Công cụ nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 5

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

Tử vi 14 chủ tinh - nhận ra sao thái âm

Bản dịch bài viết: 紫微14主星-認識 太陰星 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi cách cục: thiên đồng thái âm cách, liêm trinh tham lang cách, liêm trinh phá quân

Bản dịch bài viết: 紫微格局:天同太阴格、廉贞贪狼格、廉贞破军 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi chư tinh tại cung tật ách

Bản dịch bài viết: 紫微诸星在疾厄宫 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi cung mệnh tinh diệu ưu khuyết điểm ( cạn hiểu )

Bản dịch bài viết: 紫微命宫星曜优缺点(浅解) để bạn đọc tham khảo.

Tử vi cung mệnh tường giải ( tam )

Bản dịch bài viết: 紫微命宫详解(三) để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số - thái âm tinh diệu phi triền mười hai cung cát hung

Bản dịch bài viết: 紫微斗数——太阴 星曜飞躔十二宫吉凶 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số 14 chính diệu điểm con ngươi

Bản dịch bài viết: 紫微斗數14正曜點睛 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số đích thực tri thật cảm thấy ( nhị )

Bản dịch bài viết: 紫微斗數的真知真覺(二) để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số đối cung

Bản dịch bài viết: 紫微斗数 对宫 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số hỏi đào hoa

Bản dịch bài viết: 紫微斗数问桃花 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số lại khai giảng la ( mười hai )

Bản dịch bài viết: 紫微斗數又開講囉(十二) để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số liên quan tới gia đình được tin tức

Bản dịch bài viết: 紫微斗数关于家宅的信息 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số lộc tồn cùng lộc tồn có liên quan cách cục

Bản dịch bài viết: 紫微斗数禄存与禄存有关的格局 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số môn phái khác nhau tứ hóa cách dùng bảng biểu vừa xem

Bản dịch bài viết: 紫微斗数不同门派四化用法表格一览 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số nhập môn ( một )- nhân văn mười hai cung

Bản dịch bài viết: 紫微斗數入門(一)--人文十二宮 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số nhập môn: tử vi đẩu số danh từ giải thích

Bản dịch bài viết: 紫微斗数入门:紫微斗数名词解释 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số nhìn phối ngẫu tướng mạo

Bản dịch bài viết: 紫微斗数看配偶相貌 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số phi tinh tứ hóa chín nghìn phi tinh mạn đàm 3

Bản dịch bài viết: 紫微斗数飞星四化 九千飞星漫谈3 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số phú quý cách cục - đan trì quế trì cách

Bản dịch bài viết: 紫微斗数富贵格局——丹墀桂墀格 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số phú quý cách cục - nhật nguyệt tịnh minh cách

Bản dịch bài viết: 紫微斗数富贵格局——日月并明格 để bạn đọc tham khảo.

Đầu...2345678...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top