Kho tài liệu huyền học chuyên sâu.
Hotline tư vấn: 0817.505.493.
Email: Tuvancohoc@gmail.com.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 5

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

Tham lang tí ngọ điền trạch độc tọa

Bản dịch bài viết: 貪狼子午田宅 獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Tham lang tí ngọ nô bộc độc tọa

Bản dịch bài viết: 貪狼子午奴僕 獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Tham lang tí ngọ tật ách độc tọa

Bản dịch bài viết: 貪狼子午疾厄 獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Thất sát thìn tuất huynh đệ độc tọa

Bản dịch bài viết: 七殺辰戌兄弟 獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Thất tinh định điểm rơi cung tử nữ ( quý xấu ) phùng thiên đồng sinh quyền cự môn sinh kỵ thả tự hóa quyền thiên hình địa kiếp

Bản dịch bài viết: 七星定點 落 子女宮 (癸丑) 逢天同生權 巨門生忌且自化權 天刑 地劫 để bạn đọc tham khảo.

Thiên can mậu tọa mệnh cung tới hiểu dịch

Bản dịch bài viết: 天干戊坐命宮之解繹 để bạn đọc tham khảo.

Thiên cơ thái âm dần thân thiên di thủ

Bản dịch bài viết: 天機太陰寅申遷移 守 để bạn đọc tham khảo.

Thiên cơ thiên lương tá tinh thần tuất tài bạch cung vô chính diệu thủ

Bản dịch bài viết: 天機天梁借星辰戌財帛空宮 守 để bạn đọc tham khảo.

Thiên cơ tị hợi cha mẹ   độc tọa

Bản dịch bài viết: 天機巳亥父母  獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Thiên cơ tinh hệ tọa huynh đệ giản thuật

Bản dịch bài viết: 天機星系 坐兄弟 簡述 để bạn đọc tham khảo.

Thiên cơ tọa mệnh ở cung Sửu Mùi ( Lệnh Đông Lai biên soạn, phiên bản mới )

Bản dịch bài viết: 天机坐命在丑未宫(令东来编写,新版本) để bạn đọc tham khảo.

Thiên cơ xấu chưa tật ách độc tọa

Bản dịch bài viết: 天機丑未疾厄 獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Thiên đồng hóa lộc, văn xương hóa khoa: kho lương đầy mới biết lễ tiết

Bản dịch bài viết: 天同化禄、文昌化科:仓廪实而知礼节 để bạn đọc tham khảo.

Thiên đồng mão dậu cha mẹ   độc tọa

Bản dịch bài viết: 天同卯酉父母  獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Thiên đồng Thái Âm ở tí ngọ

Bản dịch bài viết: 天同太阴居子午 để bạn đọc tham khảo.

Thiên đồng tị hợi tọa mệnh độc tọa

Bản dịch bài viết: 天同巳亥坐命 獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Thiên đồng tị hợi vợ chồng độc tọa

Bản dịch bài viết: 天同巳亥夫妻獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Thiên phủ mão dậu đứa con độc tọa

Bản dịch bài viết: 天府卯酉子女 獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Thiên phủ tị hợi huynh đệ độc tọa

Bản dịch bài viết: 天府巳亥兄弟 獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Thiên phủ xấu chưa vợ chồng độc tọa

Bản dịch bài viết: 天府丑未夫妻 獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Đầu...2345678...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top