[ lưu niên tài bạch ] can cung tứ hóa rơi cung tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 17 0 4

5 lưu niên cung tài bạch làm tứ hóa rơi cung tới hiểu dịch


< xem [ lưu tài 58] tại [ bản tật ]( ất vị ) gặp thiên phủ >
Lưu tài hóa kị
Tài bạch
[ lưu tài 58] can ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản tài ]( bính thân ) cấu thành song kị trùng [ bản phúc ]
Trùng cung [ bản phúc ]( canh dần ) trùng điệp [ lưu điền 58] ( lưu niên tài khố bị trùng phá cũng đưa đại thất huyết )
< điền trạch là tài nhanh > như bị trùng phá tiền tài không giấu tồn ở chỗ tổn thất liễu
Lưu niên 37( canh ngọ ) [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]
Lưu tài hóa kị
[ lưu tài ] nhập [ bản Huynh ] tọa liêm trinh lộc năm sinh lại tự hóa kị đầu tư cổ phiếu sai sót tổn thất trăm dư vạn
< quan sát lưu niên tài bạch >
[ lưu niên 35 tài bạch ] tại [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ đại thiên ] bạn cố tri này lưu niên tới tiền tài cùng bên ngoài tới điền sinh tức tức tương quan
Lưu tài hóa lộc
Bản mệnh
[ lưu tài 35] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( canh thân ) trùng điệp cánh đồng +[ lưu nô 35] < lưu nô là lưu tài chi tử >
[ lưu tài ] hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( trời )+[ lưu tài chi tử ]( người ) thiên nhân hợp nhất cánh đồng ( địa ) là môi giới
Nói rõ năm này tới tiền tài cầm lấy đi đầu tư phòng sinh


Lưu tài hóa quyền
Bản nô
[ lưu tài 35] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản nô ]( ất sửu )) trùng điệp đại tài +[ lưu phu 35] < lưu phu biểu hiện sự nghiệp bên ngoài đẩy rộng doanh mưu >
Lưu tài hóa khoa
Bổn điền
[ lưu tài 35] can quý thái âm hóa khoa nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp đại thiên +[ lưu tài 35]
Lưu tài hóa kị
Bản quan
[ lưu tài 35] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( giáp tý ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu tử 35]
< lưu tử là lưu tài tới phụ > (< phụ mẫu là nô tới tài >)
[ lưu tài ] hóa kị nhập [ bản quan ] tiền tài dùng ở trên sự nghiệp trùng điệp [ đại tật ] mình giữ tiền tiêu hết
[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ lưu tử ] tiền tài sử dụng ở đầu tư mua phòng tiền chảy tới chúng sinh ra
c. ) quan sát [ lưu tài ]
Hộ pháp 442
Đang dương nam thuận hành thứ ba đại hạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền
Này hạn mệnh chủ được sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng lòng
[ lưu mệnh 26] tại [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan
[ lưu tài 26] tại [ vở ]( tân hợi ) trùng điệp [ đại tài ] gặp thiên lương lộc năm sinh + lộc tồn thiên hình
< xem tính > năm này được tiền tài ( lưu tài ) cùng đầu tư giao tế tiếp khách tức tức tương quan
Lưu tài hóa lộc
Tật ách
[ lưu tài 26] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ đại nô ]+[ lưu thiên 26]
Lộc nhập [ bản tật ]( trời )/[ điền tới Quan ]+[ lưu thiên ]( người ) thiên nhân hợp nhất có duyên bên ngoài đầu tư
Lộc nhập [ đại thiên ]( địa )/] cánh đồng tới điền ] làm môi giới có duyên mua phòng sinh
Lưu tài hóa quyền
Nô bộc
[ lưu tài 26] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản nô ]( đinh mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]
Quyền nhập [ bản nô ]( trời )+[ lưu quan ]( người ) thiên nhân hợp nhất cùng chúng sinh ra thương lượng thảo sự nghiệp sinh ý
Quyền nhập [ cánh đồng ]( địa ) làm môi giới tranh thủ điền sinh sắc bén ích
Lưu tài hóa khoa
Quan lộc
[ lưu tài 26] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu điền 26]
Khoa nhập [ bản quan ]( trời )+[ lưu điền ]( người ) thiên nhân hợp nhất truy cầu tốt phòng sinh coi như công việc
Khoa nhập [ đại phúc ]( địa ) làm môi giới tại ngoại địa có háo danh thanh kết hòa hợp duyên

// ]]>


Lưu tài hóa kị
Thiên di
[ lưu tài 26] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu nô 26]
[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ bản thiên ]( trời )/[ điền tới điền ] tiền tài dùng ở phòng sinh bên trên
[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ đại quan ]( địa ) cần ở chỗ này hạn công việc tương quan
[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ lưu nô ]( người ) biến thành chúng sinh chi tài đưa tiền cầm lấy đi tượng chúng sinh ra mua phòng
Đang âm nam nghịch hành đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa
[ lưu mệnh 35] tại [ bản tật ]( ất mão )
[ lưu tài 35] tại [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ đại thiên ] thái âm sinh ra khoa lại tự hóa khoa + đà la
< xem tính > năm này được tiền tài ( lưu tài ) cùng bên ngoài ( đại thiên ) được phòng sinh ( bổn điền ) tức tức tương quan
Lưu tài hóa lộc
Bản mệnh
[ lưu tài 35] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( canh thân ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu tài 35 chi tử ]
Lộc nhập [ bản mệnh ]( trời )+[ lưu tài chi tử ]( người ) thiên nhân hợp nhất tự thân có duyên đầu tư
Lộc nhập [ cánh đồng ]( địa ) làm môi giới có duyên mua phòng sinh
Lưu tài hóa quyền
Nô bộc
[ lưu tài 35] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản nô ]( ất sửu ) trùng điệp [ đại tài ]+[ lưu phu 35]
Quyền nhập [ bản nô ]( trời )+[ lưu phu ]( người ) thiên nhân hợp nhất cùng chúng sinh ra phát triển sự nghiệp sinh ý
Quyền nhập [ đại tài ]( địa ) làm môi giới mưu lấy tài vật lợi ích
Lưu tài hóa khoa
Điền trạch
[ lưu tài 35] can quý thái âm hóa khoa nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ đại thiên ]+[ lưu tài 35 mệnh ]
Khoa nhập [ bổn điền ]( trời )+[ lưu tài mệnh ]( người ) thiên nhân hợp nhất truy cầu thoải mái tốt phòng sinh
Khoa nhập [ đại thiên ]( địa ) làm môi giới tại ngoại địa có háo danh thanh kết hòa hợp duyên
Lưu tài hóa kị
Quan lộc
[ lưu tài 35] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( giáp tý ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu tài 35 tới phụ ]
[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ bản quan ]( trời ) dùng ở trên sự nghiệp
[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ đại tật ]( địa ) dùng ở tự thân hoặc [ cánh đồng tới Quan ] phòng sinh tương quan
[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ lưu tài tới phụ ]( người ) biến thành chúng sinh chi tài [ nô tới tài ] đưa tiền cầm lấy đi mua phòng
Tiền cầm cho chúng sinh ra ( biến thành chúng sinh chi tài ) thay trở về phòng sinh
Lưu niên 46( nhâm thân ) tiến vào [ tổ phụ ]( mậu thân )
[ lưu tài ] tại [ bản nô ]( giáp thìn ) năm đó tới tài cùng chúng mọc quan
Lưu tài hóa lộc
Phu thê
[ lưu tài ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phu ]( trùng điệp 1 1 nguyệt ) cho nên với đáng giữa tháng tưởng hoạch lệch tài hơn trăm vạn
Riêng chỉ lưu niên 46 thụ cự môn sinh kỵ tài làm cự môn hóa kị văn xương mệnh làm kị các loại kị trùng tài đến tài mất không lâu một bần như tẩy
Lưu phu hóa lộc
Phu thê
[ lưu phu ] làm hóa lộc nhập [ bản phu ] biểu hiện đáng lưu niên phối ngẫu có đào hoa hoặc ngoại tình
< xem [ lưu tài 58] tại [ bản tật ]( ất vị ) gặp thiên phủ >
Lưu tài hóa lộc
Lưu tử
[ lưu tài 58] can ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản tài ]( bính thân ) cấu thành song kị trùng [ bản phúc ]
Lưu tài hóa kị
Lưu tử
Trùng cung [ bản phúc ]( canh dần ) trùng điệp [ lưu điền 58] ( lưu niên tài khố bị trùng phá cũng đưa đại thất huyết )
< điền trạch là tài nhanh > như bị trùng phá tiền tài không giấu tồn ở chỗ tổn thất liễu
Lưu tài hóa kị
Lưu tử
[ lưu tài ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]/[ lưu tử ] hội nghĩ có chỗ đầu tư hoặc hợp tác nhưng nên biết tiết chế
Trùng [ lưu điền ] ( trùng phí của khố ) tuyệt không thể đầu tư hợp tác nếu không khó tránh tổn tài

// ]]>


c. ) quan sát [ lưu tài ]
Hộ pháp 366
Nghịch hành thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )
[ lưu tài 53] tại [ bản quan ]( ất vị ) gặp thiên phủ + linh tinh thiên hình
Lưu tài hóa lộc
Nô bộc
[ lưu tài 53] can ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản nô ]( bính thân ) trùng điệp [ đại phu ]+[ lưu tử 53]
Lưu tài hóa kị
Nô bộc
Lộc kị cùng nhập [ bản nô ] song kị trùng [ bản Huynh ]( canh dần )+[ lưu điền 53] đại hung
[ lưu điền ] bị trùng phá tất nhiên phụ trái từng đống
Mệnh
Mệnh can đinh mượn ngôi sao cự môn tự hóa kị tự hóa kị chủ cả đời gặp xui xẻo, vận xui vận rất nhiều chuyện cũng làm không được
Can của quan hóa kị
Bản tật
[ Quan lộc ]( Tân Mùi ) tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản tật ]( giáp tuất ) dễ phạm tiểu nhân có văn thư quấy rầy < bản tật là Quan tới điền >
Trùng phụ mẫu biểu hiện lưu niên đi vào cung phụ mẫu lúc sự nghiệp ngược lại bế
Tài làm hóa kị
Bản quan
[ tài bạch ]( ất hợi ) can ất thái âm hóa kị nhập [ bản quan ]( Tân Mùi ) gặp thái dương sinh kỵ song kị trùng [ bản phu ]( đinh sửu )( bản phu cung vô chính diệu )
Chủ hợp tác đầu tư không nhất định có tiền có buôn bán có lời trùng phu thê chủ sự nghiệp ngược lại bế
Thuận hành đại hạn thứ tư (36~45) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( canh ngọ )
Thiên mệnh làm hóa kị
Bản phúc
[ thiên mệnh ] làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( kỉ tỵ ) trùng [ bản tài ] chủ này mười năm tài đến tài mất phá đãng không còn
Đại tài làm hóa kị
Bản Huynh
[ đại tài ] tại [ bản Huynh ]( bính dần ) [ đại tài ] bính liêm trinh tự hóa kị trùng phá lộc năm sinh hung nhược lưu tài tiến vào tất tổn tài
Lưu niên 37 canh ngọ [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]
Lưu tài hóa kị
Bản Huynh
Mà [ lưu tài ] nhập [ bản Huynh ] tọa liêm trinh lộc năm sinh lại tự hóa kị đầu tư cổ phiếu sai sót tổn thất trăm dư vạn
Thứ năm đại hạn (46~55) đi bản quan Tân Mùi tọa thái dương sinh kỵ cùng tài làm thái âm hóa kị tân văn xương hóa kị nhập bản tật ( trùng điệp cánh đồng )
Tài khố hóa kị bản hạn ứng phòng lọt tài trí sản lúc ứng phòng thụ lừa bị lừa mất tiền trùng [ bản phụ ]( mậu thìn ) lưu niên đi vào thận phòng
Lưu mệnh hóa kị
Lưu nô
Lưu niên 47 canh thìn [ lưu mệnh ] nhập [ bản phụ ]( mậu thìn ) [ lưu mệnh ] thiên cơ hóa kị nhập [ lưu nô ] chủ tổn tài
Lưu tài hóa kị
Lưu phu
Lưu tài bính tý liêm trinh hóa kị nhập lưu phu trùng lưu quan năm này tổn đại tài
Can của quan hóa kị
Bản phúc
Quan lộc ( quý mão ) quý tham lang hóa kị nhập [ bản phúc ]( quý sửu ) tham lang lại tự hóa kị trùng [ bản tài ]( đinh mùi ) trùng phá mộ khố
[ đại hạn mệnh ] tiến vào [ bản tài ]( đinh mùi ) dễ có lệch tài vận
Nghịch hành thứ năm đại hạn (44~53) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( đinh mùi )
Thiên mệnh làm hóa kị
Bổn điền
[ thiên mệnh ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bổn điền ] gặp cự môn sinh kỵ song kị trùng [ vở ]( mậu thân ) [ lưu niên mệnh ] nhập [ tổ phụ ]( mậu thân )
Đại tài làm hóa kị
Bản phúc
[ đại tài ] tại [ bản quan ]( quý mão ) [ đại tài ] quý tham lang hóa kị nhập ( quý sửu )[ bản phúc ] trùng phá khố
Tổ phụ làm hóa lộc
Bản phúc
Mà [ tổ phụ ] tại [ vở ]( mậu thân ) mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phúc chiếu bản tài ]
Lưu niên 46( nhâm thân ) [ lưu mệnh ] tiến vào [ tổ phụ ]( mậu thân )
[ lưu tài ] tại [ bản nô ]( giáp thìn )
Lưu tài hóa lộc
Bản phu
[ lưu tài ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phu ]( trùng điệp 1 1 nguyệt ) cho nên với đáng giữa tháng tưởng hoạch lệch tài hơn trăm vạn
Riêng chỉ lưu niên 46 thụ cự môn sinh kỵ cự môn tài làm hóa kị văn xương mệnh làm kị các loại kị trùng tài đến tài mất không lâu một bần như tẩy