Hôn nhân – nhập phong trần cùng bị cường bạo

2 0 12- 0 5-27   Kém ngạn băng

1.   Bản mệnh cung hoặc tật ách vị trí lộc chuyển phi hóa lộc nhập huynh đệ, chủ tính dục mạnh vượng, nam nữ mệnh cùng.

2.   Cung mệnh hóa lộc nhập tật ách, chuyển phi hóa lộc nhập huynh đệ, đào hoa nhiều.

    Bản mệnh cung, tật ách lộc chuyển phi hóa lộc nhập huynh người hầu, đào hoa trọng, bị nhập phong trần.

    Mệnh tọa thuỷ tinh, gặp lại đào thìn, lại phúc đức vị trí lại gặp đào thìn, nam nữ tốt bao nhiêu dâm.

    Mệnh tọa đào thìn, lại là đào thìn bộ dạng giáp, lại gặp trở lên một trong điều kiện, chung thân đào hoa không ngừng, bị nhập phong trần.

3.   Đào hoa ngôi sao nhập mệnh thân lại là hình sát củng hợp, phúc đức vị trí cũng gặp đào thìn, còn nữa tật ách vị trí hóa kị chuyển phi hóa lộc nhập huynh người hầu, chính là chủ dâm tiện cách, bị nhập phong trần. Nhược phúc đức vị trí không bị kị sát, mẹ goá con côi hình sát xung phá, nam mệnh nhưng vì khoa phụ sản y sư, nữ nhân mệnh có thể nhập nghệ văn giới phát triển.

4.   Nữ nhân mệnh tọa tứ mã địa, hoặc đào hoa địa, mệnh vô chính diệu, gặp sát, thiên diêu, hàm trì, hồng loan, thiên hình nhân, bị nhập hồng trần.

5.   Nữ nhân mệnh bản mệnh quyền nhập mệnh, thiên di, lại chuyển hóa kị nhập phụ mẫu, tật ách, lại gặp tứ sát nhập, bị nhập phong trần.

6.   Nô bộc vị trí hóa kị nhập tử nữ, tật ách, bị nhập phong trần.

7.   Tật ách hoặc tử nữ hóa lộc nhập tài bạch hoặc quan lộc, lại gặp đào thìn, trong phong trần cầu tài.

8.   Tật ách vị trí hóa lộc nhập phụ mẫu, hóa kị nhập tài, quan, nữ nhân mệnh bị nhập phong trần.

9.   Tật ách vị trí hóa kị nhập tài, quan, hóa lộc nhập phu, người hầu, nữ nhân mệnh bị nhập phong trần. Nhược vô hóa lộc nhập phu, người hầu, nhập phong trần tới khả năng nhỏ bé.

1 0. Tài bạch vị trí hóa kị nhập tật ách, tử nữ, trong phong trần thu nhập tiền tài.

11. Tử nữ vị trí hóa lộc, phi hóa kỵ nhập tật ách, chủ đào hoa tùy thân, tính dục mạnh vượng. Nhược cung mệnh hóa lộc nhập phu thê, chuyển phi hóa lộc nhập huynh người hầu, bị nhập phong trần. Nhược cung mệnh, phúc đức tam phương đào thìn củng hợp, càng thêm linh nghiệm. Đại hạn phu thê lại gặp kị sát nhập xung bản mệnh, lưu niên phu thê, không phải xuống biển tức cùng người ở chung.

12. Tử nữ vị trí tứ hóa nhập huynh người hầu, thiên tính phong tao. Nhược cung mệnh hoặc tật ách hóa lộc nhập huynh người hầu, mệnh, phúc đức lại gặp đào thìn, nhiều khác phái dây dưa, đại hạn phu thê gặp kị sát xung phá, bị nhập phong trần.

13. Kim thủy chi tinh lưu lạc nhiều bởi vì mình; thổ mộc hỏa ngôi sao nhiều bởi vì bên ngoài nhân tố.

14. Nữ nhân mệnh tọa nhật, đại hạn gặp đào thìn, bị nhập phong trần. Hợi tí dậu dần mão hạn nhiều chập trùng.

    Nam mệnh thái âm cùng. Tị ngọ nhiều biến động.

15. Mệnh là đào hoa cách, hành hạn tới tật ách vị trí hóa lộc nhập mệnh hoặc tài bạch, bị nhập phong trần.

16. Mệnh tọa đào thìn, phúc đức lại gặp đào thìn, tật ách lộc chuyển phi hóa kỵ nhập huynh người hầu, bị nhập phong trần.

17. Mệnh tọa đà la, phúc đức gặp dương + đào thìn, bị nhập phong trần.

18. Phu thê vị trí gặp đào thìn, phúc đức vị trí đào thìn gặp đà la, bị lạc phong bụi.

19. Đại hạn phu thê vị trí gặp kị sát, đại hạn phu thê vị trí hóa kị nhập xung bản mệnh phu thê, lưu niên phu thê vị trí gặp đào thìn + kị sát, lại hóa kị nhập xung đại hạn phu thê. Bị xuống biển nhập phong trần.

2 0. Đại hạn đi đào thìn, đại hạn tử nữ vị trí gặp bản mệnh hoặc đại hạn quyền hoặc dương, có cường lực chiếm hữu tới đào hoa. Lưu niên gặp đào thìn vô sát có cát, ghê gớm hôn nhân giải quyết.

    Lưu niên đi phu thê vị trí lúc, lưu phi hóa kỵ nhập bản mệnh, đại hạn, lưu niên tới huynh người hầu tuyến.

21. Hạn đi sát phá lang, tam phương gặp tứ sát, không kiếp giao xung hoặc bộ dạng giáp, cung tài bạch hữu hóa lộc giả, là thu phí đào hoa.

22. Lưu niên phu thê vị trí gặp phá quân, tham lang, liêm trinh, thất sát gia tăng đào thìn, bất luận nam nữ dễ có ở chung hoặc cùng đã kết hôn nhân kết giao, chưa lập gia đình nhân bị làm đầu xa chi niên, hoặc nhập phong trần.

23. Bị lưu lạc phong trần tới tổ hợp

    1.    Thất sát tới người cuối cùng không đẹp, thiên không địa kiếp lại không lương.

    2.    Tử tham cùng thủ thân mệnh

    3.    Cự môn hãm địa gia sát thủ mệnh thân

    4.    Cự môn văn khúc đồng cung, thủy tính dương hoa.

    5.    Văn xương gặp liêm trinh, gia tăng tứ sát hoặc hóa kị.

    6.    Tham lang đà la đồng cung, bị bởi vì nam nhân liên lụy nhập phong trần, tửu sắc quá độ được bệnh lao.

    7.    Thiên đồng tại sửu vị gia sát.

    8.    Liêm tham gia sát, ở mệnh thân, quan lộc, tài bạch, thiên di, phúc đức.

    9.    Thiên diêu + hóa kị nhập phúc đức.

    1 0.   Thiên tướng + xương khúc gặp kị sát, tình cảm bất chánh.

    11.   Thiên tướng + đào thìn, nhập đào hoa địa.

    12.   Thiên cơ thái âm + xương khúc tại dần. Đa số diễm kỹ, sau thành người giàu có nhỏ thiếp.

    13.   Thiên cơ, thái âm ( hãm địa ) ở riêng mệnh thân, nữ nhân mệnh tình cảm nhiều khó khăn trắc trở, cả đời phiêu bạt, lưu lạc phong trần.

    14.   Thái âm hãm địa gia sát. ( hoặc là thiên phòng )

    15.   Phá quân thủ mệnh gia sát.

24. Nữ nhân mệnh loan vui mừng xung lục sát, phi lễ thành hôn. Gặp thiên diêu lại có thất tình.

25. Bản mệnh nô bộc vị trí hóa kị nhập điền trạch xung tử nữ --- hồi luân bạo.

    Tử nữ xung điền trạch --- hồi cường bạo.

    Phát sinh ở đại hạn nô bộc vị trí là đào thìn + kị sát.

26. Bản mệnh nô bộc vị trí hóa kị nhập điền trạch xung tử nữ, hoặc phu thê vị trí hóa kị nhập phụ mẫu xung tật ách.

    Đại hạn đi phụ mẫu vị trí, huynh đệ vị trí lúc, bị bị thương tổn.

27. Điền trạch vị trí hóa kị nhập tật ách ( điền trạch tới khí số vị ), nếu lại gặp nô bộc vị trí hóa quyền nhập tật ách hoặc cung mệnh, dễ bị cường bạo.

28. Nữ nhân mệnh giết, phá, sắc, liêm, cự + bản mệnh dương + đào thìn, bị cường bạo, phi lễ thành hôn.

    Cơ nguyệt đồng lương thì phải ỡm ờ.

    Lưu niên tử điền, tật ách gặp kị sát lúc.

 

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều