống )
Hoặc nói tự hóa đã mất đi cát lợi tác dụng ( tự hóa lộc tự hóa kị cùng luận )
Sinh ra lộc sinh ra kị đồng cung này là [ lộc kị giao chiến ] hoặc [ chập trùng không chừng ]
Quan sát [ phát xạ cung ] là ai? Ngã cung hoặc tha cung hoặc ( mệnh huynh phu tử tài. . . . .
Lộc nhập thùy? Ngã cung hoặc tha cung hoặc ( mệnh huynh phu tử tài. . . . .
Lộc chiếu thùy? Ngã cung hoặc tha cung
Phi hóa kỵ nhập thùy? Ngã cung hoặc tha cung hoặc ( mệnh huynh phu tử tài. . . . .
Kị trùng thùy? Ngã cung hoặc tha cung
A cung tới hóa kị nhập B cung
Đối với mệnh chủ mà nói kị thuộc tổn
Cần xem xét A cung tới hóa lộc được rơi cung nhược nhập C cung
Đối với [ kị ] tới đối đãi nguyên lý
Nhược C cung là A cung tới lộc chỗ nhập thì là kị tổn tới [ mất đi bởi vì ]
Lộc là bởi vì
Nhược B cung là A cung tới kị chỗ nhập thì là kị tổn tới [ mất đi quả ]
Kị là quả
Nhược phỏng đoán tai nạn chi giác độ mà luận
Hóa lộc tới rơi cung là [ định lúc ] tới cung hành vận đi vào [ hóa lộc ] tới rơi cung thường là tai nạn [ ứng số ] tới lúc
Hóa lộc nhược không [ quyền ngôi sao ] canh giữ hoặc ngăn cản nhất định thủ không được
Hóa kị tới rơi cung thì là [ định tượng ] tới cung phỏng đoán kết quả phát sinh chuyện gì?
Hậu thiên hóa lộc nhập cung gặp sinh ra kị này là [ lộc nhập không đáy động ] phí công dục vọng
Hậu thiên hóa kị nhập cung gặp sinh ra lộc có thị là [ kiềm chế ] sinh ra lộc ([ kị bắt lộc ] hoặc trùng phá sinh ra lộc
Hậu thiên cùng một cung vị bên ngoài hóa lộc hóa kị đồng thời phi nhập nào đó A cung vị này là [ song kị ]
Hậu thiên khác biệt cung vị phân biệt hóa lộc hóa kị phi nhập nào đó A cung vị này là [ lộc kị chiến khắc ]

// ]]>