Kho tài liệu huyền học chuyên sâu.
Hotline tư vấn: 0817.505.493.
Email: Tuvancohoc@gmail.com.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 475

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

Dần cung rơi phu thê (canh dần) tọa thiên cơ thái âm + thiên việt

Bản dịch bài viết: 寅宮 落 夫妻 (庚寅) 坐 天機 太陰+天鉞 để bạn đọc tham khảo.

Tứ hóa tinh thực hiểu bàn

Bản dịch bài viết: 四化精實解盤 để bạn đọc tham khảo.

Chủ tinh cùng cung vô chính diệu mượn tinh tọa cung thiên di

Bản dịch bài viết: 主星及空宮借星坐遷移宮 để bạn đọc tham khảo.

Dần cung rơi phu thê (canh dần) tọa cung vô chính diệu địa kiếp thiên hình nhập thủ

Bản dịch bài viết: 寅宮 落 夫妻 (庚寅) 坐 空宮 地劫 天刑 入守 để bạn đọc tham khảo.

Tử đẩu tứ hóa luận mệnh sơ giai

Bản dịch bài viết: 紫斗四化論命初階 để bạn đọc tham khảo.

Dần cung rơi phu thê (canh dần) tọa liêm trinh sinh kỵ hữu bật

Bản dịch bài viết: 寅宮 落 夫妻 (庚寅) 坐 廉貞生忌 右弼 để bạn đọc tham khảo.

Điều tra ba dễ hợp nhất luận mệnh

Bản dịch bài viết: 探討三易合一論命 để bạn đọc tham khảo.

Đầu...472473474475

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top