Công cụ nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 230

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

Hồng loan thiên hỉ

Bản dịch bài viết: 红鸾 天喜 để bạn đọc tham khảo.

Hứa diệu hỗn được tử vi học vụ ( năm )

Bản dịch bài viết: 許耀焜的紫微教學(五) để bạn đọc tham khảo.

Khâm thiên tứ hóa phái - hôn nhân phu thê đối đãi

Bản dịch bài viết: 钦天四化派-婚姻夫妻对待 để bạn đọc tham khảo.

Khâm thiên tử vi đẩu số đại vạch trần - nam nữ nhân duyên thiên

Bản dịch bài viết: 钦天紫微斗数大揭秘-----男女姻缘篇 để bạn đọc tham khảo.

Kim dư đở giá

Bản dịch bài viết: 金輿扶駕 để bạn đọc tham khảo.

Kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp nhập cung quan lộc tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: Kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp nhập cung quan lộc tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

Kỷ niên can văn khúc hóa kị hàm ý

Bản dịch bài viết: Kỷ niên can văn khúc hóa kị hàm ý để bạn đọc tham khảo.

Lộc tồn nhập mười hai cung chi ý nghĩa

Bản dịch bài viết: 禄存入十二宫之意义 để bạn đọc tham khảo.

Lộc tồn tại cung nô bộc, cung quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức

Bản dịch bài viết: 禄存在仆役宫、官禄宫、田宅宫、福德宫 để bạn đọc tham khảo.

Luận đà la

Bản dịch bài viết: 论陀罗 để bạn đọc tham khảo.

Lưu niên ca quyết

Bản dịch bài viết: 流年歌诀 để bạn đọc tham khảo.

Mai một mấy trăm năm chi đạo nhà luận mệnh chân pháp -《 đạo tạng tử vi đẩu số 》 quyển thứ nhất

Bản dịch bài viết: 埋没数百年之道家论命真法——《道藏紫微斗数》第一卷 để bạn đọc tham khảo.

Mệnh hạn lưu trong thời kỳ tứ hóa năm sinh va chạm cùng tự hóa

Bản dịch bài viết: 命限流年间的生年四化碰撞与自化 để bạn đọc tham khảo.

Một, sáu cộng tông 【 mệnh bàn mười hai cung được cơ cấu 】

Bản dịch bài viết: 一、六共宗【命盘十二宫的架构】 để bạn đọc tham khảo.

Mười hai cung

Bản dịch bài viết: 十二宫 để bạn đọc tham khảo.

Năm sinh hóa lộc tại mười hai cung hiểu nghĩa

Bản dịch bài viết: 生年化禄在十二宫解义 để bạn đọc tham khảo.

Ngài mất đoán mệnh lại là tính giả ( bốn )

Bản dịch bài viết: 您去算命卻是算假的(四) để bạn đọc tham khảo.

Nhìn kết hôn thời gian 5 0 điều

Bản dịch bài viết: 看结婚时间50条 để bạn đọc tham khảo.

Nói vui mừng kịch các ngươi hội nghĩ đến thùy? ─ kim khải thụy

Bản dịch bài viết: 說到喜劇你會想到誰? ─ 金凱瑞 để bạn đọc tham khảo.

Phá quân tại cung nô bộc, tử vi đẩu số phá quân tại cung nô bộc

Bản dịch bài viết: 破军在仆役宫,紫微斗数破军在仆役宫 để bạn đọc tham khảo.

Đầu...227228229230231232233...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top