Lộc tồn tọa mệnh cung tới giải nghĩa

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 5 1 0 6

1 lộc tồn tọa mệnh cung tới giải nghĩa


Nhược lộc mã phân tọa mệnh cung cùng cung thiên di biểu hiện mệnh chủ đại lợi dị địa tiến tài
Hoặc mệnh có lộc tồn thân hữu hóa lộc cùng mệnh hữu hóa lộc thân có lộc tồn đều cùng luận "Hợp lộc uyên ương nhất thế vinh "
Cung mệnh tọa lộc tồn cung thiên di gặp lộc năm sinh này là "Tọa lộc hướng mã" chủ cả đời danh lợi song thu vào
Lộc hợp uyên ương cách lộc tồn cùng hóa lộc cùng thủ cung mệnh nhược có này mệnh cả đời tài vận suông sẻ , không không đại phú
Nhiều là tư nhân doanh xí nghiệp lão bản , công ty đổng sự , bất động sản thương nhân
Dễ dàng kiếm tiền không cần quá bôn ba ( nhưng không nhất định rất giàu có ) hoặc là chánh phủ Quan viên bởi vì tòng chính mà phát tài
( chú ý phải không sát kị phá tan hoặc hội nhập không cướp )
<< lộc hợp uyên ương phúc khí cao , tư nhân văn võ tất anh hào. Đống kim tích ngọc thân vinh quý , tước vị cao thiên áo áo bào tím >>
Lộc tồn hóa kị ngồi chung mệnh bởi vì trước sau chi tướng lân lưỡng cung tất có kình dương cùng đà la hình thành "Kình Đà giáp kị "
Chủ phụ huynh không dựa vào cô bần hình khắc mọi việc không lành


Tọa tí ngọ vũ phủ + lộc tồn đồng độ chủ phú quý
Tọa tị hợi vũ phá + lộc tồn đồng độ
Gặp vũ khúc + lộc tồn dễ thành vì tư lợi
Nhược gặp xương khúc củng hoặc chiếu có phú quý
Gặp lục sát là cô lập nên học tập sở trường lấy mưu sinh không sát gặp là chìm đắm ái
Nhập mệnh đơn thủ không cát tính toán chi li tính toán lục thân không dựa vào bị người khi dễ nhiều là con thứ hoặc ly tông hoặc phụ mẫu một trong mất sớm không duyên
Nữ mệnh thận phòng trung lúc tuổi già tang phu cô khắc
Lộc tồn thủ mệnh khuôn mặt lược bỏ mập Kình Đà giáp thường chủ bị người làm đấu tranh được đối tượng rõ ràng tranh ám đấu
Hội sát thần hình nhẹ nhàng cô hoặc tâm thần bất định
Gặp ngôi sao tọa vượng chủ tinh vượng miếu là người dày một mạch thông minh ngay thẳng cẩn thận có khiêm khiêm quân tử tới số lượng nhiều học đa năng lâm cơ ứng biến sinh hoạt dư dụ từ thiện
Gặp ngôi sao tọa hãm chủ tinh lạc hãm địa là người cô độc dễ có cảm xúc hóa tiết kiệm nhỏ mọn khắc khổ từ lệ thủ tài nô
Nhược lộc tồn + hàm trì đồng cung nhập mệnh nam mệnh không biết siêng năng bên trên tiến không xương khí không lợi lộc cả đời dựa vào ăn cơm mềm duy sinh ra
Tọa tử vượng quý sinh năm người lộc tồn tại tử nên quân hình dạy chủ danh lợi song thu vào
Thiên lương lộc tồn miếu vượng đồng độ chủ sống lâu ( thiên lương tị hợi thân thì rơi vào )
Lộc tồn + tham lang tọa tử bản mệnh quý sinh ra đại hạn thuận hành đại hạn thứ tư đi vở
Nhược đại hạn điền trạch đi vào bản mệnh "Kình Đà giáp kị" này hạn sợ không nhà để về lang thang bên ngoài
Tọa dần nhập miếu người sinh năm giáp lộc tồn tại dần
"Lộc mã giao trì" giáp tý giáp thìn giáp thân sinh năm người lộc mã với cung mệnh hợp dần vị trí phú quý chịu kỳ
Nên sớm ly hương bỏ tỉnh nơi khác phấn đấu sớm muộn hội nổi danh phát tài áo cẩm vinh quy quê cũ
Mệnh tọa lộc tồn thân gặp thiên mã hoặc mệnh tọa thiên mã thân có lộc tồn là "Tiền hô hậu ủng" này mệnh phú quý chịu kỳ
Dần ngọ năm tuất chi sinh ra thiên mã tại thân thiên di lộc mã phân tọa mệnh cung cùng cung thiên di biểu hiện mệnh chủ đại lợi dị địa tiến tài
Tọa dần lộc tồn phá quân nhược địa không ( dậu giờ sinh địa không tại dần địa kiếp tại thân ) địa kiếp ( giờ mão sinh ra địa kiếp tại dần địa không tại thân ) đồng độ
Tài bạch nhật dần dần làm hao mòn , hoặc thu nhập không được tăng trái lại giảm
Tại dần thân gặp thiên đồng thiên lương + lộc tồn đồng cung nhược không sát kị càng lẫn nhau tăng bên ngoài cát tường
Tại dần thái dương cự môn người sinh năm giáp cung mệnh thái dương hóa kị
Nhược cung mệnh có lộc tồn tại dần đồng độ bên ngoài cung huynh đệ vũ khúc hóa khoa ( vũ tham ) có tật ách liêm trinh hóa lộc , phá quân hóa quyền củng chiếu
Thì đơn độc đánh giá này thái dương biến không làm cô lập , trái lại là xã giao quan hệ rộng lớn , tương giao không phải phú thì quý hiện ra

// ]]>


Tọa mão vượng ất sinh năm người lộc tồn tại mão
Thái dương lộc tồn đồng cung chủ tinh thái dương vượng miếu là người dày một mạch thông minh ngay thẳng cẩn thận có khiêm khiêm quân tử tới số lượng
Nhiều học đa năng lâm cơ ứng biến sinh hoạt dư dụ từ thiện
Gặp mão thiên cơ hóa lộc cự môn đồng độ
Gặp thiên phủ hòa hợp lý do tài tinh đánh tế tính không sát trùng phá có phú
Tọa mão thái âm lạc hãm + lộc tồn chủ tinh lạc hãm địa là người cô độc dễ có cảm xúc hóa tiết kiệm nhỏ mọn khắc khổ từ lệ thủ tài nô
Tọa tị nhập miếu bính mậu sinh năm người lộc tồn tại tị
Mậu sinh năm người thiên cơ bằng thế tọa mệnh tị lộc tồn hóa kị ngồi chung mệnh bởi vì trước sau chi tướng lân lưỡng cung tất có kình dương cùng đà la
Hình thành "Kình Đà giáp kị" chủ phụ huynh không dựa vào cô bần hình khắc mọi việc không lành
Thái dương lộc tồn đồng cung chủ tinh thái dương vượng miếu là người dày một mạch thông minh ngay thẳng cẩn thận có khiêm khiêm quân tử tới số lượng
Nhiều học đa năng lâm cơ ứng biến sinh hoạt dư dụ từ thiện
Vũ khúc lộc tồn đồng cung tất tại nơi xa phát tài có áo cẩm còn hương vui mừng tọa cung điền trạch cung tài bạch
Thiên lương lộc tồn đồng cung gặp ngôi sao tọa hãm chủ tinh thiên lương lạc hãm địa ( tị thân hợi )
Là người cô độc dễ có cảm xúc hóa tiết kiệm nhỏ mọn khắc khổ từ lệ thủ tài nô
Thiên phủ lộc tồn ( bính sinh ra ) đồng độ bởi vì tất có Kình Đà bộ dạng giáp cho nên dù tường hòa khí phách không lớn
Nhược thiên phủ cùng lộc tồn đồng độ , bởi vì tất có Kình Đà bộ dạng giáp cho nên dù tường hòa khí phách không lớn
Thảng càng lại là hỏa linh chỗ giáp , thì bản chất liền chuyển thành quyền thuật
Nhược thiên tướng cùng lộc tồn đồng độ tất có Kình Đà bộ dạng giáp hình thành "Kình Đà giáp ấn "
Tọa ngọ vượng tráng nhiên sinh ra lộc tồn tại ngọ nhược không sát kị nên quân hình dạy chủ danh lợi song thu vào
Sinh năm kỷ người lộc tồn tại ngọ nên quân hình dạy chủ danh lợi song thu vào
Tử vi + lộc tồn tại ngọ nhập miếu không gặp sát kị nhất định phú quý song toàn
Thiên lương + lộc tồn thiên lương bị luyến lộc tự tư thiên vị
Thái dương lộc tồn đồng cung chủ tinh thái dương vượng miếu là người dày một mạch thông minh ngay thẳng cẩn thận có khiêm khiêm quân tử tới số lượng
Nhiều học đa năng lâm cơ ứng biến sinh hoạt dư dụ từ thiện
Hóa kị tọa mệnh gặp lộc tồn gặp kình dương đà la phân biệt ngồi ở cung phụ mẫu cùng cung huynh đệ giáp chế "Kình Đà giáp kị "Cách
Là đại bại cục chủ khắc lục thân mọi việc bất lợi cả đời bần tiện
Lộc tồn hóa kị ngồi chung mệnh bởi vì trước sau chi tướng lân lưỡng cung tất có kình dương cùng đà la
Hình thành "Kình Đà giáp kị" chủ phụ huynh không dựa vào cô bần hình khắc mọi việc không lành
Tọa mệnh gặp cự môn sinh kỵ chủ cả đời phiêu bạt thiếu thành tựu cô độc khó hoà hợp thiện nghênh tiếp giục ngựa không được phụ trách nhiệm lại bị gây chuyện
Thường có quan phi hình tụng phạt nhận thương tàn sự tình tình cảm ngăn trở nhiều

// ]]>


Tọa thân nhập miếu người sinh năm canh lộc tồn tại thân tọa mệnh với thân phối ngẫu e rằng sẽ hồng hạnh xuất tường trộm người
Thê tử sợ bị trộm
Tại thân thái dương hóa lộc cự môn hội lộc tồn chủ trước có tên rồi mới có lợi , danh tiếng càng lớn , nhập hơi thở bình phục phong
Nhưng là lao tâm lực phí miệng lưỡi được kết cấu , kinh doanh rất nhiều cạnh tranh
"Lộc mã giao trì" canh dần canh ngọ canh năm tuất sinh ra lộc mã với cung mệnh hợp thân vị trí phú quý chịu kỳ
Nên sớm ly hương bỏ tỉnh nơi khác phấn đấu sớm muộn hội nổi danh phát tài áo cẩm vinh quy quê cũ
Nhược gặp thiên đồng sinh kỵ thiên lương + thiên mã
Gặp thiên đồng thiên lương dần thân đồng cung nhược không sát kị càng lẫn nhau tăng bên ngoài cát tường
Tọa dậu vượng tân sinh năm người lộc tồn tại dậu vượng
Lộc tồn thủ cung mệnh ( hoặc hóa lộc thủ cung mệnh ) nhưng cung mệnh cũng có tuần không , tiệt không , địa không , địa kiếp
Đồng thời tam phương sẽ có Kình Đà hỏa linh đại hao chư ác , tức làm lộc gặp lưỡng sát cách
Chủ một thân hư có nó biểu , đẹp mắt mà thôi, chung cuộc không thể có sở tác làm
Thả có một lúc tới tài lợi nhuận cũng rất nhanh hãm trong khốn cùng
Lộc tồn kiếp sát ( đưa trước đeo ) đồng cung chủ bị người bác tước
Tọa hợi nhập miếu nhâm sinh năm người lộc tồn tại hợi nhược thiên tướng cùng lộc tồn đồng độ tất có Kình Đà bộ dạng giáp hình thành "Kình Đà giáp ấn "
Thiên phủ lộc tồn ( nhâm sinh ra ) đồng độ bởi vì tất có Kình Đà bộ dạng giáp cho nên dù tường hòa khí phách không lớn
Vũ khúc lộc tồn đồng cung tất tại nơi xa phát tài có áo cẩm còn hương vui mừng tọa cung điền trạch cung tài bạch
Nhược thiên phủ tại hợi nhân , cùng lộc tồn đồng độ mà là Kình Đà giáp , phải phụ tá chư diệu quá nhiều cùng hội , rồi mới bắt đầu là tường hòa
Nếu không vẫn chủ quyền thuật , không cát mà gặp sát nhân càng xác
Tọa hợi thái âm nhập miếu nhâm sinh năm người lộc tích trữ ở hợi đồng độ nhập mệnh không thích
Tạo trở thành huynh đệ ( không được lộc ) không tài hạn chở đi nhập điền trạch nô bộc huynh đệ có động đãng bất ổn giống
Tọa hợi thái dương lạc hãm nhâm sinh năm người lộc tích trữ ở hợi đồng độ không thích
Tạo trở thành huynh đệ ( không được lộc ) không tài hạn chở đi nhập điền trạch nô bộc huynh đệ có động đãng bất ổn giống

// ]]>


Tọa hợi nhập miếu
Vũ khúc lộc tồn đồng cung tất tại nơi xa phát tài có áo cẩm còn hương vui mừng tọa cung điền trạch cung tài bạch
Nhược cung mệnh vô chính diệu không thấy hóa lộc quyền khoa nên khác thường cẩn thận từng li từng tí
Đề phòng trái lân phải bỏ được dòm ngó tứ , tiểu khí , đối với tiền tài đặc biệt cẩn thận
Nhược lộc tồn hội thiên mã - có nơi xa tới tài , hoặc động được tài , như hàng vận nghiệp.
Lộc mã giao trì - lưỡng ngôi sao với cung thiên di đồng độ được lực lượng lớn nhất
Nên gặp xương khúc , có giảm đau đớn
Không nên gặp hỏa linh , hết ngày hối hả lao lục
Lộc tồn là tài vương tinh ( không được chủ lệch tài ) , là khá là tiết kiệm , thủ tài nô , đau đớn tiết kiệm
Bởi vì kiếm tiền khá là đau đớn , cho nên chủ tiết kiệm. Nhập ngã cung cũng có thể giải thích là bản nhân tiết kiệm.
Xương khúc củng hoặc chiếu
Có phú quý
Gặp lục sát
Nên học tập sở trường lấy mưu sinh
Lộc tích trữ ở mệnh quả tú biểu hiện tinh thần cô đơn cô độc là tài bôn ba lao lục lục thân không được nhận là tiền liều mạng ( thủ tài nô vắt chày ra nước )
Lộc tồn đơn độc thủ mệnh không nên sợ luân là [ Kình Đà giáp lộc ] trái lại là hung
Chủ cô độc hình khắc bị người khi phụ hai họ kéo dài phụ mẫu không duyên hoặc một mất sớm
Lộc tích trữ ở mệnh đơn thủ không cát lục thân không dựa vào nhiều là con thứ hoặc ly tông
Nữ mệnh thận phòng trung lúc tuổi già tang phu cô khắc
Nhược Kình Đà giáp mệnh ( lộc tích trữ ở mệnh ) lưu ý thiếu vận nhiều ngoại thương ( Kình Đà giáp tật cùng luận ) < thái minh hồng đại sư quan điểm >
Lộc tồn hóa kị ngồi chung mệnh bởi vì trước sau chi tướng lân lưỡng cung tất có kình dương cùng đà la hình thành [ Kình Đà giáp kị ] chủ cô bần hình khắc mọi việc không lành
Sinh kỵ tọa mệnh gặp lộc tồn gặp kình dương đà la phân biệt ngồi ở cung phụ mẫu cùng cung huynh đệ giáp chế "Kình Đà giáp kị "Cách là đại bại cục
Chủ khắc lục thân mọi việc bất lợi cả đời bần tiện
Lộc tồn hóa kị ngồi chung mệnh bởi vì trước sau chi tướng lân lưỡng cung tất có kình dương cùng đà la hình thành "Kình Đà giáp kị "
Gặp hóa khí hung biểu hiện là người chấp áo ngoan vững chắc phong bế không được giảng lý do
Nếu gặp "Kình Đà giáp kị "Cách cục tìm ra sao hóa kỵ ánh sao tính tập trung đắm chìm nghiên cứu làm học vấn sung sướng mình có thể phá tan này quan tạp
Cung mệnh đại hạn đi bản phúc ( đinh tị ) bạn cố tri này hạn mười năm tất cùng phúc đức tạo hóa thọ nguyên các loại tức tức tương quan tọa thiên lương + lộc tồn
[ thiên mệnh ] lộc tồn quả tú chi tinh tất có Kình Đà giáp này hạn mọi thứ đều bị quản bởi người ( bổn điền [ tổ phụ ] bản phụ [ đại huynh ])
Gặp đại hoàn cảnh hình bóng vang bởi vậy mệnh chủ thường thường thân bất do kỷ
Lộc tồn
Thân cung mệnh
Tọa tử ngọ lưỡng địa nhược gặp lộc tồn hoặc lộc tồn tại thiên di chiếu mệnh lại không đơn thủ không được gặp sát
Chủ thích hợp kinh doanh có phát tài lại có khôi việt hoặc xương khúc hợp chiếu thì danh lợi song thu vào
Thân
Kiên quyết trọng tín nặc tiết ước chừng ổn định thực thiện lý do tài chủ động tiến lấy mọi thứ đều phải dựa vào chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bị lấy bản thân trung tâm sinh hoạt giàu có hưởng thụ
Thân
Nhược mệnh hữu hóa lộc chủ danh lợi song thu vào chung tất phát tài ( song lộc củng chiếu cũng cùng )
Thân
Gặp cát đồng độ hoặc hợp chiếu lại không sát cùng hợp trùng chủ phú hưởng thụ cả đời
Thân
Gặp thái dương + lộc tồn tại ngọ lộc tồn có hơi hiểu thái dương tới khác thường lao lục cũng có thể miễn trừ bất lợi trưởng thượng được hiện tượng