Công cụ nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 2

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

Đẩu số tri thức được hưởng yến ( một )

Bản dịch bài viết: 斗數知識的饗宴(一) để bạn đọc tham khảo.

Địa kiếp phi liêm tại mười hai cung nam nữ mệnh tường thuật

Bản dịch bài viết: 地劫 飞廉在十二宮男女命詳述 để bạn đọc tham khảo.

Đoan chánh ngài đẩu số học dưỡng ( bốn )

Bản dịch bài viết: 端正您的斗數學養(四) để bạn đọc tham khảo.

Hóa khoa năm sinh nhập mười hai cung

Bản dịch bài viết: 生年科入十二宫 để bạn đọc tham khảo.

Hóa kỵ năm sinh nhập mười hai cung

Bản dịch bài viết: 生年忌入十二宫 để bạn đọc tham khảo.

Hỏa tham, linh tham

Bản dịch bài viết: 火貪、鈴貪 để bạn đọc tham khảo.

Hồng loan tại mười hai cung nam nữ mệnh tường thuật

Bản dịch bài viết: 紅鸞在十二宮男女命詳述 để bạn đọc tham khảo.

Hồng loan tại mười hai cung ý nghĩa

Bản dịch bài viết: 红鸾在十二宫的意义 để bạn đọc tham khảo.

Khâm thiên tứ hóa phái - đẩu số tới lịch pháp tính toán

Bản dịch bài viết: 钦天四化派-斗数之历法数算 để bạn đọc tham khảo.

Lại bàn về tử vi đẩu số phú quý cách cục

Bản dịch bài viết: 再论紫微斗数富贵格局 để bạn đọc tham khảo.

Lại đàm cung điền trạch cùng thiên di cung

Bản dịch bài viết: 再談田宅宮與遷移宮 để bạn đọc tham khảo.

Lâm quan tại mười hai cung nam nữ mệnh tường thuật

Bản dịch bài viết: 臨官在十二宮男女命詳述 để bạn đọc tham khảo.

Liêm trinh tại cung phúc đức, tử vi đẩu số liêm trinh tại cung phúc đức

Bản dịch bài viết: 廉贞在福德宫,紫微斗数廉贞在福德宫 để bạn đọc tham khảo.

Liên quan tới tử vi vận mệnh trung tiền tài phương diện tin tức cơ bản

Bản dịch bài viết: 关于紫微命理中钱财方面的基本信息 để bạn đọc tham khảo.

Linh tinh tại mười hai cung nam nữ mệnh tường thuật

Bản dịch bài viết: 鈴星在十二宮男女命詳述 để bạn đọc tham khảo.

Nam nhân trí mạng lực hấp dẫn

Bản dịch bài viết: 男人的致命吸引力 để bạn đọc tham khảo.

Ngài mất đoán mệnh lại là tính giả ( bảy )

Bản dịch bài viết: 您去算命卻是算假的(七) để bạn đọc tham khảo.

Ngũ hành đặc tính đối với tinh diệu được biện chứng ( bốn )

Bản dịch bài viết: 五行屬性對星曜的辯証(四) để bạn đọc tham khảo.

Phá quân nhập mười hai cung chi ý nghĩa

Bản dịch bài viết: 破军入十二宫之意义 để bạn đọc tham khảo.

Phá quân tại cung tật ách, tử vi đẩu số phá quân tại cung tật ách

Bản dịch bài viết: 破军在疾厄宫,紫微斗数破军在疾厄宫 để bạn đọc tham khảo.

Đầu...1234567...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top