Chia sẻ

Càng nhiều

Hôn nhân – ngoại tình –1

2 0 12- 0 5-27   Kém ngạn băng

Tại mệnh thân, phu thê, nô bộc, tử điền ở giữa giao nhau.

1.   Dễ có ngoại tình tới tổ hợp:

    1.   Thân tọa thiên mã.

    2.   Thiên diêu nhập phu thê, mệnh thân, phúc đức.

    3.   Thiên đồng tọa mệnh, không dễ cầm giữ.

    4.   Thiên đồng thái âm gặp tứ sát.

    5.   Liêm trinh tọa mệnh, bác ái.

    6.   Thiên lương hãm địa gia sát.

    7.   Thái dương cự môn gặp đà la.

    8.   Thiên cơ cự môn gặp dương đà.

    9.   Cự môn tọa phu thê vị trí.

    1 0. Vũ khúc thủ mệnh phải xương khúc gia sát.

    11. Thiên lương phải thiên mã.

    12. Chỉ sát thủ mệnh.

    13. Nam mệnh quá âm nữ mệnh thái dương.

    14. Nữ nhân mệnh tử vi tại tí gia sát.

    15. Khôi việt thủ mệnh thân gia sát.

    16. Phá quân gia sát.

    17. Tham lang, thiên diêu, hồng loan, tao bao.

    18. Phu thê vị trí gặp tả hữu.

    19. Tử tham thủ mệnh. ( tả hữu đồng cung hoặc xung chiếu có thể miễn )

    2 0. Cung phúc đức thái âm, thiên diêu hãm địa ( sửu vị ).

    21. Cung phúc đức thái dương thái âm trùng sát.

    22. Vũ tham đồng cung vô cát tinh.

    23. Cơ lương đồng cung, tứ sát xung hợp.

    24. Cơ cự đồng cung, tứ sát xung hợp.

    25. Thái âm lạc hãm.

2.   Mệnh tọa đào thìn, phu thê vị trí gặp ngầm lộc, dễ có tư tình, nhược điền trạch vị trí lại có quyền lộc giả, tất có kim ốc giấu kiêu.

3.   Thân tọa đào thìn ( như liêm tham )+ xương khúc hoặc khôi việt, phu thê vị trí gặp đào thìn ( như liêm tham )+ tả hữu + hồng loan, ngoại tình vì mình. Nhược thân vô đào hoa, mà phu thê vị trí có, thì biểu hiện ở phối ngẫu.

4.   Cơ cự gia tăng văn khúc, thiên đồng gia tăng văn khúc, liêm tham hãm địa, nam mệnh nhật hãm địa, nữ nhân mệnh nguyệt hãm địa nhập mệnh thân nhân, phải thiên diêu, hồng loan, tất tao thủ lộng tư, bất an như thất.

5.   Bản mệnh phi hóa lộc nhập tật ách, chuyển phi hóa kỵ nhập quan lộc xung phu thê, dễ có ngoại tình đào hoa.

6.   Bản mệnh cung tử nữ là đào hoa cung, không nên hóa lộc, hóa kị nhập phu thê, dễ có ngoại tình.

7.   Cung mệnh hóa kị nhập tử nữ, dễ có ngoại tình. Nữ nhân mệnh cũng chủ bệnh phụ nữ, gặp liêm trinh có sẩy thai hiện tượng.

8.   Cung mệnh hóa kị nhập tử nữ, mình dễ có ngoại tình. Nữ nhân mệnh cũng có phụ khoa vấn đề. Tử nữ vị trí hóa kị nhập mệnh, có bị động bên ngoài gặp. Đại hạn lưu niên đi tới tử điền lúc hoặc đại hạn phi hóa kỵ nhập tử nữ vị trí lúc bị phát sinh.

9.   Cung mệnh hóa lộc nhập huynh người hầu, chuyển phi hóa lộc nhập phu thê, tử nữ, có tế di, ở chung mệnh.

    Cung mệnh hóa lộc nhập huynh người hầu, chuyển phi hóa lộc nhập tài bạch, thì nhập phong trần.

1 0. Cung mệnh hóa lộc nhập phu thê, chuyển phi hóa lộc nhập tử nữ, dễ có ngoại tình.

                    Chuyển phi hóa kỵ nhập tử nữ, là đào hoa cách, có tế di.

11. Phu thê vị trí hóa lộc nhập phúc đức, chuyển phi hóa kỵ nhập tử điền, có tế di. ( tử nữ - cô gái bình thường, điền trạch - phong trần nữ tử )

12. Phu thê vị trí hóa lộc nhập phúc đức, phúc đức vị trí tự hóa kị, không bình thường tới quan hệ hôn nhân.

13. Phu thê vị trí hóa lộc, kị + đào thìn nhập tật ách, phối ngẫu dễ có đào hoa. ( phu thê tới tử nữ )

14. Phu thê vị trí hóa kị nhập tử điền tuyến, phối ngẫu dễ có ngoại tình.

15. Cung mệnh hóa lộc nhập phu thê, chuyển phi hóa kỵ nhập phúc đức, không dễ có bình thường tới hôn nhân.

16. Cung mệnh hóa lộc nhập tử nữ ( hoặc điền trạch ), chuyển phi hóa kỵ nhập điền trạch ( hoặc tử nữ ), có tế di.

17. Nô bộc vị trí hóa kị nhập phu thê, dễ có ngoại tình. Kết hôn năm gặp đại hạn kị, đào hoa từ nô bộc vị trí dẫn động, lưu niên nhập cung nô bộc can hóa kị chi niên, lại có ngoại tình đào hoa.

18. Bản mệnh nô bộc vị trí hóa kị nhập phu thê vị trí, tự có ngoại tình. Đại hạn phu thê vị trí, điền trạch vị trí gặp kị sát, thì phải ly hôn. Đại hạn có cát hóa nhập đại hạn tứ chính vị trí, thì có khác hôn nhân.

19. Tử nữ vị trí hóa kị nhập mệnh, dễ có ngoại tình, người khác chủ động.

2 0. Tử nữ vị trí hóa kị xung mệnh, không có nhi tử, mình vô ngoại tình, không thể hùn vốn.

    Điền trạch vị trí hóa kị xung mệnh, không có nữ nhi, mình vô ngoại tình, danh nghĩa vô bất động sản.

21. Phu thê vị trí gặp hóa khoa, nếu như có ngoại tình, bị là phối ngẫu bắt được.

22. Phu thê vị trí cự môn hóa kị, nam mệnh thân nhật hãm, nữ nhân mệnh thân nguyệt hãm, đối tượng có gia thất.

23. Phu thê vị trí gặp thái âm ( hóa lộc )+ thiên diêu, chủ ngoại gặp đào hoa.

24. Nam mệnh tài bạch, nữ nhân mệnh phúc đức gặp tả hữu, sau khi cưới nhiều ngoại tình.

25. Nữ nhân mệnh cung phu thê, cung điền trạch, cung nô bộc mang theo lộc tinh, hao tổn ngôi sao, giao hữu yêu đương dễ dàng có siêu hữu nghị quan hệ tới.

    Nam mệnh cung phu thê, cung tử nữ, cung nô bộc mang theo lộc tinh, hao tổn ngôi sao, giao hữu yêu đương dễ dàng có siêu hữu nghị quan hệ tới.

26. Tật ách vị trí, tử nữ vị trí nhập đào hoa ngôi sao, dễ có ngoại tình, gặp sát sinh hoạt cá nhân loạn.

27. Nữ nhân mệnh nô bộc vị trí hóa kị nhập tử điền, lưu niên đi đào thìn, mình tới đào hoa.

                          Lưu phu đi đào thìn, phối ngẫu tới đào hoa.

28. Nữ nhân mệnh phúc đức vị trí hóa lộc nhập tử nữ, hóa kị nhập nô bộc. Dễ có đào hoa.

    Đại hạn phúc đức vị trí hóa lộc nhập bản mệnh tử nữ, hóa kị nhập bản mệnh nô bộc, dễ có ngoại tình đào hoa.

29. Nam mệnh điền trạch vị trí có đào thìn, phu thê vị trí gặp tả hữu, mình bên ngoài gặp.

    Nô bộc vị trí, tài bạch vị trí gặp đào thìn, thê bên ngoài gặp.

3 0. Bản mệnh mệnh cung, phu thê, phúc đức, tử nữ gặp đào thìn, vì mình đào hoa.

    Bản mệnh phu thê vị trí tới tật ách, phu thê, tử nữ gặp đào thìn, là phối ngẫu tới đào hoa.

31. Quan bổng lộc và chức quyền hóa kị nhập tử điền, nam nữ mệnh đều dễ có ngoại tình.

32. Bản mệnh nô bộc vị trí hóa kị nhập đại hạn phu thê, nếu có hôn nhân nhiều bởi vì mình bên ngoài gặp mà cách bị.

33. Bản mệnh có đào thìn, đại hạn vô, đại phu có, vẫn vì mình tới đào hoa.

34. Bản mệnh phu thê vị trí phùng sinh năm hai viên trở lên tới sao hóa, chủ phối ngẫu không được chỉ một người, gặp cát hóa kết quả là còn là nguyên phối tốt. Gặp hóa kị thì ngoại lai đào hoa thắng qua nguyên phối.

35. Đối với đào hoa ngôi sao cùng có bên thứ ba tham gia chi tinh, như trái, phải đơn thủ, thiên diêu, kình dương, cơ nguyệt, văn xương, văn khúc, liêm trinh hóa kị, vũ khúc hóa kị các loại tinh thần nhập cung phu thê có nguyên nhân ngoại tình mà ly dị tới khả năng.

 

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều