Chia sẻ

Càng nhiều

Mệnh trong bản vẽ biến số cùng định số.

2 0 1 0 - 0 2-21   Tiêu dao thế này

 

Cung mệnh cất giấu tứ hóa là hậu thiên biến số, là hậu thiên được cố gắng khí thế. Hành vận các cung cất giấu tứ hóa là bởi vì duyên, nhân quả là định số.

Định số đại nhập người đại biểu chuyện ngôi sao hậu, tức có cát hung, tiến vào tuổi vận điều khiển múi giờ, biểu hiện cát hung ứng người cùng.

1 mệnh đồ ngoại trừ cố định cung vị tứ hóa bên ngoài, còn có thể sống nhìn, linh hoạt vận dụng. 2 như bản mệnh tới cung huynh đệ cũng là tài bạch được cung điền trạch, có thể nhìn ra tư kim được vận dụng, tiền tài được tuần chuyển có hoặc không. 3 cung huynh đệ hóa kị nhập cung phúc đức trùng tài cung. Mượn không được tiền, hướng bằng hữu tiền tài tuần chuyển, có khó khăn. 4 cung tài bạch hóa kị nhập cung nô bộc trùng cung huynh đệ. . Mượn không được tiền, hướng bằng hữu tiền tài tuần chuyển có khó khăn. 5 cung huynh đệ hóa kị nhập cung tài bạch trùng cung phúc đức. Trùng trước đó mượn không được tiền, trùng về sau có thể mượn đến. 6 cung tật ách ngoại trừ nhìn bản thân trạng huống bên ngoài, còn nhưng nhìn sự nghiệp doanh vận được trạng thái, bởi vì, cung tật ách cũng là quan lộc cung được cung điền trạch. 7 sấn nạn cung hóa kị nhập cung phúc đức trùng cung tài bạch chủ sự nghiệp không được kiếm tiền. 8 cung tật ách hóa kị nhập cung phu thê trùng quan lộc cung chủ sự nghiệp không được kiếm tiền. 9 cung tật ách hóa kị nhập thiên di cung trùng mệnh. . Chủ sự nghiệp không được kiếm tiền. 1 0 cung tật ách hóa kị nhập mệnh cung trùng thiên di cung. . Chủ sự nghiệp không được kiếm tiền. 11 cung tật ách được tứ hóa, hóa lộc nhập quan lộc cung, hóa quyền nhập cung tài bạch, hóa khoa nhập thiên di cung. . Đồng đều chủ sự nghiệp kiếm tiền. 12 cung nô bộc cũng là cung phúc đức được cung điền trạch, như hóa kị nhập cung tử nữ, trùng mình cung điền trạch, thì hội tổn mình tài cách. 13 cung phụ mẫu cũng là vợ chồng cung được cung điền trạch. . Như cung phụ mẫu hóa kị nhập cung tử nữ đến trùng mình điền trạch, phu thê được điền trạch trùng mình cung điền trạch, biểu thị chủ vợ chồng bất hòa, ở nhà không đợi được, lại hướng cũng do nghĩa ấy muốn tiền khá là nan. 14 cung phụ mẫu hóa kị nhập thiên di cung trùng cung điền trạch. . Chủ phu thê duyên gầy, kết hôn muộn. 15 cung phụ mẫu hóa kị nhập cung tử nữ trùng cung điền trạch, biểu hiện phu thê được điền trạch trùng mình điền trạch, chủ bản gia cùng nhà mẹ đẻ không êm thấm, cũng họ chủ phụ mẫu cùng mình không duyên. 16 cung phu thê là cung tật ách được cung điền trạch, cung phu thê hóa kị người cung phụ mẫu trùng cung tật ách, chủ phu thê duyên gầy. 17 cung tài bạch 寪 cung nô bộc được điền trạch, cung tài bạch hóa kị nhập cung tử nữ trùng cung điền trạch, chủ tài không được tụ, cùng bằng hữu đầu tư hợp bạn bè, tiền hội bị lấy đi. 18 cung phúc đức là huynh đệ cung điền trạch, cung phúc đức hóa kị nhập cung nô bộc trùng cung huynh đệ, chủ huynh nô không duyên, cũng chủ không thể cùng hội. 19 cung phúc đức hóa kị nhập cung huynh đệ trùng cung nô bộc. . Chủ huynh nô không duyên, không thể cùng hội hoặc trước thời gian tiêu hội. 2 0 cung nô bộc là cung phúc đức được cung điền trạch, cung nô bộc hóa kị nhập cung tài bạch trùng cung phúc đức. , chủ cùng tài liên quan đến, cũng không có thể tham gia tiêu hội hoặc trùng trước đó, không muốn cùng hội, trùng về sau thì có. 21 thiên di cung là cung điền trạch được cung điền trạch, bởi vì cung điền trạch hóa kị nhập thiên di cung trùng cung mệnh, chủ biến động hội dọn nhà, tài sản dựa vào chính mình tránh. 22 cung tử nữ là cung nô bộc được quan lộc cung, nhìn hợp bạn bè đầu tư. 23 cung tử nữ hóa kị nhập thiên di cung trùng mệnh, cùng bằng hữu không thể hợp bạn bè, chủ đối với bản thân mình bất lợi. 24 cung tử nữ hóa kị nhập cung phúc đức trùng cung tài bạch, chủ bằng hữu bản thân bất lợi. 25 cung điền trạch hóa kị nhập hoặc trùng mệnh. . Chủ cùng duyên phận liên quan đến. 26 cung điền trạch hóa kị nhập quan lộc hoặc trùng quan lộc. Chủ cùng sự nghiệp liên quan đến ( sự nghiệp không được thuận ). 27 cung điền trạch hóa kị nhập cung tài bạch hoặc trùng cung tài bạch. Chủ cùng tài liên quan đến, có tổn tài.

Cung can tự hóa'--- thiên di cung tứ hóa phi tinh thiên di cung tứ hóa phi tinh -- hóa lộc 1 thiên di cung hóa lộc nhập mệnh cung bên ngoài kiếm tiền, mình có thể hưởng thụ. 2 thiên di cung hóa lộc nhập cung huynh đệ bên ngoài có thể được huynh đệ trợ giúp kiếm tiền, cũng có thể trợ giúp huynh đệ. 3 thiên di cung hóa lộc nhập cung phu thê bên ngoài sự nghiệp đắc ý, có thể được phối ngẫu trợ giúp. 4 thiên di cung hóa lộc nhập cung tử nữ chủ biến động, dịch mã nên ra ngoài, xuất ngoại. 5 thiên di cung hóa lộc nhập cung tài bạch bên ngoài tài vận. 6 thiên di cung hóa lộc nhập cung tật ách bên ngoài như ý, thể xác tinh thần vui sướng, nhân duyên tốt. 7 thiên di cung tự hóa lộc bên ngoài đắc ý, kiếm tiền dễ dàng, từ buôn bán có lời từ hao phí, bên ngoài thời gian trường. 8 thiên di cung hóa lộc nhập cung nô bộc bên ngoài bằng hữu nhiều, nhân duyên tốt, giao tế quảng, có thể được bằng hữu trợ giúp. 9 thiên di cung hóa lộc nhập quan lộc cung bên ngoài kiếm tiền cơ hội nhiều. 1 0 thiên di cung hóa lộc nhập cung điền trạch chủ biến động, dịch mã, nên xuất ngoại. 11 thiên di cung hóa lộc nhập cung phúc đức bên ngoài tài vận tốt, có thể hưởng. 12 thiên di cung hóa lộc nhập cung phụ mẫu bên ngoài có trưởng bối quý nhân, bớt bận tâm. Thiên di cung tứ hóa phi tinh -- hóa khoa 1 thiên di cung hóa khoa nhập mệnh cung nhân duyên tốt, bên ngoài có quý nhân. 2 thiên di cung hóa khoa nhập cung huynh đệ bên ngoài có huynh đệ trợ giúp. 3 thiên di cung hóa khoa nhập cung phu thê bên ngoài sự nghiệp bằng thuận, khiến phối ngẫu không buồn phiền ở nhà. 4 thiên di cung hóa khoa nhập cung tử nữ chủ biến động, dịch mã động được dấu hiệu, nhưng thuận lợi nhuận. 5 thiên di cung hóa khoa nhập cung tài bạch bên ngoài tài vận bằng thuận. 6 thiên di cung hóa khoa nhập cung tật ách nhân duyên tốt, có quý nhân. 7 cung mệnh hóa kị nhập thiên di cung bên ngoài không được thuận, biến hóa tính đại, làm nhiều thiếu thành. 8 cung mệnh hóa kị nhập quan lộc cung là sự nghiệp quan tâm bận rộn, công việc thời gian nhiều, đoạt được thiếu. 9 cung mệnh hóa kị nhập cung nô bộc bằng hữu đối đãi nhau không tốt, khó coi, không cách nào trợ giúp. 1 0 cung mệnh hóa kị nhập cung điền trạch thủ tài nô, tổ nghiệp không được phong, nhà nội lộn xộn. 11 cung mệnh hóa kị nhập cung phúc đức phúc đức chênh lệch, hưởng thụ thiếu, lao lục. 12 cung mệnh hóa kị nhập cung phụ mẫu phụ mẫu duyên gầy, thân nhiều tai, không được tốt. Thiên di cung tứ hóa phi tinh -- hóa quyền 1 thiên di cung hóa quyền nhập mệnh cung bên ngoài đắc ý, muốn chưởng quyền, dễ có tranh chấp.

2 thiên di cung hóa quyền nhập cung huynh đệ bên ngoài huynh nô nhiều, giao tế thủ đoạn tốt. 3 thiên di cung hóa quyền nhập cung phu thê bên ngoài đắc ý, phối ngẫu chưởng quyền, dễ có ý kiến. 4 thiên di cung hóa quyền nhập cung tử nữ chủ biến động, dịch mã, động được dấu hiệu khá là nhỏ. 5 thiên di cung hóa quyền nhập cung tài bạch bên ngoài là tài bận rộn. 6 thiên di cung hóa quyền nhập cung tật ách bên ngoài như ý, quyền lực, dục vọng cao, dễ có phân tranh. 7 thiên di cung tự hóa quyền bên ngoài muốn chưởng quyền, vui mừng biểu hiện, dễ có được lỗi tiểu nhân, lại cá tính cường. 8 thiên di cung hóa quyền nhập cung nô bộc bên ngoài huynh nô nhiều, giao tế thủ đoạn tốt. 9 thiên di cung hóa quyền nhập quan lộc cung sáng nghiệp có xung kính, trách nhiệm lòng trọng, nhậm chức bị thụ cấp trên thưởng thức. 1 0 thiên di cung hóa quyền nhập cung điền trạch chủ biến động, dịch mã, động được dấu hiệu khá là nhỏ. 11 thiên di cung hóa quyền nhập cung phúc đức bên ngoài tài tốt, hưởng thụ khá là hải phái. 12 thiên di cung hóa quyền nhập cung phụ mẫu bên ngoài có trưởng bối, quý nhân đúng lúc trợ giúp. Thiên di cung tứ hóa phi tinh -- hóa kị 1 thiên di cung hóa kị nhập mệnh cung người ở bên ngoài duyên không tốt, khó coi, có ngoài ý muốn tới tai, không được thuận. 2 thiên di cung hóa kị nhập cung huynh đệ bên ngoài huynh nô nhiều tổn, giao tế thủ đoạn chênh lệch. 3 thiên di cung hóa kị nhập cung phu thê bên ngoài không được thuận, thế phối ngẫu gia tăng quấy rầy, lại sự nghiệp không được thuận. 4 thiên di cung hóa kị nhập cung tử nữ chủ biến động, dịch mã, khá là không được thuận. 5 thiên di cung hóa kị nhập cung tài bạch bên ngoài cầu tài không như ý. 6 thiên di cung hóa kị nhập cung tật ách bên ngoài không được thuận, ảnh hưởng thể xác tinh thần. 7 thiên di cung tự hóa kị xuất ngoại không được thuận, thường có tranh chấp, nhân duyên không được tốt, cá tính khá là cổ quái. 8 thiên di cung hóa kị nhập cung nô bộc bên ngoài tổn cùng huynh nô, gia tăng quấy rầy, lại huynh nô không giúp được gì. 9 thiên di cung hóa kị nhập quan lộc cung bên ngoài làm nhiều thiếu thành, làm việc không được thuận. 1 0 thiên di cung hóa kị nhập cung điền trạch chủ biến động, dịch mã, khá là không được thuận. 11 thiên di cung hóa kị nhập cung phúc đức bên ngoài không như ý, phúc trạch chênh lệch, lao lục. 12 thiên di cung hóa kị nhập cung phụ mẫu bên ngoài làm việc không được thuận, để phụ mẫu quan tâm.

' cung can tự hóa'--- cung phu thê tứ hóa phi tinh cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa lộc 1 cung phu thê hóa lộc nhập mệnh cung phu thê duyên tốt, tình cảm tốt. 2 cung phu thê hóa lộc nhập cung huynh đệ phối ngẫu đối với huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, hội chiếu cố huynh nô. 3 cung phu thê tự hóa lộc phối ngẫu nhân duyên tốt, cá tính tùy cùng. 4 cung phu thê hóa lộc nhập cung tử nữ cùng tử nữ có duyên, đối với tử nữ tốt. 5 cung phu thê hóa lộc nhập cung tài bạch tình cảm vợ chồng tốt, lại đối với mình tới tiền tài có trợ giúp. 6 cung phu thê hóa lộc nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng tốt, quan tâm thân thể của ngươi, có ái lòng. 7 cung phu thê hóa lộc nhập thiên di cung phu thê duyên sớm, tình cảm tốt, trợ giúp kiếm tiền. 8 cung phu thê hóa lộc nhập cung nô bộc phối ngẫu đối với huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, hội chiếu cố huynh nô. 9 cung phu thê hóa lộc nhập quan lộc cung phối ngẫu đối với sự nghiệp có trợ giúp, lại phối ngẫu người ở bên ngoài duyên tốt. 1 0 cung phu thê hóa lộc nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng bằng hữu tốt, lại phu thê cảm tình tốt, sinh hoạt mĩ mãn. 11 cung phu thê hóa lộc nhập cung phúc đức phối ngẫu tự có sự nghiệp, có thể trợ giúp tiền tài, có thể hưởng thụ. 12 cung phu thê hóa lộc nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng phụ mẫu duyên tốt, đối đãi nhau tan ra 冾. Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa khoa 1 cung phu thê hóa khoa nhập mệnh cung tình cảm vợ chồng tốt, đối đãi nhau hòa hợp. 2 cung phu thê hóa khoa nhập cung huynh đệ phối ngẫu đối với mình huynh nô tùy cùng. 3 cung phu thê tự hóa khoa phối ngẫu nhân duyên tốt, thích sĩ diện, cá tính tùy cùng, gia thế thanh minh. 4 cung phu thê hóa khoa nhập cung tử nữ đối với tử nữ khá là có ái lòng. 5 cung phu thê hóa khoa nhập cung tài bạch tình cảm vợ chồng tốt, không tiền lúc còn hội giúp ngươi điều độ. 6 cung phu thê hóa khoa nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng tốt, có ái lòng, quan tâm thân. 7 cung phu thê hóa khoa nhập thiên di cung phối ngẫu là quý nhân trợ thủ, khiến bên ngoài khá là bằng thuận. 8 cung phu thê hóa khoa nhập cung nô bộc phối ngẫu đối với mình huynh nô tùy cùng. 9 cung phu thê hóa khoa nhập quan lộc cung phối ngẫu người ở bên ngoài duyên tốt, bằng thuận, đối với sự nghiệp có trợ giúp. 1 0 cung phu thê hóa khoa nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng hắn bằng hữu của mình đối đãi nhau hòa hợp, cuộc sống gia đình mĩ mãn. 11 cung phu thê hóa khoa nhập cung phúc đức phối ngẫu mình công việc vững vàng, số lượng nhập là xuất. 12 cung phu thê hóa khoa nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng phụ mẫu đối đãi nhau tan ra 冾, gia đình hoàn cảnh tốt. Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa quyền 1 cung phu thê hóa quyền nhập mệnh cung phu thê duyên tốt, nhưng ý kiến nhiều. 2 cung phu thê hóa quyền nhập cung huynh đệ phối ngẫu đối với huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, nhưng là hiểu ý gặp khá là nhiều. 3 cung phu thê tự hóa quyền phối ngẫu cá tính cường, hội quản đối phương.

4 cung phu thê hóa quyền nhập cung tử nữ vui mừng quản con cái cùng huynh đệ của mình, đối với điền trạch dục vọng cao. 5 cung phu thê hóa quyền nhập cung tài bạch phối ngẫu chưởng tài quyền, đối với mình tới tài có thể đúng lúc trợ giúp. 6 cung phu thê hóa quyền nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng tốt, cưỡng chế tính quan tâm thân thể của ngươi, đào hoa cũng nhiều. 7 cung phu thê hóa quyền nhập thiên di cung khá là hội quản, thường tại ngoại giao tế tiếp khách. 8 cung phu thê hóa quyền nhập cung nô bộc phối ngẫu đối với huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, nhưng ý kiến nhiều. 9 cung phu thê hóa quyền nhập quan lộc cung phối ngẫu bên ngoài chưởng quyền, để miễn cho tội nhân. Lại bàn tay mình kinh doanh quyền. 1 0 cung phu thê hóa quyền nhập cung điền trạch phối ngẫu khá là hội quản hắn bằng hữu của mình, lại ở nhà cũng muốn chưởng quyền. 11 cung phu thê hóa quyền nhập cung phúc đức phối ngẫu chưởng sự nghiệp của chính mình quyền, có thể trợ giúp tiền tài, có hưởng thụ. 12 cung phu thê hóa quyền nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng phụ mẫu ý kiến nhiều, nhưng duyên phận tốt. Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa kị 1 cung phu thê hóa kị nhập mệnh cung tướng vợ chồng xử không được hòa hợp, nhiều lời oán giận. 2 cung phu thê hóa kị nhập cung huynh đệ phối ngẫu cùng huynh nô không ấn tượng tốt, không duyên. 3 cung phu thê tự hóa kị phu thê duyên gầy, nhân duyên không tốt. 4 cung phu thê hóa kị nhập cung tử nữ phối ngẫu đối với tử nữ không tốt, khó coi, hoặc bất công, ở nhà không được thói quen. 5 cung phu thê hóa kị nhập cung tài bạch phu thê bởi vì tài bắt đầu tranh chấp, lại tình cảm vợ chồng không tốt. 6 cung phu thê hóa kị nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng không tốt, khó coi, sinh hoạt tình dục không được phối hợp, đào hoa nhiều. 7 cung phu thê hóa kị nhập thiên di cung phối ngẫu bên ngoài không giúp được gì, thả phù thê duyên gầy, cá tính không êm thấm. 8 cung phu thê hóa kị nhập cung nô bộc phối ngẫu cùng huynh nô không ấn tượng tốt, không duyên. 9 cung phu thê hóa kị nhập quan lộc cung phối ngẫu bên ngoài không được thuận, đối với việc của mình nghiệp không trợ giúp. 1 0 cung phu thê hóa kị nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng hắn bằng hữu của mình đối đãi nhau không tốt, khó coi, bằng hữu thiếu. Tình cảm vợ chồng không được tốt. 11 cung phu thê hóa kị nhập cung phúc đức phối ngẫu sự nghiệp không được thuận hoặc là gia đình chủ phụ. 12 cung phu thê hóa kị nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng phụ mẫu không êm thấm, khiến tinh thần mình chênh lệch, lại phối ngẫu keo kiệt.

Cung can tự hóa'--- cung tật ách tứ hóa phi tinh cung tật ách tứ hóa phi tinh -- hóa lộc 1 cung tật ách hóa lộc nhập mệnh cung có người duyên, nhạc quan, thân tốt. 2 cung tật ách hóa lộc nhập cung huynh đệ cùng huynh đệ có duyên, tình cảm tốt. 3 cung tật ách hóa lộc nhập cung phu thê tình cảm vợ chồng tốt, thương yêu thê ( phu ) tử, sinh hoạt tình dục nhiều. 4 cung tật ách hóa lộc nhập cung tử nữ cùng tử nữ duyên tốt, yêu thương tử nữ, lại sinh hoạt tình dục nhiều, không tiết chế. 5 cung tật ách hóa lộc nhập cung tài bạch tài vận tốt, tiền kiếm được nhẹ nhõm, khá là có trưởng bối quý nhân trợ giúp. 6 cung tật ách tự hóa lộc là người nhạc quan, bất kể khá là. 7 cung tật ách hóa lộc nhập thiên di cung người ở bên ngoài duyên tốt, bằng hữu nhiều, vui mừng chơi nhạc. 8 cung tật ách hóa lộc nhập cung nô bộc cùng bằng hữu duyên tốt, bằng hữu nhiều, lại đào hoa khá là nhiều. 9 cung tật ách hóa lộc nhập quan lộc cung công việc nhẹ nhõm vui sướng, cùng làm việc giữa đối đãi nhau hòa thuận. 1 0 cung tật ách hóa lộc nhập cung điền trạch có tài vận, thân tốt, ở nhà bằng thuận. 11 cung tật ách hóa lộc nhập cung phúc đức nhân duyên tốt, phúc trạch tốt, lại thân tốt. 12 cung tật ách hóa lộc nhập cung phụ mẫu cùng trưởng bối có duyên phận, quý nhân nhiều, bên ngoài đắc ý. Cung tật ách tứ hóa phi tinh -- hóa quyền 1 cung tật ách hóa quyền nhập mệnh cung cá tính cường, thiếu niên nhiều tai. 2 cung tật ách hóa quyền nhập cung huynh đệ cùng huynh đệ hội cố ý gặp, hội quản huynh đệ. 3 cung tật ách hóa quyền nhập cung phu thê tình cảm vợ chồng tốt, tính dục nhiều, nhưng khá là hội quản phối ngẫu, thường cố ý gặp. 4 cung tật ách hóa quyền nhập cung tử nữ cùng tử nữ duyên tốt, quản con cái, lại sinh hoạt tình dục nhiều, không tiết chế. 5 cung tật ách hóa quyền nhập cung tài bạch kiếm tiền khá là bận rộn, tiền được dục vọng đại, khá là lao lòng. 6 cung tật ách tự hóa quyền cá tính cường lại cổ quái, trưởng thành sớm. 7 cung tật ách hóa quyền nhập thiên di cung bên ngoài bận rộn, nhân duyên tốt, cùng bằng hữu khá là cố ý gặp. 8 cung tật ách hóa quyền nhập cung nô bộc cùng bằng hữu duyên tốt, nghĩ giao càng nhiều bằng hữu. 9 cung tật ách hóa quyền nhập quan lộc cung công việc khá là lao lòng, trách nhiệm cảm giác trọng, quản bộ phận thuộc cùng làm việc. 1 0 cung tật ách hóa quyền nhập cung điền trạch tài dục vọng cao, ở nhà chưởng quyền. 11 cung tật ách hóa quyền nhập cung phúc đức nhân duyên tốt, năng lực cường, nhưng lao lục lao lòng, lại nhiều tai. 12 cung tật ách hóa quyền nhập cung phụ mẫu có trưởng bối đúng lúc trợ giúp, bên ngoài thường cố ý gặp tranh chấp. Cung tật ách tứ hóa phi tinh -- hóa khoa 1 cung tật ách hóa khoa nhập mệnh cung nhân duyên tốt, nhạc quan, thể xác tinh thần vui sướng.

2 cung tật ách hóa khoa nhập cung huynh đệ cùng tình cảm huynh đệ kết giao, thích có mà thôi. 3 cung tật ách hóa khoa nhập cung phu thê cùng phối ngẫu tình cảm không êm thấm hài. 4 cung tật ách hóa khoa nhập cung tử nữ cùng tử nữ duyên tốt, yêu thương tử nữ, lại sinh hoạt tình dục nhiều, nhưng có tiết chế. 5 cung tật ách hóa khoa nhập cung tài bạch tiền tài bằng thuận, số lượng nhập là xuất. 6 cung tật ách tự hóa khoa thân tốt, phong độ tốt, bệnh có lương y. 7 cung tật ách hóa khoa nhập thiên di cung người ở bên ngoài duyên tốt cùng bằng hữu kết giao thích có mà thôi, bên ngoài bình an. 8 cung tật ách hóa khoa nhập cung nô bộc trạch bạn bè mà giao, không tổn bạn bè. 9 cung tật ách hóa khoa nhập quan lộc cung công việc nhẹ nhõm, cùng làm việc đối đãi nhau tan ra 冾. 1 0 cung tật ách hóa khoa nhập cung điền trạch ở nhà bằng thuận, tiền tài số lượng nhập là xuất. 11 cung tật ách hóa khoa nhập cung phúc đức nhân duyên tốt, thân cũng tốt, có quý nhân. 12 cung tật ách hóa khoa nhập cung phụ mẫu cùng trưởng bối đối đãi nhau hòa hợp, có trưởng bối quý nhân, bên ngoài bằng thuận. Cung tật ách bởi vì hóa phi tinh -- hóa kị 1 cung tật ách hóa kị nhập mệnh cung thân chênh lệch, cùng bằng hữu kết giao tổn hại đến thân thể mình. 2 cung tật ách hóa kị nhập cung huynh đệ cùng huynh đệ duyên phận mờ nhạt, tình cảm không tốt, khó coi. 3 cung tật ách hóa kị nhập cung phu thê cùng phối ngẫu tình cảm mờ nhạt, sinh hoạt không êm thấm hài. 4 cung tật ách hóa kị nhập cung tử nữ cùng tử nữ duyên gầy, quản con cái, lại sinh hoạt tình dục nhiều, nhưng có tiết chế. 5 cung tật ách hóa kị nhập cung tài bạch tiền tài không được thuận, là tài lao lục mà thương thân. 6 cung tật ách tự hóa kị thể yếu lại khá là nhiều bệnh, lao lục, trưởng thành sớm. 7 cung tật ách hóa kị nhập thiên di cung bên ngoài không được thuận, cùng bằng hữu kết giao tổn cập thân thể, lại khá là nhiều tai. 8 cung tật ách hóa kị nhập cung nô bộc cùng bằng hữu duyên gầy, bởi vì bằng hữu mà tổn hại thân. 9 cung tật ách hóa kị nhập quan lộc cung công việc không được thuận, lao lòng lao lực, cùng làm việc đối đãi nhau không được hòa hợp. 1 0 cung tật ách hóa kị nhập cung điền trạch tiền tài không được thuận, thân không được tốt, lao lục. 11 cung tật ách hóa kị nhập cung phúc đức thể yếu nhiều bệnh, nhân duyên không tốt, khó coi, phúc trạch chênh lệch. 12 cung tật ách hóa kị nhập cung phụ mẫu cùng trưởng bối đối đãi nhau không tốt, khó coi, thân cũng không tốt. Bên ngoài không như ý.

Cung can tự hóa'--- quan lộc cung tứ hóa phi tinh quan lộc cung tứ hóa phi tinh -- hóa lộc 1 quan lộc cung hóa lộc nhập mệnh cung dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền, sự nghiệp làm được khá là bằng thuận. 2 quan lộc cung hóa lộc nhập cung huynh đệ sự nghiệp dựa vào huynh đệ giúp việc, hợp bạn bè sự nghiệp kiếm tiền. 3 quan lộc cung hóa lộc nhập cung phu thê sự nghiệp có thể được phối ngẫu được trợ giúp, lại bằng thuận kiếm tiền. 4 quan lộc cung hóa lộc nhập cung tử nữ có kinh doanh hợp bạn bè sự nghiệp, thích hợp ngu nhạc sự nghiệp. 5 quan lộc cung hóa lộc nhập cung tài bạch buôn bán có lời tiền lại đầu tư, tư kim đủ. 6 quan lộc cung hóa lộc nhập cung tật ách công việc khá là khẽ tông, vui sướng. 7 quan lộc cung hóa lộc nhập thiên di cung bên ngoài có quý nhân, sự nghiệp bên ngoài đắc ý. 8 quan lộc cung hóa lộc nhập cung nô bộc cùng làm việc đối đãi nhau hòa hợp, cùng bằng hữu hợp tư sự nghiệp kiếm tiền. 9 quan lộc cung tự hóa lộc có sáng nghiệp lực, mình kiếm tiền mình xài. 1 0 quan lộc cung hóa lộc nhập cung điền trạch kinh doanh không nhúc nhích sinh sản ý. 11 quan lộc cung hóa lộc nhập cung phúc đức sự nghiệp hội kiếm tiền, cũng có thể hưởng thụ. 12 quan lộc cung hóa lộc nhập cung phụ mẫu sự nghiệp có thể được phụ mẫu duy trì, nhậm chức khá là cao vị. Quan lộc cung tứ hóa phi tinh -- hóa quyền 1 quan lộc cung hóa quyền nhập mệnh cung là sự nghiệp bận rộn, từ chưởng quyền, sáng nghiệp lực cường. 2 quan lộc cung hóa quyền nhập cung huynh đệ hợp bạn bè đầu tư kiếm tiền, kinh doanh quyền tại huynh đệ trong tay. 3 quan lộc cung hóa quyền nhập cung phu thê sự nghiệp bởi vì phối ngẫu trợ giúp kiếm tiền, kinh doanh quyền tại phối ngẫu trong tay. 4 quan lộc cung hóa quyền nhập cung tử nữ kiếm tiền dục vọng đại. 5 quan lộc cung hóa quyền nhập cung tài bạch kiếm tiền dục vọng đại, lại đầu tư. 6 quan lộc cung hóa quyền nhập cung tật ách trách nhiệm cảm giác trọng, khá là lao lòng. 7 quan lộc cung hóa quyền nhập thiên di cung bên ngoài sự nghiệp đắc ý, kiếm tiền cơ hội nhiều. 8 quan lộc cung hóa quyền nhập cung nô bộc bằng hữu chưởng sự nghiệp kinh doanh quyền, đầu tư sự nghiệp kiếm tiền. 9 quan lộc cung tự hóa quyền đối với sự nghiệp khá là có sáng nghiệp năng lực, sự nghiệp lòng trọng. 1 0 quan lộc cung hóa quyền nhập cung điền trạch doanh không nhúc nhích sinh sản ý, nhưng dục vọng cao. 11 quan lộc cung hóa quyền nhập cung phúc đức sự nghiệp kiếm tiền, lại sắp xếp tràng đại. 12 quan lộc cung hóa quyền nhập cung phụ mẫu sự nghiệp có thể được phụ mẫu trưởng bối duy trì, quyền tại trưởng bối trong tay. Quan lộc cung tứ hóa phi tinh -- hóa khoa 1 quan lộc cung hóa khoa nhập mệnh cung sự nghiệp bằng thuận, thích hợp nhậm chức đi làm là nên. 2 quan lộc cung hóa khoa nhập cung huynh đệ hợp bạn bè đầu tư sự nghiệp bằng thuận, lẫn nhau vô tình gặp, 3 quan lộc cung hóa khoa nhập cung phu thê sự nghiệp vững vàng, phối ngẫu hi vọng không bởi vì sự nghiệp quá mệt mỏi. 4 quan lộc cung hóa khoa nhập cung tử nữ đầu tư sự nghiệp bằng thuận. 5 quan lộc cung hóa khoa nhập cung tài bạch kiếm tiền bằng thuận, phong ba nhỏ. 6 quan lộc cung hóa khoa nhập cung tật ách công việc nhẹ nhõm, thấy vậy bình thản. 7 quan lộc cung hóa khoa nhập thiên di cung sự nghiệp bên ngoài có quý nhân tương trợ, bằng thuận. 8 quan lộc cung hóa khoa nhập cung nô bộc cùng cùng làm việc đối đãi nhau hòa hợp, sự nghiệp bằng thuận. 9 quan lộc cung tự hóa khoa sự nghiệp khá là bằng thuận. 1 0 quan lộc cung hóa khoa nhập cung điền trạch kinh doanh không nhúc nhích sinh sản ý vững vàng. 11 quan lộc cung hóa khoa nhập cung phúc đức tài vững vàng, không đại phong ba. 12 quan lộc cung hóa khoa nhập cung phụ mẫu phụ mẫu trưởng bối là trên sự nghiệp được quý nhân, nhậm chức thì bằng thuận. Quan lộc cung tứ hóa phi tinh -- hóa kị 1 quan lộc cung hóa kị nhập mệnh cung sự nghiệp không được thuận, lao lòng lao lực, thường nghĩ hoán công việc, biến động công làm. . 2 quan lộc cung hóa kị nhập cung huynh đệ đầu tư sự nghiệp không được thuận, lẫn nhau khá là nhiều ý kiến phân tranh. 3 quan lộc cung hóa kị nhập cung phu thê phối ngẫu tại trên sự nghiệp bang không giúp được gì. Sự nghiệp biến hóa đại. 4 quan lộc cung hóa kị nhập cung tử nữ sự nghiệp biến hóa đại, hợp bạn bè bất lợi. 5 quan lộc cung hóa kị nhập cung tài bạch kiếm tiền khá là nan, đầu tư thu về chạp, tư kim không đủ. 6 quan lộc cung hóa kị nhập cung tật ách trách nhiệm cảm giác trọng, nhưng khá là lao lục, lại sự nghiệp không được thuận. 7 quan lộc cung hóa kị nhập thiên di cung bên ngoài công việc thường biến động hoặc không được thuận. 8 quan lộc cung hóa kị nhập cung nô bộc bởi vì sự nghiệp quan hệ, để bằng hữu quan tâm. 9 quan lộc cung tự hóa kị sự nghiệp khá là không được thuận, kiếm tiền khá là nan. 1 0 quan lộc cung hóa kị nhập cung điền trạch kinh doanh không nhúc nhích sản, nhưng kiếm được thiếu. Lại khá là lao lục. 11 quan lộc cung hóa kị nhập cung phúc đức sự nghiệp kinh doanh dễ nể, phí của, phúc trạch chênh lệch. 12 quan lộc cung hóa kị nhập cung phụ mẫu sự nghiệp không chiếm được trưởng bối trợ giúp.

Hóa lộc 0 1 hóa lộc thuộc thổ, thành phúc đức chi thần, vui mừng gặp lộc tồn. Dần thân cung vào miếu, bên ngoài cát chi tác dụng quá nhiều, tí ngọ mão dậu cung lạc hãm, bên ngoài cát chi tác dụng hơi nhẹ. Nhập mệnh cung, làm người hiền hoà, hòa hợp xã giao, nhân duyên tốt, tính cách phóng khoáng, hài hước khôi hài, bên ngoài rất được người hoan nghênh, cả đời phúc dày. Vui mừng nhập mệnh cung, cung thân, cung quan lộc, cung tài bạch, thiên di quan, chủ phú quý, nhập cung phúc đức, cung điền trạch thứ hai. Bất luận cái gì nhất tinh hóa lộc, bên ngoài êm xuôi chi tác dụng tăng gấp bội, càng thích thái dương, vũ khúc, liêm trinh, thái âm, tham lang, phá quân hóa lộc. Hóa lộc thủ mệnh thân cung cùng quan lộc chi vị, khoa quyền gặp lại, phải làm quan lớn, kinh thương có thể thành là phú ông. Nữ nhân mệnh hóa lộc thêm cát ngôi sao, nhưng vì phu nhân, giết góp thì bình thường. 1, hóa lộc thủ thân mệnh, quan lộc chi vị, khoa quyền gặp lại, phải làm quan lớn, có thể lấy được cự tài, cả đời nhiều ngoài ý muốn hảo vận cùng quý nhân tương trợ. 2, hóa lộc cùng lộc tồn giáp cung mệnh, "Là song lộc giáp mệnh" cách, chủ phú quý. 3, cung mệnh hữu hóa lộc, mà cung mệnh tới không bàn mà hợp cung có lộc tồn, là "Minh lộc ám lộc ", đại cát, là dệt hoa trên gấm hiện ra. Cung mệnh có lộc tồn, mà không bàn mà hợp cung hữu hóa lộc cũng là. 4, hóa lộc là tài sản lưu động, mà lộc tồn là tài sản cố định, hóa lộc vui mừng cùng lộc tồn, thiên mã đồng cung hoặc gia tăng phải, chính là "Lộc mã giao trì ", "Song lộc triều viên" cách, cực kỳ êm xuôi, gặp tới vô không đại phú hoặc đại quý. 5, hóa lộc tại tí ngọ cung ở thiên di, chủ nhân luận án quán thế, đây là "Đối diện triều thiên" cách, thái dương tại ngọ cung hóa lộc là hợp này cách. 6, hóa lộc cùng địa kiếp, thiên không đồng cung, trái lại không được chủ tài, phát cũng nhẹ hao phí, vì kim tiền mà khốn khổ. Hoặc sao hóa lộc rơi vào tí ngọ mão dậu gặp sát, cũng là bất lợi. Cho nên mây: "Phát không được chủ tài, lộc chủ triền như yếu địa" . 7, bản cung hoặc tam hợp cung hữu hóa lộc, lại bị sao hóa kị đến xung phá, là "Lộc phùng xung phá ", cát cũng thành hung, ắt gặp ngoài ý muốn tổn thất, trèo càng cao ngã càng thảm. 8, hóa lộc tối kỵ hung tinh xung phá, như cùng dương đà hỏa linh kiếp không đồng cung gia tăng phải, cách cục kém vẻ, hào nhoáng bên ngoài, cũng bất phú quý, hoặc bởi vì phú quý mà thu nhận hung họa. Hóa quyền 0 1 hóa quyền chúc mộc, chưởng phán sinh sát chi thần, sửu cung vào miếu, vô hãm. Nhập mệnh cung, chủ nhân tính cách ngoan cố, chú trọng quy phạm đạo đức, làm việc cẩn thận, nguyên tắc tính mạnh, có rất tốt lãnh đạo thống ngự năng lực, kiên cường bất khuất, mọi thứ sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại, tính tình quái, khắp nơi bị người khâm phục tôn kính, bị lấy được hắn người thưởng thức. Vui mừng nhập mệnh thân cung, cung thiên di, cung quan lộc, cung tài bạch, chủ có quyền thế. Vui mừng biết võ khúc, cự môn, tất chuyên đại sự. Ngôi sao này tại mệnh, chuyên chủ quyền thế. Cung mệnh hữu hóa quyền nữ nhân mệnh, trong ngoài xưng ý, phải cát có thể làm phu nhân. 1, hóa quyền thủ thân mệnh, khoa lộc gặp lại, xuất tướng nhập tướng, đại phú đại quý. 2, hóa quyền nhập mệnh cung, cung quan lộc cùng vũ khúc hoặc cự môn gia tăng phải nhân, tất nắm đại quyền, hoặc thống binh trăm vạn, võ chức quý hiển. 3, hóa quyền nhập mệnh thân cung, cùng hóa khoa đồng cung, nhất định luận án quán thế, người đều khâm phục và ngưỡng mộ, như văn nghệ giới, học thuật giới danh dự tung tin. 4, hóa quyền cùng hóa khoa giáp mệnh thân cung, chủ quý. 5, hóa quyền cùng hóa lộc đồng cung hoặc gia tăng phải, tài quan song mỹ, cát đa phương luận, nhược hung tinh hội tụ thì không vì đẹp luận, chủ hư danh nhẹ lợi nhuận, có hoa không quả. 6, hóa quyền cùng hóa lộc thủ tài gấm vóc, cung phúc đức, xuất thế vinh hoa.

7, hóa quyền, hóa lộc cát tinh ở cung nô bộc, dù có quan quý cũng là bôn ba lao lực. 8, hóa quyền gặp dương đà hỏa linh không kiếp đại hao thiên sứ, bị thính sàm ngôn, tất gặp quan tai xuống cấp, hoặc sự nghiệp hồi đến tổn thất. Hóa khoa 0 1 hóa khoa thuộc thủy, thượng giới dự thi, chủ nắm viết văn chi thần, vui mừng phải khôi việt. Sửu ngọ thân cung vào miếu vượng, rơi vào tiệt không, tuần không, địa kiếp, thiên không, kình dương, đà la, nhật nguyệt hãm địa. Nhập mệnh thân cung, chủ nhân thông minh hiếu học, miệng lưu loát, có ngôn ngữ, luận án phương diện hoa, học tập xuất sắc, ngoại giới hoặc lấy được đánh giá rất cao, cả đời dễ dàng nổi danh. Thủ thân mệnh, quyền lộc gặp lại, thông minh thông suốt. Như gặp ác ngôi sao, cũng là luận án tú sĩ, có làm gương sáng cho người khác. Hóa khoa vui mừng nhập mệnh cung, cung thân, cung thiên di, ở cung tài bạch, cung quan lộc cũng cát. Nữ nhân mệnh cát tinh củng thủ, có thể làm phu nhân, mặc dù tứ sát xung phá, cũng chủ phú quý, vô sát gia tăng, ôn nhu thanh tú. 1, hóa khoa thủ thân mệnh, cùng hóa quyền hóa lộc đồng cung gia tăng phải, hơi lớn quý mệnh, quan cao vinh hiển. 2, cung mệnh tam phương tứ chính gặp hóa khoa hóa quyền hóa lộc gia tăng phải, "Là khoa quyền lộc tam kỳ ", nhược chủ tinh miếu vượng, là uy chấn thiên hạ cách, quý không thể nói. 3, hóa khoa hóa quyền giáp cung mệnh, là đắt cách. 4, khoa quyền biệt củng, chủ nhân một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, hoàng kim trên bảng định cỡ tên, chủ quý. 5, khoa lộc mệnh gặp kiêm hợp cát, uy quyền ép chúng tương vương hướng. Là khoa danh hội lộc cách. 6, hóa khoa thủ mệnh, cùng hóa lộc tại lục hợp cung không bàn mà hợp, là "Khoa minh ám lộc" cách, chủ quý, có đến tỉnh thính cấp. 7, hóa khoa tại mệnh, hóa quyền lai triều, khảo vận không tồi, đứng hàng đầu. 8, khoa tên rơi vào hung thần ( rơi vào tiệt không, kiếp không, dương đà, nhật nguyệt hãm địa ), nảy mầm mà chẳng ra hoa, có hoa không quả, khó mà phát huy có thể, cũng bất phú quý. 9, hóa khoa cùng thất sát, phá quân, tham lang cùng thủ cung mệnh, tam phương tứ chính sẽ có dương, đà, hỏa, linh tứ sát một trong, có tai hóa kị 0 1 hóa kị thuộc thủy, tức kế đô tinh, là quản nhiều chi thần, chính là một hung tinh, như tử sửu cung vào miếu, dần ngọ tuất tị hợi lạc hãm, có theo như cung nội chính diệu tới khác biệt, mà làm dụng khác nhau. Sao hóa kị nhập mệnh cung, làm người rất dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, tư tưởng bên trên có ngoan cố không thay đổi được khuynh hướng, cá tính mạnh, hòa hợp ghen tỵ, đa nghi mặc cho, thích chõ mũi vào chuyện người khác, quan hệ nhân mạch không tốt, khó coi, thường cùng người nổi lên va chạm, làm việc mỗi bị sắp thành lại bại. Hóa kị là nhiều tội chi tinh, thường thu nhận thất bại, thất ý, thất tình, thất nghiệp, rủi ro, đối lập, tranh đấu, tật bệnh, tổn thương, phương hại, tố tụng các loại tai hoạ, thủ thân mệnh, cả đời không được như ý, nhiều tuyển không phải là. Ngoại trừ số ít tình huống ngoại lệ, mười hai cung trung, khắp nơi là tai, vô không sở hữu bị hư tác dụng, riêng chỉ gặp cát tinh vào miếu ghê gớm giảm hung, cùng hung tinh gia tăng phải không gặp cát tinh, họa không lường được. Nữ nhân mệnh hóa kị nhập mệnh thân cung, lưỡi dài khéo nói, tính cách quai . Không thấy cát tinh, cả đời áo cơm gian khổ, chủ nghèo hèn. Gặp hung tinh hóa kị họa trọng, cát tinh thích hợp, tai hoạ nhẹ hơn. 1, hóa kị tại mệnh thân cung, cung thiên di, hung lực quá nhiều, chủ không được như ý, nhiều hồi ngăn trở thất bại, nhiên một thân cũng không phải vô có thể. 2, hóa kị tại mệnh, một thân mỗi lần nhiều nhất đố kị người tài, lòng dạ hẹp hòi. Chẳng thế, mình cũng mỗi hồi hắn người tới tễ, ghen tỵ, đấu đá. 3, sách vị thủy nhị cục sinh ra, cung mệnh gặp hóa kị bất kị. Bởi vì hóa kị thuộc thủy, thủy nhị cục sinh ra gặp hóa kị, ghê gớm bởi vì này sao hóa kị được tác dụng mà lấy được hoặc lớn hoặc nhỏ thành tựu, nhưng sao hóa kị được hung lực cũng không vì vậy mà biến mất, một thân như cũ khó tiêu ngoại trừ kể trên sao hóa kị loại loại không lành. 4, thiên đồng tại tuất cung tọa mệnh, tráng nhiên sinh ra đối cung cự tại thìn hóa kị đến xung, trái lại lấy cát luận, chủ đại quý. 5, cự môn tại cung thìn tọa mệnh, tân sinh năm người gặp văn xương tại cung mệnh hoặc đối cung hóa kị, trái lại lấy cát luận, là lạ cách, chủ đại phú đại quý. 6, thái dương, thái âm tại miếu vượng địa ( thái dương tại dần thần tị ngọ cung, thái âm tại dậu tuất hợi tí cung ) hóa kị, không được hung, trái lại thành phúc luận, nhược thái dương, thái âm tại lạc hãm tới cung hóa kị, thì đại hung. 7, chư tinh tại hãm địa hóa kị, quá mức kị. 8, liêm trinh tại hãm địa ( tị hợi ) hóa kị, càng kị, chủ đại hung, ở cung quan lộc có quan không phải lao ngục. 9, hóa kị cùng liêm trinh, thất sát, phá quân, tham lang đồng cung nhân, tất gặp ngoài ý muốn tai ương. 1 0, hóa kị cùng dương đà hỏa linh tứ sát cùng thủ cung mệnh, đại hung giống, đa số lao ngục, tàn phế, chết thảm mệnh. 11, hóa kị cùng trời hình cùng thủ cung mệnh, đại hung, là chết bởi ngoại đạo, chết không toàn thây hiện ra, phải tứ sát càng nghiệm. Hạn năm gặp, có huyết quang. 12, hóa kị thủ mệnh, cùng tử vi, thiên phủ, văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, khoa, quyền, lộc đồng cung, lại kiêm dương đà hỏa linh, làm việc tiến thối, hoành nổi giận phá, từ đầu đến cuối không được xa xưa, là phát không được tài chi mệnh. 13, hóa kị cùng thất sát, phá quân, tham lang, cự môn, liêm trinh, vũ khúc, thiên cơ thủ cung mệnh, tam phương tứ chính gặp lại tứ sát một trong, có tai.

 

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều