Công cụ nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 3

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

Hai mươi tám tinh túc mười hai xây ngôi sao cát hung cát hung mai táng

Bản dịch bài viết: 二十八星宿十二建星吉凶吉凶埋葬 để bạn đọc tham khảo.

Hành vận thuận toại cùng không được phán đoán phương thức

Bản dịch bài viết: 行運順遂與否的判斷方式 để bạn đọc tham khảo.

Hiểu cấu cung tài bạch

Bản dịch bài viết: 解構財帛宮 để bạn đọc tham khảo.

Hồng loan tại mười hai cung đắc ý nghĩa

Bản dịch bài viết: 紅鸞在十二宮的意義 để bạn đọc tham khảo.

Hứa diệu hỗn được đẩu số tiến giai ( nhị )

Bản dịch bài viết: 許耀焜的斗數進階(二) để bạn đọc tham khảo.

Khai vận hô? ( một )

Bản dịch bài viết: 開運呼?(一) để bạn đọc tham khảo.

Khâm thiên tứ hóa phái - tam tượng một vật

Bản dịch bài viết: 钦天四化派-三象一物 để bạn đọc tham khảo.

Khâm thiên tử vi giữ sức khoẻ dưỡng sinh học

Bản dịch bài viết: Khâm thiên tử vi giữ sức khoẻ dưỡng sinh học để bạn đọc tham khảo.

Kình dương đà la hoả tinh nhập mệnh cung tới hiểu dịch1

Bản dịch bài viết: Kình dương đà la hoả tinh nhập mệnh cung tới hiểu dịch1 để bạn đọc tham khảo.

Kình dương, đà la, lộc tồn cùng hung tinh được tác dụng lực

Bản dịch bài viết: 擎羊、陀羅、祿存及凶星的作用力 để bạn đọc tham khảo.

Liêm trinh hóa lộc, tử vi đẩu số sao liêm trinh hóa lộc

Bản dịch bài viết: 廉贞化禄,紫微斗数廉贞星化禄 để bạn đọc tham khảo.

Liên quan tới thần sát được ứng dụng

Bản dịch bài viết: 关于神煞的应用 để bạn đọc tham khảo.

Lộc hợp uyên ương

Bản dịch bài viết: 祿合鴛鴦 để bạn đọc tham khảo.

Luận tử vi

Bản dịch bài viết: 论紫薇 để bạn đọc tham khảo.

Mạn đàm tử vi đẩu số ( tám )

Bản dịch bài viết: 漫談紫微斗數(八) để bạn đọc tham khảo.

Mạng của ngài lý do tri thức cũng đủ mạ? !

Bản dịch bài viết: 您的命理知識足夠嗎?! để bạn đọc tham khảo.

Mệnh bàn nói hiểu ( nhị )

Bản dịch bài viết: 命盤說解(二) để bạn đọc tham khảo.

Mệnh tứ hóa nhập giao hữu trùng chiếu huynh đệ đều là hao phí tiền!

Bản dịch bài viết: 命四化入交友 沖照兄弟 都是花錢! để bạn đọc tham khảo.

Nhận ra chính ngươi ( hai mươi bốn ) gặp dữ hóa lành năng lực ─ hóa khoa

Bản dịch bài viết: 認識你自己(二十四)逢凶化吉的能力─化科 để bạn đọc tham khảo.

Phá quân - vận mệnh

Bản dịch bài viết: 破军 - 命理 để bạn đọc tham khảo.

Đầu...1234567...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top